Bài tập phần dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9

2 31 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON Câu 1: Viết PT a) C2H5OH + K b) C2H6O + O2 c) CH3COOH + C2H5OH axit → ¬  t0 Câu 2: Viết PT cho dãy chuyển hóa : a)Canxi cacbua →axetilen →etilen →rượu etylic → axit axetic →etyl axetat b) C2H4 →C2H5OH→ CH3COOH → (CH3COO)2 Zn→CH3COOH ↓ (5) ↓ C 2H5ONa CH3COOC2H5 → CH3COONa→ Metan Câu 3: Hãy nhận biết chất phương pháp hóa học a) Có ba chất lỏng khơng màu đưng ba lọ riêng biệt rượu etylic, axit axetic benzen b) Có chất lỏng riêng biệt : Nước , rượu etylic , axit axetic, benzen Câu : a) Độ rượu ? b)Hòa tan 20ml ruợu etylic vào 180 ml nuớc Tính độ rượu dd thu c)Tính số ml rượu etylic có 400ml rượu 45o d) Có thể pha ml rượu 20 độ từ 500 ml ruợu 40 độ Tính thể tích nước cần dùng cho q trình pha chế e) Trộn 100ml rượu 10 độ với 300ml rượu 30 độ , tính độ ruợu dd thu đựoc Câu : Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etilic không khí, thu 4,48 lít khí CO2 a) Khối lượng rượu cháy.b) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc Câu : Cho mẫu Na( dư) vào 143,75 ml rượu 10 độ a) Viết PT b) Tính thể tích khí hidro sinh (đktc).Biết Dr=0,8 g/ml, D H 2O =1g/ml Câu 7:Cho 25ml dung dịch CH3COOH tác dụng hết với Zn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng người ta thu 1,83 gam muối a) Tính nồng độ mol dung dịch axit b) Để trung hòa 15 ml dung dịch axit cần phải dùng hết ml dung dịch KOH 0,5 M? Câu 8:Đun nóng gam axit axetic với rượu etylic dư (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) sau phản ứng thu 4,4 gam etylaxetat Tính hiệu suất phản ứng trên? Câu Cho 500 ml dung dòch CH COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dòch NaOH 20% a) Tính nồng độ mol/lít dung dòch CH 3COOH b) Nếu cho toàn dung dòch CH3COOH vào 200 ml dung dòch Na2CO3 0,5 M thu lít khí CO thoát đktc Câu 10 Khi lên men dung dòch loãng rượu etylic, người ta thu giấm ăn a) Từ lít rượu 8o điều chế gam axit axetic Biết hiệu suất trình lên men 80% rượu etylic có D = 0,8 g/cm ( cm3 = ml) b) Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dòch giấm 5% khối lượng giấm thu bao nhiêu? Câu 11 Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dòch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thu gam este ? Biết hiệu suất phản ứng este hoá 80% Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etilic không khí, thu 4,48 lít khí CO2 a) Khối lượng rượu cháy b) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc) c) Nếu đem lượng rượu pha thành rượu 40 có ml dung dòch rượu (khối lượng riêng rượu 0,8 g/ml) Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit axetic rượu etylic Cho m gam hồn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200ml Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na dư thấy 0,336 lít khí H ( đktc) a Viết phương trình hóa học xảy b Hãy xác định m c Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 14: Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic, cần dùng 11,2 lít khí O (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vơi dư thu 40 g kết tủa a) Tìm a b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp c) Nếu cho a gam hỗn hợp phản ứng với dung dịch Natri Cacbonat dư thu V lít khí B đktc Vậy khí B khí gì? Tìm V Câu 15: Cho 45,2 g hỗn hợp gồm axit axetic rượu Etylic phản ứng hồn tồn với lượng kim loại Na vừa đủ thu V lít khí B đktc Mặt khác, để trung hòa hết lượng hỗn hợp cần dùng 600ml dung dịch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp b) Tính V Câu 16:Có hỗn hợp A gồm rượu etylic axit axetic Nguời ta thực thí nghiệm với hỗn hợp A thu kết sau: - Nếu cho A phản ứng với natri dư sau phản ứng thu 4,48 lít khí khơng màu - Nếu cho A phản ứng với Na2CO3 dư dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vơi dư thu 10 gam kết tủa a/ Hãy viết phương trình hố học b/Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Câu 17:Cho 15,2 (g) hçn hỵp gåm rỵu etylic vµ axit axetic t¸c dơng hoµn toµn víi natri thu ®ỵc 3,36 lÝt khÝ hi®ro ë ®ktc TÝnh phÇn tr¨m khèi lỵng mçi chÊt hçn hỵp ®Çu Câu 18: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 2,8 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch Mg thấy 1,12 lit H2(ĐKTC) Phần 3: Cho phản ứng este hóa có mặt H2SO4 đặc với hiệu suất phản ứng 70% a Tính khối lượng chất có m gam X b Tính khối lượng este thu Câu 19: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic có khối lượng 15,2g chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 1,68 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho phản ứng este hóa có mặt H2SO4 đặc với hiệu suất phản ứng 80% a Tính khối lượng chất có hh X b Tính khối lượng este thu Câu 20: Cho 30,30g dung dịch rượu etylic nước tác dụng với Na dư thu 8,4lit khí đktc Xác định độ rượu biết D rượu = 0,8g/ml, D nước=1g/ml Câu 21 Đốt cháy hồn tồn 0,9 g chất hữu A thu 1,32 g khí CO2 0,54 g H2O a/ Xác định cơng thức phân tử A Biết khối lượng mol A gấp lần khối lượng mol axit axetic b/ Tính lượng bạc kim loại sinh oxi hố 18 g A Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 23 gam HCHC A thu 44 gam CO2 và 27 gam H2O a) Xác đònh CTPT A, biết tỉ khối A so với H 23 b) Viết CTCT A, biết A tác dụng với Na giải phóng khí H Câu 23: Đốt cháy hồn tồn 7,3 gam hợp chất hữu A thu 13,2 gam CO2 4,5 gam H2O Mặt khác hóa hồn tồn 29,2 gam chất hữu thu thể tích với thể tích 6,4 gam O ( điều kiện ).Tìm CTPT chất hữu ... trình hóa học xảy b Hãy xác định m c Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 14: Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic, cần dùng 11,2 lít khí O (đktc) Dẫn tồn... Axit axetic rượu etylic chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 2,8 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch Mg thấy 1,12 lit H2(ĐKTC) Phần 3: Cho phản ứng este hóa có... Tính khối lượng este thu Câu 19: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic có khối lượng 15,2g chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 1,68 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho phản ứng este hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phần dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9 , Bài tập phần dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9 , Bài tập phần dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay