ôn thi học kì II đề 8

7 15 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:51

ƠN THI HKII – HĨA ĐỀ a/ Trắc nghiệm : Câu 1: Phát biểu khơng đúng là: A Tất muối cacbonat (có nhóm = CO3) và muối hdrocacbonat (có nhóm – HCO3) tác dụng với dung dịch HCl CH3COOH B Trong chu kì, từ đầu đến cuối chu kì, tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần C Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp nhiều loại hidrocacbon và lượng nhỏ hợp chất khác D Khi đốt cháy hợp chất hữu khí oxi sản phẩm phải có khí cacbonđioxit Câu 2: Chất X là sản phẩm metan với Cl2 (ánh sáng) Chất Y là sản phẩm benzen với Br2 (bột sắt, nhiệt độ) X, Y có cơng thức là: A CH4Cl2, C6H5Br B CH4Cl2, C6H6Br2 C CH3Cl, C6H6Br2 D CH3Cl, C6H5Br Câu 3:Những chất nào sau là hợp chất hữu cơ: A BaCO3, C2H6, C2H6O B C2H4O2, C2H5Br, MgCO3 C C2H4O2, C2H5Br, H2CO3 D CH3NO2, C6H6, CH4 Câu 4: 0,2 mol khí axetilen phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch brom aM, 0,1 mol khí etylen phản ứng tối đa với Vml dung dịch brom aM Giá trị Vml là A 200ml B 300ml C 400ml D 100ml Câu 5: Dãy chất làm màu dung dịch brom là: A C2H4 , C6H6, B C2H2, CH4 C C2H4 , CH4 D C2H2, C2H4 men ruou → C2H5OH Chất X là: Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: X  → Y  30 - 320C A chất: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ B chất: etylaxetat, saccarozơ, tinh bột, glucozơ C chất: Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ D chất: Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ Câu 7: Có lọ đựng khí: Metan, etylen và cacbonđioxit nhãn Thuốc thử để phân biệt chất là: A Q tím ẩm, que đóm tàn đỏ B Khí clo có ánh sáng và giấy quỳ tím C Dung dịch brom và nước vơi D Dung dịch brom và Iốt Câu 8: Oxi hóa hoàn toàn 36 gam glucozơ dung dịch AgNO3 dư/NH3 , thu m gam bạc Tính m A 43,2 gam B 32,4 gam C 21,6 gam D 10,8 gam b) Tự luận: Câu : a) Viết CTCT ứng với cơng thức sau : C2H6O, CH3COOC2H5, C6H5Br, CH3COONa b) Cho Na vào dung dịch rượu êtylic nước Viết phương trình phản ứng xảy Câu : Viết và cân phương trình phản ứng theo sơ đồ phản ứng sau : C2H4 + H2 C6H6 + Br2 C6H12O6 + Ag2O CH3COOH + CaCO3 Câu : Bằng phương pháp hố học nhận biết chất sau đựng lọ bị nhãn : axit axêtic, đường glucozơ, rượu etylic và bebzen Viết phương trình phản ứng minh họa , Câu 4:Cho glucozơ lên men rượu Dẫn toàn khí sinh vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu 49,25g chất kết tủa a) Viết phương trình phản ứng xảy ? b) Tính khối lượng glucozơ dùng ? c) Tính khối lượng rượu êtylic thu ? ( Hiệu xuất phản ứng đạt 90% ) ƠN THI HKII – HĨA ĐỀ A/ Trắc nghiệm: Câu 1: Dãy chất tác dụng với axit axetic là A CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH B CuO; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; CaCO3 C CuO; Cu(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH D CuO; Cu(OH)2; Zn ; H2SO4; C2H5OH Câu 2: mol hiđrocacbon X làm màu vừa đủ mol brom dung dịch Hiđrocacbon X là A C2H4 B CH4 C C2H2 D C6H6 Câu 3: Cho hỗn hợp etilen và metan vào dung dịch nước brom, thấy dung dịch brom nhạt màu và thu 18,8 g đibrometan Khối lượng brom tham gia phản ứng là: A 160 g B g C 1,6 g D 16 g Câu 4: Dãy chất nào gồm tất oxit tác dụng với nước để tạo axit A SO2; SO3; N2O5 ; SiO2 B CO2; SO2; SO3; N2O5 C CO2; SO2; SO3; MnO2 D CO2; SO2; SO3; NO Câu 5: Hoà tan hoàn toàn m gam bột nhơmvào dung dịch HCl thu 6,72 lít khí H2(đktc) Giá trị m là: A 4,05 B 4,5 C 5,04 D 5,4 Câu 6: Trong kim loại sau đây, kim loại dẻo là: A Nhơm ( A l) B Bạc ( Ag ) C Vàng( Au ) D Đồng ( Cu ) Câu 7: Khi phân hủy nhiệt 14,2 g CaCO và MgCO3 ta thu 3,36 lít CO đktc Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 65% và 35% B 29,58% và 70,42% C 70,42% và 29,58% D 35% và 65% Câu 8: Hợp chất hữu nào sau có phản ứng với clo, khơng có phản ứng cộng với clo ? A C2H4 B C6H6 C CH4 D C2H2 Câu 9: Cho benzen tác dụng hết với Cl2 thu 29,1 g thuốc trừ sâu 666 Khối lượng benzen cần dùng là: A 7,8g B 7,6g C 7,5g D 7,7g Câu 10: Dãy chất gồm muối tan nước là A CaCO3; BaCO3; Na2CO3; MgCl2 B Na2CO3; CaCl2; Mg(NO3)2; Na2SO4 C BaCO3; Na2SO4; FeSO4; ZnCl2 D CaCO3; MgCO3; ZnCl2;Ba(NO3)2 B/ Tự luận: Câu 1:Thực chuỗi phản ứng sau : C2H2  C2H4  C2H6O  CH3COOH  CH3COOC2H5  (CH3COO)2Mg Câu 2: Bằng phương pháp hoá học nhận biết dung dòch chất lỏng đựng ba bình bò nhãn sau : Axit axetic, benzen rượu etylic Câu 3:Hoàn thành phương trình phản ứng sau: CH3COOH + Zn  C2H6O + Na  CH3COOH + C2H5OH  (RCOO)3C3H5 + NaOH  Câu : Đun 10ml dung dòch glucozo với lượng dư Ag2O NH3, người ta thấy sinh 1,08g bạc a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ M dung dòch glucozo cần dùng c) Tính khối lượng rượu etylic thu cho lượng glucozo lên men rượu biết hiệu suất phản ứng đạt 90% ( Cho C = 12 ; H = ; O = 16 ; Ag =108 ) (LỚP HKII A PHẦN LÝ THUYẾT : Học từ 34 đến 50 Đònh nghóa hợp chất hữu cơ, phân loại Tính chật vật lý, hoá học mêtan, etilen, axetilen, benzen, rượu etylic, axit axetic, chất béo, glucozơ Các phương trình điều chế : axetilen, rượu etylic, axit axetic, glucozơ B PHẦN BÀI TẬP : Cho chất sau : Ca(OH)2, K2O, Zn, K2CO3, Na, CH3COOH, C2H5OH, Ag2O, C6H12O6 a) Chất tác dụng với : CH3COOH b) Chất tác dụng với : C2H5OH c) Chất tác dụng với :C6H12O6 d) Chất có phản ứng lên men rượu e) Chất có phản ứng lên men giấm Viết phương trình phản ứng Thực chuổi biến hoá sau : a) C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COONa   C2H4Br2 (CH3COO)2Mg b) C6H12O6  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5  CH3COOH    C6H12O7 C2H5OK CH3COONa  CH3COOH c) C  CH4  CH3Cl  CH2Cl2  CHCl3  CCl4  CO2  BaCO3  (CH3COO)2Ba d) CaC2  C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3COOH  CH3COOC2H5   C2H5ONa CH3COONa Hoàn thành phương trình phản ứng sau : C2H4 + Br2  C2H5OH + O2  CH3COOH + Mg  CH3COOH + C2H5OH  C6H12O6 + Ag2O  (C17H35COO)3C3H5 + NaOH  CH2 = CH2 + Br2  n CH2 = CH2  ( RCOO)3C3H5 + H2O  ( RCOO)3C3H5 + NaOH  C6H6 + Br2  CH3COOH + Na2CO3  C6H6 + H2  C6H6 + O2  C2H2 + O2  C2H2 + Br2  CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2SO4  CH3COOH + CuO  Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau : a) DD glucozo rượu etylic, chất béo b) Axit axetic, rượu etylic benzen c) Rượu etylic benzen d) DD glucozơ, Axit axetic, benzen rượu etylic e) Axetilen, cacbonđioxit, mêtan f) DD glucozơ, rượu etylic, Axit axetic saccarozơ g) Khí CO2, khí CH4, khí C2H4 h) Có ống nghiệm đựng chất lỏng: C2H5OH; CH3COOH; (R-COO)3C3H5; C6H12O6 Bằng phương pháp hóa học phân biệt chất lỏng Viết phương trình phản ứng xảy (nếu có) Nêu tượng , giải thích, viết phương trình phản ứng thí nghiệm sau : a) Dẫn khí Axetilen vào dung dòch brom b) Cho mẫu đá vôi CaCO3 vào dung dòch axit axetic c) Nhỏ dung dòch AgNO3 amoniac vào dung dòch glucozơ, đun nhẹ d) Cho Na vào rượu etylic Dự đoán tượng viết phương trình thí nghiệm sau : a) Thả mẫu kim loại K vào cốc đựng rượu etylic b) Thả mẫu kim loại Zn vào cốc đựng giấm ăn c) Cho vài giọt dd bạc nitrat vào ống nghiệm đựng dd amonic , lắc nhẹ thêm tiếp dd glucozơ vào ,sau đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng d) Cho nước vào cốc đựng đất đèn Rượu 450 có nghóa ? Cho kim loại Na vào rượu 450, có phản ứng xãy ? Viết phương trình phản ứng -Độ rượu gì? Cho biết ý nghóa số 40o ghi nhãn chai rượu -Tính thể tích rượu có 650 ml rượu 40o -Biết Drượu = 0,8 g/ml.Tính khối lượng rượu -Nếu cho thêm 25 ml nước vào 650 ml rượu 40o độ rượu thay đổi nào? Cho glucozơ lên men rượu Dẫn toàn khí sinh vào dung dòch Ba(OH)2 dư thu 49,25g chất kết tủa a) Viết phương trình phản ứng ? b) Tính khối lượng rượu thu ? c) Tính khối lïng glucozơ dùng ?( phản ứng xảy hoàn toàn ) 10 Cho 55g hỗn hợp gồm axit axetic rượu etylic nguyên chất Để trung hoà hỗn hợp cần 400ml dung dòch NaOH 2M a) Viết phương trình phản ứng b) Tính khối lượng chất hỗn hợp đầu ? c) Nếu cho Na (vừa đủ) vào 55g hỗn hợp Tính thể tích khí hidro thu (đktc) 11 Cho 45,2g hỗn hợp gồm axit axêtic rượu etylic phản ứng hoàn toàn với lượng kim loại natri vừa đủ thí thu V lít khí B (ở đktc ) Mặt khác để trung hòa lượng axit cần dùng 600ml dung dòch natri hidroxit 1M a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng chất có hỗn hợp c) Tính V lit khí B 12 Cho 500ml dung dòch axit axetic tác dụng hết với magie Cô cạn dung dòch sau phản ứng , người ta thu 14,2g muối a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính nồng độ M dung dòch axit axetic c) Tính thể tích khí hidro sinh ( đktc ) d) Để trung hòa 500ml dung dòch nói trên, cần phải dùng hết ml dung dòch KOH 0,5M 13 Cho 5,6 lit hỗn hợp khí metan etilen qua bình đựng dung dòch nước brom , người ta thu 9,4g đibrometan a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng c) Xác đònh thành phần phần trăm thể tích hỗn khí ban đầu Thể tích khí đo đktc 14 Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát 4,48l khí CO2 đktc a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng rượu etylic tạo sau lên men c) Tính khối lượng glucozơ lấy lúc ban đầu , biết hiệu suất trình lên men 80% 15 Cho 13,8g rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính thể tích rượu dùng, biết khối lượng riêng 0,8g/ml c) Tính thể tích khí hydro sinh (đktc) 16 Cho 100ml dung dòch rượu etylic 960 tác dụng hết với Na dư a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng rượu etylic nguyên chất có dung dòch, biết khối lượng riêng rượu 0,8g/ml nước 1g/ml c) Tính thể tích khí hidro thu (đktc) 17 Cho 10,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng với dung dòch NaOH lấy dư thu 8,2g muối Xác đònh khối lượng chất chứa hỗn hợp Cùng lượng hỗn hợp đem đung nóng có H2SO4 đặc làm chất xúc tác để tạo este Tính khối lượng este thu ,biết hiệu suất phản ứng 80% 18 Hỗn hợp X gồm axit axetic rượu etilic Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát 0,336 lít khí H2 đktc Mặt khác cho m gam X tác dụng vừa đủ với dung dòch NaOH 0,1M hết 200ml a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Hãy xác đònh m c) Tính phần trăm khối lượng chất m gam hỗn hợp 19 Cho 18,4g rượu etylic tác dụng với Kali a) Viết phương trình phản ứng b) Tính thể tích rượu dùng biết khối lượng riêng rượu 0,8g/ml c) Tính thể tích khí hidro sinh ( đktc ) 20 Độ rượu ?Áp dụng tính độ rượu hòa tan 260ml rượu etylic vào nước để 650ml hỗn hợp rượu với nước 21 Cho 20ml rượu 960 tác dụng với Na dư a) Viết phương trình phản ứng b) Tìm thể tích khối lượng rượu nguyên chất tham gia phản ứng Biết khối lượng riêng rượu 0,8g/ml, nước 1g/ml c) Tính thể tích khí hidro sinh đktc 22 Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch CH3COOH a) Viết PTHH b) Tính nồng độ phần trăm dung dịch CH3COOH dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng 23 Phân loại chất sau : NaOH ,C2H5OH , CH3COOH ,CH3Cl ,CH4 ,C2H2, K2CO3 (hợp chất nào là vơ cơ, hidrocacbon ,dẫn xuất hidrocacbon) 24 Dung dịch A là dung dịch axit axetic 10% (CH3COOH) ,dung dịch B là dung dịch natricacbonat (Na2CO3 ) Khi cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch B thu 3,36 lít khí C (đktc) a) Viết phương trình hóa học biểu diễn phản úng b) Tính khối lượng muối sinh sau phản ứng c) Tính khối lượng dung dịch A ban đầu ĐỀ ĐỀ Câu a Viết CTCT đầy đủ thu gọn rượu axit axetic b Cho biết chất phản ứng với Na, CuO, Na2CO3? Viết phương trình hóa học minh họa Câu Trình bày phương pháp tách chất khỏi từ hỗn hợp: rượu etylic axit axetic Viết PTHH xảy Câu Chất hữu A chứa nguyên tố C, H, O có khối lượng mol 60 g Đốt cháy hoàn toàn gam A dẫn qua bình đựng H2SO4 đặc sau qua bình đựng nước vôi thấy khối lượng bình tăng lên 1,8 g, bình có 10 gam kết tủa Xác đònh CTPT A Câu Đun 10 ml dd glucozo với lượng dư Ag2O thu 1,08 g Ag a Tính CM dd glucozo ban đầu b Tính khối lượng Ag2O cần dùng ĐỀ Câu 1: Thực chuỗi phản ứng sau : C2H2  C2H4  C2H6O  CH3COOH  CH3COOC2H5  (CH3COO)2Mg Câu 2: Bằng phương pháp hoá học nhận biết dung dòch chất lỏng đựng ba bình bò nhãn sau : Axit axetic, benzen rượu etylic Câu 3: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: CH3COOH + Zn  C2H6O + Na  CH3COOH + C2H5OH  (RCOO)3C3H5 + NaOH  Câu : Đun 10ml dung dòch glucozo với lượng dư Ag2O NH3, người ta thấy sinh 1,08g bạc d) Viết phương trình phản ứng e) Tính nồng độ M dung dòch glucozo cần dùng f) Tính khối lượng rượu etylic thu cho lượng glucozo lên men rượu biết hiệu suất phản ứng đạt 90% ( Cho C = 12 ; H = ; O = 16 ; Ag =108 ) ... 90% ( Cho C = 12 ; H = ; O = 16 ; Ag =1 08 ) (LỚP HKII A PHẦN LÝ THUYẾT : Học từ 34 đến 50 Đònh nghóa hợp chất hữu cơ, phân loại Tính chật vật lý, hoá học mêtan, etilen, axetilen, benzen, rượu... Thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp đầu là: A 65% và 35% B 29, 58% và 70,42% C 70,42% và 29, 58% D 35% và 65% Câu 8: Hợp chất hữu nào sau có phản ứng với clo, khơng có phản ứng cộng với... 4,48l khí CO2 đktc a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính khối lượng rượu etylic tạo sau lên men c) Tính khối lượng glucozơ lấy lúc ban đầu , biết hiệu suất trình lên men 80 % 15 Cho 13,8g
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn thi học kì II đề 8 , ôn thi học kì II đề 8 , ôn thi học kì II đề 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay