Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9

14 16 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:51

KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2005 MƠN HĨA HỌCLỚP – 2006 PHẦN A: Trắc nghiệm Hãy chọn câu câu sau – Khoanh tròn vào đầu câu chọn Câu 1: Hãy cho biết cách xếp sau theo chiều tính kim loại giảm dần: a/ Na, Mg, Al, K b/ K, Na, Mg, Al c/ Al, K, Na, Mg d/ Mg, K, Al, Na Câu 2: Dựa vào kiện số kiện sau để nói chất vô hay hữu cơ: a/ Trạng thái (rắn, lỏng, khí) b/ Màu sắc c/ Độ tan nước d/ Thành phần nguyên tố Câu 3: Chất hữu A chất rắn, màu trắng điều kiện thường, tan nhiều nước Khi đốt cháy thu CO2 H2O A chất chất sau: a/ Etilen b/ Rượu etylic c/ Axit axetic d/ Chất béo e/ Glucozơ Câu 4: Để khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO Fe 2O3, người ta phải dùng 15,68 lít khí CO (ở đktc) Thành phần phần trăm oxit hỗn hợp là: a/ 20% 80% b/ 30% 70% c/ 50,5% 49,5% d/ 35% 65% (Cho: Cu = 64; Fe = 56; O = 16) Câu 5: Các chất hidrocacbon: metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung nào? a/ Có thể tác dụng với dung dòch brom b/ Có thể tác dụng với khí oxi c/ Có thể tác dụng với khí clo d/ Không có tính chất chung Câu 6: Cho brom tác dụng với benzen tạo brombenzen Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen, biết hiệu suất phản ứng đạt 80% là: a/ 12,76 gam b/ 9,75 gam c/ 15,7 gam d/ 7,68 gam (Cho: Br = 80; C = 12; H = 1) Câu 7: Có hợp chất A, B, C, D cho biết số kết thí nghiệm chúng sau: Hợp Tác dụng với Đốt cháy chất dung dòch nước brom A Không có tượng Cháy với lửa xanh, nóng, khói B Dung dòch brom bò Số mol nước sinh hai lần số mol khí màu đem đốt C Không có tượng Cháy với lửa đỏ, có nhiều khói đen (muội than) D Dung dòch brom bò Số mol nước số mol khí đem đốt màu A, B, C, D chất số chất sau: CH4, C2H4, C2H2, C6H6 Trả lời: A: ………………………… B: …………………………… C: …………………… D:………………… Phần B: Tự luận Câu 1: ( điểm) Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản ứng có) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CO2 → NaHCO3 Câu 2: ( điểm) Viết công thức cấu tạo, công thức thu gọn dạng mạch vòng hợp chất có công thức sau: a/ C 3H b/ C 4H Câu 3: ( điểm) Cho 25ml dung dòch axit axetic tác dụng hoàn toàn với magiê Cô cạn dung dòch sau phản ứng, người ta thu 7,1 gam muối a/ Viết phương trình phản ứng b/ Tính nồng độ mol dung dòch axit c/ Tính thể tích khí hidro sinh đktc d/ Để trung hòa 25ml dung dòch axit nói cần ml dung dòch NaOH 0,75M KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 – 2007 MƠN HĨA HỌCLỚP PHẦN A: Trắc nghiệm Hãy chọn câu câu sau – Khoanh tròn vào đầu câu chọn Câu Trong cách xếp sau, cách xếp theo chiều tính phi kim giảm dần? a F2, P, S, Cl2 b F2, Cl2, S, P c P, S, F2, Cl2 d F2, Cl2, P, S Câu Ngày bảng tuần hoàn NTHH xếp theo: a Chiều tăng dần số lớp electron nguyên tử b Chiều tăng dần nguyên tử khối c Chiều tăng dần hóa trò nguyên tố d Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Câu Trong dãy chất sau, dãy chất gồm toàn hợp chất hữu cơ? a CaCO3, NaCl, CO2, CH4, H2CO3 b.NaHCO3, Na2CO3, CO, CO2, CH3COOH c CH4, C2H4O2, C6H6, C2H2, C4H10 d CO2, H2O, C2H5Cl, C2H5OH, C2H2 Câu Một hợp chất hữu chất khí, tan nước, cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic nước, hợp chất tham gia phản ứng với clo, không tham gia phản ứng cộng với clo Hợp chất là: a C2H4 b C2H2 c CH4 d C6H6 o Câu Thể tích rượu etylic 90 cần lấy để pha thành lít rượu etylic 45 o là: a lít b lít c lít d lít Câu Khi đốt cháy hoàn toàn hidro cacbon X thu tỷ lệ số mol CO nước 2:1 Vậy X là: a C2H4 b C6H12 c C3H8 d C2H2 PHẦN B: Tự luận Câu 1.Hãy chọn chất thích hợp để điền vào chỗ trống phương trình hóa học sau: nhsá ng a CH4 + ………………  → CH3Cl + …………… t sắ t,to b C6H6 + ………………  → ……… + HBr H2SO4 đặ c  → CH3COOC2H5 + ………… c CH3COOH + ………… ¬   o t NH  → C6H12O7 + …………… d C6H12O6 + ……… to Câu Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất sau: C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH Các hóa chất xem có đầy đủ, viết phương trình hóa học xảy (nếu có) Câu Cho 56,25 gam glucozơ lên men thành rượu etylic Lượng khí thoát dẫn vào bình đựng dung dòch Ca(OH) (dư) thấy tạo 50 gam kết tủa a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng rượu etylic thu c Tính hiệu suất phản ứng lên men rượu ( C = 12; H = ; O = 16 ; Ca = 40) KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN HĨA HỌCLỚP PHẦN A: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu Trong dãy chất sau đây,dãy gồm toàn hợp chất hữu cơ? a Muối ăn, đường kính, cồn, bột gạo, xăng b Mỡ, bơ, sữa đậu nành, dầu ăn, dầu hỏa c Kim cương, khí oxi, đá vôi, giấm ăn, muối iôt d Cả a b Câu Số công thức cấu tạo dạng mạch vòng có ứng với công thức phân tử C4H8 là: a b c d Câu Có lọ chứa dung dòch sau: rượu etylic, dung dòch glucozơ axit axetic Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt: a Giấy quỳ tím natri b Na AgNO3/NH3 c Giấy quỳ tím AgNO3/NH3d Tất Câu Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic Nếu hiệu suất phản ứng 62,5% lượng este thu là: a 65g b 75g c 55g d 85g Câu Dãy chất làm màu dung dòch brom là: a C2H4, C6H6, CH4 b C2H2, CH4, C2H4 c C2H2, C2H4 d C2H2, H2, CH4 Câu Nguyên tử nguyên tố X có điện tích hạt nhân 17+, vò trí X bảng tuần hoàn nguyên tố là: a Chu kỳ 3, nhóm VII b Chu kỳ 3, nhóm V c Chu kỳ 3, nhóm VId Câu a, b, c sai Câu Trong thành phần chất protein, nguyên tố C, H, O thiết phải có nguyên tố đây? a Phốt b Lưu huỳnh c Nitơ d Sắt Câu Đốt cháy hoàn toàn hidro cacbon X thu 1,8 gam nước 4,48 lít (đktc) khí làm đục nước vôi X chất số chất có công thức sau đây? a C2H4 b C2H2 c CH4 d C2H6 Câu Nguyên nhân khả hòa tan nước rượu etylic người ta nhận đònh sau: a Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử hidro b Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử cacbon c Rượu etylic tan nhiều nước có nhóm –OH d Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử hidro nguyên tử cacbon Câu 10 Chọn kết thí nghiệm sau để phân biệt axit axetic với axit clohidric? a Làm đỏ quỳ tím b Phản ứng với đá vôi cho chất khí bay c Phản ứng với kim loại Mg cho chất khí bay d Phản ứng với dung dòch AgNO cho kết tủa trắng Câu 11 Một hỗn hợp khí gồm C2H4 CO2: a/ Để thu khí C2H4 tinh khiết ta dùng hóa chất sau: a Dung dòch Ca(OH)2 dư b Dung dòch brom dư c Dung dòch HCl dư d Tất sai b/ Để thu khí CO2 tinh khiết ta dùng hóa chất nào? a Dung dòch Ca(OH)2 dư b Dung dòch brom dư c Dung dòch HCl dư d Tất sai Phần II TỰ LUÂN Câu Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi viết PTHH sơ đồ phản ứng sau: nh sá ng  → CH3Cl + ? c CH3COOH + ? → ? + H2 a CH4 + ? b C6H6 + ? t Fe  → C6H5Br + ? to o t d C2H5OH + ?  → ? + H 2O Câu Cho dung dòch glucozơ lên men, người ta thu 16,8 lít khí CO ( đo đktc) a Tính khối lượng glucozơ dung dòch b Tính thể tích rượu 45o thu nhờ qua trình lên men nói Biết khối lượng riêng rượu etylic 0,8g/ml -// Câu 3:Khi lên men dung dịch lỗng rượu etylic , người ta giấm ăn a./ Từ 57,5 lít rượu 120 điều chế gam axit axetic ? Biết hiệu suất q trình lên men 92% rượu etylic có D= 0,8g/cm3 b/ Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng dung dịch giấm ? KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2008-2009 MƠN HĨA HỌCLỚP Phần I Trắc nghiệm khách quan : Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu Những chất sau hidrocacbon: A CH4, C2H6O, C2H4O2 B C2H4, C6H6, CH4 C CH4O, C6H6, C2H2 D CH3Br, CH3Cl, CH4 to Câu Cho PTHH sau: X + 6O2  → 6CO2 + 6H2O A C6H12 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C6H6 Câu Đốt cháy hồn tồn 60ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu 24,192 lít khí CO2(đktc) Khối lượng riêng rượu 0,8g/ml Độ rượu xác định là: A 30,2o B 45,8o C 81,2o D 51,75o Câu Axit axetic tác dụng với tất chất dãy sau đây: A MgO, CaCO3, Na2SO4 C C2H5OH, CaCO3, Mg B K, NaCl, C2H5OH D HCl, CaO, Ca(OH)2 Phần II Tự luận Câu :Hãy viết PTHH sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Saccarozơ  → Glucozơ  → Rượu etylic  → Axit axetic  → Etyl axetat Câu 2: Đốt cháy hồn tồn 0,39 gam hợp chất hữu (B) Sau phẳnngs thu 1,32g CO2 0,27g H2O Biết khối lượng mol chất hữu (B) 26 gam a Trong chất hữu B có ngun tố nào? b Xác định CTPT chất hữu (B) c Viết cơng thức cấu tạo tên gọi (B) Câu :Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp etylen metan vào dung dịch brom dư Sau phản ứng thu sản phẩm có khối lượng 2,82 gam a Viết PTHH phản ứng xảy b Tính khối lượng brom tham gia phản ứng c Xác định thành phần phần trăm thể tích chất có hỗn hợp đầu // Đề tham khảo - Câu (2 điểm) Hồn thành sơ đồ chuyển hố sau (ghi rõ điều kiện, có) (1) ( 2) ( 3) ( 4) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → (CH3COO)2Ca → CH3COO Na Câu (3 điểm) Nêu phương pháp hố học để nhận chất bột màu trắng đựng riêng biệt lọ nhãn gồm : Xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ, glucozo Câu3 ( 2đ): Các cặp chất sau , cặp chất phản ứng , ghi cơng thức gọi tên sản phẩm STT Các cặp chất Sản phẩm a s C2H6 + Cl2 → a s C2H2 + Cl2 → t ,t , p H2C=CH2+H2C=CH2+ x → C2H4 + Br2(dd) → CH4 + Br2(dd) → Câu (3đ): Dẫn 5,6 l hỗn hợp khí metan etilen qua dd Brom dư Sau PƯ thu 4,48l khí khơng màu( thể tích khí đo đktc) a Viết PTHH xảy ra? b Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp? c Tính khối lượng Brom PƯ? KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010 MƠN HĨA HỌCLỚP Phần I Trắc nghiệm khách quan : Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu Chất làm màu da cam dung dịch brom là: a HC C CH3 b CH4 c CH3 CH3 d Câu Trong chất sau đây, chất có tính axit là: a CH2 COH b CH3 COH OH c CH3 CH2 COOH d CH3 CH2 OH Câu Người ta xếp dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ vào nhóm, a hợp chất cacbon b nhiên liệu c hidrocacbon d chất béo Câu Đốt cháy chất hữu X oxi thấy sản phẩm tạo gồm có: CO2; H2O; N2 X chất số chất sau: a tinh bột b Protein c benzen d chất béo II TỰ LUẬN Câu Cho chất sau: rượu etylic, axit axetic,chất béo Chất tác dụng với Na? với Mg? với NaOH? với K2CO3? Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít etilen (đktc) a)Tính thể tích khơng khí (đktc) cần cho cháy, biết oxi chiếm thể tích khơng khí b)Tồn khí CO2 sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa tạo thành Câu Lên men 45 gam glucozơ thành rượu etylic a)Tính khối lượng rượu etylic thu b)Từ lượng rượu etylic pha chế thành 240ml dd rượu Tính độ rượu thu Biết Dr= 0,8 g/ml // -Đề tham khảo – số Câu 1( điểm).Nêu tượng giải thích thí nghiệm sau: a- Đốt khí mêtan đầu ống vuốt nhọn b- Dẫn từ từ khí C2H4 qua dung dịch nước Brơm c- Nhỏ vài giọt dung dịch CH3COOH vào dung dịch Na2CO3 d- Cho 1ml C6H6 vào ống nghiệm đựng 2ml nước lắc để n quan sát tượng Câu 2( điểm) Viết phương trình hố học thực dãy chuyển đổi hố học sau: Tinh bột (1) Glucozơ (2) Rượu etylic (5) Natrietylat Câu 3(2 điểm ) (3) Axit axetic (6) Canxiaxetat (4) Etyl axetat Có lọ nhãn đựng dung dịch riêng biệt sau: Axit axetic , Glucozơ, saccarozơ Bằng phương pháp hố học nhận biết dung dịch trên? Câu 4( điểm) Cho m gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 60gam dung dịch CH 3COOH thu 1,12 lit khí (ĐKTC) a- Viết phương trình hố học b- Tính nồng độ C% dung dịch CH3COOH c- Tính nồng độ C% dung dịch muối sau phản ứng KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011 MƠN HĨA HỌCLỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Cho PTHH : 2X + 7O2  4CO2 + 6H2O X chất ? a) C2H2 b) C2H4 c)C2H6 d) C3H6 Câu 2: Những chất tham gia phản ứng , có phản ứng cộng phản ứng ? a) Metan b) Benzen c) Axetilen d) Etilen Câu 3: Có lọ chứa dung dịch sau : Rượu etylic , glucozo, axit axetic.Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt : a) Giấy quỳ tím Na b) Na AgNO3/NH3 c) Giấy quỳ tím AgNO3 /NH3 d) Giấy quỳ tím Mg Câu : Tìm thể tích rượu etylic có 800 ml rượu 450 a) 255 ml b) 265 ml c) 260 ml d) 360ml Câu 5: Khi thủy phân đường ăn ( saccarozo ) thu chất ? a) Glucozo b) Fructozo c) Khí cacbonic nuớc d) Glucozo Fructozo Câu 6: Hợp chất hữu chất khí tan nước, tham gia phản ứng , khơng tham gia phản ứng cộng Hợp chất : a) Etilen b) Benzen c) Axetilen d) Metan Câu 7: Cho chất CH4 , C2H4,C3H8, C4H10 Chất có thành phần % khối lượng cacbon lớn : a)CH4 b) C3H8 c) C2H4 d) C4H10 Câu 8: Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic Hiệu suất phản ứng 62,5 % lượng este thu được: a) 65 gam b) 55 gam c) 75 gam d) 160 gam II/ Tự luận : Câu 1: ( điểm ) Viết cơng thức cấu tạo rượu etylic axit axetic Cho biết nhóm chức làm cho rượu etylic có tính chất đặc trưng nhóm chức làm cho axit axetic có tính axit ? Câu 2: ( điêm) Thực dãy chuyển hóa sau phương trình hóa học , ghi rõ điều kiện phản ứng ( có) CO2  CaCO3  CaO CaC2C2H2 C6H6C6H5Br Câu 3: ( 3,5 điểm) Cho 12 gam dung dịch CH3COOH 15% tác dụng với 1,06 gam Na2CO3 a) Viết phương trình hóa học b) Tính tích khí CO2 thu đktc c) Tính nồng độ % chất có dung dịch thu sau phản ứng KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2011-2012 MƠN HĨA HỌCLỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu 1: Dãy muối tan nước A CaCO3 , BaCO3 , Mg(HCO3)2 , K2CO3 B BaCO3 , NaHCO3 , Mg(HCO3) , Na2CO3 C CaCO3,BaCO3,NaHCO3,MgCO3 D Na2CO3, Ca(HCO3)2 ,Ba(HCO3)2 , K2CO3 Câu 2: Trong chu kì, từ đầu tới cuối chu theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân tính chất ngun tố biến đổi : A Tính kim loại tính phi kim giảm dần B Tính kim loại tính phi kim tăng dần C Tính kim loại giảm dần đồng thời tính phi kim tăng dần D Tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần Câu 3: Dãy hợp chất sau hợp chất hữu A CH4 , C2H6 , CO2 B C6H6, CH4, C2H5OH C CH4, C2H2 , CO D C2H2, C2H6O, CaCO3 Câu 4: Số liên kết đơn phân tử C4H10 A 10 B 13 C 14 D 12 Câu 5: Hợp chất C5H10 có cơng thức dạng vòng A B C D Câu 6: Muốn điều chế 100ml rựou etylic 65 ta dùng : A 100ml nuớc hòa với 65ml rượu etylic ngun chất B 100ml rượu etylic ngun chất có 65 ml nước C 65 ml rượu etylic ngun chất với 35 ml nước D 35ml rượu etylic ngun chất với 65ml nước Câu 7: Phản ứng axit axetic với dung dịch bazo thuộc loại A Phản ứng B Phản ứng hóa hợp C Phản ứng phân hủy D Phản ứng trung hòa Câu 8: Dãy chất sau thuộc nhóm gluxit A C2H5OH , CH3COOH , C6H12O6 B C6H6, C6H12O6, C12H22O11 C (-C6H10O5-)n , C12H22O11 D CH3COOH , C2H5OH, C12H22O11 Câu 2: Cho chất sau phản ứng với đơi , ghi dấu X vào có phản ứng Metan Axetilen Benzen Dung dịch Brom Khí oxi B/ Phần tự luận : Câu 1: ( điểm) Bằng phương pháp hóa học , trình bày cách nhận biết chất khí sau : Cacbon đioxit ; etilen ; metan Các hóa chất dụng cụ xem có đủ Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ( có) Câu 2: ( điểm) Viết PTHH Ghi rõ đk phản ứng Saccarozo GlucozoRượu etylicAxit axeticEtyl axetatNatri axetat Axit axetic Câu 3: ( điểm) Cho 50ml dung dịch axit axetic phản ứng vừa đủ với 20 gam dung dịch natri hidroxit có nồng độ 10% a) Tính nồng độ mol dung dịch axit axetic dùng b) Nếu dùng 75ml dung dịch axit axetic vừa đủ để hòa tan hồn tồn 0,9 gam kim loại A hóa trị II Xác định kim loại dùng -// Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 2,8 gam chất hữu A Thu 8,8 g khí CO2 3,6 g H2O a) Trong chất hữu A có ngun tố ? b)Biết phân tử khối A nhỏ 40 Tìm cơng thức phân tử A c) Chất A có làm màu dung dịch brom khơng ? d) Trùng hợp hợp chất A thu hợp chất B có khối lượng 2,1 gam Tính H phản ứng trùng hợp KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2012-2013 MƠN HĨA HỌCLỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Dãy chất dẫn xuất hidro cacbon A CH4,CH3Br , C2H4 B CH3Cl, C2H6O , C6H6 C C2H4O2 , C6H5Cl, C2H4Br2 D C2H6, C2H4 , C4H10 Câu : Dãy chất làm màu dung dịch brom A.CH2=CH2 ; CH≡CH ; CH3-CH3 B CH=CH2-CH3 ; CH2=CH2; CH≡CH C CH2=CH-CH3; CH2-CH2; CH3-CH2OH D C2H6;C2H4 ;C4H10 Câu 3: Hidro cacbon sau cấu tạo phân tử có liên kết đơn A Metan B Axetilen C Etilen D Benzen Câu 4: Nhiên liệu đời sống hàng ngày sau coi A Dầu hỏa B.Than đá C Củi D.Khí gaz Câu 5: Khi lên men 36 gam glucozo với hiệu suất phản ứng 80% Khối lượng rựou etylic thu A.18,4 gam B 23 gam C 14,72 gam D 9,2 gam Câu 6: Cùng cơng thức phân tử C2H6O có chất khác A B C D Câu 7: Tính chất sau chất béo A.Tan nuớc B Tác dụng với kim loại Na giải phóng H2 C Tác dụng với oxi bazo D Tác dụng với dung dịch kiềm Câu 8: Dung dịch rượu etylic 30 độ có nghĩa : A Trong 100 gam nước có 30 gam rượu ngun chất B Trong 100 gam dung dịch rượu có 30 gam rượu ngun chất C Trong 100 ml nuớc có 30 ml rượu ngun chất D Trong 100 ml dung dịch rượu có 30 ml rượu ngun chất Câu 9: Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít khí axetilen đktc Thể tích khí CO2 đktc sinh A.4,48 lít B 6,72 lít C 11,2 lít D 8,96 lít Câu 10 : Hợp chất khơng bị thủy phân : A Saccarozo B.Tinh bột C Xenlulozo D Glucozo Câu 11: Cặp chất khơng tác dụng : A H2SO4 KHCO3 B CaCl2 Na2CO3 C Na2CO3 KCl D.Ca(OH)2 K2CO3 Câu 12:Hợp chất hữu có cấu tạo mạch vòng cạnh A.Axit axetic B.Axetilen C Etilen D.Benzen B/ Tự luận : Câu 1: Cho chất sau : MgO , NaCl , NaHCO3 ,Cu ,Fe , Ca(OH)2 Axit axetic tác dụng với chất ? Viết phương trình Câu 2: Có bốn lọ đựng chất lỏng : Rượu etylic, axit axetic , benzen dung dịch glucozo Hãy nhận biết chất lỏng pp hóa học Câu 3: Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí đktc gồm etilen metan qua dung dịch brom thấy màu vừa đủ 200 ml dung dịch brom 1M có khí a) Viết PT b) Tính thành phần phần trăm theo thể tích khí hỗn hợp đầu c) Sau phản úng thấy dung dịch brom tăng lên m gam Tính m -// - Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 2,3 g hợp chất hữu A thu 4,4g CO2 2,7g H2O Biết khối lượng mol A 46 g a)Xác định cơng thức phân tử A b) Viết cơng thức cấu tạo A, biết A có nhóm - OH c)Cho 6,9 g A tác dụng với 100 ml dung dịch CH3COOH 36,2% ( D = 1,045g/ml) Tính khối lượng este sinh ra, biết hiệu suất phản ứng đạt 90% Câu 5: Cho m gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch CH 3COOH % thu 1,12 lit khí (ĐKTC).a) Viết phương trình hố học b) Tính nồng độ C% dung dịch muối sau phản ứng c) Lượng axit hòa tan vừa đủ gam oxit kim loại R có hóa trị khơng đổi Xác định R KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2013-2014 MƠN HĨA HỌCLỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Nhóm chất tác dụng với SiO2 A CO2, H2O,H2SO4,NaOH Ca(OH)2,K2O , CaO B CO2, H2SO4,CaO,NaOH C H2SO4, NaOH, CaO , H2O D NaOH, C C2H4,C3H7Cl, CH4 D C2H6O,C3H8 ,C2H2 Câu : Dãy chất dẫn xuất hidrocacbon A C2H6O, CH4, C2H2 B C2H6O, C3H7Cl, C2H5ONa Câu 3: Có cơng thức cấu tạo sau: A CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 B CH3-CH2-CH2-CH2 | C CH2-CH2-CH2 | CH3 | CH3 D CH3-CH2-CH2-CH2 | CH3 CH3 Các cơng thức cấu tạo biểu diễn chất : A.3 Chất B.2chất C chất D chất Câu 4: Các chất có % khối lượng cacbon lớn nhất: A C2H4 B.C2H6 C C2H2 D.CH4 Câu 5: Đốt cháy hồn tồn hidrocacbon thu số mol CO2 gấp đơi số mol H2O Cơng thức phân tử hidrocacbon A C2H4 B C2H6 C C2H2 D CH4 Câu 6: Để tinh chế khí metan có lẫn etilen axetilen , ta dùng: A Dung dịch NaOH dư B Dung dịch brom dư C Dung dịch AgNO3/NH3 D Nước vơi dư Câu 7:Biết 0,02 mol hidrocacbon X tác dụng tối đa với 100 ml dung dịch brom 0,2M Vậy X : A.C2H4 B C2H6 C.C2H2 D.CH4 Câu 8: Đốt cháy hồn tồn 25cm hỗn hợp khí gồm metan etilen cần 60cm3(các khí đo đktc) Thành phần % theo thể tích khí hỗn hợp ban đầu : A.50% ; 50% B 60%;40% C 40%:60% D.30%;70% Câu : Nhóm ngun tố xếp theo chiều tính phi kim tăng dần : A O,F,N,P B.F,O,N,P C P,N,O,F D O,N,P,F Câu 10: Pha laongx 10 ml rượu etylic 90 độ nước ngun chất thành 30ml độ rượu dung dịch thu : A 400 B.550 C 500 D 300 Câu 11:Khi đơt cháy hồn tồn m gam hợp chất hữu X sản phẩm tạo có khí nitơ Chất X là: A.Tinh bột B.Saccarozơ C PVC D.Protein Câu 12: Đun nóng 25 gam dung dịch glucozo với lượng dư dung dịch Ag2O/NH3 thu 2,16 gam bạc.Nồng độ % dung dịch glucozo: A 7,2% B.11,4% C 14,4 % D 17,2% B/ Tự luận : Câu 1: Viết phương trình cho dãy chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện có) Glucozo → Rượu etylic → Axit axetic → Etyl axetat → Natri axetat → Axit axetic Câu 2: Đốt cháy hồn tồn m gam hidrocacbon A sinh 5,4 gam nước 6,72 lít khí cacbon ddioxxit đktc a) Tính m b) Xác định cơng thức phân tử A , biết tỉ khối A hidro 21 Câu 3: Trung hòa x gam dung dịch CH3COOH 6% d) Viết phương hóa học xảy tính x e) Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng -// - KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2014-2015 MƠN HĨA HỌCLỚP A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Bảng tuần hồn ngun tố hóa học xếp theo: A Chiều tăng dần ngun tử khối B Chiều tăng điện tích hạt nhân ngun tử C Chiều giảm dần ngun tử khối D Chiều giảm dần điện tích hạt nhân ngun tử Câu 2: Có chất sau : CH4(1) ; CH3-CH3(2) ;CH2=CH2(3); CH3-CH=CH2(4) Những chất có phản ứng trùng hợp: A.(1), (3),(4) B.(3), (4) C (2),(3),(4) D.(1),(2),(3) Câu 3: Dãy chất sau tồn hợp chất hữu cơ? A NaHCO3;C2H6;CH4;C2H4O2 B.C2H6O;CO2;C2H4;CH3Cl C.C2H2;C6H12O6;C6H5Br;C2H4O2N D.C6H6;C12H22O11;Na2CO3;C2H5Cl Câu 4: Cơng thức hóa học sau biểu diễn chất: A Câu 5:Dãy chất hữu sau có phản ứng thủy phân? A.Protein,saccarozơ,tinh bột,xenlulozơ,benzen,rượu etylic B.PVC,tinh bột,xenlulozơ,protein,saccarozơ,glucozơ C.Axit axetic,tinh bột,xenlulozơ,protein,saccarozơ,PV D.Etyl axetic,tinh bột,xenlulozơ,protein,saccarozơ,chất béo Câu 6:Dẫn hỗn hợp etilen metan tích 4,48 lít qua dung dịch brom dư thấy 1,12 lít khí bay (thể tích khí đo đktc).Khối lượng brom tham gia phản ứng là: A.8g B.16g C.24g D.32g Câu 8:Cho 6,9 (g) rượu etylic tác dụng với (g) axit axentic,thu 2,2(g) etylaxetat.Hiệu suất phản ứng là: A.16,67% B.25% C.50% D.75% B/ Tự luận : Câu 1: Viết phương trình cho dãy chuyển hóa sau ( ghi rõ điều kiện có) Glucozo → Rượu etylic → Axit axetic → Etyl axetat → Natri axetat → Axit axetic Câu 2: Đốt cháy hồn tồn m gam hidrocacbon A sinh 5,4 gam nước 6,72 lít khí cacbon ddioxxit đktc c) Tính m d) Xác định cơng thức phân tử A , biết tỉ khối A hidro 21 Câu 3: Trung hòa x gam dung dịch CH3COOH 6% f) Viết phương hóa học xảy tính x g) Tính nồng độ % dung dịch thu sau phản ứng -// - ƠN THI HK II – ĐỀ A/Phần trắc nghiệm Câu 1: Hãy cho biết cách xếp sau Câu 5: Cho 4,48lit hổn hợp metan axetilen (ở đktc) qua dung dịch Br2 dư thấy có 100ml theo chiều tính kim loại giảm dần: dung dịch Br2 1M tham gia phản ứng Thành A Na, Mg, Al, K B Mg, K, Al, Na phần % thể tích axetilen hỗn hợp C K, Na, Mg, Al D Al, K, Na, Mg A 25% B 40% C 50% D 75% Câu 2: Nhóm sau gồm chất khí C©u 6: Một chất có cơng thức có dạng phản ứng với dung dịch NaOH điều kiện (C2H5)n Cơng thức phân tử đơn giản chất dó là: thường: D C8H18 A H2, Cl2 B CO 2, Cl2 A C4H18 B C4H10 C C6H14 C©u 7: Nhóm chất sau C CO, CO2 D Cl2, CO polime Câu 3: Chất hữu cháy tạo sản phẩm CO2 A axit axetic, protein, tinh bột H2O với tỉ lệ số mol : làm màu B saccarozơ, glucozơ, protein, xenlulozơ dung dịch nước brom Chất hữu : C Rượu etylic, etilen, axit axetic, xenlulozơ D Tinh bột, poli etilen, protein, xenlulozơ A CH4 B C2H4 Câu 8: Một hiđrocacbon X chứa 75%C X C C2H2 D C6H6 Câu 4: Hợp chất hữu có số ngun tử hiđro hiđrocacbon hiđrocacbon sau ? B C2H4 C C2H2 số ngun tử cacbon, tham gia phản ứng A CH4 D C H 6 cộng tham gia phản ứng khơng làm màu dung dịch brom Hợp chất A metan B axetilen C etilen D Benzen B Phần tự luận: Câu 1: Viết phương trình hóa học thực chuyển đổi sau: C12H22O11 → C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5 Câu 2: Nhận biết chất khí sau phương pháp hóa học : CO2, H2, CH4, C2H4 Câu 3: Cho m gam hổn hợp X gồm có axit axetic rượu etylic tác dụng với Na dư thu 0,448 lit khí đktc Mặt khác cũng cho m gam hổn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M thấy hết 200ml a) Tính m b) Tính phần trăm khối lượng chất hổn hợp c) Hòa tan khối lượng rượu etylic vào nước 4,6ml rượu x độ Xác định độ rượu x (biết khối lượng riêng rượu ngun chất 0,8g/ml) Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 20ml hh khí gồm metan axetilen cần 55 ml khí oxi a) Tính % thể tích khí hỗn hợp b) Tính thể tích khơng khí cần dùng ( Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí ) Câu 5: Cho 17, g MnO2 tác dụng với dd HCl đặc dư thu khí X.Dẫn khí X vào 500ml dung dịch KOH thu dd A a) Viết PT b) Tính nồng độ mol chất có dd sau phản ứng Câu 6: Sắp xếp ngun tố sau theo chiều tính kim loại giảm dần , tính phi kim tăng dần N,Ca,Mg,C,Al Giải thích cho xếp Câu 7: Cho 30,30g dung dịch rượu etylic nước tác dụng với Na dư thu 8,4lit khí đktc Xác định độ rượu biết D rượu = 0,8g/ml, D nước=1g/ml Câu 8: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic có khối lượng 15,2g Cho X tác dụng Na dư thấy 3,36 lít lit Hiđrơ(ĐKTC) Cho vào X H2SO4 đặc đun nóng có 6,16 gam este tạo thành a) Viết PT b) Tính % khơid lượng chất X c) Tính H phản ứng este hóa Câu 9: Dẫn 6,72 lít hỗn hợp khí gồm hiđrocacbon mạch hở qua dd brom dư, sau pư xảy hồn tồn thấy khối lượng bình đựng dd brom tăng thêm 5,6 gam đồng thời 2,24 lít chất khí Mặt khác đốt cháy hồn tồn 2,24 lít khí lại thấy tạo 8,96 lít CO2 (thể tích khí đo đktc) a Xác định CTPT H-C b Tính thành phần % theo thể tích khí hỗn hợp ĐỀ THAM KHẢO SỐ Câu 1: Trình bày phương pháp hóa học nhận biết a) Các chất lỏng sau đựng riêng biệt: Rượu etylic, axit axetic, Glucozơ, lòng trắng trứng Viết phương trình hóa học xảy (nếu có) b) Các khí đựng riêng biệt bình nhãn: C2H4, HCl, Cl2, CH4 Câu 2: Viết PTHH thực dãy chuyển đổi hóa học sau: a) Tinh bột  → Glucơzơ  → Rượu êtylic  → Axit axêtic  → Etyl axêtat  → Khí cacbonic Bài làm …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………… ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM A Trắc nghiệm ( điểm ) Mỗi phương án 0,5 điểm C B B A A D B Tự luận: (7 điểm) Câu 1: (2 đ) axit, to C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 men rượu C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 C2H5OH + O2 men giâm CH3COOH + H2O H SO đặc, to CH3 - COOH + C2H5 –OH CH3COOC2H5 + H2O Câu 2: (2 đ) - Dẫn khí qua dung dịch Ca(OH)2 , nhận biết khí CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O - Dẫn khí lại qua dd Br2, nhận biết khí C2H4 C2H4 + Br2 → C2H4Br2 - Dẫn khí lại qua bột CuO đun nóng, nhận biết khí H2 H2 + CuO - Còn lại CH4 Câu 3: = H2O + Cu = 0,02mol (0,25 đ) = 0,1.0,2 = 0,02mol (0,25 đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) 2C2H5OH + 0,02mol 2Na 2CH3COOH + 2Na 0,02mol CH3COOH 0,02mol a → 2C2H5ONa + H2 0,01mol (0,25 đ) → 2CH3COONa + H2 0,01mol (0,25 đ) + NaOH → 0,02mol CH3COONa + H2O m = 0,02.46 + 0,02.60 = 2,12g b %C2H5OH = 100% = 43,4% %CH3COOH = 1005 – 43,4% = 56,6% c VC2H5OH = Độ rượu x = = 1,15ml (0,25 đ) (0,5 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) (0,25 đ) = 250 (0,5 đ) ... Câu 1: (2 đ) axit, to C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6 men rượu C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 C2H5OH + O2 men giâm CH3COOH + H2O H SO đặc, to CH3 - COOH + C2H5 –OH CH3COOC2H5 + H2O Câu 2: (2 đ) - Dẫn... 3: = H2O + Cu = 0,02mol (0 ,25 đ) = 0,1.0 ,2 = 0,02mol (0 ,25 đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) (0,5đ) 2C2H5OH + 0,02mol 2Na 2CH3COOH + 2Na 0,02mol CH3COOH 0,02mol a → 2C2H5ONa + H2 0,01mol (0 ,25 đ) → 2CH3COONa... sau tồn hợp chất hữu cơ? A NaHCO3;C2H6;CH4;C2H4O2 B.C2H6O;CO2;C2H4;CH3Cl C.C2H2;C6H12O6;C6H5Br;C2H4O2N D.C6H6;C12H22O11;Na2CO3;C2H5Cl Câu 4: Cơng thức hóa học sau biểu diễn chất: A Câu 5:Dãy
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9 , Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9 , Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay