ĐỀ 12

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:47

BÀI TẬP PHẦN MUỐI (TT) Câu : Đánh dấu vào ô có phản ứng xảy a) CuSO4 NaNO3 K2CO3 NaCl BaCl2 Pb(NO3)2 b) Mg(NO3)2 CuCO3 H2SO4 Fe(OH)3 HCl NaOH Câu 2:Viết PT a) NaNa2ONaOH Na2SO4 NaCl NaOH Cu(OH)2 b)Ca CaOH)2  Ca(HCO3)2  CaCO3 CaSO4 CaCl2 NaCl c) Cu  CuCl2  CuSO4  Cu(NO3)2 Cu Câu 3: Nhận biết phương pháp hóa học a) Dd : KOH ; HCl ; K2SO4 ; KCl b) Dd : Ba(NO3)2 , NaCl , H2SO4 c) Dd : NH4Cl , Na2CO3 , BaCl2 d) Chất rắn : Fe(OH)3 , Na2CO3, Na2SO4 Câu 4: Cho 300 gam dung dịch KOH 11,2% tác dụng đủ với dung dịch MgCl2 19%.Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi a)Khèi lîng kÕt tña sau nung b)Nång ®é phÇn tr¨m cña c¸c chÊt dd sau t¸ch bá kÕt tña Câu 5:Cho 18,6 gam Na2O tác dụng với nước tạo thành 300 ml dung dịch a)Víêt PTHH tính nồng độ mol dung dịch bazơ thu b)Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% ,có khối lượng riêng 1,14g/ml cần dùng để trung hoà dung dịch bazơ nói c) Tính CM chất có dd sau trung hoà Câu 6: Trung hoà 100ml dd HCl 0,1 M 5g dd NaOH a)Tính nồng độ phần trăm dd NaOH b)Nếu dung dd Ca(OH)2 để trung hoà lượng axit cần 4,76ml dd Ca(OH)2.Tính C% dd Ca(OH)2,(D= 1,05g/ml) Câu 7: 50 g dd FeCl2 17,78 % tác dụng với đủ với dung chứa KOH 1M ( D= 1,045 g/ml) a)Tính khối lượng kết tủa thu b) Tính thể tích dung dịch KOH cần dùng c)Tính C% chất có dd sau phản ứng Câu 8: -Nếu cho a g hỗn hợp bột kim loại Al Fe vào dd CuSO4 dư thu 1,6 g chất rắn có màu đỏ - Nếu cho a g hỗn hợp tác dụng với NaOH dư ,thu 0,56 g chất rắn không tan a) Viết PTHH b) tính a
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ 12 , ĐỀ 12 , ĐỀ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay