Kiến thức cơ bản về muối

2 40 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

MUỐI ( MnAm ) A/ Phân loại muối : - Muối axit : Trong phân tử H: NaHCO3, Ca(HCO3)2 , Ca(H2PO4)2 , Na2HPO4 , NaH2PO4, - Muối trung hòa : Trong phân tử không H : NaCl, K2SO4, CaCO3,NaNO3, B/ Tính tan muối: - Muối gốc – NO3 : Đều tan - Muối gốc – Cl : Phần lớn tan ( không tan : AgCl , PbCl2) - Muối gốc =S : Phần lớn không tan ( tan : Na2S, BaS, CaS, K2S, (NH4)2S - Muối gốc =SO4 : Phần lớn tan( không tan: BaSO4, PbSO4 ;Ít tan:Ag2SO4 CaSO4) = CO3  - Muối gốc = SO3 : Phần lớn không tan ( Trừ muối tạo Na,K với gốc axit này) ≡ PO  C/ Tính chất hóa học muối: Tính chất Phương trình Tác dụng kim loại Muối(dd)+ KL→ Muối + KL: Fe+ CuSO4→ FeSO4 +Cu Lưu ý : -Kim loại mạnh(- kim loại tan nước nhưNa,K,Ca,Ba, ) đẩy kim loại yếu khỏi dung dịch muối FeSO4 +Cu Cu + AgCl ↓ - Khi cho Na vào dung dịch CuSO4: 2Na+2H2O →2NaOH + H2 2NaOH + CuSO4 →Cu(OH)2 + Na2SO4 Tác dụng axit Muối+ Axit→ Muối + Axit H2SO4+ BaCl2→BaSO4 ↓ + 2HCl HCl +AgNO3→AgCl ↓ + HNO3 Na2CO3+ 2HCl→ 2NaCl+ H2O + CO2 ↑ Tác dụng muối Tác dụng bazo Phản ứng phân hủy muối Lưu ý : Điều kiện để phản ứng xảy sản phẩm ↓ ↑ H2SO4+ NaCl Muối (dd) + Muối (dd) →Muối + Muối 2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O Lưu ý :Điều kiện để phản ứng xảy sản phẩm ↓ Na2SO4+ KCl Muối (dd)+ Bazo(dd) → Muối + Bazo Na2SO4+ Ba(OH)2 →BaSO4 ↓ + 2NaOH CuSO4+ 2NaOH →Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 Lưu ý : Điều kiện để phản ứng xảy sản phẩm ↓ K2SO4+ NaOH - Muối cacbonat không tan bị nhiệt phân hủy to CaCO3 → CaO+ CO2 - Muối gốc -HCO3 bị nhiệt phân hủy to Ca(HCO3)2 → CaCO3+ CO2 + H2O - Một số muối chứa nhiều oxi bị phân hủy: to KClO3 → KCl+ 3O2 to KMnO4 → K2MnO4 + MnO2+ O2 to 2KNO3 → 2KNO2+ 3O2 - Muối gốc =SO4 không bị nhiệt phân hủy - Nhiệt phân muối amoni học sau Lưu ý : Phân loại: loại  Loại 1: Tan nước: Na2S, K2S, (NH4)2S, BaS,…  Loại 2: Không tan nước tan HCl, H2SO4 loãng: FeS, ZnS, MnS,…  Loại 3: Không tan nước không tan HCl, H2SO4 loãng: CuS, PbS, Ag2S, SnS, CdS, HgS…  Loại 4: Không tồn nước: MgS, Al2S3, …
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức cơ bản về muối , Kiến thức cơ bản về muối , Kiến thức cơ bản về muối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay