BÀI tập PHẦN BAZO

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

BÀI TẬP PHẦN BAZO Câu 1: Viết pt minh họa cho tính chất hóa học : a) NaOH b) Cu(OH)2 Câu 2: Viết PTHH a)Cu →CuCl2→ Cu(OH)2 →CuO→ Cu →Cu(NO3)2 b) Na→ NaCl →NaOH→ Al(OH)3 →Al2O3→AlCl3 Câu 3: Nhận biết pp hóa học a) dung dịch muối K2SO4 dung dịch Fe2(SO4)3 b) dung dịch CuSO4 , NaCl , AgNO3 c) dd : Na2SO4 ,HCl , KOH , NaCl Câu 4: 100 g dung dịch CuCl2 13.5 % tác dụng với 50 g dung dịch NaOH 8% dung dịch A chất rắn B Lọc rắn B nung đến khối lượng khơng đổi chất C a) PT m tính khối lượng răn C b) Tính nồng độ phân trăm dung dịch A Câu 5: 4,8 g Mg tác dụng đủ với dung dịch HCl 7,3% a)Tính thể tích khí hidro (đktc) Tính khối lượng dd HCl dùng b)Tính thể tích dd KOH 1M cần dùng để trung hòa vừa đủ khối lượng dd HCl nói Câu 6: g hỗn hợp gồm Mg Fe tác dụng vừa đủ với 200 g dd HCl , sinh 4480 ml khí (đktc) a) Viết PTHH tính phần trăm khối lượng kim loại hh đầu b) Tính nồng độ phần trăm dd HCl dùng Câu 7: Trộn lẫn dd NaOH dd Ba(OH) chưa biết nồng độ theo tỉ lệ thể tich 1:1 thu dd A lấy 100ml dd A trung hòa H 2SO4 2M vừa hết 14ml thu 2,33g kết tủa a xác đònh nồng độ mol dd NaOH , dd Ba(OH)2 b cần thêm ml dd Ba(OH)2 vào 10 ml dd NaOH cho để trung hòa vừa đủ 7,6 ml dd HCl 2M Câu 8: Viết PT cho dãy chuyển hóa (1) (2) (3) (4) (5) (6) Fe  → FeCl2  → Fe(OH)2  → Fe(OH)3  → Fe2O3  → Fe  → FeCl3 Câu 9: 100 g dung dịch MgCl2 9.5 % tác dụng đủ với dung dịch KOH 5,6 % dung dịch A chất rắn B Lọc rắn B nung đến khối lượng khơng đổi chất C a) Viết pt Tính khối lượng răn C b) Tính nồng độ phân trăm dung dịch A Câu 10 : 21,6 gam hỗn hợp A (gồm sắt sắt III oxit ) hòa tan đủ dung dịch HCl 7,3% Khi phản ứng kết thúc thu dung dịch B 2,24 lít khí khơng màu a) Tính % khối lượng chất A b) Tính nồng độ % chất dung dịch B Câu 11: Nhận biết chất sau phương pháp hóa học a) Chỉ dùng thêm kim loại nhận biết dung dịchsau : dung dịch H2SO4 , Na2CO3 , Na2SO4 b) Chỉ dùng quỳ tím nhận biết dung dịch sau : dung dịch NaCl , BaCl2, H2SO4 ,HCl c) Nhận biết chất rắn sau : CuO Na2O , P2O5 d) Nhận biết dung dịch sau : CuCl2 NaCl , MgCl2 AgNO3 , NH4Cl Câu 12:Cho 18,6 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành 300 ml dung dịch a)Víêt PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b)Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hồ dung dịch bazơ nói c) Tính CM chất có dd sau trung hồ Câu 13:Cho 114 g dd H2SO4 20% (D= 1,14g/ml)vào bình chứa 100ml dd KOH 5,6% (D=1,045g/ml) a)khối lượng dd H2SO4 phản ứng hết hay chưa ? b)Tính khối lượng dd H2SO4 phản ứng ? c)Tính CM chất có dd sau phản ứng ? Câu 14* : Cho dung dịch axit sunfuric có nồng độ a% tác dụng đủ với dung dịch NaOH nồng độ 8% thu dung dịch muối có nồng độ 7,1% Tính a
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập PHẦN BAZO , BÀI tập PHẦN BAZO , BÀI tập PHẦN BAZO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay