Lý thuyết và bài tập PHẦN OXIT

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

OXIT (Cơng thức tổng qt : AxOy) A/Phân loại oxit: Oxit Tan Khơng tan Oxit axit SO2 , SO3 , CO2 , P2O5, N2O5,Mn2O7 SiO2 Oxit bazo Na2O , K2O , CaO , BaO , Li2O CuO , Fe2O3 , MgO , Oxit lưỡng tính Al2O3 , ZnO Oxit trung tính CO, NO,N2O B/ Tính chất hóa học oxit: I/ Tính chất hóa học oxit axit SO2 , SO3 , CO2 , P2O5, N2O5 , SiO2 , Mn2O7 Tính chất Phương trình Tác dụng nước Oxit axit + Nước → Axit (SO2 , SO3 , CO2 , P2O5, N2O5 ) SO2 + H2O→ H2SO3 SO3 + H2O → H2SO4 CO2 + H2O → H2CO3 P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 N2O5 + H2O → 2HNO3 Tác dụng dung dịch bazo Oxit axit + bazo → Muối + Nước CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O P2O5 + 6NaOH → 2Na3PO4 + 3H2O N2O5 + 2NaOH →2 NaNO3 + H2O Tác dụng oxit bazo Oxit axit + oxit bazo → Muối SO3 + Na2O → Na2SO4 SO2 + Na2O → Na2SO3 CO2 + Na2O → Na2CO3 P2O5 + 3Na2O → 2Na3PO4 N2O5 + Na2O → 2NaNO3 II/ Tính chất hóa học oxit bazo (Na2O , K2O , CaO , BaO , Li2O, Fe2O3,CuO ) Tính chất Phương trình Tác dụng nước Oxit bazo + Nước → bazo (Na2O , K2O , CaO , BaO , Li2O ) Na2O + H2O→ 2NaOH Tác dụng axit Oxit bazo + axit → Muối + Nước Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O Tác dụng oxit axit Oxit axit + oxit bazo → Muối Na2O + SO2 → Na2SO3 III/ Tính chất hóa học oxit lưỡng tính (Al2O3 , ZnO, ) Tính chất Phương trình Tác dụng axit Oxit lưỡng tính + axit → Muối + Nước Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O Tác dụng bazo Oxit lưỡng tính + bazo → Muối + Nước Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O IV/ Tính chất hóa học oxit trung tính (CO , NO , N2O) Oxit trung tính khơng tác dụng với nước , với axit , với bazo BÀI TẬP PHẦN OXIT Câu 1: Có chất sau : ,Fe2O3 ,CO , ZnO ,BaO ,SO2 ,N2O5 , K2O chất tác dụng với chất sau Viết PTHH a) Nước b) Axit clohđric c) Natri hiđrơxit Câu : a) Nêu phương pháp tách riêng khí từ hỗn hợp khí gồm SO2 O2 b) Nêu phương pháp nhận biết chất lỏng riêng biệt dd : NaOH , Ba(OH)2, Na2SO4 , HCl Câu 3: Cho lượng kẽm dư vào 50 ml dung dòch HCl thu 2,24 lít khí hiđro (đktc) a)Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng b)Xác đònh nộng độ mol HCl dùng c)Tính thể tích dung dich KOH 1M cần dùng để trung hòa axit HCl Câu 4*: Cho lượng sắt vào dd 100 ml HCl vừa đủ thu dung dòch có nồng độ 1M a)Tính khối lượng sắt phản ứng Tính CM dd HCl b)Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% ( D= 1,045 g/cm3 ) cần trung hòa hết lượng axit Câu 5: Cho 2,8 g lượng Fe tác dụng với 200 g dd HCl 3,65% a)Tính thể tích khí hidro đktc b)Tính nồng độ % dung dòch sau phản ứng Câu 6: Phân loại oxit sau Na2O , Fe2O3 , ZnO ,CO , Al2O3,NO ,SO2 ,N2O5 Câu : Có chất sau : MgO ,CO , Al2O3 ,CaO ,SO3 ,P2O5 , Li2O chất tác dụng với a) Nước b) Axit clohđric c) Natri hiđrơxit Viết PTHH Câu 8:Viết PTHH cho chuyển đổi sau a) FeS2 →SO2 →H2SO3→K2SO3 →SO2 b) Ca →Ca(OH)2→Ca(HCO3)2→CaCO3 →CO2 Câu :Có lọ khơng nhãn ,đựng chất rắn sau: MgO, NaOH, P2O5 Nêu phương pháp hóa học nhận biết chất Câu 10 Cho 16 g Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch HCl a)Xác định nồng độ mol HCl dùng b) Tính thể tích dung dịch KOH 5,6% (D=1,045 g/cm3) cần trung hòa 50ml axit Câu 11: Cho 18,6 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành 200 g dung dịch bazo a) T ính nồng % dung dịch bazơ thu b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hồ 100 gam dung dịch bazơ nói c) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng trung hòa Câu 12* : Hòa tan hồn tồn 2,81 g Fe2O3 , MgO,ZnO 500 ml dung dịch H2SO4 0,1M vừa đủ Tính khối lượng muối khan thu sau cạn dung dịch Câu 13*: Khử hồn tồn 9,7 gam hỗn hợp A gồm kẽm oxit sắt III oxit cần V lít khí CO đktc Tồn lựợng khí sinh dẫn qua bình đựng Ca(OH)2 dư , phản ứng xong thu đựoc 13 gam kết tủa a)Viết PT b)Tính V , tính % khối lượng oxit A Câu 14 *: g oxit kim loại A hóa trị II Hòa tan vừa đủ dd HCl thu 19g muối Xác định cơng thức hóa học oxit Câu 15*:Hồ tan hồn tồn 5,28 gam hỗn hợp X gồm Cu oxit sắt (Fe xOy) H2SO4 đặc nóng (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 448 ml khí SO (đktc) dung dịch Cơ cạn dung dịch thu 13,6 gam hỗn hợp muối khan Y a Viết phương trình phản ứng xảy b Tìm cơng thức phân tử oxit sắt, tính phần trăm khối lượng chất Y Câu 16*: Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 tác dụng hồn tồn với 91,25g dd HCl 20% vừa đủ a)Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu b)Tính nồng độ phần trăm chất tan có dung dịch sau phản ứng c)Nếu hòa tan hồn tồn 13,6g hỗn hợp nói vào H 2SO4 đặc, nóng, phản ứng kết thúc dẫn tồn khí sinh vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thu dung dịch A Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch A.( Biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Câu 17: Người ta dùng khí CO dư nhiệt độ cao để khử hồn tồn 53,5g hỗn hợp X chứa CuO, Fe 2O3, PbO, FeO thu hỗn hợp kim loại Y hỗn hợp khí Z Cho Z tác dụng hết với dung dịch Ca(OH) dư, phản ứng xong người ta thu 60 gam kết tủa trắng a)Viết phương trình hóa học phản ứng b)Xác định khối lượng hỗn hợp kim loại Y Câu 18: Hỗn hợp X gồm CuO,Al,FexOy có khối lượng 5,5g(giả sử chúng khơng tác dụng với ).Khử hồn tồn hỗn hợp CO tạo 1,008 lítCO2 (đktc).Chất rắn sau phản ứng tác dụng vừa đủ 340 ml dung dịch HCl 1M Sai phản ứng thấy chất rắn khơng tan nặng 0,96 g Định cơng thức oxit sắt Câu 19 :Cho hỗn hợp gồm Al2O3, Cu, Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 lỗng dư thu dung dịch X chất rắn Y Cho từ từ dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch X thu dung dịch Z kết tủa M Nung kết tủa M ngồi khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu chất rắn N Cho khí H dư qua N nung nóng thu chất rắn P Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch Z thu kết tủa Q a Xác định thành phần chất có X, Y, Z, M, N, P, Q Biết phản ứng xảy hồn tồn b Viết phương trình phản ứng hố học xảy Câu 20: Nung 2,22 gam hỗn hợp A gồm Fe2O3 , MgO , Al2O3 dòng khí CO dư đến phản ứng hồn tồn , thấy chất rắn lại có khối lượng 1,98 gam ( Chất rắn B) Hồ tan hồn tồn 1,98 gam chất rắn B cần dùng 100 ml dung dịch HCl 1M a) Viết PT phản ứng xảy b) Tính thành phần phần trăm khối lượng chất rắn hỗn hợp A Câu 21: Cho luồng khí CO dư qua ống sứ nung nóng chứa 4,8 gam hỗn hợp X gồm CuO oxit kim loại hóa trị II (khơng đổi) tỷ lệ mol 1: Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn Y Để hòa tan hết Y cần 80ml HNO 2,5M, thấy khí NO dung dịch thu chứa hai muối hai kim loại Viết phương trình phản ứng Xác định cơng thức hóa học oxit kim loại Câu 22 : 400ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5M hồ tan vừa đủ 40g hỗn hợp CuO Fe2O3 a) Viết phương trình phản ứng hố học xảy b) Tính khối lượng oxit bazơ có hỗn hợp ban đầu Câu 23:Hòa tan hết 16,2 gam kim loại X dung dịch HNO3 dư Phản ứng kết thúc thu 5,6 lít hỗn hợp NO N2 đktc nặng 7,2 gam Tìm kim loại X Câu 24:Dẫn H2 đến dư qua 25,6gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, MgO, CuO (nung nóng) phản ứng xảy hồn tồn Sau phản ứng thu 20,8gam chất rắn Mặt khác 0,15mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 225ml dung dịch HCl 2,0M a Viết phương trình phản xảy b Tính % số mol chất hỗn hợp X? Câu 25: Nhiệt phân hồn tồn 16,08 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II , thu đựợc 8,16 gam chất rắn lượng khí X Tồn lượng khí X đựoc hấp thụ vào dung dịch 200ml dung dịch NaOH 2,8M , sau phản ứng xảy hồn tồn , cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan a)Viết PT b) Tính m c)Xác định kim loại , biết hai kim loại thuộc chu kì Câu 26:Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X gồm Fe Mg lượng vừa đủ dd HCl 20% thu dung dịch Y Biết nồng độ MgCl2 dung dịch Y 11,787% a) Viết phương trình phản ứng b) Tính nồng độ % muối sắt dung dịch Y c) Nếu thêm vào dung dịch Y nói lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ để tác dụng nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng ? Câu 27: Hợp chất A có cơng thức R2X, R chiếm 74,19% khối lượng Trong hạt nhân ngun tử R có số hạt khơng mang điện nhiều số hạt mang điện hạt Trong hạt nhân ngun tử X có số hạt mang điện số hạt khơng mang điện Tổng số proton phân tử R 2X 30 Tìm cơng thức phân tử R2X Câu 28 : Cho 1,2 g Mg tác dụng với 100 g dd HCl 7,3% a)Tính thể tích khí hidro đktc b)Tính nồng độ % dung dòch sau phản ứng c)Dùng 100 ml dung dịch NaOH để trung hòa thể tích dung dịch HCl trên.Tính nồng độ mol dung dịch NaOH Câu 29: Cho 12,1 g hỗn hợp kim loại Fe Zn vào 200ml dd HCl Khi phản ứng xảy hồn tồn thu 4,48 lít khí (đktc) a)Tính thành phần % kim loại hỗn hợp đầu b)Tính CM dd HCl dùng Câu 30:cho 3,6 g kim loại X (hố trị II) tác dụng vừa đủ với lượng dd HCl 14,6 % thu dd A 0,3 g chất khí a)Xác định kim loại X b)Tính khối lượng dd HCl 14,6 % dùng c)Tính C% dd A Câu 31: Hòa tan hồn tồn 23,8 gam hỗn hợp gồm muối cacbonat kim loại hóa trị I muối kim loại hóa trị II dung dịch HCl thu 4,48 lít khí đktc Đem cạn dung dịch thu sau phản ứng thu gam muối khan ? Câu 32: Hòa tan hoàn toàn 27,4 gam hỗn hợp gồm M2CO3 MHCO3 ( M kim loại kiềm ) 500 ml dung dòch HCl 1M thấy thoát 6,72 lít khí CO ( đktc) Để trung hòa lượng axit dư phải dùng 50 ml dung dòch NaOH 2M a)Xác đònh muối ban đầu b)Tính % khối lượng muối ? Câu 33 * Có hỗn hợp X gồm muối cacbonat kim loại hóa trò I muối kim loại hóa trò II Hòa tan hoàn toàn 18 gam X dung dich HCl vừa đủ thu dung dòch Y 3,36 lít CO2 (đktc) a)Cô cạn Y thu gam muối khan ? b)Nếu biết hỗn hợp X số mol muối cacbonat kim loại hóa trò I gấp lần số mol muối cacbonat kim loại hóa trò II nguyên tử khối kim loại hóa trò I nguyên tử khối kim loại hóa trò II 15 đvC Tìm CTHH muối Câu 34:Cho 20,4 gam hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl (lấy dư) thu 10,08 lít H2(đktc).Mặt khác, 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 6,16 lít Cl (đktc) Tìm khối lượng kim loại có 20,4 gam hỗn hợp X Câu 35:Cho luồng CO dư qua ống sứ chứa 15,3 gam hỗn hợp gồm FeO ZnO nung nóng , thu hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12, 74 gam Biết điều kiện thí nghiệm hiệu suất phản ứng đạt 80% a.Tính % khối lượng oxit có hỗn hợp ban đầu ? b Để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu sau phản ứng phải dùng lít dung dòch HCl 2M ? ...BÀI TẬP PHẦN OXIT Câu 1: Có chất sau : ,Fe2O3 ,CO , ZnO ,BaO ,SO2 ,N2O5 , K2O chất tác dụng với chất sau... kẽm oxit sắt III oxit cần V lít khí CO đktc Tồn lựợng khí sinh dẫn qua bình đựng Ca(OH)2 dư , phản ứng xong thu đựoc 13 gam kết tủa a)Viết PT b)Tính V , tính % khối lượng oxit A Câu 14 *: g oxit. .. Tìm cơng thức phân tử oxit sắt, tính phần trăm khối lượng chất Y Câu 16*: Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 tác dụng hồn tồn với 91,25g dd HCl 20% vừa đủ a)Tính thành phần phần trăm khối lượng chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập PHẦN OXIT , Lý thuyết và bài tập PHẦN OXIT , Lý thuyết và bài tập PHẦN OXIT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay