08 09 PGD

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:52

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2008-2009 MÔN HÓA HỌC – LỚP Phần I Trắc nghiệm khách quan : Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu Những chất sau hidrocacbon: A CH4, C2H6O, C2H4O2 B C2H4, C6H6, CH4 C CH4O, C6H6, C2H2 D CH3Br, CH3Cl, CH4 to Câu Cho PTHH sau: X + 6O2  → 6CO2 + 6H2O A C6H12 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C6H6 Câu Đốt cháy hoàn toàn 60ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu 24,192 lít khí CO2(đktc) Khối lượng riêng rượu 0,8g/ml Độ rượu xác định là: A 30,2o B 45,8o C 81,2o D 51,75o Câu Axit axetic tác dụng với tất chất dãy sau đây: A MgO, CaCO3, Na2SO4 C C2H5OH, CaCO3, Mg B K, NaCl, C2H5OH D HCl, CaO, Ca(OH)2 Phần II Tự luận Câu :Hãy viết PTHH sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Saccarozơ  → Glucozơ  → Rượu etylic  → Axit axetic  → Etyl axetat Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0,39 gam hợp chất hữu (B) Sau phẳnngs thu 1,32g CO2 0,27g H2O Biết khối lượng mol chất hữu (B) 26 gam a Trong chất hữu B có nguyên tố nào? b Xác định CTPT chất hữu (B) c Viết công thức cấu tạo tên gọi (B) Câu :Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp etylen metan vào dung dịch brom dư Sau phản ứng thu sản phẩm có khối lượng 2,82 gam a Viết PTHH phản ứng xảy b Tính khối lượng brom tham gia phản ứng c Xác định thành phần phần trăm thể tích chất có hỗn hợp đầu // Đề tham khảo - Câu (2 điểm) Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau (ghi rõ điều kiện, có) (1) ( 2) ( 3) ( 4) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → (CH3COO)2Ca → CH3COO Na Câu (3 điểm) Nêu phương pháp hoá học để nhận chất bột màu trắng đựng riêng biệt lọ nhãn gồm : Xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ, glucozo Câu3 ( 2đ): Các cặp chất sau , cặp chất phản ứng , ghi công thức gọi tên sản phẩm STT Các cặp chất Sản phẩm a s C2H6 + Cl2 → a s C2H2 + Cl2 → t ,t , p H2C=CH2+H2C=CH2+ x → C2H4 + Br2(dd) → CH4 + Br2(dd) → Câu (3đ): Dẫn 5,6 l hỗn hợp khí metan etilen qua dd Brom dư Sau PƯ thu 4,48l khí không màu( thể tích khí đo đktc) a Viết PTHH xảy ra? b Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp? c Tính khối lượng Brom PƯ?
- Xem thêm -

Xem thêm: 08 09 PGD , 08 09 PGD , 08 09 PGD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay