Kiến thức cơ bản về bazo

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

Tên : BAZƠ ( M(OH)m ) A/ Phân loại bazơ : Tan( Còn gọi kiềm) Công thức Tên gọi NaOH KOH Natri hidroxit Ca(OH)2 Kali hidroxit Ba(OH)2 Canxi hidroxit LiOH Bari hidroxit Liti hidroxit Không tan Công thức Mg(OH)2 Cu(OH)2 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Al(OH)3 Tên gọi Magie hidroxit Đồng (II) hidroxit Sắt (II) hidroxit Sắt (III) hidroxit Nhôm hidroxit … B/Tính chất hóa học : Tính chất Chất thị màu : Dung dịch bazơ làm cho: - Quỳ tím chuyển xanh - Dung dịch phenolphtalein không màu chuyển màu đỏ Tác dụng axit: Tác dụng oxit axit Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy Bazơ tác dụng muối Phương trình Bazo+ axit → Muối + Nước NaOH + HCl → NaCl + H2O Cu(OH)2 + H2SO4→CuSO4 +2H2O Bazơ(dd) + oxit axit → Muối + Nước 2NaOH + SO2 →Na2SO3 + H2O Lưu ý : - dd bazo tác dụng oxit axit tạo muối axit NaOH + CO2 →NaHCO3 to - 2NaOH(rắn) + SiO2 → Na2SiO3 + H2O to Bazơ → Oxit + Nước to 2Fe(OH)3 → Fe2O3+ 3H2O Lưu ý : - Fe(OH)2 để lâu nước chuyển thành Fe(OH)3 : 4Fe(OH)2+ O2+2H2O→ 4Fe(OH)3 - Khi nung Fe(OH)2 môi trường to không khí :Fe(OH)2 → FeO+ H2O - Khi nung Fe(OH)2 môi trường không khí : to 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3+ 4H2O Bazơ(dd) + Muối (dd) →Bazơ + Muối 2NaOH + CuSO4→Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4 Ba(OH)2 + Na2SO4→2NaOH + BaSO4 ↓ Lưu ý : Phản ứng xảy sản phẩm kết tủa NaOH + BaCl2
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiến thức cơ bản về bazo , Kiến thức cơ bản về bazo , Kiến thức cơ bản về bazo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay