ÔN tập PHẦN OXIT

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

ÔN TẬP PHẦN OXIT Câu 1: Oxit ? có loại oxit ? Tính chất hóa học loại oxit Câu 2: a) Phân loại oxit sau : Nhôm oxit , sắt III oxit , đồng II oxit , khí cacbonic , lưu huỳnh trioxit, nito I oxit , cacbon oxit , kẽm oxit , natri oxit , mangan VII oxit b) Viết CTHH bazo axit tương ứng với oxit : Nhôm oxit , sắt III oxit , đồng II oxit , khí cacbinic , lưu huỳnh trioxit , kẽm oxit , natri oxit , mangan VII oxit Câu 3: Cho oxit sau (K2O , Al2O3, CO, CuO , Fe2O3 , NO , N2O5, CaO , SiO2 , SO3 )oxit tác dụng a) Nước b) Axit clohidric c) Natri hidroxit Câu 4: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : (1) ( 4) (5) ( 6) a) Na NaOH → NaHCO3 → Na2CO3 → CO2 → Na2O (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) b) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4 (7) (8 ) (9) SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2 Câu 5: Nêu phương pháp hóa học tách riêng chất từ hỗn hợp gồm a) CO2 O2 b) CO2 CO Câu 6: Nhận biết chất riêng biệt sau : a) CuO , CaO , Na2O b) P2O5 , K2O ,NaCl c) CaCO3 , CaO , MgO Câu 7: Hòa tan 3,2 gam sắt III oxit vào 100 gam dung dịch axit sunfuric 20 % a) PT b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng c)* Nếu hòa tan a gam lượng oxit vừa đủ 30 gam dung dịch axit sunfuric thu dung dịch có nồng độ 12,659% Tính a Câu 8:Hoà tan 5,6 g sắt dd HCl 2M vừa đủ a) Tính thể tích dd HCl cần dùng b) Tính thể tích khí sinh đktc c) Tính CM dd sau phản ứng (biết Vdd thay đổi không đáng kể ) Câu 9: Hòa tan 3,6 g magie vào 100g dung dịch HCl 7,3 % a) Tính thể tích khí sinh đktc b) Tính khối lượng MgCl2 thu c) Tính C% chất có dung dịch sau phản ứng Câu 10 : Cho 18,6 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành 300 ml dung dịch a)Víêt PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b)Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hoà dung dịch bazơ nói c) Tính CM chất có dd sau trung hoà Câu 11:Trung hoà 100ml ddHCl 0,1 M 5g dd NaOH a)tính nồng độ phần trăm dd NaOH b)Nếu dung dd Ca(OH)2 để trung hoà lượng axit cần 4,76ml dd Ca(OH)2.Tính C% dd Ca(OH)2,(D= 1,05g/ml) Câu 12:oxit nguyên tố hoá trị VII , oxi chiếm 50,45 % khối lượng oxit Tính nguyên tử khối nguyên tố oxit thuộc loại oxit ? Viết công thức axit bazơ tương ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập PHẦN OXIT , ÔN tập PHẦN OXIT , ÔN tập PHẦN OXIT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay