Câu 1viết PTHH

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

Ho va tờn : Luyờn tõp : Phõn muụi Cõu 1Vit PTHH a) Muụi + Axit axit + muụi b) Muụi + Axit Muụi + Axit c) Muụi + Kim loi Muụi + kim loi t0 d) Muụi + Oxi Muụi e) Muụi + Bazo Muụi + bazo f) Muụi + bazo Muụi + bazo g) Muụi + Muụi Muụi + Muụi t0 h) Muụi oxit bazo + Oxi axit Cõu : Vit PTHH a) Cu CuCl2 Cu(OH)2 CuO Cu Cu(NO3)2 b) Na NaCl NaOH Al(OH)3 Al2O3AlCl3Mg Cõu 3:Nờu phng phỏp húa hoc nhn bit a) dung dch muụi K2SO4 va dung dch Fe2(SO4)3 b) dung dch CuSO4 , NaCl , AgNO3 c) dd sau : Na2SO4 , NaCl , HCl , KOH Cõu 4:4,8 g Mg tỏc dng vi dung dch HCl 7,3% a)Tớnh th tớch khớ hidro (ktc) Tớnh khụi lng dd HCl ó dựng b)Tớnh th tớch dd KOH 1M cõn dựng trung hũa va khụi lng dd HCl núi trờn Cõu 5: 100 g dung dch CuCl2 13.5 % tỏc dng vi 50 g dung dch NaOH 8% c dung dch A va cht rn B Loc rn B va nung n khụi lng khụng i c cht C a) PT m tớnh khụi lng rn C b) Tớnh nng phõn trm ca dung dch A Cõu : g hn hp gm Mg va Fe tỏc dng va vi 200 g dd HCl , sinh 4480 ml khớ (ktc) a) Vit PTHH va tớnh phõn trm v khụi lng ca mi kim loi hh õu b) Tớnh nng phõn trm ca dd HCl ó dựng Cõu 7: Trn dung dch magie clorua 9,5% vi dung dch KOH 5,6 % thu c rn A va dung dch B Loc rn A va nung n khụi lng khụng i thu c rn C cú khụi lng g a) Vit cỏc PTHH Xỏc inh A , B ,C b) Tớnh nng % cht cú dung dch B Cõu 8: 10,8 gam kim loi A phn ng vi khớ clo d to 53,4 g muụi Xỏc nh kim loi A Cõu Mt dung dch cú cha 16,4 g hn hp gm natri cacbonat va natri clorua tỏc dng va vi dung dch HCl 7,3% thu c 2240 ml khớ (ktc) a) Tớnh % khụi lng mi muụi cú hn hp ban õu b) Tớnh nng phõn trm ca cht cú dung dch sau phn ng kt thỳc Bit rng khụi lng ca dung dch ban õu la 100 g Cõu 10* Dựng v lớt dung dch NaOH 1M kt ta hoan toan m gam dung dch cú cha ng thi muụi CuCl2 13,5 % va MgCl2 9,5% Tớnh V va bit rng khụi lng kt ta thu c la 15,6 g Cõu 11:Vit cỏc phng trỡnh hoỏ hoc thc hiờn nhng chuyn i hoỏ hoc sau : (1) ( 2) (3) ( 4) (5) Na NaOH Na2CO3 Na2 SO4 NaCl NaOH Cõu 12 :Nhn bit bng phng phỏp hoỏ hoc cỏc dung dch sau (mi dung dch cha mt cht tan ): a) Na2SO4, NaCl , NaOH b) H2SO4,NaCl, H2CO3 NaOH c) CuSO4 , AgNO3, KCl Cõu 13Cho 12,4 gam Na2O hoa tan vao nc thu c 400ml dd baz a)Vit PTHH va tớnh nng mol ca dung dch baz thu c b) Tớnh th tớch dung dch H2SO4 20% ( cú khụi lng riờng 1,14 g/ml )cõn dựng trung hoa dung dch baz núi trờn Cõu 14: a) Tớnh khụi lng dung dch NaOH % cõn trung hũa 100 g dung dch H2SO4 9,8 % b) Nu thay dung NaOH bng dung dch KOH 5,6 % ( D=1,045 g/cm ) trung hũa ht lng axit trờn Tớnh Vdd KOH cõn dựng Câu15: Cho 300 gam dung dịch KOH 11,2% tác dụng với 200 gam dung dịch MgCl2 19%.Loc kt ta va nung n khụi lng khụng i a/ Khối lợng kết tủa sau nung b/ Nồng độ phần trăm chất dung dịch sau tách bỏ kết tủa Cõu 16:Trung hoa 100ml ddHCl 0,1 M bng 5g dd NaOH a)tớnh nng phõn trm ca dd NaOH b)Nu dung dd Ca(OH)2 trung hoa lng axit trờn thỡ cõn 4,76ml dd Ca(OH)2.Tớnh C% ca dd Ca(OH)2,(D= 1,05g/ml) Cõu 17 : Vit PTHH Oxit bazo Oxit axit Muụi Bazo Axit Cõu 18 : Sp xp cỏc cht sau dóy , vit PTHH Na2O , Na , NaCl , Na2SO4 , Na2CO3 , NaOH Cõu 19 Vit PTHH * Bazo muụi Bazo + Muụi ; Bazo + oxit axit ; Bazo + axit * Axit Muụi Axit + kim loai ; axit + bazo ;axit + oxit bazo ; Axit + muụi Cõu 4=20: Nhn bit bng phng phỏp húa hoc Cỏc dung dch : NH4Cl , CaHPO4 , CuCl2 a) Cỏc cht rn :NaCl , NaNO3 , NaOH, Ba(OH)2 b) Cỏc cht rn CuSO4 , FeCl3 , NaCl , AgNO3 c) ... Ca(OH)2,(D= 1,05g/ml) Cõu 17 : Vit PTHH Oxit bazo Oxit axit Muụi Bazo Axit Cõu 18 : Sp xp cỏc cht sau dóy , vit PTHH Na2O , Na , NaCl , Na2SO4 , Na2CO3 , NaOH Cõu 19 Vit PTHH * Bazo muụi Bazo + Muụi... NaOH bng dung dch KOH 5,6 % ( D=1,045 g/cm ) trung hũa ht lng axit trờn Tớnh Vdd KOH cõn dựng Câu1 5: Cho 300 gam dung dịch KOH 11,2% tác dụng với 200 gam dung dịch MgCl2 19%.Loc kt ta va nung... H2CO3 NaOH c) CuSO4 , AgNO3, KCl Cõu 13Cho 12,4 gam Na2O hoa tan vao nc thu c 400ml dd baz a)Vit PTHH va tớnh nng mol ca dung dch baz thu c b) Tớnh th tớch dung dch H2SO4 20% ( cú khụi lng riờng
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu 1viết PTHH , Câu 1viết PTHH , Câu 1viết PTHH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay