NỘI DUNG KIỂM TRA tổ CHUYÊN môn THPT

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 22:30

NỘI DUNG KIỂM TRA TỔ CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC IHỒ SƠ TỔ CM: Kế hoạch hoạt động tổ CM (tuần, tháng, học kỳ, năm học): Chương trình giảng dạy (còn gọi phân phối chương trình): Có chương trình giảng dạy/khối lớp Tính mới, tính sáng tạo phần (cụ thể) + Chương trình dạy học khóa dạy học tự chọn + Dạy học (2 tiết/tháng); Giáo dục hướng nghiệp (1 tiết/tháng) + Hoạt động trải nghiệm sáng tạo phục vụ cho thi KHKT + Chương trình bồi dưỡng HS giỏi phụ đạo HS yếu, Sinh hoạt tổ CM: Thông qua sổ ghi biên họp tổ chuyên môn văn khác tổ CM để kiểm tra vấn đề sau: Việc phổ biến quán triệt thực văn chuyên môn Bộ, Sở , PGD-ĐT ban hành như: Hướng dẫn nhiệm vụ GDTHCS năm học 2016-2017; Quy định kiểm tra chung; Tổ chức kiểm tra lại hè; Quy định sử dụng sổ điểm điện tử ; Xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường ;tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường quy định soạn giảng đổi theo “định hướng phát triển lực học sinh”; Hướng dẫn đánh giá, xếp loại dạy giáo viên trung học - Dự kiến số tiết dạy theo chủ đề tổ chuyên môn HK năm học Yêu cầu tổ chuyên môn phải có văn chuyên môn lưu trữ để minh chứng - Các chủ đề, chuyên đề đổi biên soạn năm học - Việc tổ chức đổi hoạt động CM, sinh hoạt website “Trường học kết nối” : Số tài khoản kích hoạt; Số sản phẩm đăng tải… - Số buổi sinh hoạt chuyên môn theo chủ đề, chuyên đề Sinh hoạt đổi soạn giáo án theo “định hướng phát triển lực học sinh” , thảo luận soạn giảng dạy học tích hợp liên môn - Số tiết thao giảng theo phương pháp “định hướng phát triển lực học sinh” , dạy học tích hợp liên môn - Số GV tham gia tập huấn CM cấp Số GV giỏi cấp trường, cấp sở; cấp tỉnh Số đề tài NCKH SKKN cấp trường , cấp sở; cấp tỉnh - Công tác bồi dưỡng thường xuyên tổ chuyên môn cho GV (có danh mục chuyên đề) - Số tiết dự tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: 4/ Sinh hoạt Cụm trường: - Thời gian nội dung đăng cai tổ chức sinh hoạt trường - Thời gian nội dung sinh hoạt trường bạn 5/ Phân công chuyên môn: (HK I, HK II): GV nhiều tiết nhất/tuần; GV tiết nhất/tuần Số tiết trung bình GV tổ/tuần Tổng số tiết dạy thay, dạy tổ/HK 6/ Đổi kiểm tra đánh giá - Phân công đề kiểm tra chung, quy trình đề tổ CM (ma trận đề, đáp án biểu điểm ); - Tổ chức chấm trả kiểm tra, nhận xét tiến HS - Lịch kiểm tra chung khối lớp/học kỳ - Xử lý kết kiểm tra Việc lưu giữ loại đề kiểm tra 15’, kiểm tra tiết trở lên (đáp án, biểu điểm) thư viện trường - Kiểm tra sổ điểm cá nhân quy trình nhập điểm vào sổ điểm điện tử - Thực kiểm tra lại đánh giá HS rèn luyện sau hè: Ra đề; coi kiểm tra; chấm bài; xét lên lớp 7/ Công tác hoạt động ngoại khóa tổ CM: - Số buổi tổ chức hoạt động ngoại khóa tổ/ học kỳ.(tổ chức hoạt động câu lạc CM, tổ chức tham quan cho HS trải nghiệm) 8/ Sử dụng thiết bị-thí nghiệm đồ dùng dạy học: - Số buổi thực hành-thí nghiệm/HK - Số GV tham gia dạy học phòng TH-TN (lý, hóa, sinh, A văn, tin) - Kiểm tra việc sử dụng TB-TN thực tế phòng học môn - Việc sử dụng sử dụng “màn hình thông minh”, phòng học đa chức ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học 9/ Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học: Việc sử dụng thí nghiệm ảo; Các phần mềm ứng dụng dạy học; Các trang Website sử dụng 10/ Công tác bồi dưỡng thường xuyên: - Kết BDTX hè Sở tổ chức (30 tiết) - Kết BDTX cấp trường (30 tiết) - Tự BDTX năm học (60 tiết) II- CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG HSG, PHỤ ĐẠO HS YẾU KÉM 1/ Kế hoạch bồi dưỡng HSG; kế hoạch phụ đạo HS yếu khối lớp; Kế hoạch thi chọn đội tuyển HSG, thi KHKTdành cho HS trung học, giải toán máy tính cầm tay, giải toán mạng, thi IOE, thi liên môn; Kế hoạch phân luồng cho HS yếu 2/ Biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu (lưu hành nội bộ) 3/ Bố trí GV bồi dưỡng ôn tập: - Số GV, số tiết/tuần Số GV tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG (tổng số tiết/HK số tiết/năm học) - Số GV tham gia ôn tập phụ đạo cho HS yếu , (số tiết/HK số tiết/năm học) ...- Lịch kiểm tra chung khối lớp/học kỳ - Xử lý kết kiểm tra Việc lưu giữ loại đề kiểm tra 15’, kiểm tra tiết trở lên (đáp án, biểu điểm) thư viện trường - Kiểm tra sổ điểm cá nhân... - Thực kiểm tra lại đánh giá HS rèn luyện sau hè: Ra đề; coi kiểm tra; chấm bài; xét lên lớp 7/ Công tác hoạt động ngoại khóa tổ CM: - Số buổi tổ chức hoạt động ngoại khóa tổ/ học kỳ. (tổ chức... CM, tổ chức tham quan cho HS trải nghiệm) 8/ Sử dụng thiết bị-thí nghiệm đồ dùng dạy học: - Số buổi thực hành-thí nghiệm/HK - Số GV tham gia dạy học phòng TH-TN (lý, hóa, sinh, A văn, tin) - Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: NỘI DUNG KIỂM TRA tổ CHUYÊN môn THPT , NỘI DUNG KIỂM TRA tổ CHUYÊN môn THPT , NỘI DUNG KIỂM TRA tổ CHUYÊN môn THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay