Bộ đề thi học kì 1 môn hoá 9

14 20 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:50

Ơn thi HK I – Hóa ĐỀ A/ LÝ THUYẾT: Câu 1: Câu 2: Trình bày TCHH Canxi oxit - Oxit : MxOy Câu 3: a) Trình bày TCHH Lưu huỳnh - Các loại oxit + Oxit bazo - Tan : BaO , CaO ,Na2O, K2O, đioxit - Khong tan: CuO , MgO , Fe2O3 , FeO b) Điều chế SO2 ( Trong phòng thi nghiệm + Oxit axit - Tan : CO2 , SO2 ,SO3 , P2O5 ,… cơng nghiệp ) - Khơng tan : SiO2,… + Oxit lưỡng tính : Al2O3 , ZnO, ( Vừa tác dụng dd bazo , vừa tác dụng dd axit) + Oxit trung tính : CO, NO ,N2O, ( Khơng tác dụng nứoc, axit ,bazo) B/Bài tập : Câu 1: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau ‘: a) FeS2 SO2  NaHSO3 Na2SO3 BaSO3  SO2 b) ) S  SO2  SO3  H2SO4  Na2SO4  BaSO4 Câu 2: Cho oxit sau : SO2 , SiO2 , Fe2O3 ,K2O , Fe3O4 , chất tác dụng với a) Nuớc b) NaOH c) H 2SO4 Câu 3: Nhận biết phương pháp hóa học lọ đựng khí sau : SO , O2 , CO Tách riêng chất từ hỗn hợp gồm CO2 O2 Nhận biết chất rắn riêng biệt sau : MgO , Na2O, P2O5 , KCl Câu 4: Hòa tan 16 gam sắt III oxit vừa đủ dung dịch axit sunfuric 19,6 % Tính khối lượng muối thu Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phan ứng Luợng axit hòa tan vừa đủ 24 gam oxit kim loại R Xác định R Câu 5: 3,36 lít khí CO2 đktc hòa tan hết vào 200 gam dung dịch NaOH 16% tạo muối trung hòa a) Viết PT b) Tính C% chất có dung dịch sau phan ứng kết thúc c) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng hỗn hợp A Tính % khối lượng chất A Câu 6: Cho 4,4 g hỗn hợp A gồm Mg MgO tác dụng với dung dòch HCl vừa đủ, sau PƯ thu 2,24 lít H2 (ĐKTC) dung dịch B a) Viết PTHH, tính thành phần % khối lượng chất hỗn hợp A b) Tính thể tích dung dòch HCl 2M tác dụng vừa đủ với hỗn hợp c) Tính thể dung dịch KOH 5,6% (D=1,045g/ml ) cần để kết tủa hồn tồn B Câu 7: 20 gam hỗn hợp gồm đồng II oxit sắt III oxit tác dụng đủ với 200 ml dung dịch HCl 3,5M thu dung dịch X Viết PT Tính khối lượng oxit Tính nồng độ mol chất có dung dịch X Câu 8*: Dùng khí CO để khử hồn tồn 20 gam hỗn hợp ( hỗn hợp Y ) gồm CuO Fe 2O3 nhiệt độ cao Sau phản ứng, thu chất rắn kim loại, lượng kim loại cho phản ứng với dd H 2SO4 lỗng (lấy dư), thấy có 3,2 gam kim loại màu đỏ khơng tan a- Tính % khối lượng chất có hỗn hợp Y ? b- Nếu dùng khí sản phẩm phản ứng khử Y, cho qua dung dịch Ca(OH) dư thu gam kết tủa Biết hiệu suất phản ứng đạt 80% ? Câu 9*: Cần lấy gam tinh thể CuSO4.5H2O gam nước, để pha chế 500 gam dung dịch CuSO4 5% ĐỀ Ơn thi HK I – Hóa A/Lý thuyết (oxit ) Câu 1: Nêu tính chất hóa học , viết PT a) Oxit axit (CO2 ,SO2 , SO3 , P2O5, N2O5 , SiO2, Mn2O7, ) b) oxit bazo (Na2O , K2O,CaO , BaO, Li2O, ) c) oxit lưỡng tính (Al2O3 , ZnO, ) d) oxit trung tính(CO ,N2O , NO, ) Câu 2: Điều chế SO2 phòng thí nghiệm cơng nghiệp : a) Phòng thí nghiệm : Dùng muối sunfit tác dụng axit : Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O+SO2 b) Trong cơng nghiệp : Đốt S kk đốt quặng t0 t0 pirit :S+O2  → SO2 ;4FeS2+ 11O2  → 2Fe2O3 +8SO2 B/Bài tập: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu 1: Dãy oxit tác dụng với nước tạo thành dd axit A BaO , Na2O , K2O, CaO B SO2 , CO2 , N2O5, P2O5 C SO3 , Mn2O7 , P2O5 , CO2 D SO2 , SO3 , P2O5 , NO Câu 2: Oxit tan nước tạo dung dịch bazơ ? A P2O5 B NaOH C K2O D.CO Câu : Để nhận biết chất nhãn gồm dung dòch KCl , K2SO4 , HCl, người ta dùng chất thử : A Quỳ tím dung dòch BaCl2 B Dung dòch BaCl2 dung dòch KOH C Quỳ tím dung dòch H2SO4 D Dung dịch AgNO3 Câu 4: Cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm khí A H2SO4 BaCl2 B.K2SO4 KCl C.HCl K2SO3 D K2SO3 KOH Câu 5: Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl : A Fe , NaOH, BaO, Cu B Zn, Cu(OH)2, CO2, Na2O C.Fe, NaOH , Fe2O3,CuO D Ag , Al2O3,Mg , MgO Câu 6: Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng với dãy chất sau đây? A.H2O,KOH,K2O B HCl,HNO3,Na2O C.H2O , H2SO4, CaO D Ba(OH)2,H2SO4, H2O Câu 7: CaO làm khơ khí ẩm ? A H2 , CO2 B SO2 , O2 C CO2 , SO2 D H2 ,O2 Câu 8: Cho chất sau : SO2 , NaOH , H2O , Na2O.Số cặp chất phản ứng với : A B.4 C.3 D.5 Câu 9: Có ba ống nghiêïm đựng Cu, MgO, Mg(OH)2 Thêm vào ống 2ml dung dòch axít sunfuríc loãng lắc nhẹ Câu sau diễn tả ? A.Chỉ có MgO Mg(OH)2 có phản ứng B.Chỉ có Cu MgO có phản ứng C Chỉ có MgO phản ứng D Cả Cu, MgO, Mg(OH)2 có phản ứng Câu 10: Đơn chất khơng tác dụng với dd H2SO4 lỗng A Mg B Ag C.Fe D Zn Câu 11: 2,8 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch 7,3 % HCl Khối lượng dung dịch HCl dùng A.25 (g) B.100(g) C.50(g) D.200 (g) Câu 12: Hòa tan hết 22,4 gam hỗn hợp A (gồm Fe Fe2O3 ) dung dịch HCl dư , sau phản ứng có 2,24 lít khí khơng màu (đktc).Phần trăm khối lượng Fe hỗn hợp A A.25 (%) B 37,5 (%) C.50(%) D 15 (%) II/ Tự luận : Câu Viết PTHH thực dãy chuyển hóa sau : Na → Na2O → NaOH → NaHSO3 → Na2SO3 → SO2 → H2SO3 Câu Hãy nhận biết dung dịch sau phương pháp hóa học : KOH, Ca(OH) 2, H2SO4, BaCl2 Viết PTHH xảy ( có) Câu (3 điểm) Cho 9,6 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với lượng dung dịch HCl 10,95% a) Tính khối lượng muối thu b)Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu sau phản ứng kết thúc c) Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% (D= 1,045g/ ml ) cần dùng để trung hòa hết lượng axit Câu 4: 9,4 gam kalioxit tác dụng đủ với nước 400ml dung dịch bazo a)Tính nồng độ dung dịch bazo thu b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% (D= 1,14 g/cm3) cần trung hòa 100ml dung dịch bazo c) Tính nồng độ mol chất có sau phản ứng trung hòa Câu 5: Hòa tan 12,1 gam CuO ZnO cần 100 ml HCl 3M a)Tính thành phần % theo khối lượng oxit hỗn hợp đầu b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần hòa tan hết hỗn hợp Câu 6: Hòa tan a gam sắt vừa đủ 100 g dung dịch chứa HCl 7,3% a) Tính a b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng Câu 7: 100ml dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 0,5M hòa tan vừa đủ x gam Mg a) Tính x b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng Câu 8*: Hòa tan 34,2 gam hỗn hợp oxit Fe2O3 Al2O3 vào 1lít dung dịch HCl 2M Sau phản ứng HCl dư 25% so với lượng ban đầu Dung dịch A tạo thành tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 1M cho kết tủa tạo thành vừa đạt khối lượng bé a) Viết phương trình phản ứng xảy b)Tính khối lựong oxit hỗn hợp ban đầu b) Tính thể tích dung dịch NaOH dùng (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ơn thi HK I – Hóa ĐỀ A/Lý thuyết (axit) Câu 1:Nêu tính chất hóa học , viết PT HCl , H2SO4 lỗng b)H2SO4 đặc Câu 2: Nêu cơng đoạn sản xuất H2SO4 Viết phương trình Câu 3: Cách pha chế H2SO4 lỗng từ H2SO4 đặc B/Bài tập: I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM A /Trắc nghiệm (4 điểm ) Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu 1: Đơn chất khơng tác dụng với dung dịch H2SO4 lỗng : a) Zn b) Fe c) Cu d) Mg Câu Dãy chất gồm oxit bazơ là: a) CO2,N2O5,SO3,BaO b)CO, CuO , K2O ,SO2 c)P2O5 ,SO2, Al2O3 ,SiO2 d) Na2O ,CaO, MgO ,Fe2O3 Câu 3: Dãy chất gồm oxit axit là: a) P2O5,N2O5,SO3, CO2 b) SO2,CO, CuO , K2O c) Na2O,SO2,Al2O3 ,P2O5 d) SiO2,CaO, MgO ,Mn2O7 Câu 4: Cặp chất phản ứng tạo thành sản phẩm khí là: a) H2SO4 BaCl2 b) H2SO4 K2SO3 c) Na2SO4 NaCl d) Na2SO3 KOH Câu Một axít có thành phần khối lượng sau: H : 2,56% , Si: 35,9 %, O : 61,54% Vậy axít co phân tử khối A 77 B 94 C 78 D 106 Câu Có dãy chất sau : A K2O, CuO, SO2, CO2 B N2O5, P2O5, SO2, CO2 C Na2O, CuO, K2O, Fe2O3 D K2O, Fe2O3, SO2, CO2 1) Dãy oxít hoàn toàn tác dụng với KOH 2) Dãy oxít hoàn toàn tác dụng với HCl II/ Tự luận : Câu Viết PTHH thực dãy chuyển hóa sau : Câu : Cho cặp chất sau 1) K2O CO2 2) CO K2O 3) K2O H2O 4) KOH CO2 5) CaO SO3 6) P2O5 H2O 7) CaO NaOH 8) Fe2O3 H2O Cặp chất tác dụng với : a) 1,3,5,7,8 b)1,2,3,4,7 c)1,3,4,5,6 d)2,3,4,5,6 Câu Dãy chất tác dụng với dung dịch HCl : a) Fe ,NaOH,CaO,Cu b) Zn ,Fe(OH)3,SO2,Na2O c) Fe ,NaOH,K2O,CuO d) Mg ,Al2O3,CO,Ca(OH)2 Câu Lấy 3,1 g Na2O cho vào nước để đươc 100ml dung dịch Nồng độ mol/l dung dịch thu : a) 1M b)0,1M c) 0,05 M d) 0,5 M Câu 10 Giấy quỳ tím chuyển đỏ nhúng vào dung dịch tạo thành từ: a) 0,5 mol H2SO4 1,5 mol NaOH b) 1mol HCl 1mol KOH c) 1,5 mol Ca(OH)2 1,5mol HCl d) 1mol H2SO4và 1,7 mol NaOH Câu 11: Phân tích oxit thấy oxi chiếm 60% ,oxit a) Fe2O3 b) Al2O3 c) SO3 d) Na2O Câu 12:Để điều chế lượng CuSO4 pp tốn axit a) H2SO4 CuO b) H2SO4 Cu(OH)2 c) pp a b d) H2SO4 đặc tác dụng với Cu FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4 → CuCl2 → MgCl2 Câu Hãy nhận biết chất sau phương pháp hóa a) Chỉ dùng quỳ tím , nhận biết dung dịch riêng biệt sau : KOH, Ba(OH) 2, H2SO4, HCl b) Nhận biết chất rắn sau: BaO,, Na2SO4, P2O5 ,NaCl Câu 3: Hồ tan hỗn hợp A ( bột sắt bột đồng ) vào dd H2SO4 20% Thu 2,24 lit khí ( đktc) chất rắn khơng tan Hòa tan chất rắn khơng tan vào dung dịch H 2SO4 đặc đun nóng có 4,48 lít khí a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thành phần % khối lượng kim loại hỗn hợp A c) Tính thể tích dd H2SO4 20% dùng ( d= 1,14 g/ml) Câu 4: Cho 3,2 g đồng (II) oxit tác dụng với 200 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20% a) Viết phương trình phản ứng hố học xảy b) Tính nồng độ phần trăm chất có dd sau phản ứng kết thúc Câu 5: Có 200ml dung dịch HCl 0,2M (có khối lượng riêng D = 1g/ml) a) Để trung hồ dung dịch axit cần ml dung dịch NaOH 0,1M? Tính nồng độ mol/l dd muối sinh b) Nếu trung hồ dung dịch axit dung dịch Ca(OH)2 5% cần gam dung dịch Ca(OH)2 Tính nồng độ % dung dịch muối sau phản ứng Câu : 32 gam oxit kim loại R hóa trị III hòa tan hết vào 600 g dung dịch HCl 7,3% a) Xác định kim loại R b) Tính nồng độ phần trăm chất có sau phản ứng Câu 7*: Khi cho a gam dung dịch H2SO4 nồng độ p% tác dụng với lượng hỗn hợp bột Na Mg lấy dư, sau (1) (2) (3) (4) phản ứng kết thúc thu 0,05a gam H2 Tính giá trị p (5) (6) Ơn thi HK I – Hóa Câu 8*: Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl (lấy dư) thu 10,08 lít H2(đktc).Mặt khác, 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl (đktc).Tìm khối lượng kim loại có 20,4 gam hỗn hợp X ĐỀ A/ Lý thuyết : Bazo Câu 1: Phân loại bazo Câu 3: Tan: NaOH, KOH , Ca(OH)2 , Ba(OH)2 a) ứng dụng NaOH Khơng tan: Cu(OH)2, Fe(OH)3, Fe(OH)2, Mg(OH)2 c) ứng dụng Ca(OH)2: Câu 2: Tính chất hóa học b) Phương trình điều chế NaOH a) NaOH b) Cu(OH)2 d) pH dd cho biết ? pH axit , bazo , muối B/ Bài tập I/ Trắc nghiệm : C©u 1: Nhá dung dÞch NaOH vµo dung dÞch CuCl2 th×: A Kh«ng cã hiƯn tỵng g×; B Cã kÕt tđa tr¾ng; C Cã kÕt tđa xanh; D Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t C©u 2: Thỉi h¬i thë vµo níc v«i HiƯn tỵng x¶y lµ: A Xt hiƯn kÕt tđa xanh; B Xt hiƯn kÕt tđa tr¾ng; C Kh«ng cã hiƯn tỵng g×; D Xt hiƯn kÕt tđa n©u ®á C©u 3: Nhá dung dÞch HCl vµo dung dÞch Na2CO3 th× cã hiƯn tỵng: A Cã kÕt tđa tr¾ng; B Cã kªt tđa n©u ®á; C Cã chÊt khÝ kh«ng mµu tho¸t ra; D Kh«ng cã hiƯn tỵng g× Câu Cho 21g hỗn hợp bột nhơm nhơm oxit tác dụng với dd HCl dư, 13,44 lít khí (đktc) Khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu Al Al2O3 a 7,5g 13,5g b 9g 12g c 10,8g 10,2g d 17,5g 3,5g C©u 5: Cho g CuO t¸c dơng víi mét lỵng võa ®đ dung dÞch HCl 18,25% Khèi lỵng dung dÞch HCl ®ã lµ: A 10g B 20g C 30g D 40g E KÕt qu¶ kh¸c C©u 6: §Ĩ ph©n biƯt c¸c dung dÞch NaCl, NaNO3, Na2SO4 cã thĨ dïng c¸c thc thư lÇn lỵt lµ: A Dung dÞch BaCl2, dung dÞch AgNO3 B Q tÝm, dung dÞch BaCl2 C Q tÝm, dung dÞch AgNO3 D Q tÝm, phenolphtalein C©u 7: Dung dÞch H2SO4 lo·ng cã ph¶n øng víi tÊt c¶ c¸c chÊt d·y nµo sau ®©y: A KOH, BaCl2, CaCO3, HCl; B CaCO3, Mg(OH)2, SiO2, MgO C Fe, KOH, MgO, NaCO3 D BaCl2, CaCO3, SO2, H2SO4 Câu Để phân biệt dung dịch riêng biệt chứa ống nghiệm khơng ghi nhãn: H2SO4 lỗng, NaOH, NaCl, NaNO3 phải dùng nhóm thuốc thử sau đây? a Dung dịch BaCl2 dd CuSO4 b Quỳ tím dd AgNO3 c Quỳ tím dd BaCl2 d Phenolphtalein dd CuSO4 C©u 9: §Ĩ ph©n biƯt c¸c dung dÞch: NaCl, NaOH, NaNO3 Cã thĨ dïng c¸c thc thư lÇn lỵt lµ: A Dung dÞch HCl, dung dÞch AgNO B Q tÝm, dung dÞch AgNO3 C Q tÝm, dung dÞch H2SO4 D Dung dÞch H2SO4, dung dÞch BaCl2 C©u 10: Cho 400g dung dÞch H2SO4 4,9% t¸c dơng víi 8g Oxit cđa mét kim lo¹i hãa trÞ th× võa ®đ Oxit ®ã lµ: A FeO B CuO C ZnO D MgO II Tù ln: C©u ViÕt c¸c PTP¦ thùc hiƯn c¸c biÕn ho¸ sau ( Ghi râ ®iỊu kiƯn nÕu cã ) Fe  FeSO4  FeCl2  Fe(OH)2 FeO  Fe  Fe3O4 C©u 2: Cho 19,5 g KÏm t¸c dơng víi mét lỵng võa ®đ dd HCl 18,25% Hái: a)Thu ®ỵc bao nhiªu l khÝ H2 ë ®ktc?b)Tính nồng độ phần trăm khối lượng chất có dung dịch sau phản ứng Câu 3: a) Trình bày phương pháp phân biệt dung dịch: HCl, NaOH, Na 2SO4, NaCl, NaNO3 b)Phân biệt loại phân bón hố học: phân kali (KCl), đạm (NH4NO3), supephotphat kép Ca(H2PO4)2 c)4 chất rắn: NaCl, Na2CO3, BaCO3, BaSO4 Câu 4: 100g dung dịch MgCl2 9,5% tác dụng với 50 g dung dịch NaOH 4% kết tủa A dung dịch B Lọc kết tủa A nung đến khối lượng khơng đổi thu rắn C Tính mC Tính nồng độ % chất có dung dịchB Ơn thi HK I – Hóa Câu 5: Cho gam hỗn hợp Fe kim loại hố trị II vào dung dịch HCl có dư thu 1,12 lít H (đktc) Mặt khác, hồ tan 4,8g kim loại hố trị II cần chưa đến 500 ml dung dịch HCl Xác định kim loại hố trị II Câu 6:Hòa tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 5,6 gam bột kim loại A 34,8 gam bột A xOy vào dung dịch HCl cần dùng 1,4 lít dung dịch HCl 1M Sau phản ứng thu dung dịch B giải phóng 2,24 lít khí hidro đktc a) Viết PTHH Xác định A AxOy b)Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư Lọc lấy kết tủa , rửa nung nhiệt độ cao chân khơng đến khối lượng khơng đổi, thu m gam chất rắn Tính m ĐỀ A/ Lý thuyết : Muối phân bón hóa học Câu 1: Nêu tính tan muối Câu 4: Các phân bón hóa học thuờng dùng Câu 2: Nêu tính chất viết PT minh họa cho tính chất hóa a)Phân bón đơn Chứa ngun tố dinh duỡng học muối -Đạm chứa Nitơ ( urê CO(NH2)2 , NH4NO3 , ) + KL + Bazo - Lân chứa P ( Supephotphat Ca(H2PO4)2 Ca3(PO4)2 + Axit + Muối + Nhiệt phân hủy - Kali chứa K ( KCl , K2SO4 , ) Câu 3: Phản ứng trao đổi ? b) Phân bón kép : Chứa ngun tố d.duỡng trở lên KNO3 , (NH4)2HPO4 trộn loại phân bón tạo NPK B/ Bài tập I/ Trắc nghiệm : Câu Cho 100g dd H2SO4 20% vào 400g dd BaCl2 5,2% Câu 6: Người ta tiến hành thí nghiệm trộn dung dịch Khối lượng chất kết tủa tạo thành sau phản ứng lại với sau: A 11,2(g) B.29,2(g) C 23,3(g) D 22,4(g) 1/ NaCl AgNO3 3/ Na2SO4 AlCl3 Câu 2: Cặp chất tồn dung dịch 2/ Na2CO3 ZnSO4 4/ ZnSO4 CuCl2 A) NaOH NaHCO3 B) K2SO4 BaCl2 / Dung dịch BaCl2 dung dịch K2SO4 C) NaNO3 K2SO4 D) FeCl3 KOH Hỏi thí nghiệm tạo kết tủa? Câu 3: Để tiết kiệm axit HCl việc điều chế khí Cl2, A) 1, 2, B) 1, 2, C) 2, 4, D) 3, 4, cần dùng chất sau tác dụng với HCl: Câu 7: Dãy kim loại xếp theo A) KClO3 B) MnO2 C) KMnO4 D) A C chiều hố học tăng dần từ trái sang phải: Câu 4: Cho 2,52g kim loại chưa biết hố trị tác dụng A) K, Mg, Ca, Al, Zn, Fe B) Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn vừa đủ với dung dịch H2SO4 lỗng thu 6,84g muối C) Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe sunfat Kim loại dùng kim loại nào? Câu 8: Cho phương trình phản ứng sau: A) Mg B) Zn C) Al D) Fe 2NaOH + X → Y + H2O X,Y là: Câu 5: Có dung dịch muối Al(NO3)3 có lẫn tạp chất AgNO3 A) H2SO4, Na2SO4 B) CO2, Na2CO3 Cu(NO3)2 Có thể dùng chất sau làm muối C) HCl, NaCl D) N2O5, NaNO3 Câu 3: Cho biết KClO3 + 6HCl -> KCl + 3Cl2 + 3H2O nhơm: MnO2 + 4HCl(đặc) -> MnCl2 + 2H2O + Cl2 A) Zn B) HCl C) Fe D) Al KMnO + 16 HCl = KCl + MnCl + H O + Cl 2 II Tù ln: Câu : MnO2 → Cl2 → CuCl2 → NaCl → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Câu 2: a) Nêu phương pháp hóa học nhận biết chất bột kim loại riêng biệt : đồng , nhơm , sắt Nêu phương pháp hóa học để làm sach bột bạc có lẫn tạp chất đồng nhơm Câu 3: Cho m gam hỗn hợp A gồm bột nhơm magie vào dung dịch H 2SO4 20% vừa đủ thu 60480 ml khí (đktc) Nếu cho m gam hỗn hợp A vào dung dịch NaOH dư có 2,88 gam chất rắn khơng tan a)Tính thể tích dd H2SO4 20% (D=1,14g/ml) cần dùng b) Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Câu 4: Ngâm bột sắt dư 10ml dung dịch đồng sunfat 1M Sau kho phản ứng kết thúc thu rắn A dung dịch B a)cho A tác dụng dung dịch HCl dư ,tính khối lượng chất rắn lại sau phản ứng b)Tính thể tích dung dịch NaOH M cần kết tủa hồn tồn B Câu 5: Nung hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt 1,6 gam lưu huỳnh ( khơng có khơng khí) Sau phản ứng thu rắn A Hòa tan rắn A vào dd HCl 1M vừa đủ thu hỗn hợp khí B a) PT b) Tính V B(dktc) c) Tính thể tích dd HCl 1M cần dùng Câu 6: 1,96 g bột sắt cho vào 100ml dung dịch CuSO4 10% (D=1,12 g/ml ) thu dung dịch B a) Tính nồng độ mol chất có dung dịch B b) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,5 M cần kết tủa hồn tồn B Câu 7:Ngâm kẽm 20 gam dung dịch muối đồng sunfat 10% khí kẽm khơng tan nữa.Tính khối lượng kẽm phản ứng Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng Câu 8: Cho 9,57 gam MnO2 vào dung dịch HCl đặc dư , khí X dẫn tồn khí X vào 125 ml dung dịch NaOH 2M dd Y PT b) xác định X , Y c) Tính nồng độ mol chất có dung dịch Y Ơn thi HK I – Hóa Câu 9: Hòa tan hồn tồn x gam CuO cần dùng 100 ml dung dịch HCl 0,2M (vừa đủ) thu dung dịch A a Tính x b Tính nồng độ mol dung dịch A Biết thể tích dung dịch coi khơng đổi c Nhúng kim loại R hóa trị II vào dung dịch A dung dịch màu hồn tồn, lấy kim loại rửa sạch, làm khơ cân lại thấy kim loại tăng 0,08 gam so với khối lượng ban đầu Tìm kim loại R Câu 10: Cho 41,175 gam gam hỗn hợp hai kim loại Na, Ba tác dụng với 59,725 gam nước thu dung dịch X có 10,08 lít khí đktc.Trộn 400ml dung dịch A( chứa HCl) với 100ml dung dịch B ( chứa H 2SO4) dung dịch C.lấy 10 ml dung dịch C trộn với 90 ml nước dung dịch D.Dùng gam dung dịch X để trung hòa vừa đủ dung dịch D trên, thu kết tủa Y Cơ cạn phần dung dịch thu lượng muối khan Z Tổng khối Y Z 0,83125 gam a)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch X b)Tính nồng độ mol chất có dung dịch A,B,C,D ĐỀ A/ Lý thuyết : Kim loại Câu 1: Trình bày tính chất hóa học cỉa kom loại Câu 2: Viết dãy HĐHH kim loại , nêu ý nghĩa B/ Bài tập I.Trắc nghiệm : Câu 3: Nêu TCHH Al Viết PTHH ? Câu 4: Nêu TCHH Fe Viết PTHH ? Câu Bazơ bị nhiệt phân hủy là: Câu7 Kim loại tác dụng với dd CuSO4: a Zn(OH)2 b NaOH c Fe(OH)3 d Cả a c a Cu, Fe b Ag, Mg c Mg, Fe d Fe, Hg Câu Kim loại tác dụng dung dịch ZnCl2, AgNO3 Câu Các kim loại tác dụng với dung dịch Cl2 , CuSO4 là: H2SO4 lỗng: a Al b Fe c Cu d Khơng có kim loại a.Mg, Fe, Cu b Zn, Fe, Al c Zn, Fe, Ag d Pb, Fe, Hg Câu Chỉ dùng thêm thuốc thử để nhận biết Câu Kim loại khơng tác dụng dung dịch HCl, dung dịch: HCl, AgNO3 ,Na2SO4 AgNO3 , CuSO4 là: a Mg b Na c BaCl2 d Cả a c a Al b Fe c Ag d Cả kim loại Câu Dung dịch H2SO4 lỗng phản ứng với chất nào? Câu10 Dùng chất để tách kim loại Fe hỗn a K2O, Cu, NaOH b NaCl, K2SO3 , CaO hợp Zn, Fe, Al là: c CaO, Fe, BaCl2 d Fe, Ag, Zn(OH)2 a NaCl b HCl c FeCl2 d Cả a c Câu Dung dịch NaOH phản ứng với chất nào? Câu11 Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch CuSO4 sau phản a Al2O3 , Cu, Mg(OH)2 b BaCl2, CuSO4 , CaO ứng thu hai kim loại là: c HCl, Fe, ZnCl2 d Al, SO2 , H2SO4 a Al, Cu b Al, Fe c Fe, Cu Câu Dùng kim loại để làm dung dịch muối Câu12 Dùng kim loại để làm dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2 AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2 a Al b Zn c Cu d Khơng kim loại a Al b Zn c AgNO3 d H2S II Tự luận Câu : Viết phương trình hóa học theo sơ đồ biến hóa sau: Al → Al2O3 → AlCl3 → Al(OH)3 →Al2O3 → Al → AlCl3 → Al(NO3)3 → Al Câu 2: Bằng phương pháp hóa học nhận biết dd sau: a) CuSO4, AgNO3, NaCl b)NaOH, HCl, NaNO3, NaCl c)KOH, K2SO4, K2CO3, KNO3 Câu 3: Cho chất sau: Al, Fe, O2 , Cl2 , CuSO4 , FeCl2 , NaOH, H2SO4 Những chất tác dụng với đơi một, viết phương trình hố học (ghi đk có) Câu : Hòa tan 14g kim loại sắt vào dd HCl 9,125% vừa đủ a viết PTHH b Tính thể tích khí hiđro thu (đktc) khối lượng dd axit dùng c Tính C% dd muối thu Câu 5: a gam hỗn hợp gồm sắt nhơm tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch CuSO 1M Cũng a gam hỗn hợp cho tác dụng với NaOH dư có 5,6 gam chất khơng tan Tính thể tích dung dịch a) Viết PT phản ứng b) Tính a c) Cho dung dịch NaOH 0,5 M tác dụng vừa đủ với dung dịch CuSO dung dịch X Tính nồng độ mol chất có dung dịch X C©u 7: Cho kim lo¹i s¾t t¸c dơng võa ®đ víi 100 ml dung dÞch CuSO M Ph¶n øng x¶y hoµn toµn a.LËp PTHH cđa ph¶n øng b.TÝnh khèi lỵng kim lo¹i Fe ®· tham gia ph¶n øngc.TÝnh khèi lỵng kim lo¹i Cu ®· sinh sau ph¶n øng c.TÝnh nång ®é phÇn tr¨m dung dÞch mơèi thu ®ỵc sau ph¶n øng.BiÕt r»ng khèi lỵng riªng cđa dd CuSO45 M lµ 1,80g/ml Câu 8: Nhúng sắt có khối lượng 2,5 gam vào 50 gam dung dịch đồng sunfat 12% , sau thời gian lấy sắt rửa nhẹ làm khơ cân 2,58 gam a) Tính khối lượng đồng bám sắt b)Tính nồng độ % chất có dd sau lấy sắt khỏi dung dịch Câu 9: Hòa tan kết x gam sắt II oxit vừa đủ 30 ml dung dịch H2SO4 1M thu dung dịch A Ơn thi HK I – Hóa Tính x Tính nồng độ mol dung dịch A Nhúng kim loại X chưa rõ hóa trị vào dung dịch A , kim lọai X khơng tan , lấy kim loại rửa nhẹ làm khơ cân lên thấy khối lượng kim loại tăng 1,14 gam Xác định X Câu 10: Cho a gam bột Fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M.Sau phản ứng kết thúc thu 100ml dung dịch A x gam phần rắn B.Xác định giá trị a C mol/l chất tan có dung dịch A trường hợp sau : a x = 14,6 gam b x = 8,6 gam Câu 11: Hòa tan hồn tồn x gam kim loại R có hóa trị khơng đổi vào y gam dung dịch HCl dung dịch D Thêm 240 gam dung dịch NaHCO3 7% vào D vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl dư , thu dung dịch E nồng độ phần trăm NaCl muối clorua kim loại R tương ứng 2,5% 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa , nung đến khối lượng khơng đổi thu 16 gam chất rắn Viết phương trình hóa học b)Xác định kim loại R nồng độ % dung dịch HCl dùng Ơn thi HK I – Hóa ĐỀ A/Lý thuyết : Phi kim Câu 1: Trình bày TCHH chung Phi kim? Viết PTHH? Câu 2: Nêu TCHH Clo? Phương pháp điều chế Clo PTN công nghiệp? Viết PTHH B / Bài tập: Câu 1: Cho chất : H2 , dung dịch KOH , Fe , H2O , O2 Khí Cl2 tác dụng với chất ? Viết PT Câu 2: Cho 1,12 lít khí clo đktc tác dụng với 200 g dung dịch KOH 5,6 % thu dung dịch A a) Viết PT b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch A c) Nếu thay thể tích khí clo thể tích khí CO2 , tính khối lượng muối tạo thành Câu 2: Nhận biết lọ nhãn đựng khí riêng biệt sau : Clo , hidro clorua , khí hidro Câu 3: Cho dung dòch muối natri cacbonat vào dung dòch axit sunfuric loãng dư sau dẫn sản phẩm vào dung dòch nước vôi dư Hãy nêu tuơng xảy viết PTHH Câu 4: Cho 1,53 gam bari oxit vào 200 ml dung dòch axit sunfuric 0,588% ( D = 1,25 g/ml), sau phản ứng thu kết tủa dung dòch A Tính khối lượng kết tủa Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng Cần ml dung dịch NaOH 0,1M để trung hòa dung dich Á Câu 5: Hòa tan 17,4 gam manganđioxit vào dung dịch HCl đặc dư thu khí Cl2 , dẫn tồn khí Cl2 qua 250 ml dung dịch NaOH 2M thu dung dịch X a) Viết PT xảy b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch X Câu 6: Cho 8,1 gam oxit kim loại hóa trò tác dụng vừa đủ với dung dòch axit clohidric, sau phản ứng đem cô cạn dung dòch thu 13,6 gam muối khan Tìm oxit kim loại Câu Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) Na → Na2O → NaOH → Fe(OH)2 → FeSO4 → ZnSO4 → ZnCl2 ( 8) Fe2O3 → Fe Câu 8: Hỗn hợp gồm natri clorua natri cacbonat có khối lượng 24,42 gam tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2SO4 20% thu dung dịch X 2688 ml khí CO2( đktc) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% cần dùng (D=1,14 g/ml) Tính % khối lượng chất có dung dịch X C% chất có dung dịch X Câu 9: Cho 9,3 gam hỗn hợp kẽm sắt tác dụng vừa đủ với dung dòch axit clohidric 0,1M, sau phản ứng thu 3,36 lít khí (đktc) Tính thành phần trăm kim loại hợp chất ban đầu Tính thể tích dung dòch axit clohidric Ơn thi HK I – Hóa Tính khối lượng muối dung dòch sau phản ứng Câu 10: Nhúng sắt vào 400gam dung dòch CuSO 4%, sau thời gian người ta lấy sắt cân lại Khối lượng sắt tăng hay giảm, gam Biết trình phản ứng xảy hoàn toàn Câu 11: Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dòch HCl vừa thu 17,92 lít H2 (đktc) dung dịch X a)Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp Biết thể tích khí H2 sắt tạo gấp đôi thể tích H Mg tạo b) Cho dung dịch NaOH 2M dư vào dung dịch X , lọc kết tủa nung kk đến khối lượng khơng đổi rắn Y Tính khối lượng răn Y ĐỀ A/ Trắc nghiệm : Câu 1: Dãy gồm chất tác dụng với dd HCl là: A Al2O3 ,Cu, CaCO3, AgNO3 , NaOH B CuO, Zn, CaSO4 , AgNO3 , Mg(OH)2 C CuO, Zn, Fe(OH)3 ,CaSO3 , AgNO3 D Al(OH)3 , CuO , Zn , Na2SO3 , Cu(NO3)2 Câu 2: Hòa tan hồn tồn 3,6 gam kim loại hóa trị II dung dịch HCl có 3,36 lít khí H2 đktc Hỏi kim loại ? A Mg B Zn C Fe D Ca Câu 3: Đổ 200ml dd NaOH 3M vào 250 (g) dd H2SO4 9,8% thu dung dịch X Nhỏ vài giọt X vào giấy quỳ tím giấy quỳ tím : A Chuyển đỏ D B xanh sau bị màu Câu 5: D·y kim lo¹i nµo sau ®©y ®ỵc s¾p xÕp theo thø tù ho¹t ®éng ho¸ häc gi¶m dÇn A Ag, Cu, Fe, Zn, Al, Na Al C Na, Al, Zn, Fe, Ag, Cu B Ag, Cu, Zn, Fe, Na, D Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag Câu 6: Dãy gồm chất tác dụng với dd NaOH A: CO2 ; HNO3 ; CuSO4 ; Cl2 ; BaCl2 B: Fe2(SO4)3 ; HCl ; SO2 ; MgCO3 ; H3PO4 C: P2O5 ; Cl2 ; Fe(NO3)3 ; Al , H2SO4 D: HNO3 ; CuSO4 ; Cl2 ; Fe ; CO2 C Khơng thay đổi D Chuyển xanh Câu 7: Dung dÞch FeSO4 cã lÉn CuSO4 §Ĩ lo¹i bá CuSO4 cã thĨ ng©m vµo dung dÞch trªn kim lo¹i nµo sau ®©y Câu 4: Dung dịch X có pH 10 (g/mol) b) *Cho 5,94 gam kim loại tác dụng vừa đủ với 500 ml hỗn hợp dung dịch HCl a mol/l H2SO4 b mol/l thu 30,12 gam hỗn hợp muối Tính a, b Câu * Hòa tan hồn tồn 10,2gam oxit kim loại hóa trị III cần 331,8gam dung dịch H 2SO4 vừa đủ Dung dịch muối sau phản ứng có nồng độ 10% Xác định cơng thức phân tử oxit kim loại? Ơn thi HK I – Hóa Câu 7* :Y oxit kim loại chứa 70% kim loại (về khối lượng) Cần dùng ml dung dịch H 2SO4 24,5% (d = 1,2g/ml) để hòa tan vừa đủ 40,0gam Y Câu 8* §èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt hçn hỵp khÝ ë ®iỊu kiƯn tiªu chn gåm hai hi®rocacbon ph©n tư cã cïng sè nguyªn tư cacbon, b»ng lỵng khÝ oxi võa ®đ S¶n phÈm ch¸y cho hÊp thơ hoµn toµn lÇn lỵt vµo c¸c b×nh ®ùng H2SO4 ®Ỉc vµ dung dÞch KOH th× khèi lỵng b×nh ®ùng H2SO4 ®Ỉc t¨ng thªm 2,7gam, b×nh ®ùng dung dÞch KOH t¨ng thªm 8,8 gam a X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tư cđa hai hi®rocacbon hçn hỵp b TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thĨ tÝch cđa mçi hi®rocacbon Câu 9*: Hồ tan 4,56g hỗn hợp Na2CO3; K2CO3 vào 45,44g nước Sau cho từ từ dung dịch HCl 3,65% vào dung dịch thấy 1,1g khí Dung dịch thu cho tác dụng với nước vơi thu 1,5g kết tủa (Giả sử khả phản ứng Na2CO3; K2CO3 ) a) Tính khối lượng dung dịch HCl đă tham gia phản ứng B)Tính nồng độ phần trăm chất dung dịch ban đầu c) Từ dung dịch ban đầu muốn thu dung dịch có nồng độ phần trăm muối 8,69% phải hồ tan gam muối ĐỀ A/ Trắc nghiệm Câu I : Chọn phương án Câu Phân bón Kali nitrat KNO3, có ngun tố Câu 6- Loại than có tính chất hấp phụ cao thường dùng dinh dưỡng thành phần nó? để chế tạo mặt nạ phòng độc A 1; B 2; C 3; D A- kim cương B- than chì Câu Phân bón N.P.K hỗn hợp muối sau C- than hoạt tính D- than mỡ đây? Câu 7- Để phân biệt dung dịch CaCl2, MgCl2 nên dùng A KCl, NH4NO3, NH4Cl; A- dung dịch NaOH B- dung dịch Na2CO3 B NH4Cl, Ca3(PO4)2, ;NH4NO3 C- dung dịch AgNO3 D- dung dịch Na3PO4 C KNO3, NH4NO3, (NH4)2HPO4; Câu 8- Cho 31,6 gam hỗn hợp Na2SO4 K2SO4 tác dụng vừa D (NH4)2HPO4;CO(NH2)2,NH4Cl đủ với dd BaCl2 Sau phản ứng thu 46,6 gam kết tủa Câu 3- Có hai dung dịch khơng màu H2SO4 đặc nguội Lọc tách kết tủa cạn thu m gam muối Clorua m có HCl Chất dùng để nhận biết hai dung dịch : giá trị A- Fe B-Cu C-NaOH D- Na2O A- 36,6g B- 32,6g C- 26,6g D-29,8g Câu Trong phân bón N.P.K 20.10.10, hàm lượng N Câu 9- Ngâm đồng dung dịch AgNO3 sau bao nhiêu? thời gian, lấy đồng rửa nhẹ, làm khơ cân nặng thấy A 15%; B 20% C 10%; D 5% khối lượng đồng tăng thêm 1,52 gam Hãy xác định khối Câu Trường hợp sau có phản ứng tạo sản phẩm lượng Ag tạo thành chất kết tủa màu xanh A- 10,8 B- 2,16 C- 1,8 D- 21,6 A- Cho Al dung dịch HCl Câu 10 Cặp kim loại có khả đẩy Cu khỏi dung dịch B- Cho dung dịch KOH vào dung dịch FeCl3 muối CuCl2 là: C- Cho Zn dung dịch AgNO3 A- Al, Ag B- Fe, Mg C - Mg, Na D- Zn, Ag D-Cho dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 Câu II: A- Thí nghiệm B- Hiện tượng quan sát Đáp án 1- Cho dây sắt vào dung dịch CuSO4 A- Dung dịch khơng màu chuyển thành xanh lam … 2- Cho dây kẽm vào dung dịch CuSO4 B- Có chất rắn màu đỏ bám ngồi, màu xanh lam … dung dịch chuyển thành màu lục nhạt 3- Cho dây đồng vào dung dịch AgNO3 C- Khơng có tượng xảy … 4- Cho kẽm vào dung dịch magie clorua D- Có chất rắn màu đỏ bám ngồi, màu xanh lam … dung dịch nhạt dần, chuyển thành khơng màu B/ Tự luận (1) (2) Cl → NaClO Câu 1:Viết PTHH cho dãy chuyển hố: MnO → Câu 2: Cho chất sau : Na , Fe , Cu ,Ag Chất tác dụng với chất sau , viết PTHH a) Nước b) dung dịch HCl c) Dung dịch AgNO3 Ơn thi HK I – Hóa Câu 3: Cho 0,02 mol loại muối clorua kim loại R hóa trị III tác dụng với NaOH dư thu 2,14 gam kết tủa Xác định cơng thức muối ban đầu Câu Hòa tan hết gam hỗn hợp Fe, Mg dd HCl vừa đủ, sau phản ứng thu dung dịch có chứa 22,2 gam hỗn hợp muối a- Viết PTb-Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu Câu 5: Cho 20,8 gam Bari clorua (BaCl2) tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch axit sunfuric (H2SO4) a)Viết pt phản ứng xảy Nếu cho quỳ tím vào dung dịch thu sau phản ứng quỳ có màu ? Tại ? b) Tính khối lượng chất kết tủa c)Tính nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 dùng d) Tính nồng độ % dung dịch sau tách bỏ kết tủa Câu Khơng dùng thêm hóa chất, phân biệt dung dịch bị nhãn sau: CuCl2, NaOH, NaCl, MgCl2 Câu Hồ tan hồn tồn 20,4 gam Al2O3 gam MgO 122,5 gam dung dịch H2SO4 Để trung hồ lượng axit dư phải dùng 400 ml dung dịch NaOH 0,5M Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4 ban đầu là: Câu 8* Trộn hai số mol C3H8 O2 cho vào bình kín có dung tích V lít 250C đạt áp suất P1 atm, sau bật tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp Sau kết thúc phản ứng, hỗn hợp sản phẩm đưa điều kiện nhiệt độ ban đầu, áp suất bình lúc đạt giá trị P2 atm Tính tỉ lệ P2/P1 (giả sử xảy phản ứng C3H8 + O2 → CO2 + H2O) .ĐỀ 10 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: C©u Cặp chất sau tác dụng với , sản phẩm có chất khí ? A H2SO4 lỗng Fe B H2SO4 BaCl2 C H2SO4 BaO D H2SO4 NaOH C©u Chất sau cho vào nước làm quỳ tím hố xanh? A CuSO4 B Ca(OH)2 C Zn(OH)2 D FeCl3 C©u Sau thí nghiệm điều chế thử tính chất khí HCl, SO2 thực hành, cần phải khử khí độc chất sau để khơng làm nhiễm mơi trường? A Nước B dd muối ăn C dd axit clohiđric D Nước vơi C©u Cho dây sắt vào lọ đựng khí clo, tượng phản ứng : A.Bọt khí xuất hiện, kim loại sắt tan dần tạo dung dịch khơng màu B.Sắt cháy sáng tạo thành khói màu nâu đỏ C Sắt cháy sáng tạo thành khói màu trắng D.Khơng có tượng C©u Tính chất hóa học nhơm khác với sắt là: A Tác dụng với oxit axit B Tác dụng với axit H2SO4 đặc nóng C Tác dụng với nước D Tác dụng với dung dịch kiềm C©u Khí SO2 phản ứng với tất chất dãy sau đây? A BaSO4 ; NaOH; Cu(OH)2 B NaOH ; KCl ; Zn(OH)2 C Na2O ; Ca(OH)2; H2O D Ca(OH)2 ; BaCl2 ; Zn(OH)2 C©u Na2O phản ứng với tất chất dãy sau ? A CO2; SO2 ; SO3; CO B CO2; SO3: H2O; HCl C CO2 ; NO ; H2SO4; HCl D SO2; H2O; CuO; NO C©u D·y kim lo¹i nµo kh«ng cã ph¶n øng víi dung dÞch mi CuSO4? A Fe; Zn; Na B Ba; Mg; Zn C Cu; Ag; Au D Fe; Al; Pb II/ TỰ LUẬN: Câu 1:Viết phương trình hố học để thực dãy chuyển đổi hố học: MnO2  Cl2  FeCl3  FeCl2 Fe(OH)2  Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)3 Câu Cho 0,02 mol loại muối clorua kim loại R hóa trị III tác dụng với NaOH dư thu 2,14 gam kết tủa Xác định cơng thức muối ban đầu Câu 3: Nhận biết dung dịch đựng lọ bị nhãn : NaOH; H2SO4; K2CO3 pp hóa học Câu 4: Cho 100ml dung dịch Na2CO3 1M tác dụng vừa đủ với 200 gam dung dịch Ba(OH)2 a)Tính khối lượng chất kết tủa thu b)Tính nồng độ % dung dịch Ba(OH)2 c)Lọc lấy kết tủa cho vào a gam dung dịch HCl 30% Tính a sau phản ứng hồn tồn Câu 5:Có bốn kim loại: A, B, C, D đứng sau Mg dãy hoạt động hóa học Biết rằng: + A B khơng phản ứng với dung dịch HCl + C D tác dụng với dd HCl giải phóng khí hiđro + A tác dụng với dung dịch muối B giải phóng B + D tác dụng với dd muối C giải phóng C Hãy xác định thứ tự xếp kim loại theo chiều hoạt động hóa học giảm dần Ơn thi HK I – Hóa Câu 6: Trung hồ 100ml dd HCl 0,1 M 5g dd NaOH a)Tính nồng độ phần trăm dd NaOH b)Nếu dùng dd Ca(OH)2 để trung hồ lượng axit cần 4,76ml dd Ca(OH)2.Tính C% dd Ca(OH)2, D= 1,05g/ml) Câu 7: Cho 18,6 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành 300 ml dung dịch a)Víêt PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b)Tính thể tích ddH2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hồ dung dịch bazơ nói c) Tính CM chất có dd sau trung hồ Câu 8:Cho 1,96 gam bột sắt vào 100ml dung dịch CuSO4 10% (D=1,12 g/ml) dung dịch A a) Xác định CM chất có dung dịch A b)* Cho a gam Mg vào dung dịch A phản ứng kết thúc có 2,8 gam chất rắn dung dịch B Tính a tính CMchất có dung dịch B Câu 9: Nhúng sắt có khối lượng gam vào 40 gam dung dich CuSO4 16%, sau thời gian lấy sắt rửa nhẹ làm khơ cân 5,16 gam a) PT , tương b) Tính khối lượng sắt phản ứng c) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng Câu 10:* Hồ tan 5,94 g kim loại hố trị III 564 ml dung dịch HNO 10% (d=1,05 g/ml) thu dung dịch A 2,688 lít hỗn hợp khí B (gồm N2O NO) đktc Tỉ khối khí B Hiđrơ 18,5 a, Tìm kim loại hố trị III Tính C % chất dd A b, Cho 800 ml dung dịch KOH 1M vào ddA Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau ĐỀ 11 I/ Trắc nghiệm Câu 1: Cặp Bazơ bị nhiệt phân huỷ? A NaOH, Ca(OH)2 C Cu(OH)2, Fe(OH)3 B KOH, Ca(OH)2 D NaOH, KOH Câu 2: Nhóm chất tác dụng với dung dịch axit H2SO4 lỗng là: A ZnO, NaOH, Na2CO3 C SO2, Cu(OH)2, MgO B CO2, NaOH, Fe2O3 D CuO, CO2, Al(OH)3 Câu 3: Chất tác dụng với nước cho dung dịch làm cho quỳ tím chuyển xanh, phenolphtalein từ khơng màu chuyển màu đỏ là: A P2O5 B CO2 C K2O D Al2O3 Câu 4: Có dung dịch muối AlCl3 lẫn tạp chất CuCl2 Có thể dùng chất sau để làm muối nhơm? A HCl B Al C Zn D AgNO3 Câu 5: Chất dùng để nhận biết dung dịch NaOH, H2SO4, Na2SO4 là: A Dung dịch BaCl2 C Dung dịch phenolphtalein B Quỳ tím D Dung dịch nước vơi Câu 6: Cặp chất tồn dung dịch? A Na2CO3 HCl B FeCl3 NaOH C K2CO3 NaNO3 D CuCl2 KOH Câu 7: Cho 9,2 g kim loại A có hóa trị (I) phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4 g muối Kim loại A là: A Ca B Fe C K D Na Câu 8: Nhóm kim loại tan nước là: A Cu, K, Na, Mg B Mg, Fe, Na, Ba C K, Na, Ba, Ca D Ag, Na, K, Zn Câu 9: Hãy ghép hợp chất vơ cột B với cột A, điền kết vào cột C A C Kết B Hợp chất vơ 1) Oxit 1+… a) NaOH, Ba(OH)2, SO2, P2O5, H2SO4, 2) axit 2+… b) NaOH, Ba(OH)2, KOH, Al(OH)3 3) Bazơ 3+… c) NaNO3, Ca(HCO3)2, CuCl2, NaCl 4) Muối 4+… d) HCl, H2SO4, H2S, HNO3, H2SO3 e) CO2, SO2, P2O5, SO3, Fe2O3, K2O II Tự luận: (7điểm) Câu Có loại phân bón hóa học sau: NH 4NO3 , (NH4)2HPO4, Ca3(PO4)2 Hãy xếp phân bón thành nhóm phân bón đơn, phân bón kép gọi tên? Câu Thực dãy chuyển hóa sau: MnO2 → Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → AlCl3 → AgCl Câu 3Hòa tan hồn tồn 10,5 g hỗn hợp kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 0,5M người ta thu 2,24 lít khí (đktc) a Tính khối lượng chất rắn lại sau phản ứng? b Tính thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng khối lượng muối tạo thành sau phản ứng? Câu 4: Có bốn dung dịch đựng bốn ống nghiệm riêng biệt NaOH, HCl, NaNO 3, NaCl Hãy nêu pp (1) (2) (3) (4) (5) (6) Ơn thi HK I – Hóa hóa học để phân biệt bốn dung dịch Viết phương trình hóa học( có) để minh họa Câu 5: Cho 23,2 gam hỗn hợp Mg Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thu 11,2 (l) H (đktc) a)Viết phương trình phản ứng.b)Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu Câu 6: Bằng thí nghiệm để xếp ngun tố sau thành dãy : Na > Fe>H>Cu>Ag Câu 7:Cho 400g dd H2SO4 lỗng tác dụng hết 12,9 gam hỗn hợp bột kẽm đồng, thấy có 2,24 lit khí (đktc).a) Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu.b)Tính nồng độ % dd muối thu sau phản ứng Câu 8:Tính m quặng hematit chứa 65% Fe2O3 cần dùng để sản xuất gang chứa 90% sắt Biết H phản ứng 70% Câu 9: * lọ nhãn chứa dung dịch sau: Phenolphtalein, NaCl, HCl, NaOH Bằng phương pháp hóa học nhận biết dung dịch mà khơng dùng bất kỳ hóa chất khác (viết phương trình phản ứng có) Câu 10 *: Một ngun tố R có cơng thức hợp chất với hiđro RH Trong oxit bậc cao nhất, R chiếm 74,2% theo khối lượng Xác định tên ngun tố R.* Câu 11: Na2CO3 KCl Na2SO4 NH4NO3 Pb(NO3)2 BaCl2 HCl NaOH Ta có pthh: 1C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O 0,2amol amol 0,6amol Theo tốn ⇒ C3H8 dư, O2 hết ⇒ hỗn hợp sau phản ứng (ở 250C) gồm CO2 C3H8 dư P2 n Trong đk đẳng nhiệt, đẳng tích: = P1 n1 Vì 25 C nên H2O trạng thái lỏng P ⇒ n1=2a mol; n2=0,8a+0,6a = 1,4amol (với a = nO2 bđ = nC3H8 bđ) ⇒ = 0,7 P1 Câu 4: (5 điểm) Hồ tan 5,94 g kim loại hố trị III 564 ml dung dịch HNO 10% (d=1,05 g/ml) thu dung dịch A 2,688 lít hỗn hợp khí B (gồm N 2O NO) đktc Tỉ khối khí B Hiđrơ 18,5 a, Tìm kim loại hố trị III Tính C % chất dd A b, Cho 800 ml dung dịch KOH 1M vào ddA Tính khối lượng kết tủa tạo thành sau a, nHNO3 = 564.1,05.10 = 0,94 mol 63.100 Ta có 44a + 30b = 18,5 2(a + b) 2,688 nh2(N2O+NO)= 22,4 =0,12 mol Đặt a,b số mol N2O NO hỗn hợp khí a+b = 0,12 => a = 0,06 b = 0,06 Gọi kim loại hố trị (III) R PTHH: 11R+ 42HNO3  11R(NO3)3 + 3N2O +3NO +21H2O 11R(g) - 42mol 11mol mol 5,94(g) x(mol) y(mol) 0,12 mol Ta có: 11R.0,12 = x 5,94 ⇒ R=27 ⇒ R kim loại nhơm : Al - Số mol HNO3 phản ứng : x 0,12 × 42 = 0,84 (mol) Ơn thi HK I – Hóa - HNO3 dư là: 0,94 - 0,84 = 0,1 mol - Số mol Al(NO3)3 tạo thành y = 0,12 × 11 = 0,22 (mol) Vậy dung dịch A có HNO3 Al(NO3)3 mHNO3 dư = 0,1.63 = 6,3g m Al(NO3)3 = 0,22 213 = 46,86 (g) mddA= mAl + mdd axít - m khí mddA = 5,94 + 564.1,05 - 0,12.18,5.2 - mddA= 593,7 (g) 46,86 6,3 C% Al(NO3)3 = 593,7 100% = 7,89% C%HNO3 = 593,7 100% =1,06 b, nKOH = 1.0,8 = 0,08 mol PTHH: HNO3 +KOH KNO3 +H2O 1mol 1mol 0,1mol 0,1mol Số mol KOH lại 0,8- 0,1 = 0,7 mol Al(NO3)3 + 3KOH  Al(OH)3 +3KNO3 1mol 3mol o,22mol 0,66mol 0,22mol nKOH dư : 0,7 - 0,66 = 0,04 mol Al(OH)3 + KOH  KAlO2 + 2H2O Trước phản ứng : 0,22 0,04 Phản ứng: 0,04 0,04 Sau phản ứng : 0,18 Vậy : nAl(OH)3 thu 0,18 mol - mAl(OH)3 = 0,18.78 = 14,04 (g) ... 22,4 =0 ,12 mol Đặt a,b số mol N2O NO hỗn hợp khí a+b = 0 ,12 => a = 0,06 b = 0,06 Gọi kim loại hố trị (III) R PTHH: 11 R+ 42HNO3  11 R(NO3)3 + 3N2O +3NO +21H2O 11 R(g) - 42mol 11 mol mol 5 ,94 (g) x(mol)... 46,86 6,3 C% Al(NO3)3 = 593 ,7 10 0% = 7, 89% C%HNO3 = 593 ,7 10 0% =1, 06 b, nKOH = 1. 0,8 = 0,08 mol PTHH: HNO3 +KOH KNO3 +H2O 1mol 1mol 0,1mol 0,1mol Số mol KOH lại 0,8- 0 ,1 = 0,7 mol Al(NO3)3 +... 0 ,12 × 11 = 0,22 (mol) Vậy dung dịch A có HNO3 Al(NO3)3 mHNO3 dư = 0 ,1. 63 = 6,3g m Al(NO3)3 = 0,22 213 = 46,86 (g) mddA= mAl + mdd axít - m khí mddA = 5 ,94 + 564 .1, 05 - 0 ,12 .18 ,5.2 - mddA= 593 ,7
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi học kì 1 môn hoá 9 , Bộ đề thi học kì 1 môn hoá 9 , Bộ đề thi học kì 1 môn hoá 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay