thuyet trinh NƯỚC CẤP

47 83 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 20:14

thuyet trinh NƯỚC CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC BÁCH KHOA TP.HCM KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC CẤP NÂNG CAO ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN VÀ NÂNG CẤP CÁC NHÀ MÁY NƯỚC LỚN Ở TP.HCM TRONG TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGUỒN (NƯỚC SÔNG) ĐANG SUY GIẢM XEM XÉT TÌNH HÌNH CHO HAI NHÀ MÁY NƯỚC LỚN LÀ NHÀ MÁY NƯỚC THỦ ĐỨC VÀ NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM TỔNG QUAN CÁC NHÀ MÁY NƯỚC NÂNG CẤP, CẢI TIẾN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM • TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM Tỷ lệ tăng dân số TPHCM: cao, từ 6,9 triệu dân (từ 2007) đến năm 2025:13 triệu dân (dự kiến) (tăng 1,65 lần) Bảng Công suất nhà máy nước STT Nhà máy nước Công suất thiết kế (m /ngđ) Công suất vận hành năm 2015 (m /ngđ) Quan hệ với SAWACO NMN Thủ Đức 750.000 692.984 Trực thuộc NMN BOT Bình An 100.000 100.511 Bán sỉ nước NMN BOO Thủ Đức 300.000 299.677 Bán sỉ nước NMN Thủ Đức 300.000 NMN Tân Hiệp 300.000 219.663 Trực thuộc NMN Kênh Đông 150.000 152.949 Bán sỉ nước NMN ngầm Tân Phú 70.000 66.130 NMN ngầm Bình Hưng 15.000 5.000-8.000 Trạm nước ngầm Bình Trị Đông 12.000 - - Bán sỉ nước Trực thuộc Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn   Trực thuộc Tổng Công ty giao cho công ty nước ngầm Sài Gòn vận hành 10 Giếng Bà Huyện Thanh Quan 400 - Trực thuộc Tổng Công ty giao cho công ty nước ngầm Sài Gòn vận hành 11 Hệ thống nước ngầm Gò Vấp 10.000 - Trực thuộc Tổng Công ty giao cho công ty nước ngầm Sài Gòn vận hành 12 Nguồn nước ngầm khác 2.000 13 Xì nghiệp XNSHNT - Cộng   1.992.400 2.212 67.077 1.601.900 Bán sỉ nước Trực thuộc Cung cấp vào MLCN thành phố Sơ đồ hệ thống Cấp nước TP.HCM NMN ngầm ngầm Tân Tân Phú Phú NMN    Xí nghiệp nghiệp CNSHNT CNSHNT Xí HTCN ngầm ngầm Bình Bình Trị Trị HTCN Đông Đông    HTCN ngầm ngầm HTCN Gò Vấp Vấp Gò NMN NMN BOO Thủ Thủ Đức Đức BOO    NMN NMN Bình An An Bình NMN NMN Kênh Đông Đông Kênh    NMN NMN Thủ Đức Đức 33 Thủ Bảng Đơn giá nước chưa VAT năm 2010 - 2013 (áp dụng từ ngày 01/03/2010) Đơn giá (đồng/m ) Đối tượng sử dụng nước Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013         -  Đến 4m /người/tháng  4.000  4.400  4.800  5.300 3 -  Trên 4m đến 6m /người/tháng  7.500  8.300  9.200 10.200 -  Trên 6m /người/tháng 10.000 10.500 11.000 11.400 Hành chánh nghiệp, đoàn thể  7.100  8.100  9.300 10.300 Sản Xuất  6.700  7.400  8.200  9.600 Kinh doanh 12.000 13.500 15.200 16.900 Các hộ dân cư : Bảng Phí bảo vệ môi trường nước sinh hoạt (áp dụng năm 2010) Mức thu phí Đối tượng sử dụng nước Đơn vị 2010 1. Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt định mức 4/m /người/tháng đ/m 2.  Hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt vượt mức đ/m 3.  Sản xuất đ/m 4.  Kinh doanh dịch vụ đ/m 5.  Cơ quan hành chánh nghiệp đ/m 3 3  400    800    900 2.000    800 Nhà máy nước Tân Hiệp • Q = 600.000 m /ngđ (2017): o o Tân Hiệp: 300.000 m /ngđ; Tân Hiệp II: 300.000 m /ngđ NÂNG CẤP, CẢI TIẾN Nước nguồn Xử lý nước Vấn đề chất lượng nước Biện pháp kiểm soát Suy giảm chất lượng nước (ô - Tăng liều lượng hóa chất xử lý nhiễm hữu cơ, ammonia, - Sử dụng chất keo tụ PAC mangan ) làm gia tăng nhu cầu sử dụng chlorine, hình thành DBPs Nhiễm mặn - Điều chỉnh nồng độ Clor phù hợp - Nghiên cứu thay chlorine tác nhân oxy hóa hiệu tạo DBPs Ozone, KMnO4 - Nghiên cứu ứp dụng công nghệ phù hợp để giảm tác nhân tiêu thụ chlorine NOM - Thay đổi công nghệ khử trùng, giảm lượng chlorine khử trùng cuối NMN - Di dời điểm lấy nước lên thượng nguồn (hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An) Xây dựng hồ sơ lắng để dự trữ nước thô Phối hợp hồ đầu nguồn xả đẩy mặn Ngưng lấy giảm sản lượng khai thác nước thô tiêu độ mặn vượt quy định Nghiên cứu xây dựng đập ngăn mặn hạ lưu sông ĐN, sông SG Ứng dụng công nghệ xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ (lọc màng, trao đổi ion, điện giải) Sử dụng trạm cấp nước dự phòng STT  Tiêu đề Nội dung giải pháp Cải tạo, nâng cấp 12 bể lọc NMN Tân Hiệp Nghiên cứu thay hóa chất xử lý nước, sử dụng hóa chất có hiệu cao hơn: vôi, chlorine, chất keo tụ pAC, flour Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý ổn định nước: tái khoáng hóa cho NMN Thủ Đức, NMN  1 Cải thiện chất lượng nước Tân Hiệp sau xử lý Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý ammonia, mangan (o xy hóa KMnO4/tiền xử lý công nghệ sinh học/ xử lý tăng cường hệ BAC-O3-UV,…) cho NMN Tân Hiệp Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật công nghệ xử lý nguồn nước ô nhiễm hữu (giảm thiểu TOC, giảm nhu cầu sử dụng chlorine để kiểm soát khả hình thành DBPs) Trang bị hệ thống SCADA cho NMN Thủ Đức, Tân Hiệp  2  Hiện đại hóa hệ thống xử lý nước - Từng bước đại hóa trang thiết bị điều khiển vận hành công trình đơn vị: + Công trình xử lý lắng, lọc, trạm bơm; + Hệ thống xử lý hóa chất châm hóa chất; STT   Tiêu đề Nội dung giải pháp Nghiên cứu thị sinh học cho chất lượng nước nguồn (bể cá sinh thái)  3  Nâng cao lực quản lý chất lượng nước Nghiên cứu phương pháp xác định tổng dạng Mangan tồn nước đầu Nhà máy nước Tân Hiệp nhằm kiểm soát cải thiện chất lượng nước mạng lưới Nghiên cứu ứng dụng thiết bị Iorex làm đường ống  4 Cải thiện chất lượng nước Nghiên cứu áp dụng phương pháp súc xả đường ống Polypig hệ thống MLCN Nghiên cứu xây dựng điểm châm bổ sung hóa chất khử trùng Cải thiện áp lực, vận tốc nước khu vực bất lợi MLCN Nghiên cứu di dời điểm lấy nước thô lên thượng nguồn nguồn nước bổ sung, thay (hồ  5 Tăng lực dự phòng Dầu Tiếng –Phước Hòa, hồ Trị An) cho nguồn nước Nghiên cứu xây dựng hồ dự trữ nước thô kết hợp với tiền xử lý nước cho nguồn nước sông SG MỘT SỐ NGHIÊN CỨU STT Tác giả - Tên báo Đối tượng Nghiên cứu Điều kiện vận hành nghiên cứu Nước uống   nhiễm hữu (NOM) Anu Matilainen, Mika Sillanpää Removal of natural organic matter from drinking water by advanced oxidation processes Kết thu O3/H2O2, O3/UV, UV/H2O2, TiO2/UV, H2O2/xúc tác, Fenton trình-Fenton có thêm siêu âm   MỘT SỐ NGHIÊN CỨU STT Tác giả - Tên báo Đối tượng Nghiên cứu Điều kiện vận hành nghiên cứu Nước uống A HUQ, B XU, M A R CHOWDHURY, M S ISLAM, R MONTILLA,1 AND R R COLWELL - A Simple Filtration Method To Remove PlanktonAssociated Vibrio cholerae in Raw Water Supplies in Developing Countries Kết thu     MỘT SỐ NGHIÊN CỨU STT Tác giả - Tên báo Đối tượng Nghiên cứu Điều kiện vận hành nghiên cứu Kết thu Nước uống bị So sánh hấp phụ vi sinh nhiễm tạp chất vật, NOM độc tố   cyanobacterial GAC, BAC, PAC (than hoạt tính nano) Venkata K.K Upadhyayula a, CNT có khả Shuguang Deng, Martha C Mitchell, hấp phụ cao Geoffrey B Smith - Application of việc loại bỏ vi carbon nanotube technology for khuẩn, virus, NOM removal of contaminants in drinking độc tố water cyanobacterium từ hệ thống nước MỘT SỐ NGHIÊN CỨU STT Tác giả - Tên báo Đối tượng Nghiên cứu nghiên cứu Phòng Nghiên cứu Năng lượng Môi Nước uống trường - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tự động Điều kiện vận hành Kết thu TP.HCM - Xử lý nước uông cho cộng đồng công nghệ xanh Plasma cung cấp cho chúng lượng để phá vỡ liên kết tạo gốc oxy hóa bậc cao mạnh HO*, O*, H*, O3, H2O2 Hệ thống xử lý nước để uống có lưu tia UV lượng 5m3/ngày, phục vụ 2.500 người CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE ... Vôi, Clo, Flo      Bểtrộn trộnthứ th cấp cấp Bể    Bểchứa chứanước nướcsạch Bể    Trạmbơm bơmcấp cấpIIII Trạm Mạng lưới cấp nước Mạng lưới cấp nước Nhà máy nước Tân Hiệp • NMN Tân Hiệp: đơn vị...NỘI DUNG TRÌNH BÀY TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM TỔNG QUAN CÁC NHÀ MÁY NƯỚC NÂNG CẤP, CẢI TIẾN MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM • TỔNG QUAN CẤP NƯỚC TP.HCM Tỷ lệ tăng dân số TPHCM:... lượng nước sông Đồng Nai (Nước thô Thủ Đức WTP: 2012) Bảng Kết khảo sát chất lượng nước sông Đồng Nai (Nước thô Thủ Đức WTP: 2002 đến 2011) Bảng Kết khảo sát chất lượng nước sông Sài Gòn (Nước
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet trinh NƯỚC CẤP, thuyet trinh NƯỚC CẤP, thuyet trinh NƯỚC CẤP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay