KIỂM TRA CHUYÊN lần 1 hóa học 9 2016 2017 (2)

4 15 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:10

PHÒNG GD-ĐT TP PLEIKU TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU HỌ VÀ TÊN: ĐỀ BÀI KIỂM TRA CHUYÊN LẦN – NĂM 2016-2017 MÔN HÓA HỌC – LỚP Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) LỚP: Câu I: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học, tách riêng chất từ hỗn hợp gồm CuO,Ag,Mg Viết PTHH xảy 2.Hãy xác định chất A, B, C,hoàn thành phương trình phản ứng sơ đồ sau: Cu CuCl2 A C B Câu II: (2 điểm ) Chỉ dùng thêm quỳ tím nhận biết dung dịch chứa chất sau : Na2CO3, Al(NO3)3, HCl BaCl2,Na2SO4 2.Từ nguyên liệu ban đầu quặng Sắt Pirit FeS 2, muối ăn, không khí, nước, thiết bị hoá chất cần thiết, điều chế FeSO4, Fe(OH)3, NaHSO4 Viết phương trình hoá học điều chế chất đó? Câu III: (2 điểm) Cho 44,2 gam hỗn hợp hai muối sunfat kim loại hoá trị I kim loại hoá trị II tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2, thu 69,9gam chất kết tủa Tính khối lượng muối thu dung dịch sau phản ứng? Khi hòa tan hoàn toàn hiđroxit kim loại M (có hóa trị II) lượng vừa đủ dd H2SO4 20% Sau phản ứng thu dung dịch muối trung hoà có nồng độ 27,21%.Xác định công thức hidroxit Kim loại M Câu IV: (2 điểm) Cho m gam bột Sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,16 mol Cu(NO 3)2 0,4 mol HCl Lắc cho phản ứng xảy hoàn toàn Sau phản ứng thu hỗn hợp kim loại có khối lượng 0,7m gam V lít khí (đktc) Tính V m? Nung đến hoàn toàn 30gam CaCO3 dẫn toàn khí thu vào 800ml dung dịch Ba(OH) 2, thấy thu 31,08 gam muối axit Hãy tính nồng độ mol dung dịch Ba(OH)2? Câu V: (2 điểm) Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 muối cacbonat kim loại R lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu dung dịch D 3,36 lít khí CO đktc Thêm 32,4 gam nước vào dung dịch D dung dịch E Nồng độ MgCl dung dịch E 5% Xác định kim loại R thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp A -Hết - Câu Câu I (2đ) Câu II (2đ) HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CHUYÊN LẦN I MÔN HÓA HỌC – LỚP Đáp án { + O2 ,t Cu  → CuO CuCl2 NaOH Cu (OH )2 t CuO H ,t Cu CuO HCl →   →  →  →  MgCl2   HCl t0 dpnc →  MgCl2  → { MgCl2  → { Mg  MgO  MgO  Ag   Mg (OH )   Mg  HCl  { Ag Viết đầy đủ PT Xác định : A Cu(OH)2 B CuSO4 C CuO PT : Viết PT - Dùng QT làm thuốc thử: + Làm QT chuyển xanh dung dịch Na2CO3 + Không làm QT chuyển màu Na2SO4; BaCl2 (Nhóm 1) + Làm QT chuyển đỏ dung dịch HCl ; Al(NO3)3 (Nhóm 2) -Dùng dung dịch Na2CO3 làm thuốc thử đề phân biệt chất nhóm + Có kết tủa BaCl2 + Không có kết tủa Na2SO4 -Dùng dung dịch Na2CO3 làm thuốc thử để phân biệt chất nhóm + Có kết tủa có bọt khí Al(NO3)3 + Có bọt khí HCl Viết đầy đủ PT t0 → 2Fe2O3 + 8SO2 - Nung quặng Sắt Pirit không khí: 4FeS2 + 11O2  dpcmn → 2NaOH + Cl2+ H2 - Điện phân dd NaCl có màng ngăn xốp: 2NaCl + H2O  t0 → 2Fe + 3H2O - Điều chế Fe:Fe2O3 + 3H2  t 0,V2O5 - Điều chế H2SO4: 2SO2 + O2  → 2SO3; SO3 + H2O  → H2SO4 t 0,V2O5 - Điều chế H2SO4: 2SO2 + O2 → 2SO3;SO3 + H2O  → H2SO4 - Điều chế FeSO4:Fe + H2SO4  → FeSO4 + H2 t0 → 2FeCl3;FeCl3 + 3NaOH  → Fe(OH)3+ 3NaCl - Điều chế Fe(OH)3:2Fe + 3Cl2  Câu III (2đ) Điểm - Điều chế NaHSO4:NaOH + H2SO4  → NaHSO4+ H2O - Gọi A, B ký hiệu hoá học kim loại trị I II a, b số mol muối sunfat tương ứng Có phương trình: A2SO4 + BaCl2→ BaSO4 + ACl (1) amol amol amol amol BSO4 + BaCl2 → BaSO4 + BCl2 (2) bmol bmol bmol bmol 69,9 = 0,3( mol ) - Ta có a + b = 233 - Theo phương trình phản ứng (1) (2): nBaCl2 = nBaSO4 = 0,3(mol) → mBaCl2 = 0,3x208 = 62,4(gam) -Theo định luật bảo toàn khối lượng: m(A2SO4; BSO4) + mBaCl2 = mBaSO4 + m(ACl; BCl2) suy ra: 44,2 + 62,4 = 69,9 + m (ACl; BCl2) m(ACl;BaCl2)=36,7gam 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu IV (2đ) Câu V (2đ) 2.Xét a mol M(OH)2 tham gia phản ứng M(OH)2 + H2SO4 → MSO4 + 2H2O amol a mol amol 98.a.100% = 27, 21% C%(MSO4)= ( M + 34)a + 20% Giải M = 64 (g/mol) M Cu Fe + Cu (NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (1) 0,16 mol 0,16 mol 0,16 mol 0,16 mol Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol Vì phản ứng xảy hoàn toàn mà sau thu đưọc hỗn hợp kim loại, suy Fe dư; Cu(NO3) HCl phản ứng hết Thể tích H2 sinh đktc = 0,2 x 22,4 = 4,48 (lít) nFe = nCu = nCu(NO3)2 = 0,16 (mol) nFe = 1/2nHCl = 0,2 (mol) mFe dư = m – (0,16 + 0,2) x 56 = (m – 20,16) mCu sinh = 0,16 x 64 = 10,24 (gam) Vì hỗn hợp hai kim loại thu có khối lượng = 0,7m (gam), ta có: (m – 20,16) + 10,24 = 0,7m Giải m = 33,067(gam) t0 → CaO + CO2 CaCO3  (1) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O (2) 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 (3) nCaCO3 = 0,3 (mol); nBa(HCO3)2 = 31,08/259 = 0,12 (mol) Nếu tạo muối axit CM Ba(OH)2 = 0,12/0,8 = 0,15(M) Nếu tạo hỗn hợp hai muối CM Ba(OH)2 = 0,18/0,8 = 0,225(M) Đặt công thức muối cacbonat kim loại R R2(CO3)x (x hoá trị R) MgCO3 (r) + HCl(dd) → MgCl2 (dd) + CO2 (k) + H2O(l) (1) R2(CO3)x (r) + 2xHCl(dd) → RClx (dd) + xCO2 (k) + xH2O(l) (2) nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) → mCO2 = 0,15 44 = 6,6 (g) Từ (1) (2): nHCl = 2nCO2 = 0,15 = 0,3 (mol) 0,3.36,5.100 = 150 (g) → m dd HCl = 7,3 → m dd E = 150 + 14,2 – 6,6 + 32,4 = 190 (g) → m MgCl2 = 0,5 0,5 190.5 = 9,5(g) → n MgCl2 = 9,5/95 = 0,1 (mol) 100 Từ (1): n MgCO3 = n CO2 = n MgCl2 = 0,1 mol → n CO2 (2) = 0,05 mol m MgCO3 = 8,4 g → n R2(CO3)x = 14,2 – 8,4 = 5,8 (g) Ta có PT: 0,1(2MR + 60x) = 5,8 với x = 2, MR = 56 thoả mãn.Vậy R Fe % khối lượng MgCO3 = 8,4/14,2 100 ≈ 59,15 (%) % khối lượng FeCO3 = 100 – 59,15 = 40,85 (%) Chú ý:- Các PT viết thiếu điều kiện; cân sai trừ 1/2 số điểm PT - Các cách giải khác cho điểm tương đương - Hết 0,5 0,5 ... xH2O(l) (2) nCO2 = 3,36/22,4 = 0 ,15 (mol) → mCO2 = 0 ,15 44 = 6,6 (g) Từ (1) (2): nHCl = 2nCO2 = 0 ,15 = 0,3 (mol) 0,3.36,5 .10 0 = 15 0 (g) → m dd HCl = 7,3 → m dd E = 15 0 + 14 ,2 – 6,6 + 32,4 = 19 0... 0,5 0,5 19 0.5 = 9, 5(g) → n MgCl2 = 9, 5 /95 = 0 ,1 (mol) 10 0 Từ (1) : n MgCO3 = n CO2 = n MgCl2 = 0 ,1 mol → n CO2 (2) = 0,05 mol m MgCO3 = 8,4 g → n R2(CO3)x = 14 ,2 – 8,4 = 5,8 (g) Ta có PT: 0 ,1( 2MR... amol a mol amol 98 .a .10 0% = 27, 21% C%(MSO4)= ( M + 34)a + 20% Giải M = 64 (g/mol) M Cu Fe + Cu (NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu (1) 0 ,16 mol 0 ,16 mol 0 ,16 mol 0 ,16 mol Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 0,2 mol
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM TRA CHUYÊN lần 1 hóa học 9 2016 2017 (2) , KIỂM TRA CHUYÊN lần 1 hóa học 9 2016 2017 (2) , KIỂM TRA CHUYÊN lần 1 hóa học 9 2016 2017 (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay