HNO3 qua các năm thi đại học

36 78 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 21:37

Luyện thi Đại học cao đẳng được tuyển tập từ các trường trên cả nước. Có thể dùng file này ôn thi hsg dành cho học sinh 11 12 và giáo viên tham khảo. HNO3 được chọn lọc từ năm 2010 đến nay đủ cấp độ từ hiểu biết> Trung bình_> Nâng cao. Có gì sai sót trong lỗi chữ mong các bạn bỏ qua 1 CHUN ĐỀ HNO3 (trích đề thi thử ĐH tồn quốc) Hòa tan hết lượng S 0,01 mol Cu 2S dung dịch HNO3 đặc, nóng, sau phản ứng hồn tồn dung dịch thu có chất tan sản phẩm khử khí NO Hấp thụ hết lượng NO2 vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, cạn dung dịch sau phản ứng m gam chất rắn khan Giá trị m A 18,4 B 12,64 C 13,92 D 15,2 Cho hỗn hợp bột FeCO3 CaCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn Câu 2: hợp khí có tỉ khối so với H2 20,6 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Phần trăm số mol FeCO hỗn hợp ban đầu A 75% B 80% C 50% D 77,68% Cho m gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HNO 1M, thu sản Câu 3: phẩm khử khí NO 35,85 gam muối oxi chiếm 64,268% khối lượng muối Giá trị m V A 6,09 0,64 B 25,93 0,64 C 6,09 0,48 D 5,61 0,48 Cho bột Al tan hết dung dịch HNO thu dung dịch X hỗn hợp khí N N2O Cho dung dịch Câu 4: NaOH dư vào dung dịch X số phản ứng nhiều xảy (khơng kể phản ứng thủy phân ion) A B C D Cho 12,6 gam hỗn hợp Mg Al có tỉ lệ mol tương ứng 3:2 tác dụng với dung dịch HNO lỗng, dư thu Câu 5: dung dịch X 2,24 lít (đktc) hỗn hợp hai khí khơng màu, khơng hóa nâu khơng khí có tỉ khối so với H2 18 Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 1,4750 mol B 0,9375 mol C 1,4375 mol D 1,2750 mol Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu, Cu 2S, CuS, Fe, FeS, S tác dụng hết với HNO đặc nóng, dư thu V Câu 6: lít khí NO2 (chất khí ra, sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu 46,6 gam kết tủa, cho Y tác dụng với dung dịch NH dư thu 10,7 gam kết tủa Giá trị V A 16,80 B 24,64 C 38,08 D 11,20 Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol HNO lỗng thu dung dịch X khí NO (sản phẩm khử Câu 7: nhất) Điều kiện để dung dịch X hòa tan Cu A b > 4a.B 3b > 8a.C 3b ≤ 8a.D b ≤ 4a Để 4,2 gam sắt khơng khí thời gian thu 5,32 gam hỗn hợp X gồm sắt oxit Để Câu 8: hòa tan hết X cần 200 ml dung dịch HNO3 xM, thấy sinh 0,448 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) dung dịch Y Vậy giá trị x A 1,3 B 1,2 C 1,1 D 1,5 Câu 9:Hòa tan hỗn hợp gồm FeS 0,24mol Cu2S vào dung dịch HNO vừa đủ thu dung dich X(chỉ chứa muối sunfat) V lít khí NO (đktc).Giá trị V : A 35,84 lít B 34,048 lít C 25,088 lít D 39,424 lít Câu 10: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe 2O3 nung nóng Sau thời gian thu 10,44 gam chất rắn X gồm Fe, FeO, Fe 2O3 Fe3O4 Hòa tan hết X dung dịch HNO đặc, nóng thu 4,368 lít NO (sản phẩm khử điều kiện chuẩn) Giá trị m A 10.8 B 24 C 12 D 16 Câu 11: Cho phương trình hố học: Al + HNO → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O (Biết tỉ lệ thể tích N2O: NO = : 3) Sau cân phương trình hố học với hệ số chất số ngun, tối giản hệ số HNO3 A 64 B 66 C 60 D 62 Câu 12: Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp HNO 0,8M H2SO4 0,2M, sản phẩm khử khí NO Số gam muối khan thu A 5,64 B 7,90 C 10,08 D 8,84 Câu 1: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm x mol Hg2S 0,04 mol FeS2 dung dịch HNO3 đậm đặc, đun nóng, thu muối sunfat kim loại có hóa trị cao có V lít khí NO2 (đktc) Trị số V là: A 17,92 lít B 8,96 lít C 20,16 lít D 2,24 lít Cho Cacbon (C) tác dụng với Al, H 2O, CuO, HNO3 đặc, H2SO4 đặc, KClO3, CO2 điều kiện Câu 14: thích hợp Số phản ứng mà C đóng vai trò chất khử? A B C D Dẫn luồng H2 qua 14,4 gam Fe2O3 nung nóng Sau phản ứng xong 12 gam rắn X gồm Fe, Câu 15: FeO, Fe2O3 Fe3O4 Hồ tan hết X HNO3 lỗng dư V lít NO (đkc) sản phẩm khử Giá trị V A 2,8 lít B 2,24 lít C 1,68 lít D 1,792 lít Cho hỗn hợp Al, Fe Cu vào cốc đựng dung dịch HNO lỗng Sau phản ứng xảy xong Câu 16: rắn X dung dịch Y Rắn X khơng thấy sủi bọt khí cho vào dung dịch HCl dư Thêm dung dịch NH dư dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y kết tủa Z Nung Z khơng khí đến khối lượng khơng đổi rắn T gồm A CuO; Fe2O3 B Al2O3 Fe2O3 C Al2O3; Fe2O3 CuO D Chỉ có Fe2O3 Cho x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol HNO tạo khí NO dung dịch X Để dung dịch X Câu 17: − tồn ion Fe3+, Fe2+, NO quan hệ x y (khơng có thủy phân ion nước) A y/4 < x < 3y/8 B 3y/8 < x < y/4 C y/8 < x < y/4 D x > 3y/8 Cho m gam hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu) phản ứng với 200ml dung dịch HNO 1M Sau phản ứng thu Câu 18: (m + 6,2g) muối khan (gồm muối) Nung muối tới khối lượng khơng đổi Hỏi khối lượng chất rắn thu bao nhiêu? A ( m ) gam B (m + 3,2) gam C (m + 1,6) gam D (m + 0,8)gam Cho Ba(HCO3)2 vào dung dịch sau : NaHCO , KHSO4 ,HNO3 ,MgSO4 , (NH4)2CO3 , CaCl2 , Câu 19: NaOH Trường hợp có phản ứng xảy là: A B C.5 D.3 Trộn 8,1 gam bột Al với 10 gam Fe2O3 tiến hành phản ứng nhiệt nhơm với hiệu suất 90% Hỗn hợp sau Câu 20: phản ứng hồ tan dung dịch HNO lỗng dư thu hỗn hợp khí NO, N theo tỷ lệ mol 2: Thể tích hỗn hợp khí (ở đktc) A 3,78 lít B 2,016 lít C 5,04 lít D 1,792 lít Chia m gam Al thành hai phần nhau: Câu 21: - Phần tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH sinh x mol khí H2; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch HNO lỗng sinh y mol khí N 2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y A y = 2x B x = 2y C x = 4y D x = y Hồ m gam hỗn hợp Fe, Cu ( Fe Chiếm 40%) vào 380 ml dung dịch HNO 1M Sau phản ứng thu Câu 22: dung dịch Y 0,7m gam chất rắn 1,12 lít hỗn hợp gồm NO, N 2O (ở đktc)(là hai sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối khan thu cạn Y A 32,4 gam B 45 gam C 21,6 gam D 27 gam Cho 2,7 gam Al tan hồn tồn dung dịch HNO lỗng, nóng thu khí 0,448 lít X (đktc) Câu 23: Cơ cạn dung dịch thu 22,7 gam chất rắn khan Vậy cơng thức khí X là: A NO B NO2 C N2 D N2O Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M HNO3 0,25M Sau phản Câu 24: ứng xảy hồn tồn, thu 1,4m gam hỗn hợp kim loại V lít khí NO (duy nhất, đktc) Giá trị m V A 21,5 1,12 B 28,73 2,24 C 8,60 1,12 D 25 1,12 Cho nước qua than nóng đỏ, thu 17,92 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO H2 Cho tồn Câu 25: X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan tồn Y dung dịch HNO (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X là: A 28,57% B 24,50% C 14,28% D 12,50% Câu 13: Hòa tan hết 10,24 gam Cu 200 ml dung dịch HNO 3M dung dịch A Thêm 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch A Lọc bỏ kết tủa, cạn dung dịch nung chất rắn đến khối lượng khơng đổi thu 26,44 gam chất rắn Số mol HNO3 phản ứng với Cu là: A 0,48 mol B 0,58 mol C 0,56 mol D 0,4 mol Cho 1,82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu Ag (tỉ lệ số mol tương ứng : 1) vào 30 ml dung dịch gồm Câu 27: H2SO4 0,5M HNO3 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn, thu a mol khí NO (sản phẩm khử nhất) Trộn a mol NO với 0,1 mol O2 thu hỗn hợp khí Y Cho tồn Y tác dụng với H2O, thu 150 ml dung dịch có pH = z Giá trị z là: A B C D Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ, thu hỗn hợp khí chứa CO2, NO Câu 28: dung dịch X Cho dung dịch H2SO4 dư vào dung dịch X dung dịch Y, dung dịch Y hòa tan tối đa m gam Cu, sinh sản phẩm khí NO Giá trị m là: A 32 gam B 28,8 gam C 3,2 gam D 16 gam X Y kim loại số kim loại sau : Al, Fe, Ag, Cu, Na, Ca, Zn Câu 29: - X tan dung dịch HCl, dung dịch HNO3 đặc nguội, dd NaOH mà khơng tan H2O - Y khơng tan dung dịch NaOH, dung dịch HCl, mà tan dung dịch AgNO 3, dung dịch HNO3 đặc nguội X Y A Al Cu B Na Mg C Ca Ag D Zn Cu Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X chứa Fe 3O4 FeS2 63 gam dung dịch HNO3 thu 1,568 lít NO2 Câu 30: (đktc) Dung dịch thu tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng khơng đổi thu 9,76 gam chất rắn Nồng độ % dung dịch HNO3 ban đầu là: A 47,2% B 42,6% C 46,2% D 46,6% Hòa tan hồn tồn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO 3, sau phản ứng hồn tồn thu Câu 31: dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 127 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng là: A 0,40 mol B 0,30 mol C 0,45 mol D 0,35 mol Cho 2,8 gam bột sắt tác dụng hồn tồn với V ml dung dịch HNO 0,5M thu sản phẩm khử NO Câu 32: dung dịch X X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,03 mol AgNO3 Giá trị V là: A 280 ml B 320 ml C 340 ml D 420 ml Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O Câu 33: Hệ số (ngun, tối giản) HNO3 PTHH phản ứng A B 12 C 24 D 30 Hồ tan hết hỗn hợp Al oxit sắt dung dịch HNO dư thu 2,912 lít NO (đktc) dung Câu 34: dịch X Cơ cạn X thu 66,99 gam muối khan Nếu hồ tan lượng muối khan vào nước cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa, nung kết tủa nhiệt độ cao đến khối lượng khơng đổi thu 14,4 gam chất rắn Cơng thức oxit sắt là: A Fe2O3 B FeO2 C Fe3O4 D FeO Trộn dung dịch axit HCl 0,2M; HNO 0,1M H2SO4 0,15M với thể tích dung dịch A Câu 35: Cho V ml dung dịch B chứa NaOH 0,2M Ba(OH) 20,05M vào 400 ml dung dịch A thu (V + 400) ml dung dịch D có pH = 13 Giá trị V là: A 600 B 400 C 800 D 300 Cho chất Mg, FeO, Fe(OH)2, Ca(OH)2, Fe3O4, Al2O3, FeCl2, FeSO4, Fe2(SO4)3, Mg(HCO3)2, Câu 36: Cu2S, FeS2 phản ứng với dung dịch HNO3 đặc nóng Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử là: A 10 B C D 11 Hỗn hợp A gồm Al Zn Hòa tan hồn tồn 22,2 gam hỗn hợp A vào dung dịch HCl dư thu 10,08 Câu 37: lít khí (ở đktc) Mặt khác, đem hòa tan 22,2 gam hỗn hợp A vào dung dịch HNO3 lỗng dư thấy 2,24 lít khí X (đktc) tổng khối lượng muối dung dịch thu 79 gam Khí X là: A N2O B NO C N2 D NO2 Câu 26: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M H2SO4 0,2M Sau phản ứng xảy hồn tồn sinh V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) đktc V có giá trị là: A 0,672 lit B 0,448lít C 0,336 lit D 0,560 lit Cho hỗn hợp bột kim loại gồm 1,4 gam Fe 0,24 gam Mg tác dụng với 200 ml dung dịch Cu(NO 3)2 Câu 39: 0,15M Sau phản ứng thu chất rắn B Cho B phản ứng hết với dung dịch HNO dư thấy có V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị V A 0,672 lít B 1,12 lít C 0,56 lít D 0,896 lít Cho hỗn hợp A gồm 5,4 gam Al 19,6 gam Fe phản ứng hết với V lít dung dịch HNO 1M, thu Câu 40: dung dịch B, hỗn hợp G gồm 0,050 mol N2O 0,040 mol N2 2,8 gam kim loại Giá trị V A 1,855 B 1,200 C 1,605 D 1,480 Cho hỗn hợp X gồm 8,4 gam Fe 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO Sau phản ứng hồn tồn thu Câu 41: 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử nhất, đo đktc) Khối lượng muối thu sau phản ứng A 41,1gam B.36,3 gam C 42,7 gam D 41,3 gam Cho 10,8 gam hỗn hợp Fe Fe xOy tan hồn tồn dung dịch HNO lỗng thu dung dịch X Câu 42: 1,12 lít khí NO(đktc) sản phẩm khử Biết X hòa tan tối đa 19,2 gam Cu (NO sản phẩm khử N+5), số mol dung dịch HNO3 có dung dịch ban đầu A 1,2 B 1,1 C 0,65 D 0,8 Cho m gam hỗn hợp kim loại Mg, Al, Zn tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HNO 1M, thu sản Câu 43: phẩm khử khí NO 35,85 gam muối oxi chiếm 64,268% khối lượng muối Giá trị m V A 6,09 0,48 B 5,61 0,48 C 6,09 0,64 D 25,93 0,64 Cho m gam bột Fe vào 800,00 ml dd hỗn hợp gồm AgNO 0,20M HNO3 0,25M Sau phản ứng Câu 44: xảy hồn tồn, thu 1,40m gam hỗn hợp kim loại V lít khí NO (duy nhất, đktc) Giá trị m V A 21,50 1,12 B 28,73 2,24 C 25,00 2,24 D 8,60 1,12 Nung 5,575 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi sau thời gian thu 6,775 Câu 45: gam hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn hỗn hợp Y vào dung dịch HNO dư, thu 1,68 lít khí NO (sản phẩm khử ở,đktc) Số mol HNO3 phản ứng A 0,3 B 0,4 C 0,35 D 0,45 Cho 10,32 gam hỗn hợp X gồm Cu Ag tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch Y gồm HNO 1M Câu 46: H2SO4 0,5M thu khí NO dung dịch chứa m gam chất tan Giá trị m A 27,92 B 25,2 C 22,96 D 20,36 Nung m gam bột gồm: Al Fe xOy điều kiện khơng có khơng khí phản ứng xảy hồn Câu 47: tồn hỗn hợp X Trộn X, chia X thành phần Phần (có khối lượng 14,49 gam) hòa tan hết HNO3 dư 0,165 mol khí NO (sản phẩm khử N +5) Phần tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, t thấy giải phóng 0,015 mol H2 lại 2,52 gam chất rắn Cơng thức oxit sắt giá trị m A Fe3O4 28,98 B Fe2O3 13,92 C Fe2O3 28,98 D Fe3O4 13,92 Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 2,688 lít NO Câu 48: (sản phẩm khử nhất,ở đktc) dung dịch X Khối lượng Fe(NO3)3 dung dịch X : A 36,3 gam B 30,72 gam C 16,2 gam D 14,52 gam Hồ tan 10,71 gam hỗn hợp nhơm, kẽm, sắt lít HNO x mol/lit vừa đủ thu dung dịch A Câu 49: 1,792 lít hỗn hợp khí gồm N2 N2O có tỉ lệ mol 1:1 (khơng có sản phẩm khử khác) Cơ cạn dung dịch A thu m gam muối khan Giá trị x m tương ứng là: A 0,33M 5,35gam B 0,11M 27,67 gam C 0,11M 25,7 gam D 0,22M 55,35 gam Hòa tan hồn tồn 19,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 Fe2O3 400 ml dung dịch Câu 50: HNO3 3M (dư) đun nóng, thu dung dịch Y V lít khí NO (đktc) NO sản phẩm khử NO3- Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu 21,4 gam kết tủa Giá trị V A 5,04 lít B 3,36 lít C 5,60 lít D 4,48 lít Câu 38: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe FeS tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu V lít khí đkc Mặt khác cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO dư thu dung dịch Y chứa muối nitrat 2V lít hỗn hợp khí gồm NO SO2( thể tích khí đo đk) Phần trăm khối lượng Fe X là: A 45,8 % B 43,9% C 52,1% D 54,1% Hồ tan hồn tồn lượng bột Fe 200,0 gam dung dịch HNO3 nồng độ 63%, đun nóng thu Câu 52: khí NO2 (sản phẩm khử nhất) Trong dung dịch sau phản ứng, nồng độ % HNO3 36,92% Thể tích khí NO2 (đo 270C 1,12 atm) là: A 9,15 lít B 9,74 lít C 9,92 lít D 9,89 lít Cho 17,94 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 320ml dung dịch HNO3 a (mol/lít) Sau phản ứng xảy Câu 53: hồn tồn thu 2,24 lít khí NO (đktc), dung dịch B 0,9 gam kim loại Khối lượng muối B giá trị a A 54,92g 1,2M B 65,34g 1,6M C 38,50g 2,4M D 48,60g 2M Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 lỗng dư thu V lít Câu 54: khí NO (duy đktc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 2,688 D 5,6 Cho 8,96 lít hỗn hợp khí H CO (đktc) qua ống sứ đựng 0,2 mol Al 2O3 0,3 mol CuO nung nóng Câu 55: đến phản ứng hồn tồn thu chất rắn X X phản ứng vừa đủ 0,5 lít dung dịch HNO có nồng độ a M (sản phẩm khử khí NO nhất) Giá trị a A 4,00 B 2,80 C 3,67 D 2,00 Hòa tan hết gam hỗn hợp A gồm Fe oxit sắt dung dịch axit HCl (dư) thu dung dịch X Câu 56: Sục khí Cl2 dư vào X thu dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan Nếu cho gam A tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu V lít NO ( sản phẩm khử ,đktc) Giá trị V A 0,747 B 0,726 C 0,896 D 1,120 Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO 0,8M H2SO4 0,2M, sản phẩm khử Câu 57: khí NO Số gam muối khan thu cạn dung dịch sau phản ứng là: A 10,08 B 8,84 C 7,90 D 5,64 Hòa tan hết m gam hỗn hợp FeS2 Cu2S dung dịch HNO3, sau phản ứng hồn tồn thu Câu 58: dung dịch X có chất tan, với tổng khối lượng chất tan 72 gam Giá trị m A 80 B 60 C 20 D 40 Trong phản ứng sau đây, có phản ứng điều chế muối sắt (III) Câu 59: (I) Cho Fe2O3 tác dụng với dung dịch HI (II) Sục khí H2S vào dung dịch muối FeCl3 (III) Cho Fe dư vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (IV) Cho Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch K2CO3 (V) Sục khí Cl2 vào dung dịch Fe(NO3)2 (VI) Cho Fe(OH)2 tác dụng với HNO3 lỗng (VII) Cho FeSO4 lỗng vào dung dịch HNO3 lỗng (VIII) Cho quặng pirit vào dung dịch HCl đặc, nóng A B C D Cho hỗn hợp bột FeCO3 CaCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn Câu 60: hợp khí có tỉ khối so với H2 20,6 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Phần trăm số mol FeCO3 hỗn hợp ban đầu A 77,68% B 50% C 75% D 80% Thực thí nghiệm sau: Câu 61: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (trong điều kiện khơng có oxi) (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (lỗng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 (lỗng, dư) Có thí nghiệm tạo muối sắt (II) ? Câu 51: A B C D Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm kim loại Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag vào dung dịch HNO lỗng (dư), Câu 62: thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu kết tủa Y Đem Y tác dụng với dung dịch NH3 (dư), đến phản ứng hồn tồn thu kết tủa Z Số chất có Y Z A 7; B 3; C 4; D 5; Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, sau phản ứng xảy hồn Câu 63: tồn thu chất rắn X Cho X vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 1,344 B 8,960 C 0,672 D 0,448 Hồ tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng dung dịch X 4,48 lít (đktc) Câu 64: hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro 22,75 Hấp thụ tồn khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch Z Tổng khối lượng chất tan Z là: A 16,85g B 18,85g C 32,20g D 20,00g Cho m gam hỗn hợp FeS, FeS tỉ lệ số mol 1:1 vào dung dịch HNO dư, t hỗn hợp khí chứa Câu 65: 0,4 mol NO2 0,2 mol NO (là sản phẩm khử nhất) Tính m? A 10,3 gam B 10,4 gam C 8,67 gam D 9,25 gam Trộn 0,54 gam bột Al với Fe 2O3 CuO, tiến hành phản ứng nhiệt nhơm điều kiện khơng có Câu 66: khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn X gồm Al 2O3, FeO, CuO, Cu, Fe Hòa tan X dung dịch HNO dư thu 0,896 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 NO đktc Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 là: A 17 B 23 C 19 D 21 Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít khí (đktc) Câu 67: Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với dung dịch HNO lỗng, dư thu 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp A 15% 85% B 30% 70% C 30% D 35% Hỗn hợp X gồm chất hữu mạch hở, đơn chức có cơng thức phân tử C 3H4O2 Đun nóng nhe Câu 68: 14,4 gam X với dung dịch KOH dư đến hồn tồn thu dung dịch Y (giả sử khơng có sản phẩm khỏi dung dịch sau phản ứng) Trung hòa bazơ dư dung dịch Y HNO 3, thu dung dịch Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO dư NH3 thu 43,2 gam kết tủa Hỏi cho 14,4 gam X tác dụng Na dư thu tối đa lit H2 đktc ? A 2,24 lit B 1,12 lit C 3,36 lit D 4,48 lit Cho 3,78g Fe tác dụng với oxi thu 4,26g hỗn hợp A gồm chất rắn Hồ tan hết A 500ml dd Câu 69: HNO3 x M thu 0,84 lit NO (đkc) dd khơng có NH4NO3 Tính giá trị x? A 0,12M B 0,42M C 0,21M D 0,3M X hỗn hợp gồm kim loại: Al, Zn, Cu, Fe, Mg Hòa tan hồn tồn X dung dịch HNO lỗng dư Câu 70: thu dung dịch A Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch A thu kết tủa B Nung B ngồi khơng khí đến khối lượng khơng đổi chất rắn C Cho C vào ống sứ nung nóng cho khí CO dư qua đến phản ứng hồn tồn chất rắn D Chất rắn D gồm: A Al2O3, MgO, Zn, Fe B Al2O3, MgO, Zn, Fe,Cu C Al2O3, MgO, Fe D MgO, Al, Zn, Fe, Cu Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 ( nFeO = nFe (OH )2 ) dung dịch HNO3 vừa đủ Câu 71: thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Cơ cạn dung dịch Y lấy chất rắn thu nung đến khối lượng khơng đổi thu 30,4 gam chất rắn khan Nếu cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu dung dịch Z p gam chất rắn khơng tan p có giá trị A 0,84 gam B 0,56 gam C 0,28 gam D 1,12 gam Cho FeS dư vào 400 mL dung dịch HNO 0,1M, người ta thu sản phẩm khử NO Thể Câu 72: tích khí NO sinh (ở đktc) A 0,672 L B 0,896 L C 0,6272 L D 1,120 L Hồ tan hỗn hợp Zn Cr HNO lỗng thu dung dịch A chứa hai muối 0,15 mol hỗn Câu 73: hợp hai khí khơng màu có khối lượng 5,20 gam có khí hố nâu ngồi khơng khí Số mol HNO phản ứng A 0,7 mol B 0,5 mol C 0,2 mol D 0,9 mol Cho 19,3 gam hỗn hợp Fe kim loại R (hố trị khơng đổi) tan hết dung dịch H 2SO4 lỗng dư thu Câu 74: 0,65 mol H2 Nếu cho lượng hỗn hợp vào dung dịch HNO đặc nóng, dư thu 1,5 mol NO Kim loại R A Mg B Zn C Ni D Al Cho phát biểu sau: Câu 75: (1) Khi đốt nóng, bột nhơm cháy sáng khơng khí (2) Khi tác dụng với cacbon nhiệt độ cao, Al bị khử thành Al+3 (3) Khi cho Al tác dụng với dung dịch kiềm, chất oxi hố OH(4) Al khơng tan nước có lớp màng Al2O3 bảo vệ (5) Cho Al vào dung dịch CuCl2, xảy ăn mòn điện hố học (6) Al khơng tan dung dịch H2SO4 đặc HNO3 đặc Số phát biểu là: A B C D Cho hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 300 ml dung dịch chứa H2SO4 1M HNO3 1M, sau Câu 76: phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y thấy 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Thể tích dung dịch NaOH 1M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu kết tủa lớn A 0,4 lít B 0,5 lít C 0,8 lít D 0,9 lít Kim loại tan tất dung dịch sau: HCl, HNO đặc nguội, NaOH, FeCl3, dung dịch hỗn Câu 77: hợp KNO3 KHSO4 A Mg B Zn C Al D Cu Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng dư chất sau: FeCl 3, AlCl3, CuSO4, Câu 78: Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 lỗng, H2SO4 đặc nóng, NH4NO3 Số trường hợp phản ứng tạo muối Fe(II) là: A B C D Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO có tỉ lệ mol tương ứng 14:1 tác dụng hết với dung dịch Câu 79: HNO3 thu 0,448 lít khí (đo đktc) dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 23 gam chất rắn khan T Xác định số mol HNO3 phản ứng A 0,28 B 0,36 C 0,32 D 0,34 Trộn dung dịch Ba(OH)2 0,1M, NaOH 0,2M, KOH 0,3 M với thể tích thu dung Câu 80: dịch A Lấy 300ml dung dịch A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm HCl 0,2M HNO 0,29M, thu dung dịch C có pH =12 Giá trị V là: A 0,134 lít B 0,414 lít C 0,424 lít D 0,214 lít Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al CuO điều kiện khơng có khơng khí Cho chất rắn sau phản Câu 81: ứng vào dung dịch NaOH (dư) thu 672 ml khí H chất rắn X Hồ tan hết X dung dịch HNO lỗng (dư) thấy có 448 ml khí NO (các phản ứng xảy hồn tồn thể tích khí đo đktc) Giá trị m là: A 2,94 B 3,48 C 34,80 D 29,40 Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau Câu 82: phản ứng xảy hồn tồn thu NO; 0,03 mol khí CO 2; dung dịch Y 21,44 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng chất rắn khan là: A 38,82 g B 36,24 g C 36,42 g D 38,28 g Cho 2,88 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M V lít khí NO Cho 2,88 gam Cu phản Câu 83: ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M H 2SO4 0,5M V2 lít khí NO Biết NO sản phẩm khử thể tích khí điều kiện Quan hệ V1 V2 là: A V2 = V1 B V2 = 2,5V1 C V2 = 2V1 D V2 = 1,5V1 Cho 36,56 gam hỗn hợp Z gồm Fe Fe3O4 hồ tan vào 500 ml dung dịch HNO3 lỗng phản ứng hết thấy Câu 84: 1,344 lít khí NO sản phẩm khử (ddktc) dung dịch X 5,6 gam kim loại dư Nồng độ mol dung dịch HNO3 dùng khối lượng muối dung dịch X là: A 3,2 M 48,6 gam B 2,6 M 48,6 gam C 1,92 M 81 gam D 3,2 M 37,8 gam Hồ tan 1,68gam kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO 0,25M vừa đủ thu dung dịch X 0,168lít Câu 85: chất khí Y nhất, ngun chất Cơ cạn cẩn thận dung dịch X thu 11,16gam muối khan.(Q trình cạn khơng làm muối phân huỷ) Giá trị V là: A 0,7lít B 0,8 lít C 1,2 lít D lít Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 0,2mol Mg 0,03mol MgO dung dịch HNO thu dung Câu 86: dịch Y 0,896lít chất khí Z ngun chất Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 34,84gam muối khan Xác định CTPT Z A N2 B NO2 C N2O D NO Hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp FeS2 Cu2S vào dung dịch HNO3 M vừa đủ, sau phản ứng thu Câu 87: dung dịch chứa muối sunfat 0,1 mol khí NO Thể tích dung dịch HNO3 dùng là: A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml Hòa tan 19,2 g đồng dd HNO3 lỗng,tồn lượng NO sinh oxihố hồn tồn oxi thành Câu 88: NO2 sục vào nước với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 Tổng tích khí O2 phản ứng A 3,36 (lít) B 2,24 (lít) C 4,48 (lít) D 1,12 (lít) Trong phương pháp thuỷ luyện dùng để điều chế Ag từ quặng có chứa Ag2S, cần dùng thêm Câu 89: A dd H2SO4 đặc nóng Zn B dd NaCN, HCN Zn C ddHNO3 đặc Zn D ddHCl đặc Zn Cho 2,58 gam hỗn hợp gồm Al va Mg phản ứng vừa đủ với 20 ml dung dịch hỗn hợp axít HNO 4M Câu 90: H2SO4 7M (đậm đặc) Thu 0,02 mol khí SO2, NO, N2O Tính số khối lượng muối thu sau phản ứng A 16,60 gam B 15,34 gam C 12,10 gam D 18,58 gam Hồ tan loại quặng sắt vào dd HNO3 lỗng, dư thu hỗn hợp X gồm chất khí khơng màu Câu 91: có khí oxit nitơ Tên gọi quặng bị hồ tan là: A Hematit nâu B Manhetit C Xiderit D Pirit Cho dung dịch: NH4Cl, HNO3, Na2CO3, Ba(HCO3)2, MgSO4, Al(OH)3 tác dụng với dung dịch Câu 92: Ba(OH)2 Số phản ứng thuộc loại axit – bazơ là: A B C D Cho m gam Fe vào dung dịch AgNO3 hỗn hợp X gồm kim loại Chia X làm phần Câu 93: - Phần 1: có khối lượng m1 gam, cho tác dụng với dung dịch HCl dư, 0,1 mol khí H2 - Phần 2: có khối lượng m2 gam, cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng dư, 0,4 mol khí NO Biết m2 – m1 = 32,8 Giá trị m bằng: A 1,74 gam 6,33 gam B 33,6 gam 47,1 gam C 3,36 gam 4,71 gam D 17,4 gam 63,3 gam Hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu dung dịch X Câu 94: (chỉ chứa hai muối sunfat) 8,96 lít (đktc) khí NO Nếu cho lượng X tan vào dd H 2SO4 đặc nóng thu V lit (đktc) khí SO2 Giá trị V A 8,96 B 13,44 C 6,72 D 5,6 Để điều chế lượng nhỏ khí nitơ phòng thí nghiệm người ta Câu 95: A nhiệt phân amoniac với xúc tác bột sắt B đun nóng dung dịch amoni nitrít bão hồ C chưng cất phân đoạn khơng khí lỏng D cho Al tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư Thực thí nghiệm sau: Câu 96: (a) Cho Fe vào dung dịch HCl.(b) Đốt dây sắt brom.(c) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư (d) Đun nóng hỗn hợp bột Fe I2.(e) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư Số thí nghiệm tạo muối sắt (II) A B C D Tổng hệ số cân (các hệ số số ngun dương tối giản) phản ứng Câu 97: Cu+HNO3  → Cu(NO3)2+NO+H2O A B 20 C 12 D 10 Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng Cho kết tủa T tác Câu 98: dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan Chất X A KCl B KI C K3PO4 D KBr Cho m gam Fe vào dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 3,136 lít NO (sản phẩm khử nhất,ở đktc) dung dịch X gồm muối khối lượng Fe(NO 3)3 2,7m gam Giá trị m A 16,8 B 6,72 C 8,96 D 11,2 2+ – – – Câu 100: Dung dịch X chứa 0,2 mol Ca ; 0,08 mol Cl ; x mol HCO y mol NO Đem cạn dung dịch X nung đến khối lượng khơng đổi thu 16,44 gam hỗn hợp chất rắn khan Y Nếu thêm y mol HNO vào dung dịch X sau cạn dung dịch thu gam chất rắn khan? A 25,56 B 27,84 C 30,84 D 28,12 Câu 101: Cho 20,80 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeS, FeS 2, S tác dụng với dung dịch HNO đặc nóng dư thu V lít khí NO2 (là sản phẩm khử nhất, đo đktc) dung dịch A Cho A tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư thu 91,30 gam kết tủa Vlít khí NO2 số mol HNO3 cần dùng để oxi hóa hồn tồn hỗn hợp X : A 53,76 (lít) ; 3,0 (mol) B 17,92(lít) ; 3,0 (mol) C 17,92(lít) ; 1,5 (mol) D 53,76 (lít) ; 2,4 (mol) Câu 99: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm kim loại Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag vào dung dịch HNO lỗng (dư), thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu kết tủa Y Đem Y tác dụng với dung dịch NH3 (dư), đến phản ứng hồn tồn thu kết tủa Z Số hiđroxit có Y Z : A ; 4.B ; C ; 2.D ; Câu 103: Hồ tan 9,6 gam bột Cu 200 ml dd hỗn hợp HNO 1,5 M H2SO4 0,5 M Sau phản ứng xảy hồn tồn thu khí NO dung dịch A Cơ cạn cẩn thận dung dịch A khối lượng muối khan thu : A 21,15 g B 25,4 g C 24 g D 28,2 g Câu 104: Cho hỗn hợp A gồm 0,15 mol Mg 0,35 mol Fe phản ứng với V lít dd HNO M thu dung dịch B hỗn hợp C gồm 0,05 mol N2O ; 0,1 mol NO lại 2,8 gam kim loại Giá trị V : A 1,22 B 1,15 C 0,9 D 1,1 Câu 105: Để nhận biết ba axit đặc, nguội HCl, H2SO4, HNO3 đựng riêng biệt ba lọ bị nhãn, dùng hóa chất A Al B CuO C Fe D NaOH Câu 106: Hòa tan hồn tồn 4,03 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn vào 250 ml dung dịch HNO 1M, thu V lít khí NO (ở đktc) sản phẩm khử dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 0,5M vào dung dịch X thu kết tủa lớn dừng lại, thấy vừa hết 400ml dung dịch Khối lượng kết tủa thu giá trị V A 6,58 gam 1,12 lít B 6,07 gam 1,12 lít C 7,09 gam 2,688 lít D 9,13 gam 2,24 lít Câu 107: Cho phương trình phản ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa số phân tử HNO3 đóng vai trò làm mơi trường A 1:9 B 1:4 C 9:1 D 4:1 Câu 108: Có kim loại X, Y, Z thỏa mãn: - X tác dụng với HCl, khơng tác dụng với NaOH HNO3 đặc, nguội - Y tác dụng với HCl HNO3 đặc nguội, khơng tác dụng với NaOH - Z tác dụng với HCl NaOH, khơng tác dụng với HNO3 đặc nguội Vậy X, Y, Z A Fe, Mg, Zn B Zn, Mg, Al C Fe, Mg, Al D Fe, Al, Mg Câu 109: Nung hỗn hợp bột gồm 22,8 gam Cr 2O3 m gam Al nhiệt độ cao bình đựng khí trơ, sau thời gian thu hỗn hợp X Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO dư, sau phản ứng hồn tồn, thu 6,72 lít khí NO (ở đktc) sản phẩm khử Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp bột ban đầu A 26,21% B 37,19% C 19,15% D 32,14% Câu 110: Hồ tan hồn tồn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 lỗng dư, tất lượng khí NO (sản phẩm khử nhất) thu đem oxi hố thành NO2 sục vào nước dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 Cho biết thể tích khí O2 (đktc) tham gia q trình 3,36 lít Giá trị m A 1,392 gam B 1392 gam C 139,2 gam D 13,92 gam Câu 111: Điền chất chất sau: MnO2; KClO3; NH3; PbO2 vào dấu ? dãy sau để hợp với qui luật KMnO4 H2S K2Cr2O7 HI HNO3 ? A NH3 B PbO2 C KClO3 D MnO2 Câu 102: 10 Cho m gam hỗn hợp Fe Cu tác dụng với dung dịch HNO3, sau phản ứng kết thúc thu 11,2 lít khí NO (duy nhất, đktc) lại 15 gam chất rắn khơng tan gồm kim loại Giá trị m A 57 B 42 C 28 D 43 Câu 113: Hỗn hợp X gồm kim loại (Cu Ag) Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X dung dịch chứa axit HNO 3, H2SO4 đặc (vừa đủ) tỷ lệ số mol HNO3, H2SO4 2:3 thu dung dịch Y chứa 12,82 gam muối hỗn hợp khí Z chứa 0,05 mol NO 0,01 mol SO2 Giá trị m A 8,76 B 3,32 C 4,52 D 2,58 Câu 114: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp gồm Cu, Fe, Ag dung dịch HNO lỗng dư thu V1 lít (đktc) khí khơng màu, hố nâu ngồi khơng khí Còn hồ tan hồn tồn hỗn hợp dung dịch HNO đặc nóng, dư thu đuợc V2 lít (đktc) màu nâu Mối liên hệ V1 V2 A V2 = 2V1/3 B V2 = V1/3 C V2 = V1 D V2 = V1 Câu 115: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO lỗng dư thu 1,344 lít khí NO sản phẩm khử (ở đktc) dung dịch X Dung dịch X hồ tan tối đa 11,2 gam Fe Số mol HNO3 có dung dịch ban đầu là: A 0,94 mol B 0,64 mol C 0,86 mol D 0,78 mol Câu 116: Cho H (Z=1), N (Z=7), O (Z=8) Trong phân tử HNO 3, tổng số cặp electron lớp ngồi khơng tham gia liên kết ngun tử là: A B C D Câu 117: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO lỗng dư thu 1,344 lít khí NO sản phẩm khử (ở đktc) dung dịch X Dung dịch X hồ tan tối đa 11,2 gam Fe Số mol HNO3 có dung dịch ban đầu là: A 0,94 mol B 0,64 mol C 0,86 mol D 0,78 mol Câu 118: Cho m gam hỗn hợp Fe Cu có tỉ lệ số mol 1:1 tác dụng với lượng vừa đủ 1,8 lít dung dịch HNO 1M Khi phản ứng kết thúc thu dung dịch A (khơng chứa muối amoni) 13,44 lít hỗn hợp khí NO NO m gam chất rắn Giá trị m là: (đktc) 15 A 60 B 48 C 35,2 D 72 Câu 119: Cho phản ứng sau: Sục O3 vào dung dịch KI Cho Fe(OH)3 tác dụng với HNO3 đặc nóng Sục Cl2 vào dung dịch FeSO4 Sục H2S vào dung dịch Cu(NO3)2 Cho NaCl tinh thể vào H2SO4 đặc nóng Sục Cl2 vào dung dịch Ca(OH)2 Hiđro hố anđehit fomic Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 đun nóng Cho glixerol tác dụng với Cu(OH)2 10 Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 dung dịch NH3 Số phản ứng oxi hố khử là: A B C D Câu 120: Hòa tan hồn tồn 31,25 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dung dịch HNO 3, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu 157,05 gam hỗn hợp muối Vậy số mol HNO3 bị khử phản ứng là: A 0,45 mol B 0,5 mol C 0,30 mol D 0,40 mol Câu 121: Hồ tan hồn tồn m gam Fe dung dịch HNO thấy có 0,3 mol khí NO2 sản phẩm khử ra, nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO bay Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu chất rắn có khối lượng là: A 24,27 g B 26,92 g C 19,5 g D 29,64 g Câu 122: Tách riêng Ag khỏi hỗn hợp Ag, Cu, Ni, Fe dạng bột Dung dịch cần dùng (vẫn giữ ngun khối lượng Ag ban đầu) Câu 112: 22 A 0,672 L B 0,896 L C 0,6272 L D 1,120 L Câu 32: Hồ tan hỗn hợp Zn Cr HNO lỗng thu dung dịch A chứa hai muối 0,15 mol hỗn hợp hai khí khơng màu có khối lượng 5,20 gam có khí hố nâu ngồi khơng khí Số mol HNO phản ứng A 0,7 mol B 0,5 mol C 0,2 mol D 0,9 mol Câu 35: Cho 19,3 gam hỗn hợp Fe kim loại R (hố trị khơng đổi) tan hết dung dịch H 2SO4 lỗng dư thu 0,65 mol H2 Nếu cho lượng hỗn hợp vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu 1,5 mol NO2 Kim loại R A Mg B Zn C Ni D Al Câu 29: Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam hỗn hợp A gồm bột Al sắt oxit Fe xOy điều kiện không khí, hỗn hợp B Nghiền nhỏ, trộn B chia thành hai phần: Phần có khối lượng 14,49 gam hòa tan hết dung dòch HNO3 đun nóng, dung dòch C 3,696 lít khí NO (đktc) Phần tác dụng với lượng dư dung dòch NaOH đun nóng, thấy giải phóng 0,336 lít khí H2 (đktc) lại 2,52 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trò m A 28,980 B 43,470 C 21,735 D 19,320 Câu 46: Hòa tan hoàn toàn lượng kim loại M lượng vừa đủ dung dòch HNO3 loãng 15,75% đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu khí NO sản phẩm khử dung dòch muối có nồng độ 16,93% Kim loại M A Al B Fe C Zn D Cu Câu 4:Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al CuO điều kiện khơng có khơng khí Cho chất rắn sau phản ứng vào dung dịch NaOH (dư) thu 672 ml khí H chất rắn X Hồ tan hết X dung dịch HNO lỗng (dư) thấy có 448 ml khí NO (các phản ứng xảy hồn tồn thể tích khí đo đktc) Giá trị m A 2,94 B 29,40 C 34,80 D 3,48 Câu 15: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO có tỉ lệ mol tương ứng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 0,448 lít khí (đo đktc) dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 23 gam chất rắn khan T Xác định số mol HNO3 phản ứng ? A 0,28 B 0,34 C 0,36 D 0,32 Câu 19: Cho nước qua than nóng đỏ, thu 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 H2 Cho tồn X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn Y Hồ tan tồn Y dung dịch HNO3 (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X A 57,15% B 14,28% C 28,57% D 18,42% Câu 44: Cho hỗn hợp bột FeCO3 CaCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng dư, sau phản ứng thu hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 20,6 ( có khí khơng mầu hóa nâu khơng khí sản phẩm khử ) Phần trăm khối lượng FeCO3 hỗn hợp đầu A 50% B 77,68 % C 80 % D 75 % Câu 48: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y vào dung dịch HNO (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18 Câu 10: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y vào dung dịch HNO (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng A 0,12 B 0,14 C 0,16 D 0,18 Câu 23: Cho nước qua than nóng đỏ, thu 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 H2 Cho tồn X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn Y Hồ tan tồn Y dung dịch HNO3 (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X A 57,15% B 14,28% C 28,57% D 18,42% Câu 49: Cho hỗn hợp bột FeCO3 CaCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng dư, sau phản ứng thu hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 20,6 ( có khí khơng mầu hóa nâu khơng khí sản phẩm khử ) Phần trăm khối lượng FeCO3 hỗn hợp đầu 23 A 50% B 77,68 % C 80 % D 75 % Câu 6: Cho m gam Fe vào 800ml dung dịch HNO3 0,5M, đến phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Dung dịch X hòa tan tối đa 1,92 gam Cu Giá trị m A 6,72 B 1,68 C 0,84 D 1,12 Câu 11: Hòa tan hết m gam Al cần 940ml dd HNO 1M, thu 1,68 lit (đkc) hhG gồm khí khơng màu khơng hóa nâu khơng khí, tỷ khối hhG so với hydro 17,2 Giá trị m A 6,43 B 6,48 C 6,93 D 6,21 Câu 13: Cho 58 gam hhA gồm FeCO3 FexOy phản ứng với HNO3 dư, thu 8,96 lit (đkc) hhG gồm khí có tỷ khối hới so với hydro 22,75 Nếu hào tan hết 58 gam hhA thấy cần V lit dd HCl 0,5M Giá trị V là: A 2,8 B 3,6 C 3,2 D 1,8 Câu 22: Hòa tan hết m gam hhA gồm Fe, Cu 800ml dd HNO 0,5M Sau phản ứng xong thu dung dịch chứa 26,44 gam chất tan khí NO Giá trị m là: A 5,6 B 7,84 C 6,12 D 12,24 Câu 24: Cho hh A gồm FeS2 Cu2S phản ứng vừa đủ với ddHNO Sau phản ứng thu ddB ( chứa muối sunfat) 44,8 lít NO2 (đkc) Cơ cạn ddB thu m gam răn Giá trị m là: A 28 B 32 C 24 D 36 Câu 33: Chia 17,6g hh A :Fe, M thành phần Phần : phản ứng với dd HCl dư; thu 2,24 lit H (đkc) Phần : phản ứng hết với dd HNO3; thu 8,96 lit NO2 (đkc) M là: A Mg B Zn C Ag D Cu Câu 39: Cho hhA: 3,6 gam Mg, 19,6 gam Fe pứ với V lit dd HNO3 1M ; thu ddB , hhG gồm 0,05 mol N2O, 0,1 mol NO 2,8 gam kim loại Giá trị V là: A 1,225 B 1,15 C 1,22 D 1,1 Câu 48: Cho m gam hhX gồm Fe, FeS tác dụng hết với dd HCl dư , thu 22,4 lít khí (đkc) Mặt khác , cho m gam hhX vào dd HNO3 dư, thu ddYchỉ chứa muối nitrat 44,8 lít hh khí(đkc) gồm NO SO2 Phần trăm theo khối lượng FeS có hhX là: A 45,9 B 47,9 C 54,1 D 56,1 Câu 9: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,03 mol FeS a mol Cu2S lượng vừa đủ dung dịch HNO 3, thu dung dịch gồm muối sunfat V lít khí NO (đktc) Thể tích khí NO A 11,2 lít B 5,6 lít C 2,24 lít D 4,48 lít Câu 21: Cho 1,35g hợp kim Cu, Mg, Al tác dụng hết với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí gồm 0,1 mol NO 0,04 mol NO2 Khối lượng muối tạo dung dịch A 25,96 gam B 22,43 gam C 23,56 gam D 24,12 gam Câu 25: Cho 3,2 gam đồng tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO 0,8M H2SO4 0,2M, sản phẩm khử khí NO Số gam muối khan thu cạn dung dịch sau phản ứng A 8,84 gam B 7,90 gam C 5,64 gam D 10,08 gam Câu 42: Oxi hố chậm m gam Fe ngồi khơng khí thu 12,4 gam hỗn hợp A gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 Fe dư Hồ tan A vừa đủ 200ml dung dịch HNO3 thu 3,36 lít khí NO (đktc) Tính m nồng độ CM dung dịch HNO3 A 18,08g 3,2 M B 11,2g 3,0M C 11,2g 3,75M D 18,08g 3,75M Câu 51: Dung dịch A chứa HNO 1M H2SO4 0,6M Cho 100ml dung dịch B gồm KOH 1M NaOH 0,8M vào 100ml dung dịch A, cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn Giá trị m A 15,22 B 17,74 C 15,63 D 17,70 Câu 42 : Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Au tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư thu khí H2 hỗn hợp A Thêm từ từ dung dịch HNO3 vào hỗn hợp A đến khí NO (sản phẩm khử nhất) ngừng dừng lại Biết thể tích khí NO thu thể tích khí H2 (đo điều kiện nhiệt độ & áp suất) Phần trăm theo khối lượng Fe hỗn hợp X là: A 19,93 % B 29,89% C 15,93% D 22,13% 24 009: Hòa tan hồn tồn 3,76 gam hỗn hợp Z dạng bột gồm Fe, FeS, FeS dung dịch HNO3 dư thu 0,48 mol NO2 (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch Ba(OH) dư, lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi m gam hỗn hợp chất rắn Giá trị m là: A 17,545 B 15,984 C 16,67 D 21,168 Câu 10 Cho x mol Fe tác dụng với dung dịch chứa y mol HNO3 tạo khí NO dung dịch X Để dung dịch X tồn − ion Fe3+, Fe2+, NO quan hệ x y (khơng có thủy phân ion nước) A y/4 < x < 3y/8 B 3y/8 < x < y/4 C y/8 < x < y/4 D x > 3y/8 Câu 15 Cho m gam hỗn hợp gồm (Al, Mg, Cu) phản ứng với 200ml dung dịch HNO3 1M Sau phản ứng thu (m + 6,2g) muối khan (gồm muối) Nung muối tới khối lượng khơng đổi Hỏi khối lượng chất rắn thu bao nhiêu? A ( m ) gam B (m + 3,2) gam C (m + 1,6) gam D (m + 0,8)gam Câu 23 Trộn 8,1 gam bột Al với 10 gam Fe2O3 tiến hành phản ứng nhiệt nhơm với hiệu suất 90% Hỗn hợp sau phản ứng hồ tan dung dịch HNO3 lỗng dư thu hỗn hợp khí NO, N2 theo tỷ lệ mol 2: Thể tích hỗn hợp khí (ở đktc) A 3,78 lít B 2,016 lít C 5,04 lít D 1,792 lít Câu 23: Cho 6,48 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,87 mol HNO tạo sản phẩm khử X Làm bay dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan, m A 46,935 B 51,430 C 56,592 D 47,355 Câu 27: Trong cặp kim loại sau: (1) Mg, Fe; (2) Fe, Cu; (3) Fe, Ag; cặp kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 tạo dung dịch chứa tối đa muối (khơng kể trường hợp tạo NH4NO3) A (1) (2) (3) B (2) (3) C (1) (2) D (1) m Câu 30: Lấy m gam kim loại M gam muối sunfua tác dụng với dung dịch HNO đặc nóng dư khí NO2 (duy nhất) với thể tích điều kiện Xác định cơng thức muối sunfua trên? A FeS B MgS C Cu2S D CuS Câu 47: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O Nếu tỉ khối hỗn hợp NO N2O H2 19,2 Tỉ lệ số phân tử bị khử bị oxi hóa A 8: 15 B 11: 28 C 38: 15 D 6: 11 Câu 3: Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít khí (đktc) Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với dung dịch HNO lỗng, dư thu 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp A 30% B 15% 85% C 30% 70% D 35% Câu 32: Chia a gam hỗn hợp X gồm Al Zn thành phần nhau: - Phần tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 4,032 lít khí N2 dung dịch A chứa muối - Phần hòa tan dung dịch chứa NaOH NaNO thu m gam hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H Các khí đo đktc Giá trị m A 12,18 B 9,16 C 4,25 D 3,6 Câu 2: Hòa tan hồn tồn m g hỗn hợp bột gồm Fe3O4 FeCO3 dd HNO3 nóng dư, thu 3,36 lít hỗn hợp A gồm khí (đktc) dd B Tỷ khối A hidro 22,6 Giá trị m A 13,92g B 6,96g C 15,24g D 69,6g Câu 26: Cho 7,22 g hỗn hợp gồm Fe kim loại M có hóa trị khơng đổi Chia hỗn hợp thành phần - Phần hòa tan hết dd HCl dư thu 2,128 lít H2 (đktc) - Phần hào tan hết dd HNO3 dư thu 1,792 lít khí NO (đktc) Kim loại M A Al B Mg C Cu D Zn Câu 45: Hòa tan hồn tồn 13,92g Fe3O4 dung dịch HNO3 thu 448ml khí NxOy (đktc) Xác định NxOy A NO B N2O C NO2 D N2O5 Câu 14: Nung 15,23(g) hỗn hợp X gồm Al,Mg,Zn Oxi thời gian thu 16,83(g) hỗn hợp chất rắn Y.Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO cần x(mol) HNO3, sau phản ứng thu 0,3 mol NO la sản phẩm khử Giá trị x ? 25 A 1,6 B 1,4 C 1,5 D 1,3 Câu 24: Cho 5,2(g) hỗn hợp X gồm Mg MgO tác dụng với dung dịch HNO dư thu 0,01 mol sản phẩm khử Y dung dịch Z.Cơ cạn dung dịch Z thu m(g) muối khan Xác định sản phẩm khử giá trị m ? ( Biết tỉ lệ số mol Mg : MgO = :2) A NO + 22,2(g) B NH4NO3 + 22,2(g) C N2O + 11,2(g) D N2 + 22,2(g) Câu 41: Dẫn 11,2 lít hỗn hợp khí(đkc) gồm CO H2 có tỉ khối so với Hydro 4,5 qua ống chứa 0,4 mol Fe2O3 0,2 mol CuO nung nóng nhiệt độ cao.Sau phản ứng hồn tồn lấy chất rắn lại ống cho tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư, V lít NO( sản phẩm khử nhất) Giá trị V? A 34,72 B 3,73 C 20,90 D 7,467 Câu 15: Hồ tan 6,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn dung dịch HNO vừa đủ, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,02 mol NO 0,02 mol N 2O Làm bay dung dịch Y thu 25,4 gam muối khan Số mol HNO3 bị khử phản ứng là: A 0,08 mol B 0,06 mol C 0.09 mol D 0,07 mol Câu 52: Nung m gam hỗn hợp A gồm Fe Cu (trong Fe chiếm 36,84% khối lượng) oxi thu 36,8 gam hỗn hợp chất rắn Y Hồ tan hồn tồn Y V ml dung dịch HNO 2M lấy dư 25% so với lượng phản ứng thu 0,2 mol hỗn hợp NO, NO2 có tỷ khối so với H2 19 (biết NO NO2 sản phẩm khử nhất, đktc) Giá trị m V là: A 30,4 875 B 30,4 375 C 29,5 875 D 29,5 375 Câu 43: Hòa tan hồn tồn 3,76 gam hỗn hợp: S, FeS, FeS HNO3 dư 0,48 mol NO2 dung dịch X Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào X, lọc kết tủa nung đến khối lượng khơng đổi khối lượng chất rắn thu là: A 17,545 gam B 18,355 gam C 15,145 gam D 2,4 gam Câu 53: Cho 12gam hỗn hợp Fe Cu vào 200ml dung dịch HNO 2M, thu chất khí (sản phẩm khử nhất) khơng màu, hóa nâu khơng khí, có kim loại dư Sau cho thêm dung dịch H 2SO4 2M, thấy chất khí tiếp tục ra, để hồ tan hết kim loại cần 33,33ml Khối lượng kim loại Fe hỗn hợp A 8,4 gam B 5,6 gam C 2,8 gam D 1,4 gam Câu 10: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe 2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 1,344 lít khí NO sản phẩm khử (ở đktc) dung dịch X Dung dịch X hồ tan tối đa 11,2 gam Fe Số mol HNO3 có dung dịch ban đầu là: A 0,94 mol B 0,64 mol C 0,86 mol D 0,78 mol Câu 2: Cho 1,2 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO 0,2 mol Al(NO3)3 Để thu 7,8 gam kết tủa giá trị lớn a thỏa mãn là: A 0,5 mol B 0,75 mol C 0,7 mol D 0,9 mol Câu 23: Cho 21,1 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg tan hết dung dịch HNO lỗng dư thu 11,2 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) dung dịch Y Mặt khác cho 0,3 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H 2SO4 lỗng dư thu 7,28 lít khí (đktc) Cơ cạn dung dịch Y thu m gam muối khan Phần trăm khối lượng muối nhơm m gam muối : A 28,01% B 38,91% C 42,42% D 18,67 % Câu 35: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3, hỗn hợp khí CO2, NO dung dịch X Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào X, dung dịch thu hồ tan tối đa gam bột đồng kim loại? (biết có khí NO bay ra) A 14,4 gam B 32 gam C 1,6 gam D 3,2 gam Câu 10: Cho khí CO qua ống sứ đựng 0,45 mol hỗn hợp A gồm Fe 2O3 FeO nung nóng sau thời gian thu 51,6 gam chất rắn B Dẫn khí khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH) dư thu 88,65 gam kết tủa Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu V lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị V là: A 7,84 lít B 8,40 lít C 3,36 lít D 6,72 lít Câu 22: Hòa tan hồn tồn m gam Fe dung dịch HNO thu dung dịch X 1,12 lít NO (đktc) Thêm dung dịch chứa 0,1 mol HCl vào dung dịch X thấy khí NO tiếp tục thu dung dịch Y Để phản ứng hết với chất dung dịch Y cần 115 ml dung dịch NaOH 2M Giá trị m là: A 3,36 B 3,92 C 2,8 D 3,08 26 Câu 23: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 1,68 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu là: A 54,45 gam B 75,75 gam C 68,55 gam D 89,7 gam Câu 38: Hỗn hợp X gồm FeS2 MS (tỉ lệ mol 1:2; M kim loại có số oxi hóa khơng đổi hợp chất) Cho 71,76 gam X tác dụng hồn tồn với dung dịch HNO đặc,nóng thu 83,328 lít NO2 (đktc,sản phẩm khử nhất) Thêm BaCl2 dư vào dung dịch sau phản ứng thấy tách m gam kết tủa Giá trị m là: A 111,84 gam B 178,56 gam C 173,64 gam D 55,92 gam Câu 8: Cho phản ứng: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O.Nếu tỷ lệ số mol N2O :N2 2:3 hệ số cân tối giản HNO3 là: A 138 B 148 C 168 D 76 Câu 30: Lấy 5,2 gam hỗn hợp FeS2 Cu2S tác dụng hồn tồn với dung dịch HNO thu dung dịch chứa muối 12,208 lít hỗn hợp NO2 SO2 (đktc) Xác định % khối lượng FeS2 hỗn hợp ban đầu A 71,53% 81,39% B 93,23% 71,53% C 69,23% 81,39% D 69,23% 93,23% Câu 32: Lấy 3,51 gam hỗn hợp Al, Zn tác dụng với dung dịch HNO dư thu 1,344 lít (đktc) khí X sản phẩm khử Xác định X? A NO2 B N2 C NO D N2O Câu 32: Cho m gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dd HNO lỗng, dư thu dd Z (giả thiết NO sản phẩm khử nhất) Cơ cạn dd Z thu (m + 62) gam muối khan Nung hỗn hợp muối khan đến khối lượng khơng đổi thu chất rắn có khối lượng A (m + 16) gam B (m + 8) gam C (m + 31) gam D (m + 4) gam Câu 33: Hòa tan hồn tồn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al Zn dd HNO 3, sau phản ứng hồn tồn thu dd Y hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O 0,1 mol NO Cơ cạn dd sau phản ứng thu 127 gam hỗn hợp muối Tổng số mol electron kim loại X nhường là: A 1,5 B 1,1 C 1,2 D 0,7 Câu 49a: Hỗn hợp A gồm Fe kim loại M dạng bột (M có hố trị k đổi) Cho 15,2 gam A vào dd HCl dư, kết thúc phản ứng có 2,24 lit khí (đktc) Mặt khác cho lượng A tác dụng hồn tồn với dd HNO loảng dư có 4,48 lit khí khơng màu hố nâu khơng khí M kim loại sau ? A Mg B Al C Cu D Zn Câu 42b: Cho hỗn hợp X gồm 8,4 gam Fe 6,4 gam Cu vào dd HNO Sau phản ứng hồn tồn thu 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử nhất, đo đktc) Khối lượng muối thu sau phản ứng A 41,1gam B 41,3 gam C 36,3 gam D 42,7 gam Câu 18: Cho 0,64 gam S tan hồn tồn 150 gam dung dịch HNO 63%, đun nóng thu khí NO2 (sản phẩm khử nhất) dung dịch X Hãy cho biết dung dịch X hồ tan tối đa gam Cu (Biết sản phẩm khử NO) A 33,12 gam B 24,00 gam C 34,08 gam D 132,48 gam Câu 38: Hòa tan 1,485 gam nhơm cần dùng 200 ml dung dịch HNO M, thu dung dịch chứa muối nhơm V lit (đktc) hỗn hợp khí gồm NO khí X Giá trị V A 0,672 B 0,896 C 0,504 D 0,448 Câu 12: Cho tan hoμn toμn 3,76 gam hçn hỵp X ë d¹ng bét gåm S, FeS vμ FeS2 dung dÞch HNO3 ®Ỉc nãng thu ®−ỵc 0,48 mol NO2 vμ dung dÞch D Cho dung dÞch D t¸c dơng víi dung dÞch Ba(OH)2 d−, läc vμ nung kÕt tđa ®Õn khèi l−ỵng kh«ng ®ỉi ®−ỵc m gam hçn hỵp r¾n Gi¸ trÞ cđa m lμ A 17,545 gam B 15,145 gam C 12,815 gam D 13,980 gam Câu 14: Cho 12,3 gam hỗn hợp X gồm Al Mg phản ứng hết với 400ml dung dịch gồm H2SO4 1M HNO3 1,5M; sau phản ứng thu dung dịch Y ( khơng chứa muối NH4NO3 ) 4,48 lít hỗn hợp khí Z đktc gồm NO N2O có tỉ khối so với hiđro 18,5 Khối lượng muối thu sau cạn dung dịch Y A 69,3 gam B 50,7 gam C 96,3 gam D 87,9 gam 27 Câu 16: Dẫn luồng khí CO dư từ từ qua hỗn hợp A gồm Al2O3, Fe3O4, CuO, FeO nung nóng đến phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp chất rắn B Hồ tan hồn tồn hỗn hợp B vào dung dịch HNO3 lỗng dư thu dung dịch X Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch X thu kết tủa Y Cho Y vào dung dịch KOH dư thấy lại phần chất rắn Z khơng tan Chất rắn Z chứa A Fe(OH)3 Fe(OH)2 B Cu(OH)2 Fe(OH)3 C Fe(OH)3 D Al(OH)3 Cu(OH)2 Câu 19: Cho 5,8 g mi FeCO3 t¸c dung võa ®đ víi dung dÞch HNO3 thu ®ỵc hçn hỵp khÝ gåm NO, CO2 vµ dung dÞch X Cho dung dÞch HCl d vµo dung dÞch X thu ®ỵc dung dÞch Y Dung dÞch Y hoµ tan ®ỵc tèi ®a m g Cu, sinh s¶n phÈm khư lµ NO nhÊt Gi¸ trÞ cđa m lµ A 9,6 g B 11,2 g C 14,4 g D 16 g Câu 31: Hồ tan hồn tồn 6,48 gam Al vào V lít dung dịch HNO3 1M (lấy dư 25% so với lượng cần thiết) thu 1,568 lít khí X đktc dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 52,72 gam chất rắn khan ThĨ tÝch dung dịch HNO3 ban đầu A 0,9 B 1,125 C 1,25 D 1,1 Câu 15: Hỗn hợp X gồm Fe2O3 (0,1 mol), Fe3O4 (0,1 mol), FeO (0,2 mol) Fe (0,1 mol) Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng (dư), sinh sản phẩm khử khí NO Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 2,6 B 2,0 C 2,3 D 2,4 Câu 8: Trộn 0,81 gam bột nhơm với bột Fe 2O3 CuO đốt nóng để tiến hành phản ứng nhiệt nhơm thu hỗn hợp X Hồ tan hồn tồn X dung dịch HNO3 đun nóng thu V lít khí NO (sản phẩm khử nhất) đktc Giá trị V A 0,672 lít B 2,24 lít C 6,72 lít D 0,224 lít Câu 13: Hồ tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng dung dịch X 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro 22,75 Hấp thụ tồn khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch Z Tổng khối lượng chất tan Z là: A 18,85g B 32,20g C 16,85g D 20,00g Câu 24: Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO 3, hỗn hợp khí CO2, NO dung dịch X Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, dung dịch thu hồ tan tối đa gam bột đồng kim loại, biết có khí NO bay A 32 gam B 3,2 gam C 64 gam D 6,4 gam Câu 30: Cho m gam hçn hỵp FeS, FeS2 tØ lƯ sè mol 1:1 vµo dung dÞch HNO3 d, t0 chØ tho¸t hçn hỵp khÝ chøa 0,4 mol NO2, 0,2 mol NO (lµ s¶n phÈm khư nhÊt) TÝnh m? A 9,25 gam B 8,67 gam C 10,3 gam D 10,4 gam Câu 34: Cho hỗn hợp A gồm kim loại X, Y, Z có hóa trị III, II, I tỉ lệ mol 1:2:3, số mol X x mol Hòa tan hồn tồn A dung dịch có chứa y (gam) HNO (lấy dư 25%) Sau phản ứng thu V lít khí NO2 NO (là sản phẩm khử đktc) Biểu thức tính y theo x V V V ).63 ).63 A y = 1,5.(9 x + B y = 1,5.(10 x + 22, 22, V V ).63 ).63 C y = 1, 25.(9 x + D y = 1, 25.(10 x + 22, 22, Câu 37 : Lấy 3,51 gam hỗn hợp Al, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 1,344 lít (đktc) khí X sản phẩm khử Xác định X? A NO2 B N2 C NO D N2O Câu 47 : Cho 12 gam bột Mg vào 400 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 x mol/l Cu(NO3)2 0,75x mol/l thu dung dịch X 32,16 gam hỗn hợp rắn Y gồm kim loại Hòa tan hết hỗn hợp Y vào dung dịch HNO3 lỗng thu V lít NO (đktc) dung dịch chứa 96,66 gam muối (khơng có HNO3 dư) Giá trị V A 6,72 B 4,48 C 2,80 D 5,60 Câu 50 : Tổng hệ số cân phản ứng FeS2+HNO3→Fe2(SO4)3+SO2+NO2+H2O A 82 B 68 C 74 D 46 Câu 57 : Cho m gam bột Al vào 400ml dung dịch hỗn hợp FeCl3 0,5M CuCl2 xM thu dung dịch X 2,4m gam chất rắn Y gồm kim loại Cho tồn chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 4,34 lít NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Giá trị m : 28 A 6,1875 B 6,8270 C 5,5810 D 5,8284 Câu 37 : Lấy 3,51 gam hỗn hợp Al, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu 1,344 lít (đktc) khí X sản phẩm khử Xác định X? A NO2 B N2 C NO D N2O Câu 47 : Cho 12 gam bột Mg vào 400 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 x mol/l Cu(NO3)2 0,75x mol/l thu dung dịch X 32,16 gam hỗn hợp rắn Y gồm kim loại Hòa tan hết hỗn hợp Y vào dung dịch HNO3 lỗng thu V lít NO (đktc) dung dịch chứa 96,66 gam muối (khơng có HNO3 dư) Giá trị V A 6,72 B 4,48 C 2,80 D 5,60 Câu 4: Cho 2,88 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M V lít khí NO Cho 2,88 gam Cu phản ứng với 80ml dung dịch HNO3 1M H 2SO4 0,5M V2 lít khí NO Biết NO sản phẩm khử thể tích khí điều kiện Quan hệ V1 V2 là: A V2 = V1 B V2 = 2,5V1 C V2 = 2V1 D V2 = 1,5V1 Câu 26: Cho 36,56 gam hỗn hợp Z gồm Fe Fe3O4 hồ tan vào 500 ml dung dịch HNO3 lỗng phản ứng hết thấy 1,344 lít khí NO sản phẩm khử (ddktc) dung dịch X 5,6 gam kim loại dư Nồng độ mol dung dịch HNO3 dùng khối lượng muối dung dịch X là: A 3,2 M 48,6 gam B 2,6 M 48,6 gam C 1,92 M 81 gam D 3,2 M 37,8 gam Câu 28: Hồ tan 1,68gam kim loại Mg vào V lít dung dịch HNO 0,25M vừa đủ thu dung dịch X 0,168lít chất khí Y nhất, ngun chất Cơ cạn cẩn thận dung dịch X thu 11,16gam muối khan.(Q trình cạn khơng làm muối phân huỷ) Giá trị V là: A 0,7lít B 0,8 lít C 1,2 lít D lít Câu 33: Hồ tan hồn tồn hỗn hợp X gồm 0,2mol Mg 0,03mol MgO dung dịch HNO thu dung dịch Y 0,896lít chất khí Z ngun chất Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 34,84gam muối khan Xác định CTPT Z A N2 B NO2 C N2O D NO Câu 35: Hồ tan hồn tồn m gam hỗn hợp FeS Cu2S vào dung dịch HNO3 M vừa đủ, sau phản ứng thu dung dịch chứa muối sunfat 0,1 mol khí NO Thể tích dung dịch HNO3 dùng là: A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml Câu 52: Hòa tan 19,2 g đồng dd HNO lỗng,tồn lượng NO sinh oxihố hồn tồn oxi thành NO2 sục vào nước với dòng khí O2 để chuyển hết thành HNO3 Tổng tích khí O2 phản ứng A 3,36 (lít) B 2,24 (lít) C 4,48 (lít) D 1,12 (lít) Câu 43: 400 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 1M Fe(NO3)3 0,5M hòa tan gam hỗn hợp Fe Cu có tỉ lệ số mol nFe:nCu=2:3? (sản phẩm khử HNO3 NO) A 18,24 gam B 15,20 gamC 14,59 gam D 21,89 gam Câu 8: Hồ tan hồn tồn 0,1 mol FeS2 dung dịch HNO3 đặc nóng Tính thể tích khí NO2 bay (đktc) số mol HNO3 (tối thiểu) phản ứng (biết lưu huỳnh FeS2 bị oxi hố lên số oxi hố cao nhất) A 33,6 lít 1,4 mol B 33,6 lít 1,5 mol C 22,4 lít 1,5 mol D 33,6 lít 1,8 mol Câu 46: Cho 10,32 gam hỗn hợp X gồm Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch Y gồm HNO 31M H2SO4 0,5 M thu khí NO dung dịch Z chứa m gam chất tan Giá trị m A 20,36 B 18,75 C 22,96 D 23,06 Câu 49: Cho hỗn hợp dạng bột gồm Al Fe vào 100 ml dung dịch CuSO 0,75 M, khuấy kĩ hỗn hợp để phản ứng xảy hồn tồn thu gam chất rắn A gồm hai kim loại Để hồ tan hồn tồn chất rắn A cần lít dung dịch HNO3 1M (biết phản ứng tạo sản phẩm khử NO nhất)? A 0,6 lit B 0,5 lit C 0,4 lít D 0,3 lit Câu 50: Cho 11,6 gam FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO thu hỗn hợp khí (CO2, NO) dung dịch X Khi thêm dung dịch HCl dư vào dung dịch X hồ tan tối đa gam bột Cu (biết có khí NO bay ra) A 28,8 gam B 16 gam C 48 gam D 32 gam Câu 13: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO có tỉ lệ mol tương ứng 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu 0,448 lít khí (đo đktc) dung dịch Y Cơ cạn cẩn thận dung dịch Y thu 23 gam chất rắn khan T Xác định số mol HNO3 phản ứng ? 29 A 0,28 B 0,34 C 0,36 D 0,32 Câu 21: Hòa tan 2m (gam) kim loại M dung dịch HNO đặc, nóng, dư hay hòa tan m (gam) hợp chất X (hợp chất M với lưu huỳnh) dung dịch HNO đặc, nóng, dư thu khí NO (sản phẩm khử nhất) tích điều kiện nhiệt độ áp suất Giả sử ngun tố lưu huỳnh bị oxi hóa lên mức cao Kim loại M cơng thức phân tử X A Cu CuS B Cu Cu2S C Mg MgS D Fe FeS Câu 22: Cho hỗn hợp X gồm 8,4 gam Fe 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO Sau phản ứng hồn tồn thu 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử nhất, đo đktc) Khối lượng muối thu sau phản ứng A 36,3 gam B 41,1gam C 41,3 gam D 42,7 gam Câu 23 Trộn 8,1 gam bột Al với 10 gam Fe2O3 tiến hành phản ứng nhiệt nhơm với hiệu suất 90% Hỗn hợp sau phản ứng hồ tan dung dịch HNO3 lỗng dư thu hỗn hợp khí NO, N2 theo tỷ lệ mol 2: Thể tích hỗn hợp khí (ở đktc) A 3,78 lít B 2,016 lít C 5,04 lít D 1,792 lít C©u 1: Cho mét lng khÝ CO ®i qua èng sø ®ùng m gam Fe 2O3 nung nãng Sau mét thêi gian thu ®ỵc 10,44 gam chÊt r¾n X gåm Fe, FeO, Fe2O3 vµ Fe3O4 Hoµ tan hÕt X HNO ®Ỉc, nãng thu ®ỵc 4,368 lÝt NO2 (s¶n phÈm khư nhÊt ë ®ktc) Gi¸ trÞ cđa m lµ A 12 B 24 C 10,8 D 16 C©u 5: Cho ph¬ng tr×nh ho¸ häc: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O (biÕt tû lƯ thĨ tÝch N2O : NO = 1: 3) Sau c©n b»ng ph¬ng tr×nh ho¸ häc trªn víi hƯ sè nguyªn tèi gi¶n th× tỉng hƯ sè cđa c¸c chÊt ph¶n øng lµ A 83 B 77 C 81 D 79 C©u 9: Hoµ tan hoµn toµn hçn hỵp gåm xmol FeS2 vµ 0,018 mol Cu2S vµo V lÝt dung dÞch HNO3 1M võa ®đ thu ®ỵc dung dÞch X (chØ chøa hai mi sunfat) vµ khÝ NO nhÊt Gi¸ trÞ cđa V lµ A 0,96 B 0,24 C 0,3 D 0,48 C©u 21: Cho 3,2 gam Cu t¸c dơng víi 100ml dung dÞch hçn hỵp HNO 0,8M vµ H2SO4 0,2M, s¶n phÈm khư nhÊt lµ khÝ NO Sè gam mi khan thu ®ỵc lµ A 7,90 B 8,84 C 5,64 D 10,08 Câu 47: Hòa tan hỗn hợp gồm FeS2 0,24mol Cu2S vào dung dịch HNO3 vừa đủ thu dung dich X(chỉ chứa muối sunfat) V lít khí NO (đktc).Giá trị V : A 35,84 lít B 34,048 lít C 25,088 lít D 39,424 lít Câu 13: Cho hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hố trị khơng đổi Lấy 3,61g X hồ tan hết vào dd HCl thu 2,128 l H2 Lấy 3,61g X hồ tan hết vào dd HNO3 thu 1,792l NO Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M A Mg B Al C Cr D Zn Câu 19: Chia m gam Al thành hai phần nhau: Phần 1, tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, sinh x mol khí H Phần 2, tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 lỗng, sinh y mol khí N2O (sản phẩm khử nhất) Quan hệ x y A x = y B x = 2y C x = 4y D y = 2x Câu 21: Cho hỗn hợp A gồm x mol FeS y mol Cu2S tác dụng với HNO3 lỗng, dư đun nóng thu muối SO 42- kim loại sinh sản phẩm khử khí NO Tỷ lệ x/y A 3: B : C 1: D 1: Câu 25: Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Al Mg phản ứng hết với 100 ml dd hỗn hợp axit HNO 4M H2SO4 7M thu 0,1 mol khí SO2, NO, N2O Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan? A 76,7 B 106,7 C 86,3 D 104,9 Câu 36: Hồ tan m gam hỗn hợp Fe Cu Fe chiếm 40% khối lượng dd HNO thu dung dịch X, 0,448 lít NO (đkc) lại 0,65m gam kim loại Tính khối lượng muối X A 11,2 gam B 6,4 gam C Khơng xác định D 5,4 gam 030: Hồ tan m gam hỗn hợp Fe Cu Fe chiếm 40% khối lượng dd HNO thu dung dịch X, 0,448 lít NO (đkc) lại 0,65m gam kim loại Tính khối lượng muối X A 5,4 gam B 6,4 gam C 11,2 gam D Khơng xác định 031: Cho hỗn hợp X gồm Fe kim loại M có hố trị khơng ðổi Lấy 3,61g X hồ tan hết vào dd HCl thu ðýợc 2,128 l H2 Lấy 3,61g X hồ tan hết vào dd HNO3 thu ðýợc 1,792l NO Biết thể tích khí ðo ðktc Kim loại M A Mg B Zn C Al D Cr 30 035: Cho 12,9 gam hỗn hợp gồm Al Mg phản ứng hết với 100 ml dd hỗn hợp axit HNO 4M H2SO4 7M thu 0,1 mol khí SO2, NO, N2O Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu gam muối khan? A 104,9 B 86,3 C 76,7 D 106,7 Câu Cho khí H2 dư qua hỗn hợp X gồm 0,05 mol CuO; 0,05 mol Fe3O4 Sau phản ứng hồn tồn, cho tồn lượng chất rắn lại tan hồn tồn dung dịch HNO3 đặc nóng dư Hãy cho biết thể tích khí NO2 (đktc) A 12,32 lít B 10,08 lít C 16,8 lít D 25,76 lít Câu 10 Phản ứng HNO3 với Fe3O4 tạo khí X (sản phẩm khử nhất) có tổng hệ số phương trình hố học 20 khí X A N2 B NO C NO2 D N2O Câu 43 Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 nặng 6,96 g số mol FeO số mol Fe 2O3 Cho hỗn hợp X tan hết dung dịch HNO3 lỗng, thu V lít khí NO (đktc) Giá trị V A 0,224/3 lít B 0,224 lít C 2,24 lít D 2,24/3 lít C©u Cho gam hỗn hợp Cu, Fe (trong Fe chiếm 40% khối lượng) tác dụng với dd HNO lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu khí NO (sản phẩm khử nhất), lại 4,6 gam kim loại khơng tan dd X Muối có dung dịch X A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)3 Cu(NO3)2 D Fe(NO3)2 Câu 14 Hồ tan hồn tồn m gam kim loại M dung dịch HCl dư thu V lit H (đktc) Mặt khác hồ tan hồn tồn m gam kim loại M dung dịch HNO lỗng, dư thu muối nitrat M, H 2O V lit khí NO (đktc) Biết khối lượng muối nitrat tạo thành gấp 1,905 lần khối lượng muối clorua Kim loại M A Mg B Al C Cu D Fe Câu 1: Hồ tan hồn tồn 11,2g kim loại Fe 300ml dung dịch HNO3 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy có khí NO (duy nhất) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng ta thu chất rắn khan có khối lượng A 36,3g B 39,1g C 36g D 48,4g Câu 2: Hãy cho biết dãy hóa chất dãy cho chứa tất chất phản ứng với HNO đặc nóng có khí NO2 bay ra? A Fe3O4, S, As2S3, Cu B Fe, BaCO3, Al(OH)3, ZnS C Fe2O3, CuS, NaNO2, NaI D CaSO3, Fe(OH)2, Cu, ZnO Câu 3: Dẫn luồng khí CO qua ống sứ đựng 5,8g oxit sắt nóng đỏ thời gian thu m gam chất rắn B Cho B tác dụng hết với axit HNO3 lỗng, dư thu 18,15g muối khan 0,784lít khí NO đktc (sản phẩm khử nhất) Giá trị m cơng thức phân tử oxit sắt cho A 5,16g Fe3O4 B 5,6g FeO C 5,16g FeO D 5,6g Fe3O4 Câu 20: Hòa tan hết 5,2 gam hỗn hợp chất rắn X gồm FeS FeS dung dịch HNO3 vừa đủ,thu V lít NO(đkc) sản phẩm khử dung dịch Y chứa chất tan Giá trị V? A 8,96 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít Câu 23: Cho 6,48 gam hỗn hợp Al Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,87 mol HNO tạo sản phẩm khử X Làm bay dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan, m A 46,935 B 51,430 C 56,592 D 47,355 Câu 47: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO → Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O Nếu tỉ khối hỗn hợp NO N 2O H2 19,2 Tỉ lệ số phân tử bị khử bị oxi hóa A 8: 15 B 11: 28 C 38: 15 D 6: 11 Câu 4: Cho 12,72 gam Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng hồn tồn với HNO3 dư thu 1,568 lít NO đktc, sản phẩm khử dung dịch X Biết dung dịch X hòa tan tối đa 17,28 gam Cu Tímh số mol axit tham gia phản ứng tồn q trình ? A 0,94 mol B 0,76 mol C 1,08 mol D 1,09 mol Câu 12: Cho 0,18 mol hợp chất: FeS, As 2S3, FeS2, Cu2S ( đặt X) tác dụng với HNO lỗng dư thu 37,632 lít khí NO Hợp chất X là? Biết số oxi hóa ngun tố hợp chất lên mức cao A FeS2 B Cu2S C FeS D As2S3 Câu 20: Cho m gam Al tác dụng với HNO3 thu 72,69 gam muối 3,36 lít NO, N 2O có tỉ khối H2 17,8 Tính m ? A 26,73 gam B 9,21 gam C 6,75 gam D 8,91 gam Câu 45: Cho 2,7 gam hỗn hợp gồm Cu, Al, Mg tác dụng hồn tồn với HNO nóng dư thu 12,18 gam muối 0,02 mol NO; 0,08 mol NO2 Tính số mol axit tham gia phản ứng ?( em làm đáp án mới………) A 0,14 mol B 0,34 mol C 0,24 mol D 0,36 mol E:…… 31 Câu 32: Cho 2,7 gam Al tan hồn tồn dung dịch HNO lỗng, nóng thu khí 0,448 lít X (đktc) Cơ cạn dung dịch thu 22,7 gam chất rắn khan Vậy cơng thức khí X là: A NO B NO2 C N2 D N2O C©u : Cho 10,24 gam Cu vào 200 ml dung dịch HNO3 3M Kết thúc phản ứng thu dung dịch A Cho dung dịch A tác dụng với 400 dung dịch NaOH 1M Lọc bỏ kết tủa cạn dung dịch sau nung tới khối lượng khơng đổi 26,44 gam chất rắn khan Số mol HNO3 tác dụng với Cu là? A 0,58 B 0,56 C 0,48 D 0,40 C©u 13 Cho nước qua than nóng đỏ, thu 15,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO H2 Cho tồn : X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu hỗn hợp chất rắn Y Hòa tan tồn Y dung dịch HNO3 (lỗng, dư) 8,96 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm thể tích khí CO X là: A 28,57% B 57,15% C 14,28% D 18,42% C©u 41 Thực hai thí nghiệm: : (1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M V1 lít NO (2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO 1M H2SO4 M V2 lít NO Biết NO sản phẩm khử nhất, thể tích khí đo điều kiện Quan hệ V1 V2 là: A V2=1,5V1 B V2=2V1 C V2=4V1 D V2=V1 Câu 3: Cho 1,35g Al tác dụng với dugn dịch axit HNO3 lỗng Giải thiết chi thu V lít khí NO (đktc) Giá trị V là: A 1,12 lít B 1,68 lít C 2,24 lít D 3,36 lít Câu 13: Hòa tan Fe HNO dư thấy sinh hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO 0,02 mol NO Khối lượng Fe bị hòa tan : A 0,56 gam B 1,12 gam C 1,68 gam D 2,24 gam Câu 18: Cho 0,28 mol Al vào dung dịch HNO dư, thu khí NO dung dịch chứa 62,04 gam muối Số mol NO thu A 0,2 B 0,28 C 0,1 D 0,1 Câu 51: Hòa tan hết m gam bột kim loại nhơm dung dịch HNO 3, thu 13,44 lít (đktc) hỗn hợp ba khí NO, N 2O N2 Tỉ lệ thể tích VNO : VN2O : VN2 = 3:2:1 Trị số m là: A 31,5 gam B 32,5 gam B 40,5 gam C 24,3 gam Câu 52: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO (dư) Sau phản ứng xảy hồn tồnthu 0,896 lít khí NO (ở đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay hơidung dịch X A 8,88 gam B 13,92 gam C 6,52 gam D 13,32 gam Câu 6: Hồ tan hết 30 gam hỗn hợp Mg, Al, Zn dung dịch HNO 3, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch Y hỗn hợp gồm 0,1 mol NO, 0,1 mol N2O Cơ cạn Y thu 127 gam hỗn hợp muối khan Vậy số mol HNO bị khử phản ứng A 0,45 mol B 0,35 mol C 0,3 mol D 0,4 mol Câu 8: Hòa tan hết hỗn hợp A gồm x mol Fe y mol Ag dung dịch hỗn hợp HNO H2SO4, có 0,062 mol khí NO 0,047 mol SO2 Đem cạn dung dịch sau phản ứng thu 22,164 gam hỗn hợp `muối khan (khơng có muối amoni) Trị số x y là: A x = 0,12; y = 0,02 B x = 0,08; y = 0,03 C x = 0,07; y = 0,02 D x = 0,09; y = 0,01 Câu 19: Cho m gam Fe tan hết vào dung dịch chứa đồng thời H 2SO4 HNO3 thu dung dịch X 4,48 lít NO (duy nhất) Thêm tiếp H2SO4 vào X lại thu thêm 1,792 lít khí NO dung dịch Y Dung dịch Y hồ tan vừa hết 8,32 gam Cu khơng có khí bay (các khí đo đktc) Khối lượng Fe cho vào A 16,24 g B 9,6 g C 16,8 g D 11,2 g Câu 31: Nung 8,42g hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe oxi sau thời gian thu 11,62g hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 dư thu 1,344 lít NO (đktc) sản phẩm khử Số mol HNO phản ứng là: A 0,56 mol B 0,64 mol C 0,48 mol D 0,72 mol Câu 33: Khử hồn tồn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 10,752 lít H2 (đktc) thu 20,16g kim loại M Cho tồn lượng kim loại tác dụng với dung dịch HNO lỗng dư thu 8,064 lít NO (đktc) sản phẩm khử Cơng thức MxOy là: A CuO B Fe3O4 C Fe2O3 D Cu2O Câu 31: Nung 8,42g hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe oxi sau thời gian thu 11,62g hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y dung dịch HNO3 dư thu 1,344 lít NO (đktc) sản phẩm khử Số mol HNO phản ứng là: 32 A 0,56 mol B 0,64 mol C 0,48 mol D 0,72 mol Câu 33: Khử hồn tồn m gam oxit MxOy cần vừa đủ 10,752 lít H2 (đktc) thu 20,16g kim loại M Cho tồn lượng kim loại tác dụng với dung dịch HNO lỗng dư thu 8,064 lít NO (đktc) sản phẩm khử Cơng thức MxOy là: A CuO B Fe3O4 C Fe2O3 D Cu2O C©u : Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hồn tồn thu NO; 0,05 mol khí CO2; dung dịch Y 19,12 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng chất rắn khan là: A 90,29 gam B 40,02 gam C 24,615 gam D 36,42 gam C©u 37 Chia m gam Al thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh x mol khí H2; : - Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 lỗng, sinh x/4 mol khí X (sản phẩm khử nhất) VËy X A N2O B N2 C NH4NO3 D NO2 C©u 26 Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau : phản ứng xảy hồn tồn thu NO; 0,05 mol khí CO2; dung dịch Y 19,12 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng chất rắn khan là: A 40,02 gam B 36,42 gam C 90,29 gam D 24,615 gam C©u 18 Chia m gam Al thành hai phần nhau: - Phần tác dụng với lượng dư dd HCl, sinh x mol khí H2; : - Phần hai tác dụng với lượng dư dd HNO3 lỗng, sinh x/4 mol khí X (sản phẩm khử nhất) VËy X A NO2 B N2 C NH4NO3 D N2O C©u 25 Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau : phản ứng xảy hồn tồn thu NO; 0,05 mol khí CO2; dung dịch Y 19,12 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng chất rắn khan là: A 36,42 gam B 90,29 gam C 40,02 gam D 24,615 gam C©u : Cho 35,48 gam hỗn hợp X gồm Cu FeCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hồn tồn thu NO; 0,05 mol khí CO2; dung dịch Y 19,12 gam kim loại Cơ cạn dung dịch Y thu khối lượng chất rắn khan là: A 36,42 gam B 90,29 gam C 40,02 gam D 24,615 gam Câu 2: Cho pư sau Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + NO + H2O Nếu tỉ lệ số mol NO NO2 : hệ số cân HNO3 phương trình hố học A 30 B 48 C 38 D 66 Câu 5: Trộn 6,102 gam hỗn hợp Al, Fe3O4 CuO (các chất có số mol) tiến hành pư nhiệt nhơm thu hỗn hợp X Cho X tác dụng với dd HNO dư V ml (ở đktc) hỗn hợp khí NO2 NO theo tỉ lệ mol tương ứng 1:1 Giá trị V A 806,4 B 604,8 C 403,2 D 645,12 Câu 28: Để hồ tan hết 0,06 mol Fe cần tối thiểu V lit dd HNO3 2M giải phóng khí NO sản phẩm khử Tính V? A 0,08 B 0,12 C 0,09 D 0,11 Câu 1: Hồ tan 11,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe 2O3 dung dịch HNO3 dư, thu sản phẩm khử gồm V lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 (ở đktc) có tỉ khối so với hiđro 19 Mặt khác đun nóng X với CO dư sau phản ứng hồn tồn thu 9,52 gam Fe Giá trị V là: A 2,24 B 2,80 C 4,48 D 1,12 Câu 8: Cho lượng khí CO qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng, sau thời gian thu 19,32g hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 (hỗn hợp X) Hòa tan hết X HNO3 đặc, nóng, dư thu 5,824 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đo đktc) Giá trị m là: A 23,48g B 21,4g C 13,24g D 26,60g Câu 11: Cho phản ứng oxi hóa - khử sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O Với tỉ lệ mol N2 N2O = 2:3 hệ số số ngun tối giản, hệ số HNO3 phản ứng là: A 142 B 162 C 22 D 24 Câu 17: Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm 0,12mol FeS a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ) thu dung dịch X (chỉ chứa muối sunfat) khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl dư thu m gam kết tủa Giá trị m là: A 69,9 B 46,6 C 65,24 D 23,3 33 Câu 31: Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO lỗng, dư thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay cẩn thận dung dịch X là: A 25,38 gam B 23,68 gam C 24,68 gam D 25,08 gam Câu 43: Hồ tan 45,9 gam kim loại M dung dịch HNO lỗng, dư thu hỗn hợp sản phẩm khử gồm 0,3 mol N 2O 0,9 mol NO Kim loại M là: A Fe B Zn C Al D Mg C©u : Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Al + HNO3 Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O Với tỉ lệ mol N2 N2O = 2:3 Hệ số cân HNO3 A 162 B 24 C 22 D 142 Câu 15 : Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO đặc nóng thu 4,48 lít khí NO 2(đktc) Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu đ ược 145,2 gam muối khan giá trị m l A 35,7 gam B 46,4 gam C 77,7 gam D 15,8 gam Câu 18: Hòa tan hồn tồn 11,2 gam kim loại sắt 300 ml dung dịch HNO 2M, sau phản ứng xảy hồn tồn thấy có khí NO (sp khử nhất) Cơ cạn dd sau phản ứng ta thu chất rắn khan có khối lượng m gam Nung chất rắn đến khối lượng khơng đổi m2 gam chất rắn Gía trị m1 m2 A 36,3 14,8 B 39,1 16,0 C 39,1 14,8 D 48,4 24,0 Câu 21: Chia 23,0 gam hỗn hợp X gồm Na, K Li thành phần Phần cho tác dụng với dung dịch HNO lỗng, vừa đủ thu 1,12 lít khí N2 (đktc) dung dịch chứa m gam muối (khơng chứa NH4NO3) Phần hồ tan hồn tồn nước thu V lít H2 (đktc) Giá trị m V A 48,7 4,48 B 42,5 5,60 C 45,2 8,96 D 54,0 5,60 Câu 29: Cho 3,2 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu (có tỉ lệ mol tương ứng 8:3) vào 100 ml dung dịch chứa HNO3 0,2M, H2SO4 0,9M NaNO3 0,4M Sau kết thúc phản ứng thu khí NO sản phẩm khử nhất, cạn cẩn thận tồn dung dịch thu sau phản ứng khối lượng muối khan thu là: A 13,38 gam B 32,48 gam C 24,62gam D 12,13gam Câu 36: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 0,8M Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng xảy hồn tồn thu 0,92a gam hỗn hợp kim loại khí NO (sản phẩm khử N+5) Giá trị a A 8,4 B 11,2 C 5,6 D 11,0 Câu 33 : Một oxit sắt (FexOy) chứa 27,59% O (theo khối lượng) Khử hồn tồn m gam oxit CO thu 1,68 gam kim loại Mặt khác, để hòa tan hết m gam oxit cần V ml dung dịch HNO3 1M thu khí NO2 (sản phẩm khử nhất) Giá trị V A 100 B 125 C 200 D 75 Câu 1) Cho 17,94 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 tác dụng với 320ml dung dịch HNO3 a (mol/lít) Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 2,24 lít khí NO (đktc), dung dịch B 0,9 gam kim loại Khối lượng muối B giá trị a A 54,92g 1,2M B 65,34g 1,6M C 38,50g 2,4M D 48,60g 2M Câu 4) Cho 22,72 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 phản ứng hết với dd HNO3 lỗng dư thu V lít khí NO (duy đktc) dung dịch X Cơ cạn dung dịch X thu 77,44 gam muối khan Giá trị V A 2,24 B 4,48 C 2,688 D 5,6 Câu 8) Cho 8,96 lít hỗn hợp khí H2 CO (đktc) qua ống sứ đựng 0,2 mol Al2O3 0,3 mol CuO nung nóng đến phản ứng hồn tồn thu chất rắn X X phản ứng vừa đủ 0,5 lít dung dịch HNO có nồng độ a M (sản phẩm khử khí NO nhất) Giá trị a A 4,00 B 2,80 C 3,67 D 2,00 Câu 20) Hòa tan hết gam hỗn hợp A gồm Fe oxit sắt dung dịch axit HCl (dư) thu dung dịch X Sục khí Cl2 dư vào X thu dung dịch Y chứa 9,75 gam muối tan Nếu cho gam A tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu V lít NO ( sản phẩm khử ,đktc) Giá trị V A 0,747 B 0,726 C 0,896 D 1,120 Câu 25) Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,8M H2SO4 0,2M, sản phẩm khử khí NO Số gam muối khan thu cạn dung dịch sau phản ứng là: A 10,08 B 8,84 C 7,90 D 5,64 Câu 27) Hòa tan hết m gam hỗn hợp FeS2 Cu2S dung dịch HNO3, sau phản ứng hồn tồn thu dung dịch X có chất tan, với tổng khối lượng chất tan 72 gam Giá trị m 34 A 80 B 60 C 20 D 40 Câu 30) Cho hỗn hợp bột FeCO3 CaCO3 vào dung dịch HNO3 lỗng, dư, sau phản ứng hồn tồn thu hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 20,6 (trong có khí hóa nâu khơng khí) Phần trăm số mol FeCO3 hỗn hợp ban đầu A 77,68% B 50% C 75% D 80% Câu 37) Hòa tan hồn tồn hỗn hợp gồm kim loại Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag vào dung dịch HNO3 lỗng (dư), thu dung dịch X Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), thu kết tủa Y Đem Y tác dụng với dung dịch NH3 (dư), đến phản ứng hồn tồn thu kết tủa Z Số chất có Y Z A 7; B 3; C 4; D 5; Câu 40) Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, sau phản ứng xảy hồn tồn thu chất rắn X Cho X vào dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư) thu V lít khí (đktc) Giá trị V A 1,344 B 8,960 C 0,672 D 0,448 Câu 44) Hồ tan hết hỗn hợp FeS2, FeCO3 dung dịch HNO3 đặc, nóng dung dịch X 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro 22,75 Hấp thụ tồn khí Y vào 300 ml dung dịch NaOH 1M dung dịch Z Tổng khối lượng chất tan Z là: A 16,85g B 18,85g C 32,20g D 20,00g Câu 46) Cho m gam hỗn hợp FeS, FeS2 tỉ lệ số mol 1:1 vào dung dịch HNO3 dư, t0 hỗn hợp khí chứa 0,4 mol NO2 0,2 mol NO (là sản phẩm khử nhất) Tính m? A 10,3 gam B 10,4 gam C 8,67 gam D 9,25 gam Câu 48) Cho 11,2 gam hỗn hợp Cu kim loai M tác dụng với dung dịch HCl dư thu 3,136 lít khí (đktc) Cũng lượng hỗn hợp cho tác dụng hết với dung dịch HNO3 lỗng, dư thu 3,92 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử nhất) Phần trăm khối lượng Cu hỗn hợp A 15% 85% B 30% 70% C 30% D 35% Câu 47) Trộn 0,54 gam bột Al với Fe2O3 CuO, tiến hành phản ứng nhiệt nhơm điều kiện khơng có khơng khí, thu hỗn hợp chất rắn X gồm Al2O3, FeO, CuO, Cu, Fe Hòa tan X dung dịch HNO3 dư thu 0,896 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 NO đktc Tỷ khối hỗn hợp Y so với H2 là: A 17 B 23 C 19 D 21 Câu 17: Cho luồng khí CO qua ống sứ đựng m(g) Fe 2O3 nhiệt độ cao thời gian người ta thu 6,72(g) hỗn hợp chất rắn khác nhau.Đem hòa tan hỗn hợp vào dung dịch HNO dư tạo thành 0,672(l) NO nhất(đktc).Giá trị m là: A 6,80(g) B 6,72(g) C 8,80(g) D 7,44(g) Câu 18 Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe FeS tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu V lít khí (đktc) Mặt khác cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch HNO dư, thu dung dịch Y chứa muối nitrat 2V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO SO2 Phần trăm khối lượng Fe X A 45,9% B 52,1% C 54,1% D 43,9% Câu :Cho phương trình phản ứng: t  → FeS2 + Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O Tổng hệ số phương trình với số ngun tối giản là: A 100 B 108 C 118 D 150 Câu 26: Cho 3,84 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO lỗng, dư thu 1,344 lít NO (đktc) dung dịch X Khối lượng muối khan thu làm bay dung dịch X là: A 25,38 gam B 23,68 gam C 24,68 gam D 25,08 gam Câu 32: Hòa tan hết 3,84 gam Cu 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO 0,60M H2SO4 0,50M Sau phản ứng thu khí NO dung dịch X Khối lượng muối khan thu cạn dung dịch X là? A 9,88 gam B 10,00 gam C 1,88 gam D 8,00 gam Câu 36: Cho phản ứng oxi hóa khử sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O Với tỉ lệ mol N2 N2O = 2:3 Hệ số cân tối giản HNO3 A 24 B 22 C 142 D 162 Câu 40: Cho hỗn hợp gồm 6,96 gam Fe3O4 6,40 gam Cu vào 300 ml dung dịch HNO3 CM (mol/l) Sau phản ứng kết thúc thu dung dịch X lại 1,60 gam Cu Giá trị CM 35 A 0,15 B 1,20 C 1,50 D 0,12 C©u 20: Hai kim lo¹i sau ®©y t¸c dơng víi dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®ỵc khÝ NO nhÊt lµ: A Al vµ Na B Cu vµ Al C Na vµ Mg D Cu vµ Pb Câu 11: Cho x mol Fe tan hết dung dịch chứa y mol HNO ( tỷ lệ x : y = 16 : 61) ta thu sản phẩm khử Y dung dịch Z chứa muối sắt Số mol electron mà x mol Fe nhường tham gia phản ứng : A 0,75y mol B y mol C 2x mol D 3x mol Câu 20: Hòa tan hồn tòan m gam hỗn hợp X gồm Mg Al dung dịch HCl thu 2,688 lít khí Cùng cho lượng hỗn hợp X vào dung dịch HNO3 dư,đun nóng, sau phản ứng 537,6 ml chất khí Y sản phẩm khử (thể tích khí đo đktc) Cơng thức phân tử Y : A N2 B NO2 C NO D N2O Câu 39: Cho 8,4 gam Fe vào dung dịch HNO3 lỗng Sau phản ứng xảy hồn tồn thu 2,688 lít NO (sản phẩm khử nhất,ở đktc) dung dịch X Khối lượng Fe(NO3)3 dung dịch X : A 14,52 gam B 36,3 gam C 16,2 gam D 30,72 gam Câu 10 Đốt cháy 10,8 gam Mg oxi thu 13,2 gam chất rắn A Cho A vào dung dịch HNO3 dư thu : 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí NO N2O có tỉ khối so với H2 18 Cơ cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m là? A 66,6 gam B 69 gam C 25,68 gam D 46,8 gam Câu 11 Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu : 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan hồn tồn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng là: A 0,12 B 0,18 C 0,14 D 0,16 Câu 27 Cho 2,342 gam Cu tác dụng với 60ml dung dịch HNO3 1M thu V1 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử nhất) Cho 2,342 gam Cu tác dụng với 80ml dung dịch H2SO4 0,5M NaNO3 0,3M thu V2 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử nhất) Giá trị V1, V2 A V1=0,336 (l); V2=0,336(l) B V1= 0,448 (l); V2=0,336 (l) C V1=0,336 (l); V2=0,448(l) D V1=0,336 (ml); V2=0,448(ml) C©u Trộn bột sắt với bột lưu huỳnh thu 5,6 gam X nung nóng X điều kiện khơng có khơng 33 : khí sau thời gian thu hỗn hợp rắn A gồm FeS, FeS2, Fe S Cho tồn A vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu 13,44 lít khí (đktc) Phần trăm khối lượng sắt hỗn hợp X A 40% B 60% C 75% D 65% t  → Câu 6:Cho phương trình phản ứng: FeS2 + Cu2S + HNO3 Fe2(SO4)3 + CuSO4 + NO + H2O Tổng hệ số phương trình với số ngun tối giản lập theo phương trình là: A 100 B 108 C 118 D 150 Câu 18: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO, MgO, FeO Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu 3,36 lít khí SO2 (đktc) Mặt khác nung m gam hỗn hợp X với khí CO dư thu chất rắn Y hỗn hợp khí Z Cho Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu 35 gam kết tủa Cho chất rắn Y vào dung dịch HNO đặc, nóng, dư thu V lít khí NO2 (đktc) sản phẩm khử Giá trị V A 11,2 B 22,4 C 44,8 D 33,6 Câu 37: Cho hỗn hợp gồm 9,6 gam Cu 5,6 gam Fe vào dung dịch HNO lỗng Khấy phản ứng xảy hồn tồn, thấy có 3,136 lít khí NO sản phẩm khử ra(ở đktc) lại m gam chất khơng tan Giá trị m A 2,24 B 2,56 C 1,92 D 2,8 Câu 5: Cho m gam Fe vào dung dÞch AgNO3 hh X gồm hai kim loại Chia X thành hai phần: Phần (m gam), cho tác dụng với dung dịch HCl dư 0,1 mol khí H Phần nhiều (m2 gam), cho tác dụng hết với dung dÞch HNO3 lỗng dư, 0,4 mol khí NO Biết m2-m1=32,8 Giá trị m bằng: A 23,3 gam 47,1 gam B 33,6 gam 47,1 gam C 33,6 gam 63,3 gam D 11,74 gam 6,33 gam 36 Câu 18: Dẫn khí CO vào ống sứ chứa m gam bột Fe2O3 nung nóng thu 61,2 gam hỗn hợp A gồm chất Khí bay khỏi ống sứ dẫn vào dung dịch Ba(OH) dư 132,975 gam kết tủa Hồ tan hết A dung dịch HNO3 dư thu V lít (đktc) khí NO sản phẩm khử Giá trị V là: A 11,2 lít B 5,6 lít C 10,08 lít D 6,72 lít Câu 35: Cho a gam hỗn hợp X (Al, Mg, Fe) tác dụng với dung dịch HNO dư thu hỗn hợp khí gồm 0,02 mol NO; 0,01 mol N2O; 0,01 mol NO2 dung dịch Y Cơ cạn dung dịch Y thu 11,12 gam muối khan Giá trị a là: A 9,3 B 11,2 C 3,56 D 1,82 Câu 38: Khử hồn tồn 2,88 gam oxit kim loại M nhiệt độ cao cần 0,896lít (đktc) khí CO, thu a gam M Hồ tan hết a gam M dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư, thu 2,688 lít khí NO2 (sản phẩm khử nhất, đktc) Phần trăm khối lượng kim loại M oxit nói A 72,41% B 77,78% C 70,00% D 80,00% Câu 16 Cho 5,528 gam hỗn hợp X gồm Fe Cu (nFe : nCu = 18,6) tác dụng với dung dịch chứa 0,352 mol HNO3 thu dung dịch Y khí NO (sản phẩm khử nhất) Tiến hành điện phân dung dịch Y với điện cực trơ, cường độ dòng điện I = 3,6345 ampe thời gian t giây thấy khối lượng cactơt tăng 0,88 gam (giả thiết kim loại sinh bám hết vào catơt).Giá trị t A 1252.B 797 C 2337.D 2602 Câu 31 Để m gam phơi bào sắt ngồi khơng khí, sau thời gian thu hỗn hợp X gồm chất có khối lượng 20 gam Hòa tan hết X 500 ml dung dịch HCl nồng độ a mol/l thấy 2,24 lít (đktc) H2 dung dịch Y (khơng có HCl dư) Cho tiếp dung dịch HNO3 tới dư vào dung dịch Y thu dung dịch Z (chứa FeCl3, Fe(NO3)3 HNO3 dư) 2,24 lít (đktc) NO Giá trị m a A 15,68 0,4 B 15,68 1,48 C 16,8 0,4 D 16,8 1,2 Câu 39 Hòa tan hết 5,355 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 FeS2 dung dịch HNO3 1,25M thu dung dịch Y (chứa chất tan nhất) V lít (đktc) hỗn hợp D (hóa nâu ngồi khơng khí) chứa hai khí.Giá trị V A 1,008 B 4,116 C 3,864 D 1,512 Câu 11.Hồ tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm Cu2S FeS2 dung dịch có chứa a mol HNO3 thu 31,36 lít khí NO2 (ở ĐKTC sản phẩm khử N+5) dung dịch Y.Biết Y phản ứng tối đa với 4,48 gam Cu giải phóng khí NO.Tính a? A.1,8 mol B.1,44 mol C.1,92 mol D.1,42 mol Câu 38.Hồ tan x mol CuFeS2 dd HNO3 đặc nóng sinh y mol NO2 (sản phẩm khử nhất) Liên hệ x y : A y =17x B x =15y C x =17y D y =15x ... Fe(NO3)2 ? A Ba(NO3)2 + FeSO4 B Fe(OH)2 + HNO3 C Fe + HNO3 D FeCl2 + HNO3 Câu 135: Cho a gam Al tác dụng với b gam Fe 2O3 thu hỗn hợp X Hòa tan X dd HNO3 dư, thu 2,24 lít (đktc) khí khơng màu,... dung dịch HNO3 M vừa đủ, sau phản ứng thu Câu 87: dung dịch chứa muối sunfat 0,1 mol khí NO Thể tích dung dịch HNO3 dùng là: A 100 ml B 200 ml C 300 ml D 400 ml Hòa tan 19,2 g đồng dd HNO3 lỗng,tồn... gam 2,24 lít Câu 107: Cho phương trình phản ứng Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa số phân tử HNO3 đóng vai trò làm mơi trường A 1:9 B 1:4 C 9:1
- Xem thêm -

Xem thêm: HNO3 qua các năm thi đại học, HNO3 qua các năm thi đại học, HNO3 qua các năm thi đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay