Luyện tập muối

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

BÀI TẬP PHẦN MUỐI Câu Viết PTHH Oxit bazo Oxit axit Muối Bazo Axit Câu : Viết PTHH Cu →CuCl2→ Cu(OH)2 →CuO→ Cu →Cu(NO3)2 Câu 3:Nêu phương pháp hóa học nhận biết a) dung dịch muối K2SO4 dung dịch Fe2(SO4)3 b) dung dịch MgSO4 , FeSO4 , AgNO3 Câu 4: Cho 300 gam dung dịch K2SO4 8,7% tác dụng với 200 gam dung dịch BaCl2 5,2 % a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành b) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau tách bỏ kết tủa Câu 5: Cho 100 g dung dịch MgCl2 9,5 % tác dụng với 50 g dung dịch KOH 8% dung dịch A chất rắn B Lọc rắn B nung đến khối lượng khơng đổi chất C a)Tính khối lượng răn C a) Tính nồng độ phân trăm dung dịch A Câu : Cho dung dịch CuCl2 13,5 % tác dụng đủ với dung dịch NaOH 8% thu kết tủa dung dịch Lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi thu 9,6 gam chất rắn a) Viết PT b) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc Câu 7: Ngâm bột Mg dư 10ml dung dịch AgNO3 0,1M Sau phản ứng kết thúc , lọc rắn A dung dịch B a) Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư Tính khối lượng chất rắn lại sau phản ứng b) Tính thể tích dung dịch NaOH 1M cần kết tủa hồn tồn B Câu 8: Nhúng sắt vào 20 gam dung dịch FeSO4 15,2 % sắt khơng tan Lấy sắt khỏi dung dịch rửa làm khơ cân a gam a) Viết PT , nêu tượng b) Tính khối luợng sắt phản ứng c) Tính a d) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng Câu 9: Nhúng đồng có khối lượng gam vào 50 gam dung dịch bạc nỉtat 17% sau thời gian lấy đồng rửa nhẹ làm khơ cân 5,38 gam a) Viết PT nêu tượng b) Tính khối lượng đồng phản ứng c) Tính nồng độ % chất có dung dịch sau phản ứng Câu 10: Nhúng đồng 20 ml dung dịch AgNO3 đồng khơng tan Lấy đồng khỏi dung dịch rửa nhẹ làm khơ thấy đồng tăng 1,52 gam Xác định nồng độ mol dung dịch AgNO3 dùng Câu 11: Sắp xếp chất sau thành dãy , viết PTHH Na2O , Na, NaCl , Na2SO4 , Na2CO3 ,NaOH Câu 12: Viết PT điều chế muối a) Từ bazo b) Từ axit Câu 13: Trộn dung dịch magie clorua 9,5% với dung dịch KOH 5,6 % thu rắn A dung dịch B Lọc rắn A nung đến khối lượng khơng đổi thu rắn C có khối lượng g a) Viết PTHH Xác đinh A , B ,C b) Tính nồng độ % chất có dung dịch B Câu 14: 10,8 gam kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 53,4 g muối Xác định kim loại A Câu 15: Một dung dịch có chứa 16,4 g hỗn hợp gồm natri cacbonat natri clorua tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3% thu 2240 ml khí (đktc) a) Tính % khối lượng muối có hỗn hợp ban đầu b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng kết thúc Biết khối lượng dung dịch ban đầu 100 g Câu 16* Dùng v lít dung dịch NaOH 1M để kết tủa hồn tồn m gam dung dịch có chứa đồng thời muối CuCl2 13,5 % MgCl2 9,5% Tính V biết khối lượng kết tủa thu 15,6 g Câu 17:Viết phương trình hố học thực chuyển đổi hố học sau : (1) ( 2) (3) ( 4) (5) Na → NaOH → Na2CO3 → Na2 SO4 → NaCl → NaOH Câu 18 :Nhận biết phương pháp hố học dung dịch sau (mỗi dung dịch chứa chất tan ): a) Na2SO4, NaCl , NaOH b) H2SO4,NaCl, H2CO3 NaOH c) CuSO4 , AgNO3, KCl Câu 19:Cho 12,4 gam Na2O hồ tan vào nước thu 400ml dd bazơ a)Viết PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ( có khối lượng riêng 1,14 g/ml )cần dùng để trung hồ dung dịch bazơ nói Câu 20: a) Tính khối lượng dung dịch NaOH % cần để trung hòa 100 g dung dịch H2SO4 9,8 % b) Nếu thay dung NaOH dung dịch KOH 5,6 % ( D=1,045 g/cm ) để trung hòa hết lượng axit Tính Vdd KOH cần dùng C©u 21: Cho 300 gam dung dÞch KOH 11,2% t¸c dơng víi 200 gam dung dÞch MgCl2 19%.Lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi a/ Khèi lỵng kÕt tđa sau nung b/ Nång ®é phÇn tr¨m cđa c¸c chÊt dung dÞch sau t¸ch bá kÕt tđa Câu 22:Trung hồ 100ml ddHCl 0,1 M 5g dd NaOH a)tính nồng độ phần trăm dd NaOH b)Nếu dung dd Ca(OH)2 để trung hồ lượng axit cần 4,76ml dd Ca(OH)2.Tính C% dd Ca(OH)2,(D= 1,05g/ml) Câu 23 : Sắp xếp chất sau thành dãy , viết PTHH Na2O , Na , NaCl , Na2SO4 , Na2CO3 , NaOH Câu 24: Viết PTHH * Bazo → muối (Bazo + Muối ; Bazo + oxit axit ; Bazo + axit ) * Axit → Muối (Axit + kim loai ; axit + bazo ;axit + oxit bazo ; Axit + muối ) Câu 25: Nhận biết phương pháp hóa học Các dung dịch : NH4Cl , CaHPO4 , CuCl2 a) Các chất rắn :NaCl , NaNO3 , NaOH, Ba(OH)2 b) Các chất rắn CuSO4 , FeCl3 , NaCl , AgNO3 c) Câu 26: a) Có lọ đựng hh dạng bột: Al + Al2O3; Fe + Fe2O3; FeO + Fe2O3 dùng pphh để nhận biết chúng? Viết ptpư xảy ra? b) Trình bày pp để nhận biết chất rắn màu trắng đựng lọ riêng biệt không nhãn: NaCl, Na2CO3, hh NaCl Na2CO3? c) Chỉ dùng thêm kim loại, nhận biết dung dòch chứa lọ nhãn sau: Na2SO4, Na2CO3, HCl, Ba(NO3)2 Viết PTPƯ d) Chỉ dùng thêm HCl loãng, trình bày cách nhận biễt chất: BaCO3, BaSO4, NaCl, Na2CO3? Câu 27: Cho m gam hh x gồm kim loại M có hóa trị II muối cacbonat t/d với HCl dư thu hh khí Y tích 1,12 lít đktc có tỉ khối so với oxi 0,325 dd sau pư đem cạn thu 6,8g muối khan a Viết PTHH xảy ra? b Xác định % khí hh Y? c Xác định kim loại M m? Câu 28: hh A gồm N2 H2 có tỉ khối so với H2 7,5 Cần phải thêm lít khí N2 vào 44,8 lít hh A để thu hh có tỉ khối so với H2 29/3 thể tích khí đo đktc? Câu 29:Hòa tan hồn tồn 24,3g Al dd HNO3 ta thu dd Al(NO3)3 hh khí NO N2O có tỉ khối H2 20,25 Tính thể tích khí thu đktc? Câu 30: Nêu pp hóa học tách riêng chất sau từ hỗn hợp : Al , Cu , Fe2O3 Câu 31: Cho 1,44 gam bột kim loại R (II) vào 100 ml dung dịch chứa muối CuSO4 FeSO4 sau phản ứng kết thúc thu dung dịch A rắn B ( có khối lượng 3,76 gam ) a) Xác định kim loại R , biết R hoạt động mạnh Fe khơng tan nước b) Tính nồng độ mol chất có A a) Muối + c) Muối e) Muối g) Muối Axit → axit + muối ↓ + Kim loại → Muối + kim loại + Bazo → Muối + bazo ↓ + MuốiMuối + Muối ↓ b) Muối d) Muối f) Muối h) Muối + Axit → Muối + Axit ↑ t0 + Oxi  → Muối + bazo → Muối ↓ + bazo t0  → oxit bazo + Oxi axit ... c) Muối e) Muối g) Muối Axit → axit + muối ↓ + Kim loại → Muối + kim loại + Bazo → Muối + bazo ↓ + Muối → Muối + Muối ↓ b) Muối d) Muối f) Muối h) Muối + Axit → Muối + Axit ↑ t0 + Oxi  → Muối. .. , NaOH Câu 24: Viết PTHH * Bazo → muối (Bazo + Muối ; Bazo + oxit axit ; Bazo + axit ) * Axit → Muối (Axit + kim loai ; axit + bazo ;axit + oxit bazo ; Axit + muối ) Câu 25: Nhận biết phương pháp... chứa muối CuSO4 FeSO4 sau phản ứng kết thúc thu dung dịch A rắn B ( có khối lượng 3,76 gam ) a) Xác định kim loại R , biết R hoạt động mạnh Fe khơng tan nước b) Tính nồng độ mol chất có A a) Muối
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập muối , Luyện tập muối , Luyện tập muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay