12 13 PGD

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012-2013 MÔN HÓA HỌC – LỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Dãy chất dẫn xuất hidro cacbon A CH4,CH3Br , C2H4 B CH3Cl, C2H6O , C6H6 C C2H4O2 , C6H5Cl, C2H4Br2 D C2H6, C2H4 , C4H10 Câu : Dãy chất làm màu dung dịch brom A.CH2=CH2 ; CH≡CH ; CH3-CH3 B CH=CH2-CH3 ; CH2=CH2; CH≡CH C CH2=CH-CH3; CH2-CH2; CH3-CH2OH D C2H6;C2H4 ;C4H10 Câu 3: Hidro cacbon sau cấu tạo phân tử có liên kết đơn A Metan B Axetilen C Etilen D Benzen Câu 4: Nhiên liệu đời sống hàng ngày sau coi A Dầu hỏa B.Than đá C Củi D.Khí gaz Câu 5: Khi lên men 36 gam glucozo với hiệu suất phản ứng 80% Khối lượng rựou etylic thu A.18,4 gam B 23 gam C 14,72 gam D 9,2 gam Câu 6: Cùng công thức phân tử C2H6O có chất khác A B C D Câu 7: Tính chất sau chất béo A.Tan nuớc B Tác dụng với kim loại Na giải phóng H2 C Tác dụng với oxi bazo D Tác dụng với dung dịch kiềm Câu 8: Dung dịch rượu etylic 30 độ có nghĩa : A Trong 100 gam nước có 30 gam rượu nguyên chất B Trong 100 gam dung dịch rượu có 30 gam rượu nguyên chất C Trong 100 ml nuớc có 30 ml rượu nguyên chất D Trong 100 ml dung dịch rượu có 30 ml rượu nguyên chất Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí axetilen đktc Thể tích khí CO2 đktc sinh A.4,48 lít B 6,72 lít C 11,2 lít D 8,96 lít Câu 10 : Hợp chất không bị thủy phân : A Saccarozo B.Tinh bột C Xenlulozo D Glucozo Câu 11: Cặp chất không tác dụng : A H2SO4 KHCO3 B CaCl2 Na2CO3 C Na2CO3 KCl D.Ca(OH)2 K2CO3 Câu 12:Hợp chất hữu có cấu tạo mạch vòng cạnh A.Axit axetic B.Axetilen C Etilen D.Benzen B/ Tự luận : Câu 1: Cho chất sau : MgO , NaCl , NaHCO3 ,Cu ,Fe , Ca(OH)2 Axit axetic tác dụng với chất ? Viết phương trình Câu 2: Có bốn lọ đựng chất lỏng : Rượu etylic, axit axetic , benzen dung dịch glucozo Hãy nhận biết chất lỏng pp hóa học Câu 3: Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí đktc gồm etilen metan qua dung dịch brom thấy màu vừa đủ 200 ml dung dịch brom 1M có khí thoát a) Viết PT b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp đầu c) Sau phản úng thấy dung dịch brom tăng lên m gam Tính m -// Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 g hợp chất hữu A thu 4,4g CO2 2,7g H2O Biết khối lượng mol A 46 g a)Xác định công thức phân tử A b) Viết công thức cấu tạo A, biết A có nhóm - OH c)Cho 6,9 g A tác dụng với 100 ml dung dịch CH3COOH 36,2% ( D = 1,045g/ml) Tính khối lượng este sinh ra, biết hiệu suất phản ứng đạt 90% Câu 5: Cho m gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch CH 3COOH % thu 1,12 lit khí (ĐKTC).a) Viết phương trình hoá học b) Tính nồng độ C% dung dịch muối sau phản ứng c) Lượng axit hòa tan vừa đủ gam oxit kim loại R có hóa trị không đổi Xác định R
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 13 PGD , 12 13 PGD , 12 13 PGD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay