Đề cương ôn tập học kì 1 môn hoá học 9 hay

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:50

CNG ễN TP HKI HểA A.TRC NGHIM Câu1: Dãy oxit sau tác dụng đợc với dung dịch NaOH? A: SO2, CO2, P2O5, CO C: SO3, ,P2O5, CO2, SiO2 B: SiO2, SO3, N2O5, FeO D: CO2, SO2, N2O5, SO Câu2: Dãy muối sau tác dụng đợc với dung dịch NaOH? A: FeCl2, CuSO4, Mg(NO3)2, C: FeCl2, ,CuCO3, Mg(NO3)2, AgNO3 Ag2SO4 B: FeCl3, CuCl2, Mg(NO3)2, D: AlCl3, CuSO4, ZnCl2, MgCO3 AgCl Câu3: Để làm khí CO2, SO2, Cl2 cách rẻ ngời ta sử dụng hoá chất sau đây? A: NaOH B: Ca(OH)2 C: CuCl2 D: H2SO4 Câu4: Quặng sắt sau có chứa hàm lợng sắt nhiều nhất: A: FeO B: Fe2O3 C: Fe3O4 D:FeS2 Câu5: Cho 13g kim loại hoá trị II tác dụng hết với dung dich axit sunfuric Sau phản ứng ta thu đợc 4,48 lit khí thoát đktc Kim loại hoá trị II là: A: Mg B: Ca C: Ba D: Zn Câu6: Dãy kim loại sau tác dụng đợc với dung dịch axit clohiđic? A: Zn, Al, Hg, Fe C: Mg, Zn, Pb, Ag B: Fe, Zn, Pb, Al D: Al, Ca, Mg, Cu Câu7: Bột đồng có lẫn bột nhôm bột chì Dùng dung dịch sau để tinh chế đông tinh khiết? A: Dung dịch CuSO4 C: Dung dịch AlCl3 B: Dung dịch Pb(NO3)2 D: Dung dịch NaOH Câu8: Cho Cu tác dụng với Cl2 nhiệt độ cao Cho sản phẩm tác dụng hết với dung dịch NaOH Lọc kết tủa đem nung nóng nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi ta thu đợc : A: Cu2O B: CuO C: Cu(OH)2 D:CuCl2 Câu9 : Để nhận biết Al Fe ngời ta dùng hoá chất sau : A Dung dịch NaOH B Dung dịch H2SO4 C Dung dịch CuSO4 D Dung dịch HCl Câu10: Cho 200 ml dung dịch HCl 0,2M Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hoà dung dịch axit : A: 100ml B: 150ml C: 200ml D: 250ml Câu11: Khi cho từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl phenolphtanein Hiện tợng quan sát đợc ống nghiệm là: A Màu hồng dần B Màu hồng từ từ xuất C Không có thay đổi màu D Màu xanh từ từ xuất Câu12: Cho PTHH sau :2AgNO3 + H2Y -> 2HNO3 + Ag2Y.Vậy Y là: A SO4 B PO4 C Cl D Không có đáp án Cõu 13: Nh t t dung dch NaOH vo ng nghim ng dung dch CuSO4 thy xut hin A cht kt ta mu nõu B cht khớ khụng mu thoỏt C cht kt ta mu xanh D cht kt ta mu trng Cõu 14: m urờ l phõn bún cú cụng thc A Ca(H2PO4)2 B NH4NO3 C NH4Cl D (NH2)2CO Cõu 15: Day cỏc cht ờu tỏc dung c vi dung dch H2SO4 loang l A CuO, HNO3, NaOH B ZnO, Ag, Ba(OH)2 C BaCl2, Fe(OH)3, CuO D NaNO3, CuO, BaCl2 Cõu 16: Dung dch thuc th dựng phõn bit dung dch Na2SO4 v MgSO4 ng hai l húa cht mt nhan l A NaOH B HCl C AgNO3 D BaCl2 Cõu 17: Cho cỏc kim loi Ag, Al, Fe, Cu S kim loi tỏc dung c vi dung dch AgNO3 l A B C D Cõu 18: Dung dch Al(NO3)3 cú lõn cht Cu(NO3)3 Húa cht dựng lm sch mui nhụm l A nhụm kim loi B ụng kim loi C magie kim loi D dung dch NaOH Cõu 19: Cho cỏc phõn bún húa hc cú cụng thc: KCl, (NH2)2CO, (NH4)2HPO4, KNO3, NH4NO3 S phõn bún kộp l A B C D Cõu 20: Cho cỏc kim loi Al, Ag, Mg, Fe, Cu S kim loi tỏc dung c vi dung dch axit HCl l A B C D Cõu 21: Day gụm cỏc cht ờu tỏc dung c vi dung dch NaOH l A CuSO4, Fe, NaCl B MgCl2, CaCO3, Fe2O3 C H2SO4, P2O5, CuO D CO2, HCl, Al(NO3)3 Cõu 22: Day cỏc cht tỏc dung vi dung dch mui AlCl3 nhit ụ thng l A Fe, Fe(OH)2, Ba(NO3)2 B Al, NaOH, BaCl2 C Mg, CaCO3, Cu(OH)2 D Mg, AgNO3, NaOH Cõu 23: Sau lm thớ nghim, loi b khớ clo d, ngi ta a suc vo A dung dch H2SO4 loang B dung dch NaOH C nc D dung dch NaCl Cõu 24: Thuc th dựng phõn bit kim loi Al v kim loi Fe l A H2SO4 c, nguụi B dung dch AgNO3 C dung dch CuSO4 D dung dch NaOH Cõu 25: Oxit baz no sau õy c dựng lm cht hỳt m (cht lm khụ) phũng thớ nghim? A CuO B ZnO C PbO D CaO Cõu 26: Cn iờu ch mụt lng ụng sunfat Phng phỏp no sau õy tn axit sunfuric nht? A H2SO4 tỏc dung vi Ca(OH)2 B H2SO4 tỏc dung vi CuO C H2SO4 tỏc dung vi Cu D H2SO4 tỏc dung vi Cu2O Cõu 27: Khớ oxi b lõn cht l cỏc khớ CO2, SO2, H2S Cú th dựng cht no sau õy loi b cht? A Nc B Dung dch Ca(OH)2 C H2SO4loang D CuSO4 Cõu 28: Cú dung dch: NaOH, H2SO4, HCl cú cựng nụng ụ mol, ch dựng thờm mụt cht no cho di õy nhn bit? A Phenolphtalein B Quỡ tớm C Dung dch AgNO3 D BaCl2 Cõu 29: Trng hp no to cht kt ta trụn hai dung dch ca cỏc cp cht sau A Dd NaCl v dd AgNO3 B Dd Na2CO3 v dd KCl C Dd NaSO4 v dd AlCl3 D Dd ZnSO4 v dd CuCl2 Cõu 30: Cho hn hp mui CaCO3 v NaHCO3 tỏc dung ht vi dung dch HCl.Khi1 sinh c dõn vo Ba(OH)2 d c 19,7 g kt ta S mol hn hp mui l: A 0.1mol B 0.05 mol C 0.15 mol D 0.075 mol Cõu 31: Kim loi no sau õy cú tớnh dõn in tt nht s tt c cỏc kim loi? A Vng B Bc C ụng D Nhụm Cõu 32: Cho kim loi X tỏc dung vi dung dch H2SO4loang ly khớ H2 kh oxit kim loi Y (cỏc phn ng ờu xy ra) X v Y cú th l nhng kim loi no? A ụng v st B St v ụng C ụng v bc D Bc v ụng Cõu 33: Day cỏc kim loi no sau õy c sp xp ỳng theo chiờu hot ụng húa hc tng dn? A K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B Fe,Cu, K, Mg, Al, Zn C Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D Zn, K, Mg Cu, Al, Fe Cõu 34: Sau mụt ngy lao ụng ngi ta phi lm v sinh cỏc thit b, mỏy múc, dung cu lao ụng bng kim loi Vic lm ny cú muc ớch chớnh l gỡ? A kim loi sỏng búng p mt B khụng gõy ụ nhim mụi trng C kim loi b n mũn D khụng lm bn qun ỏo lao ụng Cõu 35: Cú dung d0ch mui AlCl3 lõn cht l CuCl2 Cú th dựng cht no sau õy lm sch mui nhụm? A AgNO3 B HCl C Mg D Al Cõu 36: Cho 1.4 g kim loi húa tr II tỏc dung ht vi dung dch HCl thu c 0.56 lit khớ H2 (ktc) Hi ú l kim loi no s cỏc kim loi sau: A Mg B Zn C Ni D Fe Cõu 37: Cú th dựng kim loi no sau õy tinh ch mui AlCl3 cú lõn CuCl2? A/ Mg B/ Al C/ Zn D/ Fe Cõu 39: Khi lng ca nhụm tỏc dung vi 2,016 lớt khớ clo (ktc) l: A/ 1,62 gam B/ 4,86 gam C/ 0,81 gam D/ 2,5 gam Cõu 40: Cú ng nghim ng dung dch sau: Na2CO3 v Na2SO4 nhn bit hai dung dch trờn ta dựng thuc th l: A/ Dung dch HCl B/ Dung dch Ba(NO3)2 C/ Dung dch KNO3 D/ Dung dch NaCl Cõu 41: Cho cỏc kim loi sau: Al, Fe, Cu, Ag v dung dch mui AgNO3, dung dch HCl.S phn ng ca kim loi vi AgNO3 v HCl l: A/ B/ C/ D/ Cõu 42: Kim loi no sau õy tỏc dung vi dung dch NaOH? A/ Al B/ Fe C/ Cu D/ Ag Cõu 43: Cho kim loi kali vo dung dch FeCl3 Hin tng quan sỏt c: A/ To kt ta ca Fe B/ Ch cú khớ khụng mu bay C/ Cú khớ khụng mu bay ra, ụng thi xut hin kt ta nõu D/ Ch to kt ta nõu Cõu 44:Hp cht to bi ng t R vi oxi cú dng: RO3, ú R chim 40% theo lng.Tờn ca R l: A/ S B/ N C/ Al D/ Cr Cõu 45: Hay cho bit cỏch sp xp no sau õy ỳng theo chiờu kim loi gim dn A/ Na, Mg, Al, K B/ K, Na, Mg, Al C/ Al, K, Mg, Na D/ Mg, K, Al, Na Cõu 46: Cho 0,15 mol km tỏc dung vi dung dch HCl d Th tớch khớ H2 (ktc) thu c l: A/ 2,24 lớt B/ 3,36 lớt C/ 0,48 lớt D/ 0,72 lớt Cõu 47: Khi cho qu tớm m vo bỡnh cha khớ clo Hin tng quan sỏt c l: A/ Mu B/ Mu xanh C/ Lỳc u cú mu , sau ú mt mu D/ Mu vng Cõu 48:Cho nhng cht sau:Fe2O3, H2O, KOH, SO2, H2SO4,CuCl2Cỏc cp cht cú th phn ng vi l: A/ B/ C/ D/ Cõu 49: Nguyờn liu no sau õy dựng iờu ch khớ clo cụng nghip: A/ MnCl2 v HCl B/ NaCl v nc C/ Cl2 v nc D/ Dung dch bo hũa mui n v in phõn cú mng ngn B.T LUN Cõu 1: Thc hin chui chuyn húa sau, ghi rừ iờu kin phn ng nu cú Fe Fe FeSO4 Fe(OH)2 FeO FeCl2 Fe(NO3)2 Cõu Nờu cỏch nhn bit cỏc dung dch mt nhan sau m ch dựng quỡ tớm: BaCl2 , HCl , H2SO4 Cõu 3.(2,5) Hon thnh PTHH ca cỏc phn ng húa hc sau : NaCl + H2 a HCl + ? d ? + CuO CuCl2 + H2O CaCO3 + H2O b Ca(OH)2 + ? e KHCO3 + ? K2CO3 + ? c ? + FeCl2 ZnCl2 + Fe Cõu Vit PTHH thc hin chui bin húa sau: (1) (2) (3) (4) (5) FeSO4 ZnSO4 ZnCl2 Zn(OH)2 ZnO Zn Cõu Tỡm cụng thc húa hc ca oxit st A, bit rng 32g A kh bng H2 to nờn Fev 10,8 g H2O Cho: Al =27 ; Fe = 56 ; Cl = 35,5; H = 1; C = 12 Câu 6: Cho 14,5g hỗn hợp Fe, Mg, Zn tác dụng hết với dung dịch axit H2SO4 Sau phản ứng thấy có 6,72 lit khí thoát đktc Hỏi khối lợng muối thu đợc sau phản ứng bao nhiêu? Câu7(1,5đ): Bằng phơng pháp hoá học nhận biết dung dịch sau: H2SO4, NaCl, Na2CO3, Ba(OH)2 Câu8(2đ): Hãy hoàn thành chuỗi biến hoá sau PTHH? Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al Al2(SO4)3 AlCl3 Al(NO3)3 Al Cõu 8: ( ) Cho 8,2 gam hn hp (A) gụm kim loi Al v Cu tỏc dung vi dung dch H2SO4 (d), phn ng xong thu c11,2 lớt khớ ( iờu kin tiờu chun) a/Vit phng trỡnh phn ng xy b/ Tớnh thnh phn phn trm lng mi kim loi hn hp (A) ( Bit: Al = 27) Cõu 9: Cho 2,25 gam kim loi R phn ng ht vi dung dch axit sunfuric d , thu c 2,8 lớt H2 ( ktc) Bit H= 100% Xỏc nh tờn kim loi R Cõu 10: Trung hũa 300ml dung dch H2SO4 1,5M bng dung dch NaOH 40% a/ Tớnh lng dung dch NaOH cn dựng b/ Nu thay dung dch NaOH bng dung dch KOH 5,6% (D = 1,045g/ml) thỡ lng KOH cn dựng l bao nhiờu ? Cõu 11: Cú dung dch ng bn ng nghim riờng bit l NaOH; HCl ; NaNO3; NaCl Hay nờu phng phỏp phõn bit bn dung dch ny Vit PTHH ( nu cú) minh Cõu 12: Trỡnh by cỏch tỏch riờng cht hn hp cha a) CO, CO2 b) Bụt Cu v bụt Fe Cõu 13: Cho 5,4 g mụt kim loi húa tr (III) tỏc dung vi Clo cú d thu c 26,7g mui Xỏc nh kim loi em phn ng Xỏc nh kim loi em phn ng Cõu 14: Cho 4,6 g mụt kim loi X húa tr I tỏc dung hon ton vi nc cho 2,24 lit khớ Hiro (ktc) Kim loi X l kim loi no sau õy ? Cõu 15: Vit cỏc phng trỡnh húa hc cho nhng chuyn i sau: c/ Ca CaO Ca(OH)2 CaCl2 Ca(NO3)2 d/ Zn ZnO Zn(OH)2 ZnCl2 Zn (NO3)2 e/ Mg MgO MgCl2 Mg(OH)2 MgO f/ Pb PbO PbCl2 Pb(OH)2 PbO Cõu 16: Bng phng phỏp húa hc hay nhn bit cỏc dung dch sau : a/ NaOH, K2SO4, KNO3 b/ KOH, KCl, KNO3 c/ NaCl, Na2SO4, NaNO3 d/ HCl, K2SO4, KNO3 Cõu 17:Hũa tan 21,6 g hn hp rn gụm Fe v Fe2O3 bng 500 ml dung dch H2SO4 loang thu c 2,24 lớt khớ ( ktc) a) Tớnh % m cỏc cht rn hn hp b) Tớnh nụng ụ mol dung dch H2SO4 loang cn dựng c) Tớnh lng kt ta to thnh cho dung dch sau phn ng , phn ng ht vi dung dch NaOH ... CuSO4 D Dung dịch HCl Câu10: Cho 200 ml dung dịch HCl 0,2M Thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hoà dung dịch axit : A: 10 0ml B: 15 0ml C: 200ml D: 250ml Câu 11: Khi cho từ từ dung dịch... CaCO3 v NaHCO3 tỏc dung ht vi dung dch HCl.Khi1 sinh c dõn vo Ba(OH)2 d c 19 ,7 g kt ta S mol hn hp mui l: A 0.1mol B 0.05 mol C 0 .15 mol D 0.075 mol Cõu 31: Kim loi no sau õy cú tớnh dõn in tt nht... B Màu hồng từ từ xuất C Không có thay đổi màu D Màu xanh từ từ xuất Câu12: Cho PTHH sau :2AgNO3 + H2Y -> 2HNO3 + Ag2Y.Vậy Y là: A SO4 B PO4 C Cl D Không có đáp án Cõu 13 : Nh t t dung dch NaOH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 1 môn hoá học 9 hay , Đề cương ôn tập học kì 1 môn hoá học 9 hay , Đề cương ôn tập học kì 1 môn hoá học 9 hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay