Kiểm tra 15 môn hoá lớp 9

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:48

Kiểm tra 15’- Môn hóa – Đề A Câu 1( 5đ) Nêu tính chất hóa học của muối và viết phương trình minh họa Câu 2( 5đ) Dung dịch CuCl2 13,5 % tác dụng đủ với 50 g dung dịch NaOH 8% a) (2,5)Viết phương trình, tính khối lượng chất rắn sinh ( Cu(OH)2 ) b) (1) Tính khối lượng dung dịch CuCl2 13,5 % đã dùng c) (1)Tính nồng độ phần trăm của chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa d) (0,5) Nhúng kim loại R vào dung dịch CuCl2 cho đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại tăng gam Xác định kim loại R Kiểm tra 15’- Môn hóa – Đề B Câu 1( 5đ) Nêu tính chất hóa học của muối và viết phương trình minh họa Câu 2( 5đ) Dung dịch FeCl2 12,7 % tác dụng đủ với 50 g dung dịch KOH 11,2% a) (2,5)Viết phương trình, tính khối lượng chất rắn sinh ( Fe(OH)2 ) b) (1) Tính khối lượng dung dịch FeCl2 12,7 % đã dùng c) (1)Tính nồng độ phần trăm của chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa d) (0,5)Nhúng kim loại R vào dung dịch FeCl2 cho đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại tăng 1,6 gam Xác định kim loại R Kiểm tra 15’- Môn hóa – Đề A Câu 1( 5đ) Nêu tính chất hóa học của muối và viết phương trình minh họa Câu 2( 5đ) Dung dịch CuCl2 13,5 % tác dụng đủ với 50 g dung dịch NaOH 8% a) (2,5)Viết phương trình, tính khối lượng chất rắn sinh ( Cu(OH)2 ) b) (1) Tính khối lượng dung dịch CuCl2 13,5 % đã dùng c) (1)Tính nồng độ phần trăm của chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa d) (0,5)Nhúng kim loại R vào dung dịch CuCl2 cho đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại tăng gam Xác định kim loại R Kiểm tra 15’- Môn hóa – Đề B Câu 1( 5đ) Nêu tính chất hóa học của muối và viết phương trình minh họa Câu 2( 5đ) Dung dịch FeCl2 12,7 % tác dụng đủ với 50 g dung dịch KOH 11,2% a) (2,5)Viết phương trình, tính khối lượng chất rắn sinh ( Fe(OH)2 ) b) (1) Tính khối lượng dung dịch FeCl2 12,7 % đã dùng c) (1)Tính nồng độ phần trăm của chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa d) (0,5)Nhúng kim loại R vào dung dịch FeCl2 cho đến phản ứng hoàn toàn, khối lượng kim loại tăng 1,6 gam Xác định kim loại R
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 môn hoá lớp 9 , Kiểm tra 15 môn hoá lớp 9 , Kiểm tra 15 môn hoá lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay