ngan hang cau hoi van 8 theo ma tran

13 32 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 21:49

Ngân hàng câu hỏi ngữ văn theo ma trận I Trắc nghiệm Nhận biết Câu 1: Từ sau từ láy? A ồn ào* B Tấp nập C Thân thể D Xa Xăm Câu 2: Câu thơ nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe thuộc kiểu câu A Câu nghi vấn B Câu càu khiến C Câu trần thuật* D Câu cảm thán Câu 3:Câu thơ nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe thuộc kiểu hành động nói gì? A Hỏi B Trình bày* C Điều khiển D Bộc lộ cảm xúc Câu 4: Biện pháp tu từ đợc sử dụng nhiều thơ đờng? A Điệp từ* B Nhân hoá C So sánh D Hoán dụ Câu 5: Phơng thức biểu đạt đoạn trích Nớc Đại Việt ta là? A Nghị luận* B Miêu tả C Thuyết minh D Tự Câu 6: Câu thơ Trăng nhòm khe ca ngắm nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? A Điệp từ B So sánh* C Nhân hoá D Tơng phản Câu 7: Ai viết Hịch tớng sĩ A Nguyễn Trãi B Lê Lợi C Trần Quốc Tuấn* D Trần Quốc Toản Câu 8: Trong Bàn luận phép học Thép Mới đặt vấn đề gì? A Bàn quân đức khuyên vua lấy học làm tu đức B Bàn dân tâm khuyên vua vận động dân học để hiểu đạo C Bà mục đích, phơng pháp, tác dụng việc học chân * D Tất điểm Câu 9: Đoạn trích Thuế máu năm phần tác phẩm án chế độ thực dân Pháp ( Nguyễn Quốc)? A Chơng * B Chơng 12 C Chơng D Chơng Câu 10: Trong câu thơ đâu đêm vàng bên bờ suối hình ảnh đêm vàng co thể hiểu nh nào? A Đêm trăng sáng nhuộm vàng cảnh vật B Đêm thời hoàng kim hổ sống C Đêm có màu vàng rực rỡ D A B * Câu 11: Tác phẩm Ru-xô? A Trởng giả học làm sang B Đôn Ki-hô-tê C Bàn giáo dục * D Cô bé bán diêm Câu 12: Tác phẩm thể lòng thơng cảm với ngời nghèo khổ, bất hạnh? A Chiếc cuối B Đôn Ki-hô-tê C Ngời thầy D Cô bé bán diêm * Câu 13: Văn sử dụng hai kể? A Cô bé bán diêm B Hai phong C Đôn Ki-hô-tê D Chiếc cuối * Câu 14: Nhân vật Giuốc- đanh có tác phẩm nào? A Ngời thầy * B Trởng giả học làm sang C Đi ngao du D Chiếc cuối Câu 15: Trởng giả học làm sang thuộc loại kịch nào? A Hài kịch B Chính kịch * C Bi kịch D Tổng hợp thể loại .Th#ng hiĩu Câu 1: ý dới nói tâm trạng ngời tù chiến sĩ đợc thể bốn câu thơ cuối thơ tu hú: A Uất ức, bồn chồn, khao khát tự đến cháy bỏng.* B Nung nấu ý chí hành động để thoát khỏi chốn tù ngục C Muốn làm chim tu hú tự trời D Mong muốn da diết sống chón lao tù Câu 2: Dòng dới thể ý nghĩa hai câu thơ sau: Dân chài lới da ngăm rám nắng Cả thân hình nồng thở vị xa xăm A Sự gắn bó máu thịt dân chài biển khơi B Vị mặn mòn biển C Ngời dân chài khoẻ mạnh, cờng tráng * D Ngời dân chài đầy vị mặn Câu 3: Thể văn nghị luận cổ dới thờng dùng để công bố kết nghiệp? A Chiếu B Hịch C Cáo* D Tấu Câu 4: Trật tự từ câu thể thứ tự trớc câu theo thời gian? A Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng* B Thẻ nó, ngời ta giữ; hình nó, ngời ta chụp C Bạc phơ mái tóc ngời cha D Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây độc lập Câu 5: Các câu nh nớc Đại Việt ta từ trớc, vốn xng văn hiến lâu thuộc kiểu câu gì? A Câu nghi vấn B Câu cầu klhiến C Câu trần thuật* D Câu cảm thán Câu 6: Câu xin đảm bảo trả sách cho cậu hẹn thể mục đích nói gì? A Xin lỗi B Hứa hẹn* C Cam đoan D Cảm ơn Câu 7: Kiểu hành động nói đợc thực câu Nớc Đại Việt ta, từ lập quốc đến giờ, học bị thất truyền? A Hành động bộc lộ cảm xúc B Hành động hỏi C Hành động trình bày* D Hành động điều khiển Câu 8: ý dới nói lên chức câu nghi vấn? A Dùng để yêu cầu B Dùng để bộc lộ cảm xúc C Dùng để kể lại việc D Dùng để hỏi* Câu 9:: Văn nghị luận bộc lộ trực tiếp lòng căm thù giặc sâu sắc? A Chiếu dời đô B Hịch tớng sĩ * C Bàn luận phép học D Nớc Đại Việt ta Câu 10: Nhận xét với lập luận chặt chẽ chứng cớ hùng hồn, đoạn trích có ý nghĩa nh tuyên ngôn độc lập ứng với văn nào? A Thuế máu B Chiếu dời đô C Nớc Đại Việt ta * D Hịch tớng sĩ Câu 11: Thể văn quan trọng với tác phẩm văn nghị luận thời trung đại nh nào? A Tên gọi thể văn nằm tên tác phẩm B Thể văn, quy định bố cục văn C Thể văn định thời điểm xuất văn bản.* D Tất điều Câu 12: Dòng giải thích sai thể loại văn học trung đại? A Chiếu: Thể văn vua dùng để ban bố mệnh lệnh B Hịch: Thể văn nghị luận thời xa, thờng đợc vua chúa, tớng lĩnh, thủ lĩnh phong trào dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi chống thù giặc C Tấu: Là loại hình nghệ thuệt thờng mang yếu tố hài để trình bày việc, ý kiến, đề nghị * D Cáo: Thể loại nghị luận cổ thờng đợc vua chúa thủ lĩnh dùng để trình bày chủ trơng hay công bố kêt nghiệp để ngời biết Câu 13: Điểm giống ba văn bản: Chiếu dời đô, hịch tớng sĩ, nớc Đại Việt ta ? A Vừa văn chơng bất hủ, vừa văn kiện lịch sử quan trọng gắn với lịch sử dân tộc B Vừa mang t tởng, tình cảm cá nhân kiệt xuất, vừa kết tinh ý chí dân tộc hoàn cảnh cụ thể C Thể hùng hồn thiết tha lòng yêu nớc nồng nàn, ý thức dân tộc sâu sắc D Các tác phẩm có đặc điểm * Câu 14:: Ba câu đầu Tức cảnh pác bó cho ta hiểu ngời chiến sĩ cách mạng? A Đó ngời yêu thiên nhiên đến say đắm B Đó ngời yêu tha thiết công việc cách mạng C Đó ngời làm chủ sống hoàn cảnh D Đó ngời sống hoà hợp tình cảm cách mạng với tình yêu thiên nhiên * Câu 32: Thú lâm tuyền Bác Hồ thơ Tức cảnh pác bó đợc hiểu nào? A Đợc sống núi rừng bào la B Đợc ngắm cảnh đẹp núi rừng bao la C Hởng niềm vui sống nhàn núi rừng bao la D Niềm vui sống làm việc cách mạng nơi núi rừng * Câu 15: Với thơ Khi tu hú Tố Hữu, nhận xét nhất? A Bài thơ lục bát giản dị, thiết tha B Bài thơ thể lòng yêu sống khát vọng tự C Bài thơ lục bát thể lòng yêu sống tự ngời chiến sĩ cách mạng cảnh tù đày * D Bài thơ thể lòng yêu sống, khát vọng tự ngời chiến sĩ cách mạng Câu 16: Dòng nói bút pháp lãng mạn thơ Nhớ rừng ( Thế Lữ)? A Miêu tả cao cả, phi thờng * B Không hoà hợp với giới tầm thờng C Nhớ tiếc khứ oai hùng D Mợn hình ảnh hổ để nói ngời Vn dơng Câu 1: Hình ảnh ngời dân chài đợc thể nh nào? A Chân thực, hùng tráng* B Lãng mạn, hùng tráng C Hùng vĩ, kì vĩ D Vừa chân thực, vừa lãng mạn Câu 2: Mợn lời hổ vờn bách thú tác giả nhớ rừng muốn thể điều gì? A Nỗi nhớ khứ vàng son B Khát vọng làm chủ giới C Tình yêu nớc nồng nàn D Khát vọng tụ mãnh liệt* Câu 3: Lợt lời gì? A Là việc nhân vật nói hội thoại B Là lời nói nhân vật tham gia hội thoại C Là lời nói chủ thể nói hội thoại D Là thay đổi luân phiên lời nói ngời đối thoại với nhau* Câu 4: Nhận xét sau đúng? A Tấu đợc viết văn xuôi B Tấu đợc viết văn vần C Tấu đợc viết văn biền ngẫu D Tấu đợc viết văn xuôi, văn vần, văn biền ngẫu * Câu 5: Cách chữa dới hợp lí thay đổi nghĩa câu: không học giỏi rát chăm học A Nó không học giỏi ngoan ngoãn B Tuy học giỏi nhng không kiêu căng C Nó học giỏi chăm học * D Mặc dù chăm học nhng không học giỏi Câu 6: Nhận xét với đặc điểm nghệ thuật đặc sắc, bật văn thuế máu? A Cảm hứng trào phúng không tách rời cảm hứng trữ tình B Tác giả đă châm biếm, trào phúng để tố cáo tội ác thực dân pháp * C Giọng điệu tác phẩm kết hợp diễu cợt, mỉa mai, phản bác D Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh sinh động, có sức tố cáo Câu 7: Cách giải nghĩa với từ văn hiến câu Nh nớc Đại Việt ta từ trớc, vốn xng văn hiến lâu? A Văn chơng, chữ nghĩa B Văn hoá nói chung C Ngời hiền tài D Truyền thống văn hoá lâu đời tốt đẹp * II T lun Câu 1: Cuộc sống Bác Pác Bó đợc miêu tả nh qua câu đầu thơ? Đáp án: Qua câu đầu thơ, sống Bác Pác Bó lên đầy đủ từ nếp sinh hoạt thờng ngày đến bữa ăn, công việc Hình ảnh chân thực, Ngời không giấu đợc thiếu thốn, gian khổ: Bữa ăn cháo bẹ rau măng, nơi làm việc bàn đá, thực chất tảng đá phẳng bên suối Thế nhng giọng thơ lại thành hóm hỉnh, vui đùa Cái d thừa cần đến cao lơng mĩ vị cháo bẹ rau măng Những câu thơ toát niềm vui, thoải mái, sảng khoái ngời yêu sống thiên nhiêm hớng việc lớn: Sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc Câu 2: Vì tiếng tu hú kêu lại tác động mạnh mẽ đến tâm hồn nhà thơ? Viết câu văn mở đầu Khi tu hú để tóm tắt nội dung thơ Đáp án: Tiếng chim tu hú kêu tác động mạnh đến tâm hồn nhà thơ nhiều lí do: Tố Hữu bị địch bắt lúc hăng hái tham gia hoạt động cách mạng Trong toàn cảnh bị giam cầm, tách khỏi sống bên ngoài, âm sống tự vọng vào gian nhà khơi dậy ý thức ngời tù niềm khát khao tự Tiếng chim tu hú âm báo hiệu mùa hè Nghe âm quen thuộc cảm xúc tinh tế,mãnh liệt với mùa hè tự bên xà lim đợc sống dậy Nhà thơ - chiến sĩ hình dung tranh mùa hè đầy sức sống, sinh động Và nên ngột ngạt chốn lao tù thấm thía với ngời tù cộng sản Câu 3: Phân tích hai câu đầu thơ để làm rõ tâm trạng Bác trớc cảnh trăng đẹp? Đáp án: Viết đoạn văn phân tích hai câu đầu thơ, học sinh cần làm rõ tâm trạng xao xuyến,bối rối Bác trớc cảnh đẹp Mở đầu thơ, Bác viết ngục trung vô tửu diệc vô hoa Trong tù không rợu không hoa Câu thơ Bác nói hoàn cảnh thiếu thốn, chốn lao tù Ngời nhớ đến rợu, hoa có trăng, muốn thởng thức đẹp cách trọn vẹn nh thi nhân xa Câu hỏi Đối thử lơng tiêu nại nhợc hà Trớc cảnh đẹp đêm biết làm nào? Thể rung động thi nhân trớc vẻ đẹp trăng Bác yêu, trân trọng vẻ đẹp trăng nên băn khoăn lấy đón trăng cho xứng Bác có kết hợp tâm hồn thi sĩ chiến sĩ hoàn cảnh ngục tù Câu 4: Nêu thuận lợi vị thành Đại La? Đáp án: Những thuận lợi vị thành Đại La: nơi trung tâm đất trời, mở bốn phơng đông, tây, nam, bắc, có núi lại có sông; đất rộng phẳng, cao thoáng, tránh đợc nạn lụt lội Đầu mối giao lu, chốn hội tụ bốn phơng, mảnh đát hng thịnh muôn vật mực phong phú tốt tơi Sự đắn cuẩ chủ trơng dời đô Đại La Lí Công Uẩn đợc chứng minh lịch sử phát triển đất nớc ta Kinh đô Thăng Long xa thủ đô nớc Việt Nam, trái tim tổ quốc Đất nớc liên tục phát triển Câu 5: Phát biểu cảm nhận lòng yêu nớc Trần Quốc Tuấn đợc thể qua Hịch? Đáp án: Lòng yêu nớc, căm thù giặc nồng nàn, sâu sắc thể câu văn phơi bày tội ác giặc nỗi đau buồn, lo lắng cho tình đất nớc trớc họa ngoại xâm; yêu nớc thể tâm xả thân nớc; yeu nớc lời phê bình nghiêm khắc trân tình, thể trách nhiệm cứu nớc vị chủ tớng Cả văn lên hình ảnh vị chủ tớng hết lòng nớc, đặc biệt đoạn văn bộc bạch nỗi lòng tác giả Tự bày tỏ nh thế, tác giả gơng yêu nớc bất khuất có tác dụng động viên to lớn tớng sĩ Câu 6: Nhận xét cách đối xử quyền thực dân ngời dân thuộc địa sau bóc lột hết thuế máu họ? Đáp án: Khi chiến tranh chấm dứt lời tuyên bố tình tứ ngià cầm quyền tự dng im bặt Những ngời hi sinh xơng máu, đợc tâng bốc trớc bị đối xử nh giống ngời hèn hạ Đối với ngời dân thuộc địa, hi sinh chẳng mang lại lợi ích cho họ chế độ xứ đến nghĩa công lí Bộ mặt tráo trở, tàn nhẫn quyền thực dân lại đợc bộc lộ trắng trợn tớc đoạt hết cải ngời lính thuộc địa mua sắm đợc, đánh đập họ vô cớ, đoói xử tàn tệ với họ Ngời dân thuộc địa trở với vị trí hèn hạ ban đầu sau bị bóc lột trắng trợn Chính quyền thực dân không ngần ngại đầu độc dân tộc để vơ vét cho đầy túi cấp môn bán lẻ thuốc phiện cho thơng binh ngời Pháp vợ tử sĩ ngời Pháp Câu 7: a Chép xác phần phiên âm phần dịch thơ thơ ngắm trăng (Hồ Chí Minh)? b Viết đoạn văn miêu tả cảm nghĩ em hình ảnh Bác Hồ thơ? Đáp án: a Chép xác phần phiên âm dịch thơ ngắm trăng (Hồ Chí Minh) theo sách Ngữ văn 8, tập b Đoạn văn cần nêu rõ cảm phục, kính trọng tâm hồn thi nhân; yêu trăng dù sống bị đọa đày chốn lao tù Đồng thời thấy đợc khao khát tự Bác Câu 8: Viết đoạn văn làm rõ nhận xét: tình yêu nớc sâu sắc nhân dân ta qua tác phẩm: Chiếu dời đô, hịch tớng sĩ, nớc Đại Việt ta(Bình Ngô đại cáo), luận phép học Đáp án: Đoạn văn cần làm rõ lòng yêu nớc sâu sắc nhân dân ta đợc thể qua bốn tác phẩm trung đại học: Nguyện vọng xây dựng đất nớc tự lập, tự cờng, lớn mạnh (Chiếu dời đô) Quyêt tâm bảo vệ đất nớc (Hịch tớng sĩ) Tự hào văn hiến độc lập đất nớc (Nớc Đại Việt ta Nguyện vọng xây dựng giáo dục có ích cho nớc nhà (bàn luận phép học) Câu 9: Viết hai đoạn văn ngắn giới thiệu tập thơ Nhật kí tù Đáp án: Đoạn 1: Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác tập thơ Đoạn 2: Giới thiệu tập thơ + Số lợng, chữ viết, thể loại cụ thể + Giá trị nghệ thuật tập thơ 10 + Giá trị nội dung tập thơ Nội dung đoạn văn học sinh nên dựa vào giới thiệu sách Ngữ văn 8, tập nhng thêm dẫn chứng cho làm cụ thể Câu 10: Viết đoạn văn khoảng câu có dùng nói giảm nói tránh, thán từ? Đáp án: Nội dung viết niềm vui nỗi buồn em.Cần ý chọn hoàn cảnh thể cảm xúc chân thành, sâu sắc Hình thức: Đoạn văn khoảng câu Trong đoạn có dùng thán từ cách nói giảm, nói tránh Câu 11: Suy nghĩ cảu em lời khuyên: Lời nói chẳng tiền mua , lựa lời nói cho vừa lòng nhau? Đáp án: Phần thân học sinh cần ý yêu cầu sau: Giải thích ý nghĩa lời khuyên -Lời nói thứ cải sẵn có ta không hởng, không tốn công sức, tiền bac có - Khuyên phải chọn cách nói cho phù hợp với ngời nghe Vì lời khuyên đúng? a) Lời ăn tiếng nói quan trọng đời sống - Ngôn ngữ công cụ giao tiếp để hiểu - Lời nói thể tính cách, vốn văn hóa, tri thức ngời Phải chọn cách nói, giữ gìn lời ăn tiếng nói để ngời khác đánh giá ngời bị thuyết phục b) Lựa lời nói yêu cầuhội văn minh c) Truyền thống ngời Việt Nam coi trọng lời nói - Lời nói đọi máu - Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Ngời khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe Đất xấu trồng khẳng khiu, Những ngời thô tục nói điều phàm phu a) Phân biệt lời nói nói với cách nói hoa mĩ kiểu cách nhng không chân thành b) Lựa lời nói không đối lập với thẳng thắn Thực tế cách thực lời khuyên Câu 12: Viết đoạn văn nói nhà văn Ru xô qua văn Đi ngao du? 11 Đáp án: Đoạn văn nói hình ảnh nhà văn Ru xô qua văn Đi ngao du: Bóng dáng nhà văn tinh thần nhà văn ngời đọc cảm nhận đợc qua tác phẩn Ru xô tác phẩm ngời: Giản dị Qúy trọng tự Yêu thiên nhiên: núi sông, đồng ruộng, cối Học sinh tìm chi tiết tác phẩm để chứng minh, phân tích nhằm làm rõ ý t tởng triết học cua Ru-xô mang đậm bóng dáng ngời ông Câu 14: Trong th gửi học sinh nhân ngày khai trờng nớc Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ thiết tha dặn: non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với cờng quốc năm châu hay không, nhờ phần công học tập em Em hiểu lời dạy Bác nh nào? Đáp án: Mở bài: Nhân ngày khai trờng nớc Việt Nam độc lập, Bác viết th cho cháu học sinh, có : non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với cờng quốc năm châu hay không, nhờ phần công học tập em Thân bài: Giải thích câu nói + Dùng hình ảnh đẹp đẽ , Bác cho ta hiểu công học tập học sinh hôm ảnh hởng đến tơng lai đất nớc + Bác khẳng định vai trò trẻ với tơng lai dân tộc, việc học tập học sinh quan trọng với đất nớc + Nh vậy: Bác động viên cháu học tập tốt _Vì việc học tập hệ trẻ lại ảnh hởng đến tơng lai đất nớc? + Thanh niên học sinh hôm hệ tiếp tục bảo vệ, xây dựng đất nớc sau + Vốn tri thức đợc học nếp đạo đức đợc nhà trờng giáo dục quan trọng, để tiếp tục học cao, học rộng, đem thực hành sống trởng thành 12 + Một hệ trẻ giỏi giang, có đạo đức hôm hứa hẹn lớp công dân tốt cảu tơng lai Do đó, việc học hôm cần thiết + Thế giới không ngừng phát triển, muốn sánh vai với cờng quốc đất nớc phải phát triển khoa học kĩ thuật, văn minh, điều ngời định nguồn gốc sâu xa từ việc học tập, tu dỡng tuổi trẻ Việc học tập tuổi trẻ tác động đến tơng lai đất nớc nh nào? + Ngày xa: Những ngời tài nh Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi từ thời trẻ chăm luyện rèn, trởng thành lập chiến công làm rạng danh đất nớc + Ngày nay: Chủ tịch Hồ Chí Minh gơng sáng Các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho đất nớc lĩnh vực ( kể số gơng sáng ) Kết luận: Làm để thực lời dạy Bác? Mỗi học sinh phải hiểu lời Bác chăm học hành, rèn luyện đạo đức Nhà trờng xã hội phải đẩy mạnh công tác giáo dục hệ trẻ tài, đức.s 13 ... (Hồ Chí Minh) theo sách Ngữ văn 8, tập b Đoạn văn cần nêu rõ cảm phục, kính trọng tâm hồn thi nhân; yêu trăng dù sống bị đọa đày chốn lao tù Đồng thời thấy đợc khao khát tự Bác Câu 8: Viết đoạn... chiến tranh chấm dứt lời tuyên bố tình tứ ngià cầm quyền tự dng im bặt Những ngời hi sinh xơng máu, đợc tâng bốc trớc bị đối xử nh giống ngời hèn hạ Đối với ngời dân thuộc địa, hi sinh chẳng mang... nghiệp? A Chiếu B Hịch C Cáo* D Tấu Câu 4: Trật tự từ câu thể thứ tự trớc câu theo thời gian? A Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng* B Thẻ nó, ngời ta giữ; hình nó, ngời ta chụp C Bạc phơ mái tóc
- Xem thêm -

Xem thêm: ngan hang cau hoi van 8 theo ma tran, ngan hang cau hoi van 8 theo ma tran, ngan hang cau hoi van 8 theo ma tran

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay