Đề kiểm tra môn hóa 9 tiết 20

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:50

KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ D Câu 1:Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (3) Cu → CuSO4 → CuCl(5)2 → NaCl → NaOH Cu Câu 2:Nhận biết các dung dịch sau : NaCl ,HCl, Ba(OH)2, NaNO3 bằng phương pháp hóa học Viết PTHH xảy ( nếu có) Câu 3: Cặp chất sau xảy phản ứng Viết PTHH a) Ca(OH)2+ Na2CO3 b) CuSO4 + NaCl c) NaHCO3 + Ba(OH)2 d) Cu + FeSO4 Câu 4: Cho dung dịch ZnSO4 16,1% tác dụng đủ với 80 gam dung dịch NaOH 8%, thu kết tủa A dung dịch B a) Viết PTHH, xác định A ,B a)Tính khối lượng kết tủa A b)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch B c)* Cho lượng muối clorua kim loại R vừa đủ vào dung dịch B, sau phản ứng kết thúc thu 18,64 gam chất rắn không tan Xác định công thức muối clorua Câu 5* KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ E Câu 1: Cho các chất sau , có cặp chất xảy phản ứng Viết PTHH CuCO3, HCl , BaCl2, NaOH , MgSO4 Câu 2: Viết PTHH cho dãy chuyển hóa: (1) (2) (4) (5) (3) Cu → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuCl2 → Cu(NO3)2 → Cu Câu 3: Chỉ dùng thêm dung dịch phenolphtalein để phân biệt các dung dịch sau: NaOH, Na2SO4 Fe2(SO4)3 Câu 4: Cho 100 gam dung dịch Na2CO3 a % tác dụng đủ với dung dịch HCl 7,3% , thu 3,36 lít khí đktc a) Tính a b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau c)* Dẫn khí thoát qua 100 ml dung dịch Ba(OH)2 M Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc Câu 5* -KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ F Câu 1: Viết PHHH thực hiện dãy biến hóa hóa học sau: (1) (2) (3) (4) (5) Na  → NaOH  → Na2CO3  → Na2SO4  → NaCl  → NaOH Câu 2: Chỉ dùng thêm thuốc thử, hãy nhận biết Nhận biết bằng phương pháp hóa học các dung dịch sau : AgNO3, CuSO4, NaCl Viết PTHH xảy Câu 3: Nêu hiện tượng viết PTHH xảy các thí nghiệm sau : a) NaCl + KNO3 b) BaCO3 + HCl c) CuSO4+ NaOH d)Cho đinh sắt vào dd MgSO4 e)Cho lá đồng vào dd AgNO3 f) AgNO3 + NaOH Câu 4: Cho 114 g dd H2SO4 20% (D= 1,14g/ml)vào bình chứa 100ml dd KOH 5,6% (D=1,045g/ml) a)khối lượng dd H2SO4 đã phản ứng hết hay chưa ? b)Tính khối lượng dd H2SO4 đã phản ứng ? c)Tính CM chất có dd sau phản ứng ? Câu 5: Cho hỗn hợp A gồm K2SO4 K2CO3 có khối lượng 66 gam, hòa tan vừa đủ dung dịch HCl 14,6% , thu 4,4 gam khí dung dịch B a) % theo khối lượng các chất có A Tính m dd HCl b) Tính C% chất có dung dịch B c) Cho A vào dung dịch BaCl2 dư Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu rắn C Tính mC KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ G Câu 1:Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (5) (6) (3) Al2(SO4)3 → AlCl3 → NaCl → NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 Câu 2: Chỉ dùng thêm dd BaCl2, hãy nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: NaNO3, AgNO3, NaOH Viết PTHH xảy ( nếu có) Câu 3: Đánh dấu X vào ô có phản ứng xảy Viết PTHH BaCl2 H2SO4 Ca(NO3)2 Câu 4: Trộn 200ml dd CuCl2 0,15M phản ứng vừa đủ với dd NaOH KOH 5,6% Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng K CO không đổi thu m gam chất rắn Pb(NO3)2 a) Viết PTHH.Tính m b) Tính CM chất có dd sau lọc kết tủa, giả sử khổi lượng riêng dd KOH 5,6% 1,045 gam/ml c)* Nhúng kim loại R vào dd CuCl , sau thời gian lấy kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô , khối lượng kim loại tăng 0,08 gam Xác định kim loại R.Biết rằng nồng độ dd CuCl2 giảm 33,33% Câu 5* -KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ H Câu 1: Chất sau tác dung với Na2CO3 Viết PTHH: Cu(OH)2, HCl, Ba(OH)2, MgSO4, PbNO3)2, KCl Câu 2: Viết PTHH cho dãy chuyển hóa: (1) (2) (4) (5) (6)(*) (3) → CuCl2 NaCl → NaOH → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → Fe  Câu 3: Chỉ dùng thêm thuốc thử, hãy nhận biết các dd sau bằng pp hóa học : NaOH, Ba(OH) , Na2SO4,NaCl Câu 4: Cho 50 gam gam dung dịch CuSO4 tác dụng đủ với dung dịch NaOH 8% , Khi phản ứng kết thúc, lọc kết tủa nung không khí thu gam chất rắn X a) Viết PTHH xảy tính nồng độ phần trăm dung dịch CuSO4 b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa c)* Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% (D=1,14 g/ml) cần hòa tan hết X Câu 5* Cho m gam kim loại Na vào 200ml dd hỗn hợp gồm H2SO4 1M HCl 2M, sau phản ứng kết thúc thu dung dịch D V lít khí H2 ( đktc) Dung dịch D hòa tan vừa đủ 7,8 gam Al(OH)3 a)Viết các phương trình phản ứng xảy Biết muối tạo thành muối trung hòa b)Tính giá trị m V -KIỂM TRA HÓATIẾT 20ĐỀ I Câu 1: Viết PHHH thực hiện dãy biến hóa hóa học sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6)(*) Zn  → Fe  → FeSO4  → FeCl2  → Fe(NO3)2  → Fe(OH)2  → Fe2O3 Câu 2: Chỉ dùng thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch sau: K2CO3, BaCl2, NaNO3.Viết PTHH xảy Câu 3: Nêu hiện tượng viết PTHH xảy các thí nghiệm sau : a) K2SO4+ NaCl b) BaCO3 + H2SO4 c) NH4Cl+ NaOH d) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2 Câu 4: Trộn 30ml dung dịch có chứa 27g CuCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 28g KOH a)Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? b)Tính nồng độ mol các chất tan có dd sau phản ứng? Cho rằng thể tích dd thay đổi không đáng kể? c) Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi, tính khối lượng rắn thu sau phản ứng Cho rằng hiệu suất phản ứng đạt 80% Câu 5*: Hỗn hợp A gồm Mg Fe Cho 5,1 gam hỗn hợp A vào 250ml dd CuSO Sau các phản ứng xảy hoàn toàn, lọc, thu 6,9 gam chất rắn B dd C chứa muối Thêm dd NaOH dư vào dd C Lọc lấy kết tủa đem nung không khí đến khối lượng không đổi 4,5 gam chất rắn D a)Tính khối lượng kim loại hỗn hợp A b)Tính nồng độ mol dung dịch CuSO4 b)Tính C% chất có dung dịch B c)Cho A vào dung dịch BaCl2 dư Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu rắn C Tính mC Câu 1: Cho các dung dịch các chất: NaOH, HCl, Na2CO3 các chất CO2, H2O, số lượng các cặp chất có thể phản ứng với đôi là: a 3; b 4; c 5; d Câu 2: Cho các chất sau: Na2CO3, NaOH, NaHSO4, H2S, HNO3, CaO, CO2, Fe(OH)3 Trong số các chất trên: a Bazơ tan (kiềm) có công thức: ………………………………………… b Bazơ không tan có công thức:………………………………………… c Axit có oxi có công thức:……………………………………………… d Axit không có oxi có công thức:………………………………………… e Oxit bazơ có công thức:………………………………………………… f Oxit axit có công thức:……………………………………………… g Muối trung tính có công thức:……………………………………………… h Muối axit có công thức:……………………………………………… Câu 3: Cho dung dịch có chứa mol KOH vào dung dịch có chứa mol H2SO4, dung dịch thu sau phản ứng có độ PH là: a PH = 7; b PH < 7; c PH > 7; d Không tính Câu 4: Cặp chất sau không xảy phản ứng: a KNO3 + Na2CO3; b NaOH + H2SO4 c KOH + CuCl2; d KOH + ZnCl2 câu 5: Dãy chất sau toàn phân bón đơn: a KNO3, Ca3(PO4)2; b CO(NH2)2, KCl c KCl, KNO3; d (NH4)2SO4, KNO3 II TỰ LUẬN: (6đ) Câu 6: (1đ) Nhận biết các lọ không nhãn có chứa các dung dịch sau: BaCl2, KOH, KCl bằng phương pháp hoá học Câu 7:(2đ) Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hoá sau: Zn  ZnO  ZnCl2  Zn(NO3)2  Zn(OH)2 → → → → Câu 8:(3đ) Trộn 30ml dung dịch có chứa 27g CuCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 28g KOH a Viết phương trình phản ứng xảy ra? b Tính khối lượng chất rắn thu sau phản ứng? c Tính nồng độ mol các chất tan có dung dịch sau phản ứng? Cho rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể? A/ Trắc nghiệm: (4điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng đầu phương án trả lời 1/ Bazơ sau không bị nhiệt phân huỷ: A Cu(OH)2 B KOH C.Fe(OH)3 D Mg(OH)2 2/ Bazơ sau tác dụng với SO2: A Cu(OH)2 B Mg(OH)2 C.Fe(OH)3 D NaOH 3/ Phản ứng hoá học sau phản ứng trao đổi: A H2O + BaO → Ba(OH)2 B Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl t C 2KClO3 → 2KCl + 3O2 D Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu 4/ Nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH có hiện tượng: A Tạo dung dịch màu xanh lam B Tạo dung dịch không màu C Xuất hiện chất không tan màu xanh lơ D Xuất hiện kết tủa màu trắng 5/ Nhóm chất sau tác dụng với dung dịch CuCl2: A AgNO3 NaOH B NaOH Ba(NO 3)2 C FeSO4 NaOH D H 2SO4 Ba(OH)2 6/ Cặp chất sau dùng để điều chế NaOH: A Na2CO3 H2O B Na2CO3 Ca(OH)2 C CaCO3 Na2O B Na2CO3 CaO 7/ Cặp chất sau tác dụng với nhau: A NaCl H2SO4 B K2CO3 Na2SO4 C KOH Na2CO3 D CaCO3 H2SO4 8/ Nhóm chất sau có thể dùng làm thuốc thử để nhận biết các dung dịch: H 2SO4 NaOH, HCl: A Quỳ tím H2O B Dung dịch BaCl2 H2O C Quỳ tím dung dịch BaCl2 D Quỳ tím dung dịch NaNO3 Đề I: Họ Tên hs: Lớp B Tự luận ( điểm) Câu 1/(1,5đ): Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau: FeSO4 → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……… Câu 2/(1,5đ): Bằng phương pháp hoá học có thể nhận biết lọ hoá chất nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau : NaOH, NaNO3, Ba(OH)2 Viết phương trình phản ứng nếu có …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………… Câu 3/ (3đ): Cho 10,6 gam Na2CO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 a/ Viết phương trình phản ứng xảy b/ Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng c/ Tính thể tích khí CO2 sinh đktc d/ Toàn khí sinh dẫn vào 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M thu kết tủa Tính khối lượng kết tủa này, biết hiệu suất phản ứng hấp thụ khí đạt 80% (Cho biết: Na = 23, O = 16, H = 1, S = 32 , C = 12, Ca = 40) Câu 1.(2 điểm) Hãy chọn đáp án cho câu trả lời mà em cho 1/ Sản phẩm phản ứng phản huỷ Fe(OH)3 nhiệt : a FeO H2O b FeO H2 c Fe2O3 H2 d Fe2O3 H2O 2/ Cho AgNO3 tác dụng với HCl sản phẩm phản ứng là: a H2O b AgCl c NaOH d H2 3/ Cho dung dịch BaCl2 tác dụng với dung dịch Na2SO4 có hiện tượng a Xuất hiện kết tủa màu trắng c Không có hiện tượng b Xuất hiện kết tủa màu xanh d Cả a,b,c sai 4/ Cặp chất số các cặp chất cho có thể tồn dung dịch a.NaOH HBr b H2SO4 BaCl2 c.KCl NaNO3 d.NaCl AgNO3 Câu (1 điểm) : Hãy chọn công thức hoá học cột II ghộp với tên phản ứng hoá học cột I cho phù hợp Cột I Cột II a.Ure 1.NH4NO3 b Đạm amoni sunfat 2.KNO3 c Đạm kali nitrat 3.(NH2)2CO d.Đạm amoni nitrat 4.(NH4)2SO4 5.Ca(NO3)2 Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 3.(2 điểm) Hãy nhận biết các dung dịch: NaOH; Na 2SO4; HCl; NaNO3 bị nhãn đựng lọ bằng phương pháp hoá học Viết các PTHH (nếu có) Câu 4.(2 điểm) Thực hiện chuyển đổi hoá học sau bằng cách viết các ptpư (ghi điều kiện nếu có): Mg -> MgO -> MgSO4 -> MgCl2 -> Mg(OH)2 Câu 5.(3 điểm) Trộn 200ml dd MgCl 0,15M với 300ml dd NaOH phản ứng vừa đủ Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi m gam chất rắn: a Viết PTPƯ xảy b Tính m c Tính CM các chất có dung dịch sau lọc kết tủa (coi V không đổi) Biết Mg = 24; Cl = 35,5; Na = 23; O = 16; H = ...KIỂM TRA HÓA – TIẾT 20 – ĐỀ G Câu 1:Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (5) (6) (3) Al2(SO4)3... CuCl2 giảm 33,33% Câu 5* -KIỂM TRA HÓA – TIẾT 20 – ĐỀ H Câu 1: Chất sau tác dung với Na2CO3 Viết PTHH: Cu(OH)2, HCl, Ba(OH)2, MgSO4,... b)Tính giá trị m V -KIỂM TRA HÓA – TIẾT 20 – ĐỀ I Câu 1: Viết PHHH thực hiện dãy biến hóa hóa học sau: (1) (2) (3) (4) (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn hóa 9 tiết 20 , Đề kiểm tra môn hóa 9 tiết 20 , Đề kiểm tra môn hóa 9 tiết 20

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay