BAI TAP CHUONG KIM LOAI hoá học lớp 9

5 24 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI - HÓA A.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Hãy khoanh tròn vào câu có đáp án : Dãy sau gồm kim loại phản ứng với nước nhiệt độ thường ? A Na , Ag B K , Na C Zn , Cu D Hg , K Dãy sau gồm kim loại phản ứng với dung dòch CuSO ? A Al , Cu , Ag B Zn , Al , Fe C Al , Mg , Cu D Mg , Ag , Fe Dãy gồm kim loại tác dụng với dung dòch H 2SO4 loãng ? A Na , Cu , Mg B Zn , Fe , Cu C Zn , Mg , Al D Zn , Fe , Ag Dãy gồm kim loại xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học : A Na , Al , Fe , Cu , K , Mg B Fe , Al , Cu , Mg , K , Na C Cu , Fe , Al , K , Na , Mg D Cu , Fe , Al , Mg , Na , K Câu 2: Hãy ghép chữ A , B , C D nội dung thí nghiệm với chữ số , , tượng xảy cho phù hợp : Thí nghiệm Hiện tượng Trả lời A Cho dây Al vào cốc Không có tượng ựng dd KOH xảy B Cho mảnh Cu vào dd Bọt khí xuất nhiều , BH2SO4 đặc , nóng kim loại tan dần tạo thành dung dòch không màu C Cho viên Zn vào dung Khí không màu , mùi hắc Cdòch CuCl2 thoát Dung dòch chuyển thành màu xanh D Cho dây Cu vào dung Có chất rắn màu đỏ tạo Ddòch FeSO4 thành , màu dung dòch nhạt dần , kim loại tan dần Có bọt khí thoát Dung dòch chuyển thành màu xanh B TỰ LUẬN : Câu 1: Nêu cách nhận biết kim loại phương pháp hóa học : a) Ag , Al , Mg b) Fe,FeO,Cu Câu 2: Ngâm bột Mg dư 10 ml dd AgNO 0,1 M Sau phản ứng kết thúc , lọc chất rắn A dung dòch B Cho A tác dụng hoàn toàn với dung dòch HCl dư Tính khối lượng chất rắn lại sau phản ứng Tính thể tích dung dòch NaOH M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dòch B C©u 3.Hoµ tan hoµn toµn 12 g hỵp kim gåm Cu;Fe;Al axit Clohi®ric d th× t¹o thµnh 6,048lÝt H2 (§KTC ) vµ cßn l¹i 3,72 g mét kim lo¹i kh«ng tan a ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc b.X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi lỵng c¸c kim lo¹i? C©u Hoµ tan hoµn toµn 22,4 g mét oxit baz¬ cđa kim lo¹i ho¸ trÞ III cÇn dïng 420 ml dd axit HCl 2M a T×m c«ng thøc ho¸ häc cđa oxit ®em dïng b T×m khèi lỵng mi t¹o thµnh tõng trêng hỵp trªn c TÝnh nång ®é CM cđa dd thu ®ỵc sau ph¶n øng (thĨ tÝch kh«ng thay ®ỉi) C©u 5: Trong phßng thÝ nghiƯm ngêi ta ®iỊu chÕ khÝ cacbonic b»ng c¸ch cho canxi cacbonat t¸c dơng víi dd HCl TÝnh thĨ tÝch khÝ Cacbonic thu ®ỵc(§KTC)Khi dïng 200g CaCO3 vµ hiƯu st cđa qu¸ tr×nh lµ 80% C©u :Hoµ tan 19,0 g hçn hỵp gåm Cu,Mg,Al vµo dung dÞch HCl d,sau ph¶n øng thu ®ỵc 13,44 lÝt khÝ (®ktc) vµ 6,4 gam chÊt r¾n kh«ng tan H·y tÝnh thµnh phÇn % khèi lỵng mçi chÊt cã hçn hỵp C©u 7:Cho 22,2 g hçn hỵp gåm Al vµ Fe hoµ tan hoµn toµn dung dÞch HCl thu ®ỵc 13,44 lÝt khÝ (®ktc) a H·y tÝnh thµnh phÇn % khèi lỵng mçi chÊt cã hçn hỵp b.TÝnh khèi lỵng mi clorua khan thu ®ỵc C©u Cho 100 ml dung dÞch BaCl2 M (d=1,32g/ml) vµo 100 ml dungdÞch H2SO4,2M(d=1,2g/ml) a.ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y b.TÝnh khèi lỵng kÕt tđa thu ®ỵc c.TÝnh nång ®é % vµ nå ®é mol cđa dung dÞch thu ®ỵc sau ph¶n øng C©u H·y nªu hiƯn tỵng vµ viÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y (nÕu cã) cho: a dung dÞch NaOH vµo dung dÞch CuSO4 b Viªn kÏm vµo èng nghiƯm ®ùng dung dÞch CuCl2 C©u 10 ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc cho s¬ ®å chun ho¸ sau: (5) (1) (2) (3) (4) Al → AlCl3  → Al(OH)3  → Al2O3  → Al → Al2 (SO4 )3 C©u 11 a Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p hãa häc lo¹i bá Cu khái hçn hỵp Cu, Ag b Cã lä kh«ng nh·n ®ùng riªng biƯt c¸c dung dÞch sau: HCl, NaCl, Na2SO4, Na2CO3 H·y nªu ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ĩ nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn ViÕt ph¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y C©u 12 Cho 8,4 gam bét Fe vµo 100ml dung dÞch CuSO4 1M (D = 1,08 g/ml) ®Õn ph¶n øng kÕt thóc thu ®ỵc chÊt r¾n X vµ dung dÞch Y Hßa tan X dung dÞch HCl d thÊy cßn l¹i a gam chÊt r¾n kh«ng tan ViÕt ph¬ng tr×nh hãa häc minh häa, tÝnh a vµ C% chÊt tan dung dÞch C©u 14 : 100 ml dung dịch có chứa CuCl2 1M KCl 1,5 M tác dụng với dung dịch NaOH 2M vừa đủ thu kết tủa A dung dich B Lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi thu rắn C a) Viết PT b) Tính khối lượng rắn C c) Tính nồng độ mol chất có dung dịch B C©u 15 : Ngâm kẽm 32g dd CuSO4 10% kẽm khơng thể tan a) Viết PTHH b) Tính khối lượng kẽm phản ứng c) Xác định nồng độ % dd sau phản ứng C©u 16: Cho 3,92g bột sắt vào 200ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml) a) Tính khối lượng kim loại tạo thành b) Tính nồng độ mol chất có dd sau phản ứng (Giả thuyết cho thể tích dd thay đổi khơng đáng kể) C©u 17: Hòa tan a gam hỗn hợp gồm nhơm sắt vào dung dịch đồng sunfat M vừa đủ thu 12,8 gam kim loại màu đỏ Nếu cho a gam hỗn hợp vào dung dịch NaOH dư lại 2,8 gam chất rắn a) Tính khối lượng a b) Tính thể tích dung dịch đồng sunfat dùng C©u 18: Nhúng sắt vào 10 g dd CuSO 16% Sau thời gian lấy sắt khỏi dd thấy khối lượng dung dịch giảm 0,04 gam a) Tính khối lượng nhơm phản ứng b) Tính khối lượng muối nhơm tạo thành c) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịh phản ứng kết thúc Câu 19 : Hoà tan hoà toàn 16,25g kim loại hoá trò (II) dung dòch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu dung dòch muối 5,6l khí hiđro (đktc) a) Xác đònh kim loại? b) Xác đònh khối lượng ddHCl 18,25% dùng? Tính CM dung dòch HCl trên? c) Tìm nồng độ phần trăm dung dòch muối sau phản ứng? Câu 20: Cho 46,1 (g) hỗn hợp Mg, Fe, Zn phản ứng với dung dòch HCl thu 17,92 lít H2 (đktc) Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp Biết thể tích khí H2 sắt tạo gấp đôi thể tích H2 Mg tạo Câu 21: Có oxit sắt chưa công thức Chia lượng oxit làm phần a) Để hoà tan hết phần phải dùng 150ml dung dòch HCl 3M b) Cho luồng khí CO dư qua phần nung nóng, phản ứng xong thu 8,4 (g) sắt Tìm công thức oxit sắt BÀI TẬP PHẦN SẮT – NHƠM – HỢP KIM CỦA SẮT Câu 1: Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần để sản xuất gang chứa 95% Fe ( H = 80%) Hướng dẫn : m quặng  mFe2O3 mFe  mgang Câu 2: Tính khối lượng gang ( Chứa 95% sắt ) điều chế 5,6548 quặng hematit ( chứa 60% Fe2O3 ) H=80% Câu 3: a) Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học b) Cho kim loại sau : Na,Fe, Ag Kim loại tác dụng với Nước Dung dịch H2SO4 lỗng Dung dịch CuCl2 Câu 4: Ngâm a gam bột sắt dư vào 10 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M Sau phản ứng có rắn A dung dịch B Hòa tan A vào dung dịch HCl dư có 1,12 lít khí đktc a) Viết phương trình b) Tính a c) Tính khối lượng dung dịch NaOH 8% cần kết tủa hồn tồn dung dịch B Câu 5: Hòa tan 14 gam kim loại sắt vào dung dịch HCl 9,125 % vừa đủ a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí hidro đktc Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu d) Dung dịch muối tác dụng vừa đủ với gam kim loại R Xác định R Câu 6: Cho a gam hỗn hợp gồm sắt nhơm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch CuSO4 1M Cũng a gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư có 5,6 gam chất khơng tan a) Viết PTHH b) Tính a c) Cho dung dịch NaOH 0,5M tác dụng vừa đủ với dung dịch CuSO4 dung dịch X Tính nồng độ mol chất có dung dịch X (1) (2) (3) (4) (5) (6) Câu 7: Fe  → FeCl2  → Fe(OH)2  → FeSO4  → ZnSO4  → ZCl2  → Zn Câu 8: Cho 0,6 gam kim loại hóa trị II tác dụng với nước tạo 0,336 l khí H2 đktc Tìm kim loại Câu 9: Trung hòa dung dịch KOH 5,6 % ( D= 1,045 g/ml) 200 g dung dịch H2SO4 14,7% a) Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng b) Tính C% dung dịch muối sau phản ứng Câu 10: a) Chỉ dùng thêm kim loại nhận biết dung dịch sau: H2SO4, Na2CO3, Na2SO4 b) Nhận biết chất bột kim loại sau PP hóa học : Nhơm , sắt , đồng Câu 11: Ngâm x gam bột sắt dư vào 10 gam dung dịch CuSO4 16% sau phản ứng có rắn A dung dịch B Hòa tan A vào dung dịch HCl vừa đủ thu rắn D 2,24 lít khí a) Viết PT b) Tính x c)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch B Câu 12: Dẫn 2,24 lít khí CO2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% tạo muối trung hòa a) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng b) Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với v ml dung dịch HCl 2M Tính v Câu 13: Hòa tan 21,1 gam hỗn hợp A gồm Zn ZnO 200g dung dịch HCl ( Vừa đủ) thu dung dịch B 4,48 lít H2 a) Xác định khối lượng chất có hỗn hợp A b)Tính C% dung dịch HCl c)Tính khối lượng muối có dung dịch B Câu 14: Cho 3,92 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 10 % ( 1,12 g/ml) a) Tính khối lượng kim loại tạo thành b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng Câu 15: Cho 11,22 gam oxit kim loại R có hóa trị khơng đổi tan vừa đủ 330 ml dung dịch H2SO4 1M a) PT b) Xác đinh R c) Tính nồng độ mol chất có dung dịch tạo thành Câu 16: Nhúng nhơm vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian lấy nhơm khỏi dung dịch thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam a) Tính khối lượng nhơm phản ứng b) Tính khối lượng muối nhơm tạo thành BÀI TẬP PHÂN KIM LOẠI ( TT) Câu 1: Nhận biết kim loại sau: a) Al, Fe,Cu b) Fe,Al, Ag , Na Câu 2: Tinh chế Tinh chế bột sắt từ hỗn hợp bột sắt bột nhơm a) Tinh chế vụn đồng từ hỗn hợp kim loại : Cu,Zn, Fe b) Nêu pp hóa học làm muối AlCl3 cõ lẫn tạp chất CuCl2 c) Câu 3: Cho kim loại sau : Na,Al, Cu,Ag Chất tác dụng với H2O b) Dung dịch H2SO4 c) Dung dịch AgNO3 a) Câu 4: Hòa tan 22,3 gam hỗn hợp gồm muối natri clorua natri cacbonat vào dung dịch HCl 7,3 % vừa đủ, phản ứng kết thúc thu 2,24 lít đktc a) Tính % khối lượng chất hỗn hợp đầu b)Tính khối lượng dung dịch HCl c)Tính C% chất có dung dịch sau phản ứng Câu 5: Ngâm bột sắt dư vào 20 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng thu rắn A dung dịch B Hòa tan rắn A dung dịch HCl dư thu chất rắn khơng tan D a) Viết PTHH , xác định A,B,D Tính khối lượng rắn D b) Dùng 19,14 ml dung dịch KOH ( D= 1,045 g/ml) để kết tủa hồn tồn B Tính nồng độ % dd KOH Câu 6: Ngâm đồng 10 ml dung dịch AgNO3 1M đồng khơng tan a) Tính khối lượng bạc bám đồng b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau lấy đồng Câu 7: Hỗn hợp A gồm Fe Al có khối lượng x gam Nếu hòa tan A dung dịch HCl 1M cần 50ml Nếu hòa tan A vào dung dịch KOH dư lại 0,56 gam chất khơng tan a)Tính x b) Tính thể tích khí H2 đktc thu hòa tan 2x gam A vào dung dịch HCl dư Câu 8: Hồn thành PTHH sau : a) ……… + HCl  AgCl + ………… b) CaO + ……  Ca(NO3)2 + ………… c) Cu(OH)2 + ……… CuSO4 + ………… d) MgSO4 + ………. MgCl2 +………… Câu 9: Viết PTHH cho dãy chuyển hóa sau:  → FeCl3 Fe(OH)2  → FeO  → FeCl2  → Fe(OH)2  → FeSO4  → FeCl2 ¬   ] Fe(NO3)2 Câu 10: Trộn 100 g dd Na2CO3 16,96% với 200 g dd BaCl2 10,4% Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa dd A a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành b) Tính nồng độ % chất tan dd A Câu 11: Hòa tan a gam hỗn hợp X gồm Mg Zn vào dung dịch HCl 1M vừa đủ, thu 6,72 lít khí đktc Nếu hòa tan a gam hỗn hợp X trogn dung dịch NaOH dư có 2,4 gam chất rắn khơng tan a) Tính a b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng Câu 12: Đốt hỗn hợp gồm 11,2 gam bột sắt 3,2 gam bột lưu huỳnh điều kiện khơng có khơng khí Sau phản ứng thu rắn A Hòa tan rắn A dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu hỗn hợp khí B a) Viết PTHH Xác định A,B b) Tính VB đktc c) Tính C% chất có dung dịch sau Câu 13: Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al Al2O3 hòa tan hết dung dịch HCl 2M vừa đủ, có 6,72 lít khí đktc dung dịch B a) Tính thành phần % chất có A b) Tính thể tích dung dịch HCl c) Cho vào B 150 ml dung dịch NaOH 2M Tính khối lượng kết tủa thu d) * Nếu cho vào B V ml dung dịch NaOH 2M, khối lượng kết tủa thu 23,4 gam.Tính V Câu 14: * Cho 1,37 g hỗn hợp A gồm bột sắt bột kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với dd HCl dư thu 1232 ml khí đktc Mặt khác lấy 1,37 gam hỗn hợp A cho tác dụng vừa đủ với 0,06 mol khí clo a) Xác định tên kim loại M b)Tính thành phần %m sắt kim loại M hỗn hợp ban đầu Câu 15: Cho a gam bột Fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu 100ml dung dịch A x gam phần rắn B.Xác định giá trị a C mol/l chất tan có dung dịch A trường hợp x = 14,6 gam ... dịh phản ứng kết thúc Câu 19 : Hoà tan hoà toàn 16,25g kim loại hoá trò (II) dung dòch HCl 18,25% (D = 1,2g/ml), thu dung dòch muối 5,6l khí hiđro (đktc) a) Xác đònh kim loại? b) Xác đònh khối... HỢP KIM CỦA SẮT Câu 1: Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần để sản xuất gang chứa 95 % Fe ( H = 80%) Hướng dẫn : m quặng  mFe2O3 mFe  mgang Câu 2: Tính khối lượng gang ( Chứa 95 %... quặng hematit ( chứa 60% Fe2O3 ) H=80% Câu 3: a) Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học b) Cho kim loại sau : Na,Fe, Ag Kim loại tác dụng với Nước Dung dịch H2SO4 lỗng Dung dịch CuCl2 Câu 4: Ngâm a
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TAP CHUONG KIM LOAI hoá học lớp 9 , BAI TAP CHUONG KIM LOAI hoá học lớp 9 , BAI TAP CHUONG KIM LOAI hoá học lớp 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay