Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước dăm và chất lượng ván dăm hỗn hợp rơm dăm gỗ

90 10 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:13

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP PHAN THỊ ANH NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA KÍCH THƯỚC DĂM CHẤT LƯỢNG VÁN DĂM HỖN HỢP RƠMDĂM GỖ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI - 2010 i LỜI CẢM ƠN Nhân dịp hoàn thành luận văn thạc sỹ, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Văn Thiết người tận tình hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học thuộc Trường đại học Lâm nghiệp tận tình giúp đỡ phương pháp nghiên cứu, tài liệu chuyên môn liên quan đến luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo tập thể công nhân viên Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm chuyển giao công nghiệp rừng, Trung tâm thí nghiệm khoa chế biến lâm sản, toàn thể bạn bè đồng nghiệp người thân hết lòng giúp đỡ hoàn thành luận văn Tôi xin cam đoan số liệu thu thập, xử lý, tính toán trung thực trích dẫn rõ ràng Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2010 Tác giả Phan Thị Anh ii MỤC LỤC Trang Phụ Bìa Lời cảm ơn i Danh mục ký hiệu từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 13 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CÚU 13 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 13 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 13 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 17 1.2 Định hướng nghiên cứu 19 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Nội dung nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.6.1 Phương pháp kế thừa Error! Bookmark not defined 1.6.2 Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm Error! Bookmark not defined 1.6.3 Phương pháp kiểm tra tính chất ván 1.6.3.1 Kiểm tra khối lượng thể tích 1.6.3.2 Kiểm tra độ trương nở chiều dày 1.6.3.3 Kiểm tra mô đun đàn hồi uốn tĩnh độ bền uốn tĩnh 1.6.3.4 Kiểm tra độ bền kéo vuông góc 1.6.4 Phương pháp xử lý số liệu 11 iii 1.7 Ý nghĩa đề tài 11 1.7.1 Ý nghĩa mặt khoa học 11 1.7.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn 11 Chương 21 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21 2.1 Đặc điểm gỗ Keo lai 21 2.2 Đặc điểm rơm, rạ 25 2.2.1 Đặc điểm cấu tạo tính chất lúa 25 2.2.2 Đặc điểm cấu tạo tính chất rơm, rạ 26 2.3 Nguyên lý hình thành ván dăm 31 2.4 Yêu cầu nguyên liệu sản xuất ván dăm 32 2.4.1 Nguyên liệu dăm 32 2.4.2 Chất kết dính 33 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 34 2.5.1 Ảnh hưởng nguyên liệu 34 2.5.1.1 Ảnh hưởng nguyên liệu gỗ 34 2.5.1.2 Ảnh hưởng nguyên liệu rơm, rạ 37 2.5.1.3 Ảnh hưởng tỷ lệ hỗn hợp dăm 38 2.5.1.4 Ảnh hưởng chất lượng dăm 38 2.5.1.5 Ảnh hưởng chất kết dính 41 2.5.2 Ảnh hưởng thông số chế độ ép 43 2.5.3 Ảnh hưởng máy móc thiết bị 44 Chương 45 NỘI DUNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 3.1 Cơ sở lựa chọn yếu tố nghiên cứu 45 3.2 Bố trí thí nghiệm 45 3.3 Tính toán chi phí nguyên vật liệu 46 3.3.1 Các tiêu ván thí nghiệm 46 iv 3.3.2 Tính toán nguyên vật liệu 46 3.4 Qui trình công nghệ tạo ván 49 3.4.1 Chuẩn bị nguyên liệu 49 3.4.2 Băm dăm 51 3.4.3 Nghiền dăm 51 3.4.4 Phân loại dăm 52 3.4.5 Sấy dăm 55 3.4.6 Trộn keo 55 3.4.7 Phối trộn dăm 55 3.4.8 Lên khuôn 56 3.4.9 Ép nhiệt 56 3.4.10 Xử lý cuối 57 3.5 Đánh giá tính chất sản phẩm 58 3.5.1 Đánh giá chất lượng ngoại quan ván 58 3.5.2 Đánh giá khối lượng thể tích 58 3.5.3 Ảnh hưởng độ trương nở chiều dày 60 3.5.4 Ảnh hưởng cường độ uốn tĩnh 63 3.5.5 Ảnh hưởng mô đun đàn hồi uốn tĩnh 65 3.5.6 Ảnh hưởng độ bền kéo vuông góc 67 3.6 Phân tích đánh giá kết nghiên cứu 70 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 Kiến nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU TỪ VIẾT TẮT TT Ký hiệu Tên gọi Chiều rộng mẫu thử Đơn vị b C95% d Chiều dày mẫu thử mm IB Cường độ kéo vuông góc MPa MDI MOE, Eu Mô đun đàn hồi uốn tĩnh MPa MOR, σu Độ bền uốn tĩnh MPa m Khối lượng g F Tải trọng N 10 L Chiều dài mm 11 l1 Khoảng cách tâm gối tựa mm 12 Pmax Áp suất lớn MPa 13 P% Hệ số xác % 14 S% Hệ số biến động % 15 S 16 TCVN 17 T 18 Sai số cực đại ước lượng mm % Keo Methylen Diphenyl Isocyanate Sai số trung bình mẫu Tiêu chuẩn Việt Nam Nhiệt độ TS, Dn Độ trương nở chiều dày % 19 UF Keo Urea formaldehyde 20 v Thể tích 21 X Trị trung bình mẫu thống kê 22 γ Khối lượng thể tích g/cm3 23 τ Thời gian phút C cm3 vi DANH MỤC CÁC BẢNG TT Tên bảng Trang 1.1 : Kích thước loại dăm 12 2.1 : Các thành phần hoá học gỗ Keo lai 23 2.2 : Đặc điểm gỗ Keo lai Suối Hai làm ván dăm 24 2.3 : Khối lượng thể tích dạng rơm khác 26 2.4 : Hàm lượng nguyên tố rơm rạ ước tính (KLTT) thực rơm dựa hàm lượng nguyên tố 28 2.5 : Các thành phần hoá học rơm, rạ (tỷ lệ phần trăm so với khối lượng rơm khô): 29 2.6 : So sánh thành phần hoá học rơm, rạ gỗ 30 3.1 : Bố trí thí nghiệm cho loại ván dăm hỗn hợp lớp 45 3.2 : Lượng dăm, keo, chất đóng rắn cho ván thí nghiệm 49 3.3 : Kết số liệu khối lượng thể tích dạng ván dăm hỗn hợp lớp 59 3.4 : Kết số liệu khối lượng thể tích dạng ván dăm hỗn hợp lớp 60 3.5 : Kết số liệu độ trương nở chiều dày dạng ván dăm hỗn hợp lớp .61 3.6 : Kết số liệu độ trương nở chiều dày dạng ván dăm hỗn hợp lớp 61 3.7 : Kết số liệu độ bền uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp 63 3.8 : Kết số liệu độ bền uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp 64 3.9 : Kết số liệu mô đun đàn hồi uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp 65 3.10: Kết số liệu mô đun đàn hồi uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp .66 3.11: Kết số liệu cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp .68 3.12: Kết số liệu cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp .69 3.13: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơm -dăm gỗ loại lớp 71 3.14: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơm-dăm gỗ loại lớp 71 vii DANH MỤC CÁC HÌNH TT Tên hình Trang : Người dân đốt rơm, rạ đồng ruộng đường 12 1.1: Sơ đồ kiểm tra độ bền uốn tĩnh: 16 2.1: Cấu tạo chung lúa 25 2.2: So sánh đường cong hút-nhả ẩm rơm rạ (Thompson 1974) gỗ kim (Beall 2000) điều kiện môi trường 250C 28 2.3: Qui trình công nghệ sản xuất ván dăm lớp 31 2.4 Quan hệ độ bền uốn tĩnh ván dăm chiều dài dăm 39 2.5 Quan hệ độ bền uốn tĩnh ván dăm chiều rộng dăm 40 2.6 Quan hệ độ bền uốn tĩnh ván dăm chiều dày dăm 40 3.1: Sơ đồ dây chuyền công nghệ tạo ván dăm hỗn hợp rơmdăm gỗ 50 3.2: Các loại dăm 54 3.3: Sơ đồ phối trộn hỗn hợp dăm ván dăm lớp 55 3.4: Biểu đồ ép nhiệt 57 3.5: Ảnh hưởng kích thước dăm tới khối lượng thể tích dạng ván dăm hỗn hợp lớp 59 3.6: Ảnh hưởng kích thước dăm tới khối lượng thể tích dạng ván dăm hỗn hợp lớp 60 3.7 : Ảnh hưởng kích thước dăm tới độ trương nở chiều dày dạng ván dăm hỗn hợp lớp 61 3.8 : Ảnh hưởng kích thước dăm tới độ trương nở chiều dày dạng ván dăm hỗn hợp lớp 62 3.9 : Ảnh hưởng kích thước dăm tới cường độ uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp 63 3.10: Ảnh hưởng kích thước dăm tới cường độ uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp 64 viii 3.11 Ảnh hưởng kích thước dăm tới mo đun đàn hồi uốn tĩnh dạng ván dăm hốn hợp lớp 66 3.12 Ảnh hưởng kích thước dăm tới mo đun đàn hồi uốn tĩnh dạng ván dăm hốn hợp lớp 67 3.13 Ảnh hưởng kích thước dăm đến cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp 68 3.14 Ảnh hưởng kích thước dăm đến cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp 69 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, với phát triển kinh tế xã hội, nhờ thành tựu khoa học kỹ thuật người sản xuất loại ván nhân tạo thay dần gỗ tự nhiên Nguyên liệu cho ngành ván nhân tạo gỗ thực vật phi gỗ Tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới, đặc biệt tận dụng tối đa phế liệu vào sản xuất ván nhân tạo vấn đề đặt cho nhà khoa học Việt Nam nước có văn minh lúa nước lâu đời Sản lượng lúa năm 2009 đạt 38,9 triệu (Theo thống kê niên giám sản lượng lúa gạo Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009) Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Với ước tính lượng rơm, rạ chiếm khoảng 50% khối lượng lúa khô (Theo Kadam 2000) Như vậy, lượng rơm, rạ hàng năm Việt Nam hàng chục triệu Tuy nhiên Việt Nam, rơm, rạ chưa thực sử dụng có hiệu đặc điểm thu gom không tập trung thói quen người dân vùng miền có khác Trước sau thu hoạch, rơm, rạ thường đánh đống dùng dần làm chất đốt gia đình làm thức ăn dự trữ cho trâu, bò Việc sử dụng rơm kiểu phổ biến tất nước Đông Nam Á Việt Nam Những năm gần đời sống nhân dân lên nên vấn đề chất đốt nông thôn không căng thẳng, có điện khí gas thay Trong nông nghiệp hầu hết giới hóa, trâu bò không nuôi nhiều, rơm trở thành gánh nặng cho người dân Vì cách xử lý thuận tiện đốt rơm đồng ruộng, chí đường sau mùa vụ Theo nhà y học, khói bụi đốt rơm, rạ làm ô nhiễm không khí, gây tác hại lớn sức khỏe người Trẻ em, người già người có bệnh hô hấp, bệnh mãn tính Các nhà khoa học cho biết thành phần chất gây ô nhiễm không khí đốt rơm, rạ, tác động đến sức khỏe người 67 2460,07 Mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MPa) 2500,00 2328,16 2000,00 1500,00 1850,59 1482,44 1000,00 500,00 2.1 2.2 2.3 2.4 Loại hình ván Hình 3.12 Ảnh hưởng kích thước dăm tới mô đun đàn hồi uốn tĩnh dạng ván dăm hỗn hợp lớp * Nhận xét: Qua kết thí nghiệm thể cho thấy: Ván dăm lớp mô đun đàn hồi uốn tĩnh tăng lên kích thước dăm tăng lên Ván dăm lớp tăng kích thước dăm tăng đến mức dăm thô giá trị mô đun đàn hồi lại giảm xuống Nguyên nhân tượng ảnh hưởng kích thước dăm có mặt rơm, giải thích nguyên nhân tương tự ảnh hưởng dộ bền uốn tĩnh 3.5.6 Ảnh hưởng độ bền kéo vuông góc Kết thể phụ biểu 05 Xử lý thống kê số liệu Bảng sau; 68 Bảng 3.11 Kết số liệu cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp Các đặc trưng thống kê Loại hình ván X s S% P% C95% 1.1 0,47 0,02 4,02 1,42 0,02 1.2 0,41 0,02 4,95 1,75 0,02 1.3 0,31 0,02 6,39 2,26 0,02 0,50 0,47 Độ bền kéo vuông góc (MPa) 0,45 0,41 0,40 0,35 0,31 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 1.1 1.2 1.3 Loại hình ván Hình 3.13 Ảnh hưởng kích thước dăm đến cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp 69 Bảng 3.12 Kết số liệu cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp Các đặc trưng thống kê Loại hình ván X s S% P% C95% 2.1 0,47 0,03 5,62 1,99 0,02 2.2 0,42 0,04 9,53 3,37 0,03 2.3 0,40 0,03 7,57 2,68 0,03 2.4 0,30 0,04 12,43 4,39 0,03 0,50 0,47 Độ bền kéo vuông (MPa) 0,45 0,42 0,40 0,40 0,35 0,30 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 2.1 2.2 2.3 2.4 Loại hình ván Hình 3.14 Ảnh hưởng kích thước dăm đến cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp * Nhận xét: Qua kết thí nghiệm cho thấy kích thước dăm có ảnh hưởng đến cường độ kéo vuông góc bề mặt ván Điều giải thích sau: 70 Ván dămkích thước dăm lớn truyền nhiệt vào bên ván hơn, khả làm mềm hóa dăm giảm nên tiếp xúc dăm-dăm cường độ kết dính bên giảm dẫn đến cường độ kéo vuông góc bề mặt ván giảm Vật liệu rơm có lớp chất sáp (wax) vỏ, thành phần kỵ nước làm giảm khả thấm ướt bề mặt vật liệu, giảm khả thẩm thấu, kết dính keo Khi kích thước rơm tăng lên, tăng diện tích bề mặt có chứa chất sáp làm cho cường độ kết dính ván giảm dẫn đến kéo vuông góc bề mặt ván giảm Đối với dăm rơm kích thước nhỏ, trình nghiền dăm bị vỡ nhiều nên lượng SiO2 rơm rơi bớt làm giảm lượng chất có hại tới khả kết dính keo nên cường độ kéo vuông góc bề mặt ván cao Mặt khác vật liệu rơm, rạ truyền nhiệt kém, kích thước dăm thô nên khả truyền nhiệt giảm nên tiếp xúc dămdăm khó khăn làm cho cường độ kết dính lớp bên giảm 3.6 Phân tích đánh giá kết nghiên cứu Tổng hợp kết kiểm tra tính chất ván mẫu, so sánh với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7754 : 2007 ván dăm chịu tải sử dụng điều kiện khô (P4) + Loại ván lớp: 71 Bảng 3.13: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơmdăm gỗ loại lớp Các loại ván Các tính chất Tiêu chuẩn TCVN 7754 : 2007 (P4) Tiêu chuẩn TCVN 7754 : 2007 (P2) 1.1 1.2 1.3 17,92 2460 16,31 2310 16 13 MOE, MPa 13,80 1840 300 1800 IB, MPa 0,47 0,41 0,31 0,40 0,4 TS, % 12,54 14,12 18,75 16 - MOR, MPa Bảng 3.14: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơmdăm gỗ loại lớp Các loại ván Các tính chất Tiêu chuẩn TCVN 7754 : 2007 (P4) Tiêu chuẩn TCVN 7754 : 2007 (P2) 2.1 2.2 2.3 2.4 16,54 1850 17,36 2328 17,97 2460 16 13 MOE, MPa 15,69 1482 300 1800 IB, MPa 0,47 0,42 0,4 0,3 0,40 0,4 TS, % 9,52 12,14 15,5 18,15 16 - MOR, MPa Nhìn bảng kết tổng hợp tính chất ván dăm từ hỗn hợp rơm-dăm gỗ với tỷ lệ trộn rơm : dăm gỗ = 25% : 75%, cho thấy kích thước dăm có ảnh hưởng xấu đến tính chất ván, thể rõ rệt loại dăm rơm gỗ thô Khi kích thước dăm tăng lên hầu hết tính chất ván dăm có ảnh hưởng, độ trương nở, cường độ kéo vuông góc (IB, TS) giảm; độ bền uốn tĩnh, mô đun đàn hồi uốn tĩnh (MOR, MOE) tăng sau lại 72 giảm xuống So sánh với tiêu chuẩn sản phẩm ván dăm dùng cho nội thất điều kiện khô (P2) ván dăm chịu tải điều kiện khô (P4) cho thấy: - Đối với loại ván dăm lớp (kí hiệu dạng ván 1.3), có kích thước dăm rơm (chiều dài 25 – 35mm, rộng 1,5 – 3mm) kích thước dăm gỗ (chiều dài 20 – 25mm, rộng 1,5 – 3mm, dày 0,5 – 1mm) tiêu TS IB không đạt tiêu chuẩn cho ván dăm dùng cho nội thất điều kiện khô (P2) - Ván dăm lớp: + Dạng ván 2.4, lớp lõi có kích thước dăm rơm (chiều dài 25 – 35mm, rộng 1,5 – 3mm) kích thước dăm gỗ (chiều dài 20 – 25mm, rộng 1,5 – 3mm, dày 0,5 – 1mm) tiêu TS IB không đạt tiêu chuẩn cho ván dăm dùng cho nội thất điều kiện khô (P2) + Dạng ván 2.1 lớp lõi có mức kích thước dăm chiều dài: 10 – 20mm, rộng – 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm tiêu MOE không đạt cho ván dăm dùng cho nội thất điều kiện khô (P2) Vậy qua kết nghiên cứu nói rằng: sử dụng rơm rạ kết hợp với dăm gỗ dùng tỷ lệ trộn rơm : dăm gỗ = 25% : 75% , với kích thước dăm phù hợp, để sản xuất ván dăm đáp ứng tiêu chất lượng cho ván dăm dùng làm nội thất xây dựng Khoảng kích thước dăm phù hợp cho sản xuất là: - Đối với ván dăm lớp kích thước dăm chiều dài: 10 – 20mm, rộng 1– 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm - Đối với ván dăm lớp kích thước dăm dùng cho lớp mặt chiều dài – 10mm, rộng 0,5– 1mm, dày (dăm gỗ) 0,2 – 0,5mm Lớp lõi có kích thước dăm rơm (chiều dài 10– 25mm, rộng 1,5 – 3mm) kích thước dăm gỗ (chiều dài 20 – 25mm, rộng 1,5 – 3mm, dày 0,5 – 1mm) 73 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu đưa số kết luận sau: Chúng nghiên cứu ảnh hưởng kích thước dăm đến chất lượng ván dăm hỗn hợp, đạt mục tiêu đề Tìm khoảng kích thước dăm đạt tiêu chất lượng ván tốt loại ván nghiên cứu: + Đối với ván dăm lớp kích thước dăm chiều dài: 10 – 25mm, rộng 1– 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm; + Đối với ván dăm lớp kích thước dăm dùng cho lớp mặt chiều dài – 10mm, rộng 0,5– 1mm, dày (dăm gỗ) 0,2 – 0,5mm Lớp lõi chiều dài 10 – 25mm, rộng 1– 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm Qua kết nghiên cứu cho thấy kích thước dăm có ảnh hưởng đến tính chất ván Căn vào tính chất kiểm tra chất lượng bề mặt ván quan sát trực quan, so sánh với tiêu chuẩn TCVN 7754: 2007 sử dụng 03 loại ván (dạng ván 1.2, 2.2, 2.3) làm đồ nội thất, xây dựng Qua trình nghiên cứu, thực nghiệm tạo ván dăm từ hỗn hợp rơmdăm gỗ với tỷ lệ trộn rơm : dăm gỗ = 25% : 75% xác định tính chất chủ yếu sản phẩm đưa số kết luận sau: - Đã tạo loại ván dăm hỗn hợp lớp, lớp theo cấp kích thước dăm thiết kế kiểm tra, đánh giá mối quan hệ kích thước hỗn hợp dăm với số tính chất ván - Đề tài đạt mục tiêu nghiên cứu mối quan hệ kích thước dăm đến tính chất học, vật lý ván mẫu - Trong loại ván mà đề tài thực nghiên cứu, so sánh kết đạt với tiêu chuẩn cho thấy: 74 + Đối với ván dăm lớp kích thước dăm chiều dài: 10 – 20mm, rộng 1– 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm; + Đối với ván dăm lớp kích thước dăm dùng cho lớp mặt chiều dài – 10mm, rộng 0,5– 1mm, dày (dăm gỗ) 0,2 – 0,5mm Lớp lõi chiều dài 10 – 20mm, rộng 1– 2mm, dày (dăm gỗ) 0,5 – 1mm cho kết tốt - Qua ta khẳng định kích thước hỗn hợp dăm có ảnh hưởng đến tính chất ván - Căn vào tính chất kiểm tra chất lượng bề mặt ván quan sát trực quan, so sánh với tiêu chuẩn TCVN 7754: 2007 sử dụng 03 loại ván (dạng ván 1.2, 2.2, 2.3) làm đồ nội thất, xây dựng như: bàn, ghế, tủ, vách ngăn, giá sách, … Kiến nghị Trong trình nghiên cứu đề tài, từ kết đạt có số đề xuất sau: - Mở rộng phạm vi nghiên cứu nhiều cấp kích thước dăm - Nghiên cứu mối quan hệ kích thước dăm chất lượng ván dăm hỗn hợp với tỷ lệ hỗn hợp dăm khác với loại keo khác - Để phát triển sử dụng hữu hiệu nguồn phế liệu rơm, rạ cần có nghiên cứu tiếp phần lại thân lúa phần rạ - Nghiên cứu sử dụng rơm, rạ giống lúa khác, vùng khác để có kết luận toàn diện loại nguyên liệu - Nghiên cứu sử dụng rơm, rạ kết hợp với loại gỗ khác loại phế liệu khác để làm đa dạng hóa nguồn nguyên liệu cho công nghệ sản xuất ván dăm - Khi sử dụng rơm, rạ làm vật liệu sản xuất ván dăm nhược điểm lớn chúng khả thấm keo cần có nghiên cứu tiếp 75 như: sử dụng loại keo có tính tốt hóa chất xử lý rơm, rạ trước ép ván - Tạo kích thước, hình dạng dăm phù hợp có ảnh hưởng lớn tới chất lượng ván để khắc phục nhược điểm có đề xuất giải pháp công nghệ sử dụng máy tạo dăm chuyên dụng cho rơm, rạ nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Văn Bỉ (2006), Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm, Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây Hồ Xuân Các - Hứa Thị Huần Công nghệ sản xuất ván dăm gỗ Hội khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp TP Hồ Chí Minh, 1994 Hà Chu Chử (1999), ‫״‬Ván nhân tạo - loại vật liệu cần đẩy mạnh sản xuất ‫״‬, Tạp chí công nghệ kinh tế lâm nghiệp Phạm Văn Chương Nguyễn Hữu Quang (2004), Công nghệ sản xuất ván dán ván nhân tạo đặc biệt, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây Hoàng Thúc Đệ (1993), Bài giảng công nghệ sản xuất ván nhân tạo - Học phần chuyên sâu, Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây Hoàng Thúc Đệ, Định mức tiêu hao gỗ tròn (m3) để sản xuất 1tấm ván dăm lớp dùng đồ mộc thông dụng Kết nghiên cứu khoa học 1995 - 1999, Trường Đại học Lâm Nghiệp Bùi Hải GS.TS Trần Thế Sơn (2005), Kỹ thuật nhiệt, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội Hứa Thị Huần (1997), Công nghệ sản xuất ván nhân tạo - Học phần II, Trường Đại học Nông lâm TP HCM Húa Thị Huần, Keo dán gỗ, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 1994 10 Lê Đình Khả (1999), Nghiên cứu sử dụng giống lai tự nhiên Keo tai tượng Keo tràm Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Ngô Kim Khôi (1998), Thống kê toán học, Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 12 Chu Công Nghị (2010), Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả dán dính rơm sản xuất ván dăm”, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội 13 Hoàng Hữu Nguyên (1999), Một số định hướng phát triển ngành chế biến lâm sản Việt Nam năm tới, Báo cáo chuyên đề lớp cao học ngành chế biến lâm sản số 10/2001 14 Nguyễn Trọng Nhân (1997), Nghiên cứu cọng dừa nước để tạo ván dăm,Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 15 Nguyễn Hồng Nhiên (2002), Nghiên cứu số tính chất công nghệ gỗ Keo lai phục vụ cho sản suất ván dăm, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 16 Uông Hoa Phúc (1998), Toàn tập công nghiệp gỗ thực dụng - Quyển ván dăm, Biên dịch PGS.TS Hoàng Thúc Đệ, Ths Phan Duy Hưng, Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội 17 Ngô Anh Sơn (2004), Nghiên cứu đánh giá khả sử dụng phế liệu (cành, ngọn) sau khai thác để sản xuất ván dăm từ gỗ Leo lai, Luận văn Thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 18 Trần Quốc Tế cộng (2007), Đề tài cấp “Nghiên cứu chế tạo phụ gia nâng cao độ bền ẩm cho ván dăm gỗ điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam”, Viện vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng 19 Vũ Đình Thanh (2010), Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ kết cấu tới số tính chất học chủ yếu ván dăm lớp dạng lõi rơm lớp mặt phế liệu ván bóc, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Lâm nghiêp, Hà Nội 20 Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh, Bài giảng công nghệ sản xuất ván nhân tạo Tập II, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, 1993 21 Nguyễn Văn Thuận Phạm Văn Chương (1993), Bài giảng công nghệ sản xuất ván nhân tạo tập 1, Đai học Lâm nghiệp Việt Nam 22 Nguyễn Văn Thuận (1993), Bài giảng Keo dán gỗ, Trường đại học Lâm nghiệp 23 Lê Xuân Tình (1998), Giáo trình Khoa học gỗ, Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 24 Tiêu chuẩn Quốc gia (2007), TCVN 7756:2007; TCVN 7751:2007; TCVN 7754:2007 25 Jiang yuandan Công nghệ sản xuất ván nhân tạo từ nguyên liệu phi gỗ, Nxb lâm nghiệp Trung Quốc, Bắc Kinh, 1989 26 Zhou dingguo, Mei changxing Công nghệ vật liệu từ phế liệu nông nghiệp, Wood industry, Vol 4, 2005 Tiếng Anh 27 Alex Wilson (1995), Straw: The next great building material Environmental Building News, May 1Changtong Mei and Dingguo Zhou (2001), Effect of Straw Substitution Level on Properties of Wood-straw Hybrid Particleboard, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China 28 Changtong Mei and Dingguo Zhou (2001), Effect of Straw Substitution Level on Properties of Wood-straw Hybrid Particleboard, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037, China 29 David A Pease, Wood process adapted to straw particleboard Wood technology, sep, 1997 30 Elvira C.Fernandez, Vanessa P.Taja-on (2000), The use and processing of rice straw in the manU-Facture of cement bonded fibreboard in Proceedings of workshop Wood cement composites in the Asia Pacific region, P.D.Evans (ed.) 31 George Mantanis, Jochem Berns (2001), Strawboards bonded with urea formaldehyde resins In proceedings of the 35th International particleboard/composite materials symposium, WSU, Pullman 32 Greggory S Karr, Enzhi Cheng, Xiuzhi S Sun (2000), Physical properties of strawboard as affected by processing parameters, Industrial Crops and Products 12 : 19-24 33 Guangping Han, Kenji Umemura, Shuichi Kawai, Hiromu Kajita (1999), Improvement mechanism of bondability in U-F-bonded reed and wheat straw boards by silane coupling agent and extraction treatments, Journal of Wood Science 45: 299-305 34 Gu Ji-you, Gao Zhen-hua (2002), A discussion on producing agro-residue composites with isocyanate resins, Journal of Forestry Research 13(1): 74-76 35 Han-Seung Yang, Dae-Jun Kim and Hyun-Joong Kim (2003), Rice straw– wood particle composite for sound absorbing wooden construction materials, Bioresource Technology 86 (2): 117-121 36 Holzund Kunstsoffverarb, Adhesive formaldehyde wood and agriculture residues, Vol 12, 1997 37 Kiran L.Kadam, Loyd H.Forest, W.Alan Jacobson (2000), Rice straw as a lignocellulosic resource: collection, processing, transportation, and environmental aspects, Biomass and Bioenergy 18: 369-389 38 Li xiaoping, Zhou dingguo Preparation of extruded hollow rice straw particleboard China forest products industry, 2007 39 Summers M D.(2000), Fundermental properties of rice straw in comparison with softwoods Paper submitted for the requirements of ESPM 286: Physical Properties of Wood Prof Frank Beall December 21, 2000 pp 40 Xiaoqun Mo, Jie Hu, X Susan Sun, Jo A Ratto (2001), Compression and tensile strength of low density straw protein particleboard, Industrial Crops and Products 14: 1-9 41 Xiaoqun Mo, Enzhi Cheng, Donghai Wang, X Susan Sun (2003), Physical properties of medium density wheat straw particleboard using different adhesives, Industrial Crops and Products 18: 47-53 42 Xiaoqun Mo, Donghai Wang, Xiuzhi S Sun(2005), Straw-Based Biomas and Biocomposite 43 Xianjun Li, Zhiyong Cai, Jerrold E Winandy, Altaf H Basta 2010, Select properties of particleboard panels manufacture from rice straws of different geometries, Bioresource Technology 101 (2010) 4662-4666 44 Wang Fenghu, Li Yuanling, Sun Jianping, Zhu Xiaodong, Technology of fire- retardant straw based panel formaldehyde furniture manufactring Journal of Fujian college of Forestry, Vol.1, 2009 45 Http://www.vnexpress Net/khoa hoc cho cong nghe/2006/03/3B9E79DE 46 Http://Cong nghe khoa hoc.org/forum/showthreat.phpt=134 PHỤ LỤC ... nghiệp: Nghiên cứu mối quan hệ kích thước dăm chất lượng ván dăm từ hỗn hợp rơm -dăm gỗ Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ kích thước dăm với chất lượng ván dăm từ hỗn hợp dăm rơm. .. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu mối quan hệ kích thước dăm đến chất lượng ván dăm cho loại ván dăm lớp lớp từ hỗn hợp rơm – dăm gỗ 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nguyên vật liệu + Nguyên liệu rơm giống... cường độ kéo vuông góc dạng ván dăm hỗn hợp lớp .69 3.13: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơm -dăm gỗ loại lớp 71 3.14: Một số tính chất ván dăm hỗn hợp rơm -dăm gỗ loại lớp 71 vii DANH MỤC
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước dăm và chất lượng ván dăm hỗn hợp rơm dăm gỗ , Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước dăm và chất lượng ván dăm hỗn hợp rơm dăm gỗ , Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước dăm và chất lượng ván dăm hỗn hợp rơm dăm gỗ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay