Dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON Câu 1: Viết PTHH cho tính chất hóa học của a) Rượu etylic b) Axit axetic c) Chất béo Câu 2: Nêu phương pháp hoá học để phân biệt chất sau: a) Rượu etylic 450 , axit axetic , dầu ăn b/ Rượu etylic axit axetic , benzen nước c) Giấm ăn , cồn , etyl axetat Câu 3: Nêu phương pháp tách riêng chất từ hỗn hợp rượu etylic axitaxetic Câu 4: Viết PTHH minh họa cho tính chất : a) Glucozo b) Saccarozo c) tinh bột xenlulozo d) protein Câu 5:Viết phương trình hoá học thực chuyển hoá sau : a/ Canxi cacbua  → Axetilen  → Etilen  → Rượu etylic  → Axit axetic  → Etyl axetat b/ Tinh bột  → glucozơ  → rượu etylic  → axit axetic  → Etyl axetat  → natri axetat  → natri cacbonat Câu :Đốt cháy 3gam chất hữu A thu được 6,6 g CO2 vàg 3,6g H2O a/ Xác định công thức của A Biết khối lượng phân tử cảu A 60 đvC b/ Viết CTCT có thể có của của A Câu Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic , ngưới ta được giấm ăn a./ Từ 10 lít rượu 80 có thể điều chế được gam axit axetic ? Biết hiệu suất của trình lên men 92% rượu etylic có D= 0,8g/cm3 b/ Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng dung dịch giấm ? Câu a/ Tính khối lượng glucozơ cần để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% có D = 1g/cm3 b/ Cho 25 ml dung dịch axit axetic tác dụng hết với kim loại magiê Cô cạn dung dịch sau phản ứng người ta thu được 0,71 gam muối Tính nồng độ mol dung dịch axit axetic Câu : Khi lên men glucozơ , người ta thoát 11,2lít khí CO2 ( đktc) a/ Tính khối lượng rượu etylic tạo sau lên men b/ Tính khối lượng glucozơ lấy lúc ban đầu Biết hiệu suất phản ứng 80% Câu 10 Đun nóng gam axit axetic với rượu etylic dư (có H2SO4 đ làm xt) sau phản ứng thu được 4,4 gam etylaxetat Tính hiệu suất của phản ứng trên? Câu 11: Cho dung dịch CH3 COOH 12 % tác dụng vừa đủ với 30 g dung dịch NaOH 20% a) Tính khối lượng dung dịch CH3 COOH dùng b) Tính nồng độ % của dung dịch thu được sau phản ứng Câu 12 Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, người ta thu được giấm ăn a) Từ lít rượu 8o có thể điều chế được gam axit axetic Biết hiệu suất trình lên men 80% rượu etylic có D = 0,8 g/cm3 b) Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 5% khối lượng giấm thu được bao nhiêu? Câu 13 Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M a) Tính khối lượng mỗi chất hỗn hợp ban đầu b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thu được gam este ? Biết hiệu suất phản ứng este hoá 80% Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn 23 gam HCHC A thu được 71 gam CO2 H2O Thể tích khí oxi cần 33,6 lít (kđtc) a) Xác định CTPT của A, biết tỉ khối của A so với H2 23 b) Viết CTCT của A, biết A tác dụng được với Na giải phóng khí H2 Câu 15 Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etilic không khí, thu được 4,48 lít khí CO2 a) Khối lượng rượu cháy b) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc) c) Nếu đem lượng rượu pha thành rượu 400 có được ml dung dịch rượu (khối lượng riêng của rượu 0,8 g/ml) Câu 16 : Đốt cháy hợp chất hữu X thu được khí CO2 nước với tỉ lệ thể tích VCO2:VH2O = : Các thể tích đo điều kiện nhiệt độ, áp suất Xác định công thức phân tử của X biết 1lít X điều kiện tiêu chuẩn nặng 3,214 gam Xác định công thức cấu tạo của X biết X làm mất màu nước brom Viết phương trình phản ứng của dung dịch X với nước brom, dung dịch NaOH CaO BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON(TT) Câu 1:Viết phương trình hoá học thực chuyển hoá sau : a)Canxi cacbua  → Axetilen  → Etilen  → Rượu etylic  → Axit axetic  → Etyl axetat b)Glucozơ  → rượu etylic  → axit axetic  → Etyl axetat  → Natri axetat  → Metan Câu 2: a)Tính Vr có 250 ml rượu 80 b) Có thể pha được lít rượu 250 từ 250 ml rượu 400 c) Cần thêm ml nước vào 200ml rượu 100 để được rượu 80 d) Trộn 100 ml rượu 100 với 300ml rượu 300 thu được dung dịch A Độ rượu của A Câu :Đốt cháy a gam HCHC A thu được 17,6 g CO2 vàg 10,8 g H2O VO2 cần dùng 13,44 lít đktc a) Tính a Xác định công thức của A Biết hóa 10,12 gam A thể tích thu được 4,928 lít đktc b)Viết CTCT có thể có của của A Tính độ rượu của dung dịch thu được đem ½ khối lượng pha loãng thành 25ml.DR =0,8 g/Cm3 Câu 4: Dùng 0,02 lít rượu 230 có thể điều chế axit axetic a) Tính khối lượng axit axetic thu được Biết hiệu suất của trình lên men 92%, D R= 0,8g/cm3 , DH2O= 1g/ml b) Hòa tan lượng Na vào thể tích dung dịch rượu -Tính VH2 đktc , Biết Na dùng dư - Nếu thể tich khí hidro giảm nửa , tính khối lượng Na dùng Câu 5:Đốt cháy hoàn toàn chất hữu Z (chứa C, H O) thu được CO H2O có tỷ lệ khối lượng 88:45 Tìm công thức phân tử của Z, biết phân tử Z có nguyên tử oxi Viết công thức cấu tạo có thể có của Z, biết Z có số tính chất hoá học giống rượu etylic Câu 6: Hỗn hợp khí A gồm CO hiđrocacbon Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A dùng hết 39,2 lít không khí Phản ứng tạo thành 8,96 lít CO2 1,8 gam H2O Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon thành phần phần trăm theo thể tích khí có hỗn hợp A Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Câu 7:Có 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm HC, cho toàn sản phẩm qua bình đựng 1,4 lít dung dịch Br 0,5 M nồng độ Br2 giảm nửa , đồng thời khối lượng bình tăng 6,7 gam Xác định HC Câu 8: Cho biết X chứa nguyên tố số nguyên tố C ; H ; O Trộn 2,688lít CH4 (đktc) với 5,376lít khí X (đktc) thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng 9,12g Tính khối lượng phân tử X.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợpY Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thấy tạo 70,92g kết tủa Xác định CTPT viết CTCT của X Câu 9:Trộn x gam CH3COOH với y gam C2H5OH được hỗn hợp A Chia A thành ba phần nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với natri dư, thu được 5,6 lít khí - Phần 2: Cho tác dụng với CaCO3 dư, thu được 2,24 lít khí a/ Viết phương trình hóa học b/ Tính x y, biết khí đo điều kiện tiêu chuẩn c/ Phần 3: Đun nóng với axit H2SO4 đặc, để thực phản ứng este hóa Tính khối lượng este tạo thành, biết hiệu suất phản ứng 60% Câu 10 : Hỗn hợp X gồm hai chất hữu CH3COOH (A) RCOOC2H5 (B) (tỷ lệ số mol :1) Cho X tác dụng hết với 200ml dung dịch NaOH đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch Y Cô cạn Y thu được rượu 36,6 gam chất rắn Z (trong Z có chất với số mol nhau) Ngưng tụ hết rượu, cho tác dụng hết với Na giải phóng 1,68 lít H2 (đktc) Viết phương trình phản ứng Xác định công thức cấu tạo của B Biết MB < 168 Xác định nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu Câu 11:Có 4,48 lít hỗn hợp khí X gồm HC, cho toàn sản phẩm qua bình đựng 1,4 lít dung dịch Br 0,5 M nồng độ Br2 giảm nửa , có khí không màu thoát , đồng thời khối lượng bình tăng gam Xác định HC Biết mx= 7,75 gam ...BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON( TT) Câu 1:Viết phương trình hoá học thực chuyển hoá sau : a)Canxi cacbua  → Axetilen  → Etilen  → Rượu... số tính chất hoá học giống rượu etylic Câu 6: Hỗn hợp khí A gồm CO hiđrocacbon Để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A dùng hết 39, 2 lít không khí Phản ứng tạo thành 8 ,96 lít CO2 1,8... khí Y có khối lượng 9, 12g Tính khối lượng phân tử X.Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợpY Cho sản phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,48 mol Ba(OH)2 thấy tạo 70 ,92 g kết tủa Xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: Dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9 , Dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9 , Dẫn xuất hidrocacbon hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay