CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S VÀ ES

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:13

CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI -S VÀ -ES Có cách phát âm –s –es danh từ số nhiều: /s/, /z/, /iz/ ==> /iz/: es đứng sau danh từ tận âm xuýt: /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ E.g: watches, boxes, bridges, buses, crashes, buzzes,… ==> /s/: s đứng sau danh từ tận âm vô thanh: /p/, /f/, /t/, /k/, /ө/ E.g: cups, cats, books, beliefs, cloths,… ==> /z/: s đứng sau danh từ tận nguyên âm (a, e, i, o, u) phụ âm hữu lại: /b/, /v/, /ð/, /d/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /әu/, /ei/,… E.g: toys, answers, lessons, legs, trees, knives, ends, dreams, hills, songs,… Phát âm s, es tiếng Anh Nhiều bạn có hỏi từ mà kết thúc đuôi “s”, “es” có cách đọc? - Đọc /s/ - Đọc /iz/ - Đọc /z/ Vậy đọc nào? Cùng Elight tìm hiểu nào! Phát âm /s/ - Khi từ có tận phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/ Chúng ta tạm dịch “Thời phong kiến phương tây” cho dễ nhớ nhen! - Ví dụ Từ Units Phát âm 'ju:nits Dịch nghĩa Đơn vị, thành phần Đặt câu The book has 15 units (Cuốn sách có 15 bài.) He stops reading book Stops stɔps Dừng lại (Anh dừng việc đọc sách lại.) There are three topics in the workshop Topics ˈtɒpɪks Chủ đề (Hội thảo lần có chủ đề nói đến.) He laughes Laughes lɑ:fs Cười phá lên (Anh ta cười phá lên.) She just breathes a secret Breathes briθs Thở, ra, tiết lộ (Cô vừa tiết lộ bí mật.) Phát âm /iz/ - Khi từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ Thường có tận chữ sh, ce, s, z, ge, ch, x… - Ví dụ Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu He watches the film Watches wɔtʃiz Xem (Anh xem phim.) Washes wɔʃiz Rửa My mom washes dish in the kitchen.) (Mẹ rửa bát bếp.) She changes the topic in the presentation Changes ˈtʃeɪndʒɪz Thay đổi (Cô thay đổi chủ đề buổi thuyết trình.) John classes 6A Classes klɑ:siz ( John học lớp 6A.) học lớp Phát âm /z/ - Khi từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại - Ví dụ Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu He plays football Plays pleiz Chơi (Anh chơi bóng đá.) She hugs me Hugs hʌgz Ôm ấp (Cô ôm tôi.) I have four bags Bags bægz Túi, cặp (Tôi có túi.) Như cách phát âm s, es phụ thuộc vào cách phát âm “âm cuối” từ phải không nào? Chúng ta luyện tập thêm số ví dụ nha! (không lười biếng nhen) Hãy phát âm s/es với từ sau: Gets /s/ Brushes /iz/ Eats /s/ Manages /iz/ Takes /s/ Reads /z/ Returns /z/ Calls /z/ ... cặp (Tôi có túi.) Như cách phát âm s, es phụ thuộc vào cách phát âm âm cuối” từ phải không nào? Chúng ta luyện tập thêm số ví dụ nha! (không lười biếng nhen) Hãy phát âm s/es với từ sau: Gets... trình.) John classes 6A Classes klɑ:siz ( John học lớp 6A.) học lớp Phát âm /z/ - Khi từ có tận nguyên âm phụ âm hữu lại - Ví dụ Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu He plays football Plays pleiz Chơi (Anh... ra, tiết lộ (Cô vừa tiết lộ bí mật.) Phát âm /iz/ - Khi từ có tận âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/ Thường có tận chữ sh, ce, s, z, ge, ch, x… - Ví dụ Từ Phát âm Dịch nghĩa Đặt câu He watches the
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S VÀ ES, CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S VÀ ES, CÁCH PHÁT ÂM ĐUÔI S VÀ ES

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay