Kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ hoá sinh

2 53 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:52

TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU TỔ HOA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Pleiku, ngày 10 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 -2017 - Căn vào hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục năm học 2016-2017 Bộ Giáo dục – Đào tạo - Căn vào kế hoạch kiểm tra nội trường THCS Nguyễn Du – thành phố Pleiku Tổ Hóa sinh đề kế hoạch kiểm tra nội năm học 2016-2017 sau: I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ: DANH SÁCH GIÁO VIÊN T T 10 11 12 Nguyễn Xuân Ngọc Văn Sáu Vũ Thị Nữ Tiện Năm sinh 1961 1963 1963 Trình độ Năm vào đào tạo ngành ĐHSP 1986 CĐSP 1983 CĐSP 1983 Huỳnh Thị Bích Phượng Trương Thị Thanh Hiền Phạm Thị Chín Nguyễn Thị Công Lý Trần Thị Thanh Hảo Trần Thị Thanh Mai Thái Thị Tuyết Nguyễn Thị Cẩm Vân Tăng Thị Kim Loan 1967 1967 1970 1971 1975 1971 1977 1973 1978 ĐHSP ĐHSP ĐHSP ĐHSP CĐSP ĐHSP ĐHSP ĐHSP ĐHSP Họ tên 1989 1993 1993 1993 1998 1994 1999 2002 1998 Chức vu Ghi Tổ phó TTCĐ Chủ nhiệm 9/8 Tổ trưởng TB TTND Chủ nhiệm 8/9 Chủ nhiệm 9/4 Chủ nhiệm 7/8 Chủ nhiệm 6/10 Chủ nhiệm 6/11 Chủ nhiệm 7/10 * Học sinh: Tổng số lớp: 44 – Tổng số học sinh: 1977 II CÁC NỘI DUNG KIỂM TRA: - Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra thực chương trình Kiểm tra toàn diện giáo viên theo hướng dẫn công tác tra đảm bảo 20% số lượng giáo viên tra toàn diện/năm Kiểm tra hồ sơ giáo án theo quy định nhà trường Kiểm tra việc thực quy chế chuyên môn Kiểm tra đột xuất kiểm tra thường xuyên Kiểm tra chấm trả bài, lên điểm, nhập điểm - Thực kiểm tra xếp loại dạy theo CV 994/SGD&ĐT-GDTrH V KẾ HOẠCH CỤ THỂ: Tháng Nội dung công việc 10/2016 - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn -1- Người Thực Ghi Cả tổ Theo kế hoạch - Kiểm tra nhập điểm vào hệ thống SMAS - Kiểm tra toàn diện GV (Cô Lý) - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Giáo án 11/2016 - Kiểm tra toàn diện GV (Cô Hiền) - Kiểm tra chuyên đề Nội dung: Kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học - Kiểm tra nhập điểm, sổ điểm cá nhân 12/2016 - Kiểm tra chấm trả thi HK 3/2017 - Kiểm tra toàn diện GV (Cô Tiện) 4/2017 Cả tổ Thường xuyên Cả tổ, tra Theo lịch nhà viên trường Thanh tra viên Thanh tra viên Thanh tra viên GV phân công GV phân công Thanh tra viên GV kiểm tra Cô Phượng Cô Chín Theo kế hoạch GV kiểm tra Cô Loan Thầy Sáu Theo lịch nhà trường Theo lịch nhà trường Theo KH trường GV kiểm tra Cô Vân Cô Ngọc Theo KH trường Theo KH trường Theo KH trường - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Giáo án Thanh tra viên - Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp - Kiểm tra hồ sơ chuyên môn - Kiểm tra toàn diện GV (cô Mai) GVCN lớp Cả tổ Thanh tra viên - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Ma trận đề, đề kiểm tra định kì GV kiểm tra Thanh tra viên Cô Lý Cô Tuyết GV phân Theo KH trường công GV phân Theo KH trường công GV phân Theo KH trường công Tổ trưởng - Kiểm tra chấm trả thi HK 5/2017 - Kiểm tra nhập điểm vào hệ thống SMAS - Kiểm tra sở vật chất Trương Thị Thanh Hiền -2- ...- Kiểm tra nhập điểm vào hệ thống SMAS - Kiểm tra toàn diện GV (Cô Lý) - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Giáo án 11/2016 - Kiểm tra toàn diện GV (Cô Hiền) - Kiểm tra chuyên đề Nội. .. hồ sơ chuyên môn - Kiểm tra toàn diện GV (cô Mai) GVCN lớp Cả tổ Thanh tra viên - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Ma trận đề, đề kiểm tra định kì GV kiểm tra Thanh tra viên Cô Lý Cô... trường GV kiểm tra Cô Vân Cô Ngọc Theo KH trường Theo KH trường Theo KH trường - Kiểm tra chuyên đề : GV Nội dung kiểm tra : Giáo án Thanh tra viên - Kiểm tra hồ sơ học bạ lớp - Kiểm tra hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ hoá sinh , Kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ hoá sinh , Kế hoạch kiểm tra nội bộ của tổ hoá sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay