BÀI tập phần một số oxit quan trọng

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:48

BÀI TẬPMỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG Câu Viết PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (5) (6) (3) Na → Na2O → NaOH → NaHSO3 → Na2SO3 → SO2 → H2SO3 Câu : Cho 1,6 gam Fe2O3 tác dụng với một lượng dung dịch 300g dd HCl 14,6 % a) PT b) Tính khối lượng chất có dung dịch sau phản ứng Câu 3: Nhận biết các chất riêng biệt sau pp hóa học: CaO ,MgO a) CaO , CaCO3 b) Dung dịch : NaOH, Ba(OH)2 , NaCl , HCl c) Cho 9,6 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với một lượng dung dịch HCl 10,95% a) Tính khối lượng của muối thu được Tính khối luợng dung dịch HCl b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng kết thúc Câu : Hòa tan 14,2 gam P2O5 vào nước đựoc 200ml dung dịch axit a) Tính nồng độ mol dung dịch axit b) Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% (D= 1,045g/ ml ) cần dùng để trung hòa hết lượng axit c) Tính CM chất có sau phản ứng trung hòa Câu 4: 9,4 gam kalioxit tác dụng đủ với nước được 400ml dung dịch bazo a) Tính nồng độ mol dung dịch bazo thu được b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% (D= 1,14 g/cm3) cần trung hòa 100ml dung dịch bazo c) (*)Tính nồng độ mol của chất có sau phản ứng trung hòa Câu 5: Hòa tan gam oxit kim loại A hóa trị II vừa đủ 100 g dung dịch HCl 7,3 % a) PT b) Xác định kim loại A c) Tính nồng độ % chất có sau phản ứng Câu 6: Hòa tan 12,1 gam CuO ZnO cần 100 ml HCl 3M a) Tính thành phần % theo khối lượng oxit hỗn hợp đầu b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần hòa tan hết hỗn hợp Câu 7: Hòa tan a gam sắt vừa đủ 100 g dung dịch chứa HCl 7,3% a) Tính a b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng Câu 7: 100ml dung dịch chứa HCl 1M H2SO4 0,5M hòa tan vừa đủ x gam Mg a) Tính x b) Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng Câu 8: Cho 3,2 g đồng (II) oxit tác dụng với 200 g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20% a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy b) Tính nồng độ phần trăm các chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc Câu 9: Có 200ml dung dịch HCl 0,2M (có khối lượng riêng D = 1g/ml) a) Để trung hoà dung dịch axit cần ml dung dịch NaOH 0,1M? Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối sinh b) Nếu trung hoà dung dịch axit dung dịch Ca(OH) 5% cần gam dung dịch Ca(OH)2 Tính nồng độ % của dung dịch muối sau phản ứng C©u 10: Cho 19,5 g KÏm t¸c dông víi mét lîng võa ®ñ dd HCl 18,25% Hái: a) Thu ®îc bao nhiªu lít khÝ H2 ë ®ktc?Tính khối lượng dung dịch HCl b)Tính nồng độ phần trăm khối lượng chất có dung dịch sau phản ứng Câu 11 : Cho 32 g một oxit của kim loại R (III) hòa tan hết vào 600 g dd HCl 7,3% a) Xác định kim loại R b) Tính nồng độ phần trăm chất có sau phản ứng Câu 12 :*Nung nóng hh A gồm bột nhôm bột oxit sắt( môi trường chân không) Thu được 5,09 g chất rắn B.Hòa tan B vào dd NaOH dư nung nóng được 1,008 lít khí (đktc) Phần chất rắn C lại tan hết dd HNO3 loãng giải phóng 0,896 lít khí (đktc) không màu hóa nâu không khí a) Viết PTHH Tính khối lượng Al2O3 có rắn B b) Xác định CTHH của oxit sắt Biết các phản ứng xảy hoàn toàn 6,2 gam Na2O tác dụng đủ với nuớc tạo dung dịch 200 ml dung dịch bazo a) Nồng độ mol dung dịch bazo b) Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3 % cần trung hòa axit
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập phần một số oxit quan trọng , BÀI tập phần một số oxit quan trọng , BÀI tập phần một số oxit quan trọng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay