BÀI tập PHẦN METAN hoá học lớp 9

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP PHẦN METAN Câu 1: Sắp xếp hợp chất sau theo chiều hàm lượng C giảm dần : Metan , CH3Cl ,CH2Cl2, CHCl3, CCl4 Câu 2: Đốt cháy a gam hợp chất hữu A không khí , thu 8,96 lít khí CO2 đktc gam nước a) A gồm nguyên tố ? Biết khối lượng oxi phản ứng 20,8 gam b) Tính a c) Xác định CTPT A Biết dA/H2 = 29 d) Viết công thức cấu tạo có A Câu 3: Đốt cháy 8,8 gam hợp chất hữu , cho sản phẩm qua bình đựng H2SO4 đặc , bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư Khi phản ứng kết thúc khối lượng bình tăng 14,4 gam , khối lượng bình tăng 26,4 gam a) Viết PT xảy b) Xác định CTPT hợp chất cho , biết đktc 5,5 gam hợp chất tích 2,8 lít Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp X ( gồm CH4 C2H6 ) , thu 4,48 lít khí CO2 a) Viết PT b) Tính %V ; % m chất X c) Tính thể tích không khí cần dùng , biết không khí oxi chiếm 20% thể tích ( Các khí đo đktc) Câu 5: Viết PT cho dãy chuyển hóa Nhôm cacbua  metanmetyl clorua  etan  Khí cacbon dioxit Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X gồm metan cacbon dioxit không khí thu 5,6 lít khí cacbon dioxit a) % V khí X b) Cho toàn sản phẩm cháy qua dưng dịch Ca(OH)2 dư , khối lượng dung dịch tăng hay giảm , gam Câu 7: Viết PT  → Na2CO3 CO2 a) MnO2  Cl2  NaCl  NaOH  NaHCO3 ¬   b) Na NaOH  NaHSO3  Na2SO3 SO2 ] NaClO
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập PHẦN METAN hoá học lớp 9 , BÀI tập PHẦN METAN hoá học lớp 9 , BÀI tập PHẦN METAN hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay