Bài tập phần axit

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

BÀI TẬP PHẦN OXIT - AXIT Câu 1: Cho hỗn hợp gồm Ag Al tác dụng với dung dòch H2SO4 dư tạo thành 6,72 lít khí H2 thoát đktc 4,6 g chất rắn không tan Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? Câu 2: Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al Fe tác dụng vừa đủ với dung dòch HCl 2M tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát đktc a)Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? b)Tính thể tích dd HCl tham gia phản ứng ? Câu 3: a) Tách riêng chất từ hỗn hợp gồm Cu Fe2O3 b) Mg Al Câu 4: Nhận biết dung dịch riêng biệt sau a) K2SO4 , KCl , NaNO3 , NaOH , HCl b): Na2CO3 , Na2SO4 , NaCl c)Khơng dùng thêm hóa chất nhận biết dung dịch riêng biệt sau : MgCl2, Ba(OH)2 , HCl , NaCl Câu 5: Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm Mg MgO tác dụng vừa đủ với dung dòch HCl 14,6% Cô cạn dung dòch sau phản ứng thu 28,5 gam muối khan a) Tính % k.lượng chất có hh ? b)Tính khối lượng dd HCl tham gia phản ứng ? c)Tính nồng độ phần trăm muối tạo thành sau phản ứng ? Câu 6: Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg , Al Zn khối lượng Magie khối lượng nhôm tác dụng với dung dòch HCl 2M tạo thành 16, 352 lít khí H2 thoát đktc a)Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ? b)Tính thể tích dung dòch HCl dùng biết người ta dùng dư 10% so với lý thuyết ? Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Mg MgO dung dòch HCl Dung dòch thu cho tác dụng với với dung dòch NaOH dư Lọc lấy kết tủa rửa nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi thu 14 gam chất rắn a)Tính % khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu ? b)Tính thể tích dung dòch HCl 2M dùng ? Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp Al Mg dung dòch HCl vừa đủ Thêm lượng NaOH dư vào dung dòch Sau phản ứng xuất lượng kết tủa Lọc lấy kết tủa rửa nung nhiệt độ cao khối lượng không đổi thu g chất rắn a)Tính % khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu ? b)Tính thể tích dung dòch HCl 2M dùng ? Câu 9: Chia lượng hỗn hợp gồm MgCO3 CaCO3 làm phần – Phần : nhiệt phân hoàn toàn thu 3,36 lít khí CO2 (đktc) – Phần : hòa tan hết dung dòch HCl cô cạn dung dòch thu 15,85 gam hỗn hợp muối khan Tính % khối lượng muối cacbonat có hỗn hợp ban đầu ? Câu 10: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phot thu chất A Chia A làm phần – Phần hòa tan vào 500 gam nước thu dung dòch B Tính C% d/dòch B ? – Phần hòa tan vào gam nước để thu dung dòch 24,5% ? Câu 11: Trộn 50 ml dung dòch HNO3 nồng độ x M với 150 ml dung dòch Ba(OH)2 0,2 M thu dung dòch A Cho quỳ tím vào dung dòch A thấy có màu xanh Thêm từ từ 100 ml dung dòch HCl 0,1 M vào d/dòch A thấy quỳ trở lại thành màu tím Tính x ? Câu 12:Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO FexOy số mol H2 thu 1,76 gam kim loại Hòa tan kim loại dung dòch HCl dư thấy thoát 0,448 lít khí H2 đktc Xác đònh CTHH sắt oxit ? Câu 13: Trong cốc đựng muối cacbonat kim loại hóa trò I Thêm từ từ dung dòch H2SO4 10%vào cốc khí vừa thoát hết thu muối Sunfat có nồng độ 13,63% Hỏi muối cacbonat kim loại nào? Câu 14:Cho dung dòch HCl dư vào 11,6 gam bazơ kim loại R có hóa trò II thu 19 gam muối Xác đònh tên kim loại R ? Câu 15:Hòa tan 1,84 gam kim loại kiềm vào nước để trung hòa dung dòch thu phải dùng 80 ml dung dòch HCl 1M Xác đònh kim loại kiềm dùng ? Câu 16:Hòa tan 49,6 gam hỗn hợp gồm muối sunfat muối cacbonat kim loại hóa trò I vào nước thu dung dòch A Chia dung dòch A làm phần - Phần : Cho tác dụng với dung dòch H2SO4 dư thu 2,24 lít khí đktc - Phần : Cho tác dụng với dung dòch BaCl2 dư thu 43 gam kết tủa trắng a Tìm CTHH muối ban đầu b Tính % khối lượng muối có hỗn hợp ? Câu 17:Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp gồm M2CO3 MHCO3 ( M kim loại kiềm ) 500 ml dung dòch HCl 1M thấy thoát 6,72 lít khí CO2 ( đktc) Để trung hòa lượng axit dư phải dùng 50 ml dung dòch NaOH 2M a Xác đònh muối ban đầu b Tính % khối lượng muối ? Câu 18:Có oxit sắt chưa rõ CTHH Chia lượng oxit làm phần u - Phần : tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dòch HCl 3M - Phần : nung nóng cho luồng CO qua , thu 8,4 gam sắt Xác đònh CTHH sắt oxit Câu 19:Khử 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 FeO H2 nhiệt độ cao thu sắt kim loại Để hòa tan hết lượng sắt cần 0,4 mol HCl b Tính % khối lượng oxit có hỗn hợp ban đầu ? c Tính thể tích H2 thu đktc ? Câu 4: Hòa tan vừa hết kim loại R vào dung dịch H2SO4 9,8% vừa đủ thu dung dịch muối có nồng độ 11,22% Xác định R? ... loại hóa trò I vào nước thu dung dòch A Chia dung dòch A làm phần - Phần : Cho tác dụng với dung dòch H2SO4 dư thu 2,24 lít khí đktc - Phần : Cho tác dụng với dung dòch BaCl2 dư thu 43 gam kết... Để trung hòa lượng axit dư phải dùng 50 ml dung dòch NaOH 2M a Xác đònh muối ban đầu b Tính % khối lượng muối ? Câu 18:Có oxit sắt chưa rõ CTHH Chia lượng oxit làm phần u - Phần : tác dụng vừa... chưa rõ CTHH Chia lượng oxit làm phần u - Phần : tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dòch HCl 3M - Phần : nung nóng cho luồng CO qua , thu 8,4 gam sắt Xác đònh CTHH sắt oxit Câu 19:Khử 15,2 gam
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phần axit , Bài tập phần axit , Bài tập phần axit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay