Bài tập nâng cao phần muối

1 42 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

Bài tập nâng cao phần muối Câu 1: Viết PT phản ứng hai oxit a) Tạo axit b) Tạo bazo c) Tạo muối Câu 2: Cho V lít khí CO2 vào dung dịch có chứa 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M Sau phản ứng thu a mol chất kết tủa Nung phần nước lọc thu thêm gam kết tủa a) Viết PT b) Tính v a Câu 3: Có lọ không nhãn đựng dung dịch K2CO3 , (NH4)2SO4, MgSO4 , Al2(SO4)3 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 ,Chỉ dùng NaOH nhận biết chất Câu 4: Một muối kim loại hóa trị II với phi kim hóa trị I , lất 8,1 gam muối hòa tan vào nước dung dịch A Chia dung dịch A làm phần Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 5,74 gam kết tủa Phần 2: Cho tác dụng dung dịch naOH , kết tủa thu đam nung nóng đến khối lượng không đổi thu 1,6 gam chất rắn Phần 3: Nhúng kim loại B vào dung dịch , phản ứng kết thúc thấy kim loại nặng thêm 0,16 gam Biết kim loại M sinh bám B a) xác định muối kim loại M b) Xác định muối B Câu 5: Nêu phương pháp nhận biết dung dịch sau Ba(HCO3)2 , NaHCO3 , Na2CO3 , NaCl , BaCl2 Câu : X hợp chất tạo S O ( %O = 50%) Xác đinh CTHH chất lập PTHH X1 NaOH X → X2 HCl →  NaOH X NaOH )2 + H 2O t0 X2 Ca X3 HCl X (OH   → X3 X  → X4 → →  Câu 7: Cho 14,8 gam hỗn hợp rắn X gồm kim loại M (II) , oxit M muối sunfat M hòa tan dung dịch H2SO4 loãng dư thu dung dịch A 4,48 lít khí đktc Cho NaOH dư vào dung dịch A thu kết tủa B Nung kết tủa B nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi lại 14 gam chất rắn Mặt khác cgo 14,8 gam hỗn hợp X vào 0,2 lít dung dịch CuSO4 2M Sau phản ứng kết thúc , tách bỏ chất rắn , đem phần dung dịch cô cạn lại 62 gam chất rắn a) Xác định kim loại M b) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nâng cao phần muối , Bài tập nâng cao phần muối , Bài tập nâng cao phần muối

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay