Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9

17 30 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:01

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9 KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2005 MƠN HĨA HỌCLỚP – 2006 PHẦN A: Trắc nghiệm Hãy chọn câu câu sau – Khoanh tròn vào đầu câu chọn Câu 1: Hãy cho biết cách xếp sau theo chiều tính kim loại giảm dần: a/ Na, Mg, Al, K b/ K, Na, Mg, Al c/ Al, K, Na, Mg d/ Mg, K, Al, Na Câu 2: Dựa vào kiện số kiện sau để nói chất vô hay hữu cơ: a/ Trạng thái (rắn, lỏng, khí) b/ Màu sắc c/ Độ tan nước d/ Thành phần nguyên tố Câu 3: Chất hữu A chất rắn, màu trắng điều kiện thường, tan nhiều nước Khi đốt cháy thu CO2 H2O A chất chất sau: a/ Etilen b/ Rượu etylic c/ Axit axetic d/ Chất béo e/ Glucozơ Câu 4: Để khử hoàn toàn 40g hỗn hợp CuO Fe 2O3, người ta phải dùng 15,68 lít khí CO (ở đktc) Thành phần phần trăm oxit hỗn hợp là: a/ 20% 80% b/ 30% 70% c/ 50,5% 49,5% d/ 35% 65% (Cho: Cu = 64; Fe = 56; O = 16) Câu 5: Các chất hidrocacbon: metan, etilen, axetilen, benzen có tính chất hóa học chung nào? a/ Có thể tác dụng với dung dòch brom b/ Có thể tác dụng với khí oxi c/ Có thể tác dụng với khí clo d/ Không có tính chất chung Câu 6: Cho brom tác dụng với benzen tạo brombenzen Khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7 gam brombenzen, biết hiệu suất phản ứng đạt 80% là: a/ 12,76 gam b/ 9,75 gam c/ 15,7 gam d/ 7,68 gam (Cho: Br = 80; C = 12; H = 1) Câu 7: Có hợp chất A, B, C, D cho biết số kết thí nghiệm chúng sau: Hợp Tác dụng với Đốt cháy chất dung dòch nước brom A Không có tượng Cháy với lửa xanh, nóng, khói B Dung dòch brom bò Số mol nước sinh hai lần số mol khí màu đem đốt C Không có tượng Cháy với lửa đỏ, có nhiều khói đen (muội than) D Dung dòch brom bò Số mol nước số mol khí đem đốt màu A, B, C, D chất số chất sau: CH4, C2H4, C2H2, C6H6 Trả lời: A: ………………………… B: …………………………… C: …………………… D:………………… Phần B: Tự luận Câu 1: ( điểm) Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển hóa sau (ghi điều kiện phản ứng có) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → CO2 → NaHCO3 Câu 2: ( điểm) Viết công thức cấu tạo, công thức thu gọn dạng mạch vòng hợp chất có công thức sau: a/ C 3H b/ C 4H Câu 3: ( điểm) Cho 25ml dung dòch axit axetic tác dụng hoàn toàn với magiê Cô cạn dung dòch sau phản ứng, người ta thu 7,1 gam muối a/ Viết phương trình phản ứng b/ Tính nồng độ mol dung dòch axit c/ Tính thể tích khí hidro sinh đktc d/ Để trung hòa 25ml dung dòch axit nói cần ml dung dòch NaOH 0,75M KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2006 MƠN HĨA HỌCLỚP – 2007 PHẦN A: Trắc nghiệm Hãy chọn câu câu sau – Khoanh tròn vào đầu câu chọn Câu Trong cách xếp sau, cách xếp theo chiều tính phi kim giảm dần? a F2, P, S, Cl2 b F2, Cl2, S, P c P, S, F2, Cl2 d F2, Cl2, P, S Câu Ngày bảng tuần hoàn NTHH xếp theo: a Chiều tăng dần số lớp electron nguyên tử b Chiều tăng dần nguyên tử khối c Chiều tăng dần hóa trò nguyên tố d Chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử Câu Trong dãy chất sau, dãy chất gồm toàn hợp chất hữu cơ? a CaCO3, NaCl, CO2, CH4, H2CO3 b.NaHCO3, Na2CO3, CO, CO2, CH3COOH c CH4, C2H4O2, C6H6, C2H2, C4H10 d CO2, H2O, C2H5Cl, C2H5OH, C2H2 Câu Một hợp chất hữu chất khí, tan nước, cháy tỏa nhiều nhiệt, tạo thành khí cacbonic nước, hợp chất tham gia phản ứng với clo, không tham gia phản ứng cộng với clo Hợp chất là: a C2H4 b C2H2 c CH4 d C6H6 Câu Thể tích rượu etylic 90o cần lấy để pha thành lít rượu etylic 45 o là: a lít b lít c lít d lít Câu Khi đốt cháy hoàn toàn hidro cacbon X thu tỷ lệ số mol CO nước 2:1 Vậy X là: a C2H4 b C6H12 c C3H8 d C2H2 PHẦN B: Tự luận Câu 1.Hãy chọn chất thích hợp để điền vào chỗ trống phương trình hóa học sau: nhsá ng a CH4 + ………………  → CH3Cl + …………… t sắ t,to b C6H6 + ………………  → ……… + HBr H2SO4 đặ c  → CH3COOC2H5 + ………… c CH3COOH + ………… ¬   o t NH  → C6H12O7 + …………… d C6H12O6 + ……… to Câu Nêu phương pháp hóa học để phân biệt chất sau: C2H5OH, CH3COOC2H5, CH3COOH Các hóa chất xem có đầy đủ, viết phương trình hóa học xảy (nếu có) Câu Cho 56,25 gam glucozơ lên men thành rượu etylic Lượng khí thoát dẫn vào bình đựng dung dòch Ca(OH) (dư) thấy tạo 50 gam kết tủa a Viết phương trình hóa học phản ứng xảy b Tính khối lượng rượu etylic thu c Tính hiệu suất phản ứng lên men rượu ( C = 12; H = ; O = 16 ; Ca = 40) KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN HĨA HỌCLỚP PHẦN A: Trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu Trong dãy chất sau đây,dãy gồm toàn hợp chất hữu cơ? a Muối ăn, đường kính, cồn, bột gạo, xăng b Mỡ, bơ, sữa đậu nành, dầu ăn, dầu hỏa c Kim cương, khí oxi, đá vôi, giấm ăn, muối iôt d Cả a b Câu Số công thức cấu tạo dạng mạch vòng có ứng với công thức phân tử C4H8 là: a b c d Câu Có lọ chứa dung dòch sau: rượu etylic, dung dòch glucozơ axit axetic Có thể dùng thuốc thử sau để phân biệt: a Giấy quỳ tím natri b Na AgNO3/NH3 c Giấy quỳ tím AgNO3/NH3d Tất Câu Cho 60 gam axit axetic tác dụng với 100 gam rượu etylic Nếu hiệu suất phản ứng 62,5% lượng este thu là: a 65g b 75g c 55g d 85g Câu Dãy chất làm màu dung dòch brom là: a C2H4, C6H6, CH4 b C2H2, CH4, C2H4 c C2H2, C2H4 d C2H2, H2, CH4 Câu Nguyên tử nguyên tố X có điện tích hạt nhân 17+, vò trí X bảng tuần hoàn nguyên tố là: a Chu kỳ 3, nhóm VII b Chu kỳ 3, nhóm V c Chu kỳ 3, nhóm VId Câu a, b, c sai Câu Trong thành phần chất protein, nguyên tố C, H, O thiết phải có nguyên tố đây? a Phốt b Lưu huỳnh c Nitơ d Sắt Câu Đốt cháy hoàn toàn hidro cacbon X thu 1,8 gam nước 4,48 lít (đktc) khí làm đục nước vôi X chất số chất có công thức sau đây? a C2H4 b C2H2 c CH4 d C2H6 Câu Nguyên nhân khả hòa tan nước rượu etylic người ta nhận đònh sau: a Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử hidro b Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử cacbon c Rượu etylic tan nhiều nước có nhóm –OH d Rượu etylic tan nhiều nước có nguyên tử hidro nguyên tử cacbon Câu 10 Chọn kết thí nghiệm sau để phân biệt axit axetic với axit clohidric? a Làm đỏ quỳ tím b Phản ứng với đá vôi cho chất khí bay c Phản ứng với kim loại Mg cho chất khí bay d Phản ứng với dung dòch AgNO cho kết tủa trắng Câu 11 Một hỗn hợp khí gồm C2H4 CO2: a/ Để thu khí C2H4 tinh khiết ta dùng hóa chất sau: a Dung dòch Ca(OH)2 dư b Dung dòch brom dư c Dung dòch HCl dư d Tất sai b/ Để thu khí CO2 tinh khiết ta dùng hóa chất nào? a Dung dòch Ca(OH)2 dư b Dung dòch brom dư c Dung dòch HCl dư d Tất sai Phần II TỰ LUÂN Câu Hãy chọn chất thích hợp điền vào dấu hỏi viết PTHH sơ đồ phản ứng sau: nh sá ng  → CH3Cl + ? c CH3COOH + ? → ? + H2 a CH4 + ? b C6H6 + ? t Fe  → C6H5Br + ? to o t d C2H5OH + ?  → ? + H 2O Câu Cho dung dòch glucozơ lên men, người ta thu 16,8 lít khí CO ( đo đktc) a Tính khối lượng glucozơ dung dòch b Tính thể tích rượu 45o thu nhờ qua trình lên men nói Biết khối lượng riêng rượu etylic 0,8g/ml -// Câu 3:Khi lên men dung dịch lỗng rượu etylic , người ta giấm ăn a./ Từ 57,5 lít rượu 120 điều chế gam axit axetic ? Biết hiệu suất q trình lên men 92% rượu etylic có D= 0,8g/cm3 b/ Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng dung dịch giấm ? KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2008-2009 MƠN HĨA HỌCLỚP Phần I Trắc nghiệm khách quan : Khoanh tròn vào chữ đầu câu trả lời Câu Những chất sau hidrocacbon: A CH4, C2H6O, C2H4O2 B C2H4, C6H6, CH4 C CH4O, C6H6, C2H2 D CH3Br, CH3Cl, CH4 to Câu Cho PTHH sau: X + 6O2  → 6CO2 + 6H2O A C6H12 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C6H6 Câu Đốt cháy hồn tồn 60ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu 24,192 lít khí CO2(đktc) Khối lượng riêng rượu 0,8g/ml Độ rượu xác định là: A 30,2o B 45,8o C 81,2o D 51,75o Câu Axit axetic tác dụng với tất chất dãy sau đây: A MgO, CaCO3, Na2SO4 C C2H5OH, CaCO3, Mg B K, NaCl, C2H5OH D HCl, CaO, Ca(OH)2 Phần II Tự luận Câu :Hãy viết PTHH sơ đồ chuyển đổi hóa học sau: (1) (2) (3) (4) Saccarozơ  → Glucozơ  → Rượu etylic  → Axit axetic  → Etyl axetat Câu 2: Đốt cháy hồn tồn 0,39 gam hợp chất hữu (B) Sau phẳnngs thu 1,32g CO2 0,27g H2O Biết khối lượng mol chất hữu (B) 26 gam a Trong chất hữu B có ngun tố nào? b Xác định CTPT chất hữu (B) c Viết cơng thức cấu tạo tên gọi (B) Câu :Cho 6,72 lít (đktc) hỗn hợp etylen metan vào dung dịch brom dư Sau phản ứng thu sản phẩm có khối lượng 2,82 gam a Viết PTHH phản ứng xảy b Tính khối lượng brom tham gia phản ứng c Xác định thành phần phần trăm thể tích chất có hỗn hợp đầu // Đề tham khảo - Câu (2 điểm) Hồn thành sơ đồ chuyển hố sau (ghi rõ điều kiện, có) (1) ( 2) ( 3) ( 4) C2H4 → C2H5OH → CH3COOH → (CH3COO)2Ca → CH3COO Na Câu (3 điểm) Nêu phương pháp hố học để nhận chất bột màu trắng đựng riêng biệt lọ nhãn gồm : Xenlulozơ, tinh bột, saccarozơ, glucozo Câu3 ( 2đ): Các cặp chất sau , cặp chất phản ứng , ghi cơng thức gọi tên sản phẩm STT Các cặp chất Sản phẩm a s C2H6 + Cl2 → a s C2H2 + Cl2 → t ,t , p H2C=CH2+H2C=CH2+ x → C2H4 + Br2(dd) → CH4 + Br2(dd) → Câu (3đ): Dẫn 5,6 l hỗn hợp khí metan etilen qua dd Brom dư Sau PƯ thu 4,48l khí khơng màu( thể tích khí đo đktc) a Viết PTHH xảy ra? b Tính thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp? c Tính khối lượng Brom PƯ? KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2009-2010 MƠN HĨA HỌCLỚP Phần I Trắc nghiệm khách quan : Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời Câu Chất làm màu da cam dung dịch brom là: a HC C CH3 b CH4 c CH3 CH3 d Câu Trong chất sau đây, chất có tính axit là: a CH2 COH b CH3 COH OH c CH3 CH2 COOH d CH3 CH2 OH Câu Người ta xếp dầu mỏ, khí thiên nhiên, than đá, gỗ vào nhóm, a hợp chất cacbon b nhiên liệu c hidrocacbon d chất béo Câu Đốt cháy chất hữu X oxi thấy sản phẩm tạo gồm có: CO2; H2O; N2 X chất số chất sau: a tinh bột b Protein c benzen d chất béo II TỰ LUẬN Câu Cho chất sau: rượu etylic, axit axetic,chất béo Chất tác dụng với Na? với Mg? với NaOH? với K2CO3? Viết PTHH phản ứng xảy (nếu có) Câu Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít etilen (đktc) a)Tính thể tích khơng khí (đktc) cần cho cháy, biết oxi chiếm thể tích khơng khí b)Tồn khí CO2 sinh dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng kết tủa tạo thành Câu Lên men 45 gam glucozơ thành rượu etylic a)Tính khối lượng rượu etylic thu b)Từ lượng rượu etylic pha chế thành 240ml dd rượu Tính độ rượu thu Biết Dr= 0,8 g/ml // -Đề tham khảo – số Câu 1( điểm).Nêu tượng giải thích thí nghiệm sau: a- Đốt khí mêtan đầu ống vuốt nhọn b- Dẫn từ từ khí C2H4 qua dung dịch nước Brơm c- Nhỏ vài giọt dung dịch CH3COOH vào dung dịch Na2CO3 d- Cho 1ml C6H6 vào ống nghiệm đựng 2ml nước lắc để n quan sát tượng Câu 2( điểm) Viết phương trình hố học thực dãy chuyển đổi hố học sau: Tinh bột (1) Glucozơ (2) Rượu etylic (5) Natrietylat Câu 3(2 điểm ) (3) Axit axetic (6) Canxiaxetat (4) Etyl axetat Có lọ nhãn đựng dung dịch riêng biệt sau: Axit axetic , Glucozơ, saccarozơ Bằng phương pháp hố học nhận biết dung dịch trên? Câu 4( điểm) Cho m gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với 60gam dung dịch CH 3COOH thu 1,12 lit khí (ĐKTC) a- Viết phương trình hố học b- Tính nồng độ C% dung dịch CH3COOH c- Tính nồng độ C% dung dịch muối sau phản ứng BÀI KIỂM TRA - Câu 1: Cho oxit sau : Al2O3 , Fe2O3, CO , CO2 , SiO2 , K2O a) + H2O b) + dd HCl c) + NaOH Câu 2: Cho 2,8 g lượng Fe tác dụng với 200 g dd HCl 3,65% a) Tính thể tích khí hidro đltc b) Tính nồng độ % dung dòch sau phản ứng Câu 3: Cho lượng sắt vào dd 100 ml HCl vừa đủ thu dd có nồng độ 1M a) Tính khối lượng sắt phản ứng , CM dd HCl b)Thể tích dd KOH 5,6 %(D= 1,045 g/ml) cần để trung hòa hết dd HCl nói Câu 4:Hòa tan hồn tồn 11 g hỗn hợp gồm sắt nhơm vào 100 ml dung dịch HCl thu 8,96 lít khí hidro (đktc) a) Viết phương trình phản ứng hố học xảy b) Tính khối lượng kim loại có hỗn hợp ban đầu c) Tinh nồng độ mol dung dich HCl dùng Câu : 2,8 g oxit kim loại R có hóa trị II Hòa tan vừa đủ dd HCl thu muối RCl2 0,9 g nước Xác định cơng thức hóa học oxit Câu 6: Khử hồn tồn 11,6 gam oxit kim loại R khí CO ( dư ) nhiệt độ cao Kết thúc phản ứng thu kim loại R 11,2 lít hỗn hợp khí A nặng 17,2 gam Hồ tan hết lượng kim loại thu dung dịch H2SO4 10% vừa đủ, thu 3,36 lít khí H2 dung dịch B a/ Viết phương trình b/ Xác định cơng thức oxyt kim loại R c/ Tính nồng độ % dung dịch B Câu 7: Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 tác dụng hồn tồn với 91,25g dd HCl 20% vừa đủ a)Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu b)Tính nồng độ phần trăm chất tan có dung dịch sau phản ứng c)Nếu hòa tan hồn tồn 13,6g hỗn hợp nói vào H 2SO4 đặc, nóng, phản ứng kết thúc dẫn tồn khí sinh vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thu dung dịch A Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch A.( Biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Câu 8: Cho luồng khí CO qua ống xứ nung nóng chứa m gam FexOy phản ứng xảy hoàn toàn.Dẫn toàn lượng khí sinh chậm vào lit dd Ba(OH)2 0,1M thu 9,85 gam kết tủa.Mặt khác hòa tan toàn lượng kim loại sắt vào V lit dd HCl 2M dư thu dd, sau cô cạn thu 12,7 muối khan a)Xác đònh công thức oxit sắt b) Tìm m ĐS:Fe 2O3; m =8 gam; V = 0,1 lit Câu 9: a) Hồ tan hồn tồn gam Fe xOy cần 52,14 ml dung dịch HCl 10% (D = 1,05g/ml) Xác định cơng thức FexOy b) Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 K2SO4, số ngun tử oxi chiếm 20/31 tổng số ngun tử có hỗn hợp Tính % theo khối lượng muối hỗn hợp ĐS : a) Fe2O3 b)% Al2(SO4)3= 49,57%; % K2SO4 = 50,43% Câu 10: Hồ tan hồn tồn a gam kim loại R có hố trị khơng đổi n vào b gam dung dịch HCl dung dịch D Thêm 240 gam NaHCO3 7% vào D vừa đủ tác dụng hết với HCl dư thu dung dịch E nồng độ phần trăm NaCl 2,5% muối RCln 8,12% Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi 16 gam chất rắn Xác định R C% dung dịch HCl ĐS : R Mg , C% HCl = 16% 1, 05.52,14.10 = 0,15 mol 100.36,5 Phản ứng: Fe x O y + 2yHCl → x FeCl2y x + yH2O (1) Ta có: nHCl = Theo (1) ra: 56x + 16y 2y x = ⇒ = Vậy cơng thức Fe2O3 0,15 y Gọi x, y số mol Al2(SO4)3 K2SO4 hỗn hợp 12x + 4y 20 x = ⇒ = 17x + 7y 31 y 342.1 100% = 49,57% Vậy: %(m) Al2(SO4)3 = 342.1 + 174.2 %(m)K2SO4 = 50,43% Ta có: Cââu 6: ƠN THI VÀO 10 – ĐỂ Câu 1: Hợp chất A có cơng thức R 2X, R chiếm 74,19% khối lượng Trong hạt nhân ngun tử R có số hạt khơng mang điện nhiều số hạt mang điện hạt Trong hạt nhân ngun tử X có số hạt mang điện số hạt khơng mang điện Tổng số proton phân tử R 2X 30 Tìm cơng thức phân tử R2X Câu 2: 2.1/ Hỗn hợp A gồm dung dịch: NaCl, Ca(HCO 3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4 Làm để thu muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên? 2.2/ Hòa tan hồn tồn 13,45g hỗn hợp muối cacbonat axit cacbonat trung tính kim loại kiềm 300ml dung dịch HCl 1M Sau phản ứng phải trung hòa HCl dư 75ml dung dịch Ca(OH)2 1M a Tìm cơng thức muối b Tính khối lượng muối có hỗn hợp ban đầu Câu 3: 3.1/ Xác định B, C, D, E, G, M Biết A hỗn hợp gồm Mg Cu Hãy viết phương trình hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau: Dung dịch D + Na +O2 dư + dd HCl A B C Khí E Nung + E, t0 Kết tủa G B M 3.2/ Cho M kim loại tạo hai muối MClx, MCly tạo oxit MO0,5x, M2Oy có thành phần khối lượng Clo muối có tỉ lệ : 1,173 oxi oxit có tỉ lệ : 1,352 a Xác định tên kim loại M cơng thức hóa học muối, oxit kim loại M b Viết phương trình phản ứng cho M tác dụng với MCly; H2SO4 đặc, nóng Câu 4: Đốt cháy hồn tồn 2,24 l (đktc) hiđrocacbon A thể khí Sau dẫn tồn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH) có chứa 0,2 mol Ca(OH) có 10g kết tủa tạo nên, đồng thời thấy khối lượng bình tăng thêm 18,6g a Xác định cơng thức phân tử A b Viết cơng thức cấu tạo có A Câu 5: Cho 13,6g hỗn hợp gồm Fe Fe2O3 tác dụng hồn tồn với 91,25g dung dịch HCl 20% vừa đủ a Tính thành phần phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu b Tính nồng độ phần trăm chất tan có dung dịch sau phản ứng c Nếu hòa tan hồn tồn 13,6g hỗn hợp nói vào H 2SO4 đặc, nóng, phản ứng kết thúc dẫn tồn khí sinh vào 64 ml dung dịch NaOH 10% (D = 1,25g/ml) thu dung dịch A Tính nồng độ mol chất tan có dung dịch A.( Biết thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) Câu 6: Cho hỗn hợp A gồm axit (X) rượu ( Y) có cơng thức RCOOH R1OH - m gam A tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,5 M - m gam A tác dụng vừa đủ với 3,45 gam Na - Đốt cháy hồn tồn m gam hỗn hợp A, khí sinh sau phản ứng cho qua dung dịch có chứa 0,5 mol Ca(OH)2 thu 20 gam kết tủa Đun nhẹ dung dịch thu lại có thêm kết tủa xuất Cho biết gốc R có dạng CnH2n +1 , gốc R1 có dạng CmH2m + số ngun tử cacbon phân tử rượu nhiều số ngun tử cacbon phân tử axit đơn vị a) Xác định CTPT CTCT có X Y b) Tính % khối lượng chất hỗn hợp A SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN ĐỀ CHÍNH THỨC THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP TỈNH MƠN THI: HĨA HỌC NGÀY THI: 11/ 4/ 2012 THỜI GIAN: 150 PHÚT (khơng kể thời gian phát đề) HƯỚNG DẪN CHẤM Câu Câu 2đ Câu 2.1 3đ 2.2 3đ Đáp án Đặt số proton, notron P, N M R x100 = 74,19 Ta có: (1) 2M R + M X NR - PR = => NR = PR + (2) PX = N X (3) 2PR + PX = 30 => PX = 30 - 2PR (4) Mà M = P + N (5) Thế (2),(3),(4), (5)vào (1) ta có: PR + N R = 0, 7419 PR + N R + PX PR + = 0, 7419 ó PR + + 30 − PR 2P + ó R = 0,7419 31 óPR = 11 (Na) Thế PR vào (4) => PX = 30 – 22 = ( Oxi) Vậy CTHH: Na2O Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch A, lọc bỏ kết tủa, dung dịch lại: NaCl, MgCl2, BaCl2 dư, CaCl2, Ca(HCO3)2 BaCl2 + MgSO4 BaSO4 + MgCl2 Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl Cho dung dịch Na2CO3 dư vào dung dịch lại, lọc bỏ kết tủa, dung dịch lại: NaCl, NaHCO3, Na2CO3 dư MgCl2 + Na2CO3 MgCO3 + 2NaCl BaCl2 + Na2CO3 BaCO3 + 2NaCl CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaCl Ca(HCO3)2 + Na2CO3 CaCO3 + 2NaHCO3 Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch lại cạn dung dịch thu NaCl tinh khiết NaHCO3 + HCl NaCl + CO2 + H2O Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O Điểm 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ - a nHCl = 0,3 x = 0,3 mol nCa (OH )2 = 0,075 x = 0,075 mol AHCO3 + HCl ACl + CO2 + H2O x x (mol) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ A2CO3 + 2HCl 2ACl + CO2 + H2O y 2y (mol) 0,25 đ Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O 0,075 0,15 (mol) Ta có: x + 2y = 0,15 Với < y < 0,075 Mặt khác: Ax + 61x + 2Ay +60y = 13,45 ó A ( 0,15 – 2y) + 61 ( 0,15 – 2y ) + 2Ay +60y = 13,45 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ ó 0,15A - 2Ay + 9,15 - 122y + 2Ay + 60y = 13,45 ó 0,15A - 4,3 = 62y 0,15 A − 4,3 óy= 62 0,15 A − 4,3 Với y > => >0 62  A > 28,7 (1) 0,15 A − 4,3 Với y < 0,075 => < 0,075 62  A< 59,7 (2) Từ (1) (2) : 28,7 < A < 59,7 Vậy A Kali => CTHH: KHCO3, K2CO3 b Ta có hệ phương trình 100x + 138y = 13,45 x + 2y = 0,15 x = 0,1 ó y = 0,025 mKHCO = 0,1 x 100 = 10 (g) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ mK CO = 0,025 x 138 = 3,45 (g) Câu 3.1 2đ Xác định: B: MgO, CuO C: MgCl2, CuCl2 D: NaCl E: H2 G: Mg(OH)2, Cu(OH)2 M: MgO, Cu t0 2Cu + O2 2CuO t0 2Mg + O2 2MgO CuO + 2HCl CuCl2 + H2O MgO + 2HCl MgCl2 + H2O 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2 + 2NaCl MgCl2 + t02NaOH Mg(OH)2 + 2NaCl Cu(OH)2 CuO + H2O t0 Mg(OH)2 t0 CuO + H2 3.2 3đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ MgO + H2O Cu + H2O 35,5 x M + 35,5 x = a Theo giả thuyết ta có: 35,5 y 1,173 M + 35,5 y ó 1,173 x M + 6,1415 xy = yM (1) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 8x M + 8x = Mặt khác ta có: 16 y 1,352 2M + 16 y ó 1,352x M + 2,816 xy = yM Từ (1) (2) ⇒ M = 18,6 y y M 18,6 (loại) 0,25 đ 0,25 đ (2) 0,25 đ 37,2 (loại) 56 (nhận) Vậy M sắt (Fe) Thay M, y vào (1) ta x = Cơng thức hóa học muối FeCl2 FeCl3 Cơng thức hóa học oxit FeO Fe2O3 b Fe + FeCl3 → FeCl2 t0 Fe + H2SO4 đ  → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Câu 3đ a nA = nCaCO3 = 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 2, 24 = 0,1 (mol) 22, 10 = 0,1( mol ) 100 (0,25đ) t0 y →xCO2 + y H CxHy + ( x + )O2  0,1 0,1x 0,05y (mol) - Trường hợp 1: Chỉ tạo muối CaCO3 →CaCO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2  0,1 0,1 0,1 (mol) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) mH O = 18,6 – 0,1 x 44 =14,2(g) ta có hệ phương trình: 0,1x = 0,1 0,05y = 0,79 x=1 ó (0,25đ) y = 15,8 (loại) - Trường hợp 2: Tạo muối CaCO3, Ca(HCO3)2 →CaCO3 + H2O CO2 + Ca(OH)2  0,1 0,1 0,1 (0,25đ) (mol) →Ca(HCO3)2 2CO2 + Ca(OH)2  0,2 0,1 (mol) (0,25đ) => mH O = 18,6 – 0,3 x 44 = 5,4 (g) (0,25đ) Ta có hệ phương trình: 0,1x = 0,3 0,05y = 5, = 0,3 18 x=3 ó (0,25đ) (0,25đ) y=6 cơng thức phân tử A: C3H6 b Cơng thức cấu tạo có A: CH2 = CH –CH3 CH2 (0,25đ) CH2 (0,25đ) C H2 Câu 4đ 91, 25 x 20 = 0,5mol 100 x36,5 Fe + HCl → FeCl2 + H2 x 2x x x (mol) nHCl = Fe O y + HCl → 2FeCl 6y (0,25đ) (0,25đ) + (0,25đ) 3HO 2y (mol) (0,25đ) a Ta có: 56 x + 160 y = 13,  x = 0,1 ⇒   x + y = 0,5  y = 0, 05 Vậy: (0,25đ) 0,1x56 %mFe = 100% = 41,18% 13, %mFe O3 = 100% − 41,18% = 58,82% (0,25đ) dd sau b m = 13,6 + 91,25 - 0,1 x = 104,65 g 0,1x127 100% = 12,14% Vậy: C % FeCl2 = 104, 65 C % FeCl3 = (0,25đ) 0, 05 x x162,5 100% = 15,53% 104, 65 c Fe2O3 + H2SO4 đ Fe + 6H2SO4 đ nNaOH = (0,25đ) 64 x1, 25 x10 = 0, 2mol 40 x100 t  → Fe2(SO4)3 t  → Fe2(SO4)3 0,15 + H2O + SO2 + H2O (mol) 0,1 (02,5đ) (0,25đ) Ta có: < (0,25đ) nNaOH 0, = = 1,3 < nSO2 0,15 (0,25đ) ⇒ Sản phẩm gồm muối SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O a 2a a SO2 + NaOH → NaHSO3 b b (mol) Ta có: a + b = 0,15 a = 0,05 ⇒ 2a + b = 0,2 b = 0,1 0,05 Vậy: CM Na2 SO3 = = 0,78125 M 0, 064 CMNaHSO3 = (0,25đ) (mol) b (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) 0,1 =1,5625M 0,064 Chú ý: Học sinh giải cách khác, hưởng trọn số điểm Hết BÀI TẬP PHẦN DẪN XUẤT HIDROCACBON Câu 1: Viết PT a) C2H5OH + K b) C2H6O + O2 c) CH3COOH + C2H5OH axit → ¬  t0 Câu 2: Viết PT cho dãy chuyển hóa : a)Canxi cacbua →axetilen →etilen →rượu etylic → axit axetic →etyl axetat b) C2H4 →C2H5OH→ CH3COOH → (CH3COO)2 Zn→CH3COOH ↓ (5) ↓ C 2H5ONa CH3COOC2H5 → CH3COONa→ Metan Câu 3: Hãy nhận biết chất phương pháp hóa học a) Có ba chất lỏng khơng màu đưng ba lọ riêng biệt rượu etylic, axit axetic benzen b) Có chất lỏng riêng biệt : Nước , rượu etylic , axit axetic, benzen Câu : a) Độ rượu ? b)Hòa tan 20ml ruợu etylic vào 180 ml nuớc Tính độ rượu dd thu c)Tính số ml rượu etylic có 400ml rượu 45o d) Có thể pha ml rượu 20 độ từ 500 ml ruợu 40 độ Tính thể tích nước cần dùng cho q trình pha chế e) Trộn 100ml rượu 10 độ với 300ml rượu 30 độ , tính độ ruợu dd thu đựoc Câu : Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etilic không khí, thu 4,48 lít khí CO2 a) Khối lượng rượu cháy.b) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc Câu : Cho mẫu Na( dư) vào 143,75 ml rượu 10 độ a) Viết PT b) Tính thể tích khí hidro sinh (đktc).Biết Dr=0,8 g/ml, D H 2O =1g/ml Câu 7:Cho 25ml dung dịch CH3COOH tác dụng hết với Zn Cơ cạn dung dịch sau phản ứng người ta thu 1,83 gam muối a) Tính nồng độ mol dung dịch axit b) Để trung hòa 15 ml dung dịch axit cần phải dùng hết ml dung dịch KOH 0,5 M? Câu 8:Đun nóng gam axit axetic với rượu etylic dư (có H 2SO4 đặc làm xúc tác) sau phản ứng thu 4,4 gam etylaxetat Tính hiệu suất phản ứng trên? Câu Cho 500 ml dung dòch CH COOH tác dụng vừa đủ với 30 g dung dòch NaOH 20% a) Tính nồng độ mol/lít dung dòch CH 3COOH b) Nếu cho toàn dung dòch CH3COOH vào 200 ml dung dòch Na2CO3 0,5 M thu lít khí CO thoát đktc Câu 10 Khi lên men dung dòch loãng rượu etylic, người ta thu giấm ăn a) Từ lít rượu 8o điều chế gam axit axetic Biết hiệu suất trình lên men 80% rượu etylic có D = 0,8 g/cm ( cm3 = ml) b) Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dòch giấm 5% khối lượng giấm thu bao nhiêu? Câu 11 Biết 7,6g hỗn hợp rượu etylic axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dòch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp ban đầu b) Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc thu gam este ? Biết hiệu suất phản ứng este hoá 80% Câu 12 Đốt cháy hoàn toàn lượng rượu etilic không khí, thu 4,48 lít khí CO2 a) Khối lượng rượu cháy b) Thể tích không khí cần dùng (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, thể tích chất khí đo đktc) c) Nếu đem lượng rượu pha thành rượu 40 có ml dung dòch rượu (khối lượng riêng rượu 0,8 g/ml) Câu 13: Hỗn hợp X gồm axit axetic rượu etylic Cho m gam hồn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 0,1M hết 200ml Mặt khác cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na dư thấy 0,336 lít khí H ( đktc) a Viết phương trình hóa học xảy b Hãy xác định m c Tính thành phần phần trăm khối lượng chất hỗn hợp X Câu 14: Đốt cháy hồn tồn a gam hỗn hợp gồm rượu etylic axit axetic, cần dùng 11,2 lít khí O (đktc) Dẫn tồn sản phẩm cháy qua dung dịch nước vơi dư thu 40 g kết tủa a) Tìm a b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp c) Nếu cho a gam hỗn hợp phản ứng với dung dịch Natri Cacbonat dư thu V lít khí B đktc Vậy khí B khí gì? Tìm V Câu 15: Cho 45,2 g hỗn hợp gồm axit axetic rượu Etylic phản ứng hồn tồn với lượng kim loại Na vừa đủ thu V lít khí B đktc Mặt khác, để trung hòa hết lượng hỗn hợp cần dùng 600ml dung dịch NaOH 1M a) Tính khối lượng chất hỗn hợp b) Tính V Câu 16:Có hỗn hợp A gồm rượu etylic axit axetic Nguời ta thực thí nghiệm với hỗn hợp A thu kết sau: - Nếu cho A phản ứng với natri dư sau phản ứng thu 4,48 lít khí khơng màu - Nếu cho A phản ứng với Na2CO3 dư dẫn khí tạo thành qua bình đựng nước vơi dư thu 10 gam kết tủa a/ Hãy viết phương trình hố học b/Tính phần trăm khối lượng chất hỗn hợp A Các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn Câu 17:Cho 15,2 (g) hçn hỵp gåm rỵu etylic vµ axit axetic t¸c dơng hoµn toµn víi natri thu ®ỵc 3,36 lÝt khÝ hi®ro ë ®ktc TÝnh phÇn tr¨m khèi lỵng mçi chÊt hçn hỵp ®Çu Câu 18: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 2,8 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch Mg thấy 1,12 lit H2(ĐKTC) Phần 3: Cho phản ứng este hóa có mặt H2SO4 đặc với hiệu suất phản ứng 70% a Tính khối lượng chất có m gam X b Tính khối lượng este thu Câu 19: Hỗn hợp X gồm Axit axetic rượu etylic có khối lượng 15,2g chia làm phần Phần 1: Cho tác dụng hết với Natri thấy 1,68 lit Hiđrơ(ĐKTC) Phần 2: Cho phản ứng este hóa có mặt H2SO4 đặc với hiệu suất phản ứng 80% a Tính khối lượng chất có hh X b Tính khối lượng este thu Câu 20: Cho 30,30g dung dịch rượu etylic nước tác dụng với Na dư thu 8,4lit khí đktc Xác định độ rượu biết D rượu = 0,8g/ml, D nước=1g/ml Câu 21 Đốt cháy hồn tồn 0,9 g chất hữu A thu 1,32 g khí CO2 0,54 g H2O a/ Xác định cơng thức phân tử A Biết khối lượng mol A gấp lần khối lượng mol axit axetic b/ Tính lượng bạc kim loại sinh oxi hố 18 g A Câu 22 Đốt cháy hoàn toàn 23 gam HCHC A thu 44 gam CO2 và 27 gam H2O a) Xác đònh CTPT A, biết tỉ khối A so với H 23 b) Viết CTCT A, biết A tác dụng với Na giải phóng khí H Câu 23: Đốt cháy hồn tồn 7,3 gam hợp chất hữu A thu 13,2 gam CO2 4,5 gam H2O Mặt khác hóa hồn tồn 29,2 gam chất hữu thu thể tích với thể tích 6,4 gam O ( điều kiện ).Tìm CTPT chất hữu KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA - Đề A Câu 1: ( điểm ) a)Viết PT minh họa cho tính chất hóa học muối : Muối + Muối ; Muối + Axit b) Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : Al Al2(SO4)3à AlCl3 Al(NO3)3 Al Câu 2: ( điểm) Cho dung dịch CuSO4 16% tác dụng đủ với 40 gam dung dịch KOH 11,2% a)Tính khối lượng chất rắn ( Cu(OH)2 ) sinh Tính khối lượng dung dịch CuSO4 cần dùng b)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng c) Lọc chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính khối lượng chất rắn sau nung ( Cu = 64 ; S = 32 ; O = 16 , K = 39 , H = 1) KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề B Câu 1: ( điểm ) a)Viết PT minh họa cho tính chất hóa học muối : Muối + Bazơ ; Muối + Kim loại b) Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : Fe FeSO4àFeCl2à Fe(OH)2 àFeCl2 Câu 2: ( điểm) Cho dung dịch BaCl2 0, 25M tác dụng đủ với 50 ml dung dịch K2CO3 1M a)Tính khối lượng chất rắn ( BaCO3) sinh Tính thể tích dung dịch BaCl2 cần dùng b)Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng c)Lọc lấy chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính thể tích khí sinh (đktc) ( Ba = 137 ; Cl = 35,5 ; C = 12 ; O = 16 ; K = 39) KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề C Câu 1: ( điểm ) a) Viết PT minh họa cho tính chất hóa học muối : Muối bị nhiệt phân hủy ; Muối + Axit b) Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : NaOH Na2CO3 NaCl NaOHà Cu(OH)2 Câu 2: ( điểm) Cho 80 gam dung dịch NaOH % tác dụng đủ với dung dịch MgSO4 12 % a) Tính khối lượng dung dịch MgSO4 cần dùng Tính khối lượng chất rắn ( Mg(OH)2 ) sinh b)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng c) Lọc chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính khối lượng chất rắn sau nung ( Na = 23 ; S = 32 ; O = 16 , Mg= 24 , H = 1) KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề D Câu 1: ( điểm ) a) Viết PT minh họa cho tính chất hóa học muối : Muối + Muối ; Muối + Bazo b) Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : Mg àMgSO4à MgCl2 àMg(NO3)2àNaNO3 Câu 2: ( điểm) Cho 100 ml dung dịch Na2CO3 M tác dụng đủ với dung dịch MgCl2 0,25 M a) Tính khối lượng chất rắn ( MgCO3) sinh Tính thể tích dung dịch MgCl2 cần dùng b)Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng c) Lọc lấy chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính thể tích khí sinh (đktc) ( Na = 23 ; C = 12 ; O = 16 ; Mg = 24 ; Cl = 35,5 ) KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA - Đề E Câu 1: Nêu tính chất hóa học muối viết phương trình minh họa Câu 2: Dùng dung dịch sau phân biệt dung dịch K2SO4 K2CO3 Viết PT a) Dung dịch BaCl2 b) Dung dịch HCl Câu 3: Cho 50 gam dung dịch NaHCO3 8,4 % tác dụng đủ với dung dịch axit clohidric 7,3% thu khí A dung dịch B a) Tính thể tích khí A thu đktc b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng c) Cho khí B qua nước vơi dư , tính khối lượng kết tủa thu KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề F Câu 1: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau (1) (2) (4) (5) (6) (3) → NaCl → NaOH → Na2CO3 → CO2 CuO → CuSO4 → CuCl2  Câu 2: Nêu tượng xảy , viết PTTH cho phản ứng sau: a) Cho mảnh đồng vào dung dịch bạc nitrat b) Nhở dung dịch CuSO4 vào dung dịch NaOH Câu 3: Cho 50 ml dung dịch BaCl2 0, 5M tác dụng đủ với dung dịch Na2CO3 1M a)Tính khối lượng chất rắn sinh b)Tính nồng độ mol chất có dung dịch sau phản ứng c)Lọc lấy chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính thể tích khí sinh (đktc) tính khối lượng rắn thu sau nung KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề G Câu 1: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (3)  → NaCl → NaOH Al → Al2(SO4)3 → AlCl (5) Al Câu 2:Sắp xếp chất sau thành dãy có hàm lượng đạm tăng dần , giải thích cho xếp đó: Ure , amoni nitrat , amoni hidrophotphat Câu 3: Cho 80 gam dung dịch NaOH % tác dụng với 50 gam dung dịch MgSO4 12 % a) Tính % khối lượng chất có sau phản ứng kết thúc b)Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch sau phản ứng c) Lọc chất rắn nung đến khối lượng khơng đổi , tính khối lượng chất rắn sau nung KIỂM TRA 15’ – MƠN HĨA 9- Đề H Câu 1: Viết phương trình minh họa cho tính chất hóa học bazo Câu 2: Viết PT cho dãy chuyển hóa sau : (1) (2) (4) (5) (3) → NaCl → NaOH → Na2CO3 Fe2O3 → Fe2(SO4)3 → FeCl3  Câu 2: Cho hỗn hợp A có khối lượng 10,8 gam (gồm CuO Fe ) hòa tan hết 150 gam dung dịch HCl 7,3 % thu 1,12 lít khí đktc dung dịch B a) Viết PT b) Tính % khối lượng chất A b) Tính nồng độ phần trăm chất có dung dịch B c) Lượng axit hòa tan vừa đủ lượng kim loại R thu dung dịch có nồng độ 9,28% Xác định R ... E: H2 G: Mg(OH )2, Cu(OH )2 M: MgO, Cu t0 2Cu + O2 2CuO t0 2Mg + O2 2MgO CuO + 2HCl CuCl2 + H2O MgO + 2HCl MgCl2 + H2O 2Na + 2H2O 2NaOH + H2 CuCl2 + 2NaOH Cu(OH )2 + 2NaCl MgCl2 + t02NaOH Mg(OH )2. .. H2O x x (mol) 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ A2CO3 + 2HCl 2ACl + CO2 + H2O y 2y (mol) 0 ,25 đ Ca(OH )2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O 0,075 0,15 (mol)... CO2 + H2O Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O Điểm 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ - a nHCl = 0,3 x = 0,3 mol nCa (OH )2 = 0,075 x = 0,075 mol AHCO3 + HCl ACl + CO2 + H2O
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9, Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9, Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá học lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay