10 11 PGD

1 30 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN HÓA HỌC – LỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Cho PTHH : 2X + 7O2  4CO2 + 6H2O X chất ? a) C2H2 b) C2H4 c)C2H6 d) C3H6 Câu 2: Những chất tham gia phản ứng , có phản ứng cộng phản ứng ? a) Metan b) Benzen c) Axetilen d) Etilen Câu 3: Có lọ chứa dung dịch sau : Rượu etylic , glucozo, axit axetic.Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt : a) Giấy quỳ tím Na b) Na AgNO3/NH3 c) Giấy quỳ tím AgNO3 /NH3 d) Giấy quỳ tím Mg Câu : Tìm thể tích rượu etylic có 800 ml rượu 450 a) 255 ml b) 265 ml c) 260 ml d) 360ml Câu 5: Khi thủy phân đường ăn ( saccarozo ) thu chất ? a) Glucozo b) Fructozo c) Khí cacbonic nuớc d) Glucozo Fructozo Câu 6: Hợp chất hữu chất khí tan nước, tham gia phản ứng , không tham gia phản ứng cộng Hợp chất : a) Etilen b) Benzen c) Axetilen d) Metan Câu 7: Cho chất CH4 , C2H4,C3H8, C4H10 Chất có thành phần % khối lượng cacbon lớn : a)CH4 b) C3H8 c) C2H4 d) C4H10 Câu 8: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic Hiệu suất phản ứng 62,5 % lượng este thu được: a) 65 gam b) 55 gam c) 75 gam d) 160 gam II/ Tự luận : Câu 1: ( điểm ) Viết công thức cấu tạo rượu etylic axit axetic Cho biết nhóm chức làm cho rượu etylic có tính chất đặc trưng nhóm chức làm cho axit axetic có tính axit ? Câu 2: ( điêm) Thực dãy chuyển hóa sau phương trình hóa học , ghi rõ điều kiện phản ứng ( có) CO2  CaCO3  CaO CaC2C2H2 C6H6C6H5Br Câu 3: ( 3,5 điểm) Cho 12 gam dung dịch CH3COOH 15% tác dụng với 1,06 gam Na2CO3 a) Viết phương trình hóa học b) Tính tích khí CO2 thu đktc c) Tính nồng độ % chất có dung dịch thu sau phản ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 11 PGD , 10 11 PGD , 10 11 PGD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay