Đề thi học kì môn hoá lớp 9

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:50

ĐỀ THI HỌC I – ĐỀ THAM KHẢO SỐ 10 Câu 1: Nhận biết lọ đựng khí riêng biệt sau : Khí clo , khí hidro clorua , khí oxi khí CO PP hóa học Câu 2: Chỉ dùng thêm kim loại nhận biết dung dịch sau : H2SO4, K2CO3, KCl Câu 3: Nhận biết kim loại sau phương pháp hóa hóa học : Al, Na , Fe , Ag Câu 4: Nhôm sắt có tính chất hóa học giống khác Viết phương trình minh họa Câu 5: Viết phương trình cho dãy chuyển hóa sau : MnO2  Cl2  Nước gia ven ] Nước clo NaCl  NaOH  Na2CO3  Na2SO4 NaCl Câu 6: Cho kim loại Na, Fe,Al, Cu ,Ag Chất tác dụng với : a) Nước b) dung dịch H2SO4 c) dung dịch AgNO3 Câu 7: Cho 2,24 lít khí clo đktc tác dụng đủ với dung dịch NaOH 0,5M thu dung dịch A a) Viết PT b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch A Câu 8: Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với HCl đặc thu khí Cl2 , cho toàn khí Cl2 qua 500 ml dung dịch NaOH 4M , thu dung dịch A a) Viết PT b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch A Câu 9: Cho 15,8 gam hỗn hợp A gồm Fe Al2O3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3% thu 2,24 lít khí đktc dung dịch B a) %m chất hỗn hợp đầu b) C% B c) Dung dịch HCl hòa tan đủ x gam oxit kim loại R ( có hóa trị n), thu dung dịch chứa 38 gam muối Xác định R tính x Câu 10: a gam sắt tác dụng đủ với dung dịch H2SO4 9,8% , thu 2,24 lít khí đktc a) Tính a b) C% dung dịch sau c) Lấy ½ lượng dung dịch axit phản ứng đủ với b gam oxit R ( hóa trị n) , thu gam muối Xác định R tính b Câu 11: Cho lượng sắt tác dụng đủ với dung dịch HCl 10,95 % thu 2240 ml khí khí đktc dung dịch muối sắt FeCl2 Tính khối lượng sắt dùng b) Tính nồng độ C% FeCl2 a) Nhúng kim loại A vào dung dịch muối FeCl2 khí kim loại A không b) tan , lấy kim loại khỏi dung dịch , thấy khối lượng kim loại giảm 0,9 gam Xác định A Câu 12: Đốt hỗn hợp gồm 5,6 gam sắt 1,6 gam lưu huỳnh lọ không khí Khi phản ứng kết thúc thu rắn A Hòa tan rắn A vừa đủ dung dịch HCl 10,95% thu dung dịch B hỗn hợp khí C a) Viết PT Xác định A,B,C b) Tính mA c) C% B d) VC đktc = ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì môn hoá lớp 9 , Đề thi học kì môn hoá lớp 9 , Đề thi học kì môn hoá lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay