Bài 3 bài tập phần kim loại hoá học lớp 9

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

Câu Hãy nêu tợng viết phơng trình hoá học xảy (nếu có) cho: a dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4 b Viên kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2 Câu 10 Viết phơng trình hoá học cho sơ đồ chuyển hoá sau: (5) (1) (2) (3) (4) Al AlCl3 Al(OH)3 Al2O3 Al Al2 ( SO4 )3 Câu 11 a Trình bày phơng pháp hóa học loại bỏ Cu khỏi hỗn hợp Cu, Ag b Có bốn lọ không nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: HCl, NaCl, Na2SO4, Na2CO3 Hãy nêu phơng pháp hoá học để nhận biết dung dịch Viết phơng trình hoá học xảy Câu 12 Cho 8,4 gam bột Fe vào 100ml dung dịch CuSO4 1M (D = 1,08 g/ml) đến phản ứng kết thúc thu đợc chất rắn X dung dịch Y Hòa tan X dung dịch HCl d thấy lại a gam chất rắn không tan Viết phơng trình hóa học minh họa, tính a C% chất tan dung dịch Câu 14 : 100 ml dung dch cú cha CuCl2 1M v KCl 1,5 M tỏc dng vi dung dch NaOH 2M va thu c kt ta A v dung dich B Lc kt ta v nung n lng khụng i thu c rn C a) Vit cỏc PT b) Tớnh lng rn C c) Tớnh nng mol cht cú dung dch B Câu 15 : Ngõm lỏ km 32g dd CuSO4 10% cho ti km khụng th tan c na a) Vit PTHH b) Tớnh lng km ó phn ng c) Xỏc nh nng % ca dd sau phn ng Câu 16: Cho 3,92g bt st vo 200ml dd CuSO4 10% (D = 1,12g/ml) a) Tớnh lng kim loi mi to thnh b) Tớnh nng mol ca cht cú dd sau phn ng (Gi thuyt cho th tớch dd thay i khụng ỏng k) Câu 17: Hũa tan a gam hn hp gm nhụm v st vo dung dch ng sunfat M va thỡ thu c 12,8 gam kim loi mu Nu cho a gam hn hp trờn vo dung dch NaOH d thỡ cũn li 2,8 gam cht rn a) Tớnh lng ca a b) Tớnh th tớch dung dch ng sunfat ó dựng Câu 18: Nhỳng lỏ st vo 10 g dd CuSO 16% Sau mt thi gian ly lỏ st dd thỡ thy lng dung dch gim 0,04 gam a) Tớnh lng nhụm ó phn ng b) Tớnh lng mui nhụm to thnh c) Tớnh nng phn trm cht cú dung dh phn ng kt thỳc Cõu 19 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 bài tập phần kim loại hoá học lớp 9 , Bài 3 bài tập phần kim loại hoá học lớp 9 , Bài 3 bài tập phần kim loại hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay