Lý thuyết nhân biết chất vô cơ

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:48

Hoá chất Axit Bazơ kiềm Gốc nitrat Gốc sunfat Gốc sunfit Gốc cacbonat Gốc photphat Gốc clorua Muối sunfua Thuốc thử Quỳ tím Cu BaCl2 - BaCl2 - Axit Axit, BaCl2, AgNO3 AgNO3 AgNO3, Pb(NO3)2 Axit, Pb(NO3)2 Muối sắt (II) Muốisắt (III) Muối magie Muối đồng Muối nhôm Muối amoni Khí SO2 Khí CO2 Khí N2 Khí NH3 Khí CO Khí HCl Khí H2S Khí Cl2 Axit HNO3 I.Nhận biết chất dung dịch Hiện tượng Phương trình minh hoạ - Quỳ tím hoá đỏ - Quỳ tím hoá xanh , phenolphtalein không màu Đỏ Tạo khí không màu, để 8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (không màu) không khí hoá nâu 2NO + O2 → 2NO2 (màu nâu) Tạo kết tủa trắng không tan axit - Tạo kết tủa trắng không tan axit - Tạo khí không màu Tạo khí không màu, tạo kết tủa trắng Tạo kết tủa màu vàng → BaSO4 ↓ + 2HCl Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2NaCl Na2SO3 + BaCl2 → BaSO3 ↓ + 2NaCl Na2SO3 + HCl → BaCl2 + SO2 ↑ + H2O H2SO4 + BaCl2 CaCO3 +2HCl → CaCl2 + CO2 ↑ + H2O → BaCO3 ↓ + 2NaCl Na2CO3 + 2AgNO3 → Ag2CO3 ↓ + 2NaNO3 Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 ↓ + 3NaNO3 Na2CO3 + BaCl2 (màu vàng) → AgCl ↓ + HNO3 2NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2NaNO3 Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S ↑ Tạo khí mùi trứng ung Tạo kết tủa đen Na2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2NaNO3 Tạo kết tủa trắng xanh, sau FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + 2NaCl bị hoá nâu không 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 ↓ Tạo kết tủa trắng HCl + AgNO3 khí FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl Tạo kết tủa màu nâu đỏ MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl Tạo kết tủa trắng NaOH Cu(NO3)2 +2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaNO3 Tạo kết tủa xanh lam Tạo kết tủa trắng, tan AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 ↓ + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH (dư) → NaAlO2 + 2H2O NaOH dư NH4Cl + NaOH → NaCl+ NH3 + H2O Tạo khí mùi khai II Nhận biết khí SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O Ca(OH)2, Làm đục nước vôi dd nước Mất màu vàng nâu dd SO2 + 2H2O + Br2 → H2SO4 + 2HBr brom nước brom CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O Làm đục nước vôi Ca(OH)2 Que diêm Que diêm tắt đỏ Quytím ẩm Quỳ tím ẩm hoá xanh t Chuyển CuO (đen) thành đỏ CO + CuO  → Cu + CO2 ↑ CuO (đen) (đen) (đỏ) o - QT ẩm - AgNO3 Pb(NO3)2 Giấy tẩm hồ tinh bột Bột Cu - Quỳ tím ẩm ướt hoá đỏ - Tạo kết tủa trắng Tạo kết tủa đen Làm xanh giấy tẩm hồ tinh bột khí màu nâu xuất → AgCl ↓ + HNO3 H2S + Pb(NO3)2 → PbS ↓ + 2HNO3 HCl + AgNO3 4HNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2NO2 ↑ + 2H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết nhân biết chất vô cơ , Lý thuyết nhân biết chất vô cơ , Lý thuyết nhân biết chất vô cơ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay