06 07 PGD

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:51

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007 MƠN HĨA HỌC – LỚP PHẦN A: Trắc nghiệm Hãy chọn câu câu sau – Khoanh tròn vào đầu câu chọn Câu Trong cách xếp sau, cách xếp theo chiều tính phi kim giảm dần? a F2, P, S, Cl2 b F2, Cl2, S, P c P, S, F2, Cl2 d F2, Cl2, P, S Câu Ngày bảng tuần hoàn NTHH xếp theo: a Chiều tăng dần số lớp electron nguyên tử b Chiều tăng dần nguyên tử khối c Chiều tăng dần hóa trò nguyên tố d Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Câu Trong dãy chất sau, dãy chất gồm toàn hợp chất hữu cơ? a CaCO3, NaCl, CO2, CH4, H2CO3 b.NaHCO3, Na2CO3, CO, CO2, CH3COOH c CH4, C2H4O2, C6H6, C2H2, C4H10 d CO2, H2O, C2H5Cl, C2H5OH, C2H2 Câu Một hợp chất hữu chất khí, tan nước, cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic nước, hợp chất tham gia phản ứng với clo, không tham gia phản ứng cộng với clo Hợp chất là: a C2H4 b C2H2 c CH4 d C6H6 Câu Thể tích rượu etylic 90o cần lấy để pha thành lít rượu etylic 45 o là: a lít b lít c lít d lít Câu Khi đốt cháy hoàn toàn hidro cacbon X thu tỷ lệ số mol CO nước 2:1 Vậy X là: a C2H4 b C6H12 c C3H8 d C2H2 PHẦN B: Tự luận Câu 1.Hãy chọn chất thích hợp để điền vào chỗ trống phương trình hóa học sau: nhsá ng a CH4 + ………………  → CH3Cl + …………… t sắ t,to b C6H6 + ………………  → ……… + HBr H2SO4 đặ c  → CH3COOC2H5 + ………… c CH3COOH + ………… ¬   o t NH  → C6H12O7 + …………… d C6H12O6 + ……… to Câu Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất sau: C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH Các hóa chất xem có đầy đủ, viết phương trình hóa học xảy (nếu có) Câu Cho 56,25 gam glucozơ lên men thành rượu etylic Lượng khí thoát dẫn vào bình đựng dung dòch Ca(OH) (dư) thấy tạo 50 gam kết tủa a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng rượu etylic thu c Tính hiệu suất phản ứng lên men rượu ( C = 12; H = ; O = 16 ; Ca = 40)
- Xem thêm -

Xem thêm: 06 07 PGD , 06 07 PGD , 06 07 PGD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay