BÀI tập PHẦN sắt hoá học lớp 9

3 23 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:49

BÀI TẬP PHẦN SẮT – NHÔM – HỢP KIM CỦA SẮT Câu 1: Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần để sản xuất gang chứa 95% Fe ( H = 80%) Hướng dẫn : m quặng  mFe2O3 mFe  mgang Câu 2: Tính khối lượng gang ( Chứa 95% sắt ) điều chế 5,6548 quặng hematit ( chứa 60% Fe2O3 ) H=80% Câu 3: a) Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học b) Cho kim loại sau : Na,Fe, Ag Kim loại tác dụng với - Nước - Dung dịch H2SO4 loãng - Dung dịch CuCl2 Câu 4: Ngâm a gam bột sắt dư vào 10 ml dung dịch Cu(NO3)2 1M Sau phản ứng có rắn A dung dịch B Hòa tan A vào dung dịch HCl dư có 1,12 lít khí đktc a) Viết phương trình b) Tính a c) Tính khối lượng dung dịch NaOH 8% cần kết tủa hoàn toàn dung dịch B Câu 5: Hòa tan 14 gam kim loại sắt vào dung dịch HCl 9,125 % vừa đủ a) Viết PTHH b) Tính thể tích khí hidro đktc Tính khối lượng dung dịch axit cần dùng c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu d) Dung dịch muối tác dụng vừa đủ với gam kim loại R Xác định R Câu 6: Cho a gam hỗn hợp gồm sắt nhôm tác dụng vừa đủ với 400ml dung dịch CuSO4 1M Cũng a gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư có 5,6 gam chất không tan a) Viết PTHH b) Tính a c) Cho dung dịch NaOH 0,5M tác dụng vừa đủ với dung dịch CuSO4 dung dịch X Tính nồng độ mol chất có dung dịch X (1) (2) (3) (4) (5) (6) Câu 7: Fe  → FeCl2  → Fe(OH)2  → FeSO4  → ZnSO4  → ZCl2  → Zn Câu 8: Cho 0,6 gam kim loại hóa trị II tác dụng với nước tạo 0,336 l khí H2 đktc Tìm kim loại Câu 9: Trung hòa dung dịch KOH 5,6 % ( D= 1,045 g/ml) 200 g dung dịch H2SO4 14,7% a) Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng b) Tính C% dung dịch muối sau phản ứng Câu 10: a) Chỉ dùng thêm kim loại nhận biết dung dịch sau: H2SO4, Na2CO3, Na2SO4 b) Nhận biết chất bột kim loại sau PP hóa học : Nhôm , sắt , đồng Câu 11: Ngâm x gam bột sắt dư vào 10 gam dung dịch CuSO4 16% sau phản ứng có rắn A dung dịch B Hòa tan A vào dung dịch HCl vừa đủ thu rắn D 2,24 lít khí a) Viết PT b) Tính x c)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch B Câu 12: Dẫn 2,24 lít khí CO2 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% tạo muối trung hòa a) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng b) Dung dịch sau phản ứng tác dụng vừa đủ với v ml dung dịch HCl 2M Tính v Câu 13: Hòa tan 21,1 gam hỗn hợp A gồm Zn ZnO 200g dung dịch HCl ( Vừa đủ) thu dung dịch B 4,48 lít H2 a) Xác định khối lượng chất có hỗn hợp A b)Tính C% dung dịch HCl c)Tính khối lượng muối có dung dịch B Câu 14: Cho 3,92 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch CuSO4 10 % ( 1,12 g/ml) a) Tính khối lượng kim loại tạo thành b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng Câu 15: Cho 11,22 gam oxit kim loại R có hóa trị không đổi tan vừa đủ 330 ml dung dịch H2SO4 1M a) PT b) Xác đinh R c) Tính nồng độ mol chất có dung dịch tạo thành Câu 16: Nhúng nhôm vào dung dịch CuSO4 Sau thời gian lấy nhôm khỏi dung dịch thấy khối lượng dung dịch giảm 1,38 gam a) Tính khối lượng nhôm phản ứng b) Tính khối lượng muối nhôm tạo thành BÀI TẬP PHÂN KIM LOẠI ( TT) Câu 1: Nhận biết kim loại sau: a) Al, Fe,Cu b) Fe,Al, Ag , Na Câu 2: Tinh chế a) Tinh chế bột sắt từ hỗn hợp bột sắt bột nhôm b) Tinh chế vụn đồng từ hỗn hợp kim loại : Cu,Zn, Fe c) Nêu pp hóa học làm muối AlCl3 cõ lẫn tạp chất CuCl2 Câu 3: Cho kim loại sau : Na,Al, Cu,Ag Chất tác dụng với a) H2O b) Dung dịch H2SO4 c) Dung dịch AgNO3 Câu 4: Hòa tan 22,3 gam hỗn hợp gồm muối natri clorua natri cacbonat vào dung dịch HCl 7,3 % vừa đủ, phản ứng kết thúc thu 2,24 lít đktc a) Tính % khối lượng chất hỗn hợp đầu b)Tính khối lượng dung dịch HCl c)Tính C% chất có dung dịch sau phản ứng Câu 5: Ngâm bột sắt dư vào 20 ml dung dịch AgNO3 1M Sau phản ứng thu rắn A dung dịch B Hòa tan rắn A dung dịch HCl dư thu chất rắn không tan D a) Viết PTHH , xác định A,B,D Tính khối lượng rắn D b) Dùng 19,14 ml dung dịch KOH ( D= 1,045 g/ml) để kết tủa hoàn toàn B Tính nồng độ % dd KOH Câu 6: Ngâm đồng 10 ml dung dịch AgNO3 1M đồng không tan a) Tính khối lượng bạc bám đồng b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau lấy đồng Câu 7: Hỗn hợp A gồm Fe Al có khối lượng x gam Nếu hòa tan A dung dịch HCl 1M cần 50ml Nếu hòa tan A vào dung dịch KOH dư lại 0,56 gam chất không tan a)Tính x b) Tính thể tích khí H2 đktc thu hòa tan 2x gam A vào dung dịch HCl dư Câu 8: Hoàn thành PTHH sau : a) ……… + HCl  AgCl + ………… b) CaO + ……  Ca(NO3)2 + ………… c) Cu(OH)2 + ……… CuSO4 + ………… d) MgSO4 + ………. MgCl2 +………… Câu 9: Viết PTHH cho dãy chuyển hóa sau:  → FeCl3 Fe(OH)2  → FeO  → FeCl2  → Fe(OH)2  → FeSO4  → FeCl2 ¬   ] Fe(NO3)2 Câu 10: Trộn 100 g dd Na2CO3 16,96% với 200 g dd BaCl2 10,4% Sau phản ứng lọc bỏ kết tủa dd A a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành b) Tính nồng độ % chất tan dd A Câu 11: Hòa tan a gam hỗn hợp X gồm Mg Zn vào dung dịch HCl 1M vừa đủ, thu 6,72 lít khí đktc Nếu hòa tan a gam hỗn hợp X trogn dung dịch NaOH dư có 2,4 gam chất rắn không tan a) Tính a b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng Câu 12: Đốt hỗn hợp gồm 11,2 gam bột sắt 3,2 gam bột lưu huỳnh điều kiện không khí Sau phản ứng thu rắn A Hòa tan rắn A dung dịch HCl 7,3% vừa đủ thu hỗn hợp khí B a) Viết PTHH Xác định A,B b) Tính VB đktc c) Tính C% chất có dung dịch sau Câu 13: Cho 15,6 gam hỗn hợp gồm Al Al2O3 hòa tan hết dung dịch HCl 2M vừa đủ, có 6,72 lít khí đktc dung dịch B a) Tính thành phần % chất có A b) Tính thể tích dung dịch HCl c) Cho vào B 150 ml dung dịch NaOH 2M Tính khối lượng kết tủa thu d) * Nếu cho vào B V ml dung dịch NaOH 2M, khối lượng kết tủa thu 23,4 gam.Tính V Câu 14: * Cho 1,37 g hỗn hợp A gồm bột sắt bột kim loại M chưa rõ hóa trị tác dụng hết với dd HCl dư thu 1232 ml khí đktc Mặt khác lấy 1,37 gam hỗn hợp A cho tác dụng vừa đủ với 0,06 mol khí clo a) Xác định tên kim loại M b)Tính thành phần %m sắt kim loại M hỗn hợp ban đầu Câu 15: Cho a gam bột Fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu 100ml dung dịch A x gam phần rắn B.Xác định giá trị a C mol/l chất tan có dung dịch A trường hợp x = 14,6 gam a _a (mol) 2M + 2nHCl = 2MCln + nH2 b 0,5bn (mol) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 a _1,5a (mol) 2M + kCl2 = 2MClk b _0,5bk _(mol) nH2 = 1,232 / 22,4 = 0,055 mol 56a + Mb = 1,37 (1) 1,5a + 0,5bk 0,06 - = -a + 0,5bn _0,055 => 4,5a = b(6n - 5,5k) (2) TH1: k = n (2) 4,5a = 0,5bk => a = bk/9 (3) Thay (3) vào a + 0,05bn = 0,055 bk = 0,09 (4) => b = 0,09/k (5) (4), (3) vào (1) được: Mb = 1,37 - 0,56 = 0,81 gam (6) thay (5) vào (6) => M = 9k => k = M = 27 (Al) TH2: k khác n 366bn - 308bk _0,2475M - - - = 1,37 4,5 _8,25bn - 5,5bk (làm tương tự trên) Tới bạn tự biện luận theo k n nha Vì M kim loại nên có hóa tr ị I, II, III k khác n n ữa nên B ạn thay vào gi ải xem k ết qu ả j không N ếu không loại TH b) tự tính ...BÀI TẬP PHÂN KIM LOẠI ( TT) Câu 1: Nhận biết kim loại sau: a) Al, Fe,Cu b) Fe,Al, Ag , Na Câu 2: Tinh chế a) Tinh chế bột sắt từ hỗn hợp bột sắt bột nhôm b) Tinh chế... 4,5a = 0,5bk => a = bk /9 (3) Thay (3) vào a + 0,05bn = 0,055 bk = 0, 09 (4) => b = 0, 09/ k (5) (4), (3) vào (1) được: Mb = 1,37 - 0,56 = 0,81 gam (6) thay (5) vào (6) => M = 9k => k = M = 27 (Al)... b)Tính thành phần %m sắt kim loại M hỗn hợp ban đầu Câu 15: Cho a gam bột Fe vào 100ml dung dịch hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 1M AgNO3 0,5M Sau phản ứng kết thúc thu 100ml dung dịch A x gam phần rắn B.Xác
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập PHẦN sắt hoá học lớp 9 , BÀI tập PHẦN sắt hoá học lớp 9 , BÀI tập PHẦN sắt hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay