DE CUONG HOA 9 HKIIdoc hoá học lớp 9

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP HIDROCACBON Câu 1: Viết PTHH minh họa cho tính chất hóa học của a) Metan b) etylen c) axetilen Câu : Viết PT cho dãy chủn hóa : ↑(7) d) Benzen Benzen  → Brombenzen (3) (1) (2) Đá vôi → vôi sống → đất đèn  → axetilen ↓ (6) (4) (5) → etylen → P.E (7) PVC ¬  Vinyl clorua Câu 3: Bằng phương pháp hố học hãy nhận biết lọ khí mất nhãn sau: a) CH4, C2H2, CO2 b) H2, CH4, C2H4 , SO2 câu 4: Bằng phương pháp hố học hãy làm khí sau: a) Khí metan lẫn khí etilen b) Khí axetilen lẫn CO2? Câu 5: Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí etilen axetilen vào bình đựng nứoc brom dư, Khi phản ứng xong nhận thấy khối lượng bình đựng dung dich brom tăng thêm 11gam a/ Xác định thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp ? b/ Nếu đốt 8,96 lít hỗn hợp lít oxi tạo lít CO ? ( thể tích đo đktc.) Câu 6: Đốt cháy hồn tồn 20ml hh khí gờm metan etilen cần 55 ml khí oxi a) Tính % về thể tích khí hỗn hợp b) Tính thể tích khơng khí cần dùng ( Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích khơng khí ) Câu 7:Dẫn hỗn hợp X gờm khí metan etilen qua bình đựng dd brom dư, khối lượng bình tăng lên 5,6 g Đốt cháy hồn tồn khí thu 2,24 lít khí CO Tính % về khối lượng % về thể tích khí có hỗn hợp X Câu 8: 3,36 lít etilen tác dụng đủ với dung dịch brom 16 % Tính nờng đợ % dung dịch sau phản ứng Câu 9: 15,6 g benzen tác dụng với brom lỏng dư , thu 25,12 g brombenzen Tính hiệu śt của phản ứng Câu 10: Đốt cháy hồn g mợt hợp chất hữu A (có ngun tố) thu g nước a) Xác định CTPT của A Biết tỉ khối của A đối với khí hidro 14 b) Viết PTHH minh họa tính chất hóa học của A Câu 11: Hỗn hợp X gờm axetilen metan Chia hai phần - Phần I : làm mất màu vừa đủ 100g dd brom 16% - Phần II : Đốt cháy hồn tồn phần II có 4,48 lít khí CO2(đktc) tạo thành a) Viết PTHH xảy b)Tính khối lượng của chất có hỗn hợp X Câu 12: Cho lít hỗn hợp etilen metan (đktc) vào dung dịch nước brom, dung dịch brom nhạt màu, người ta thu 1,88 gam đibrometan a) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng? b) Xác định thành phần % thể tích hỗn hợp đầu? Câu 13 Cho 3,36 lit hỗn hợp khí metan etilen (đktc) qua dd brom dư, thấy có 16 gam brom tham gia phản ứng a) Tính tỉ lệ phần trăm theo thể tích khí có hỗn hợp? b) Đem đốt cháy hỗn hợp Tính thể tích CO2 thu đktc? Câu 14 Cho 3,36 lít hỗn hợp khí gờm Metan Axetilen qua bình đựng dung dịch nước Brom dư, sau phản ứng thấy 2,24 lít khí a) Tính % thể tích khí hỗn hợp? b)Nếu đốt cháy hồn tồn hỗn hợp khí khơng khí dùng thể tích khơng khí, biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích khơng khí? (thể tích khí đo đktc) Câu 15 : X hỗn hợp gờm mêtan etilen Dẫn X qua bình nước Brom dư thấy khối lượng bình tăng lên 1,4 gam Khí khỏi bình đem đốt cháy hồn tồn rời hấp thụ tồn bợ sản phẩm cháy vào bình nước vơi thấy có 15 gam kết tủa a) Viết phương trình phản ứng xảy b) Tính % thể tích chất X Câu 16: Nêu pp hóa học nhận biết lọ đựng chất khí riêng biệt: Metan, etylen, axetilen, clo, cacbonic
- Xem thêm -

Xem thêm: DE CUONG HOA 9 HKIIdoc hoá học lớp 9 , DE CUONG HOA 9 HKIIdoc hoá học lớp 9 , DE CUONG HOA 9 HKIIdoc hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay