Giao an hinh hoc 8 2 cot tuan 1 tuan 10

53 53 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 19:13

Giỏo ỏn: Hỡnh hc Tun: 01 Tit: 01 Ngy son: Ngy dy: CHNG I: T GIC Đ1: T GIC I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Nm c nh ngha t giỏc, t giỏc li, tng cỏc gúc ca t giỏc li * K nng: V, gi tờn cỏc yu t, bit tớnh s o cỏc gúc ca mt t giỏc li K nng dng kin thc ca bi vo cỏc tỡnh thc tin n gin * Thỏi : Nghiờm tỳc, v hỡnh cn thn II Chun b: * Giỏo viờn: Bng ph, phn mu, thc thng * Hc sinh: Thc thng, dng c hc III Phng phỏp: - m thoi, gi m, nờu gii quyt - Hot ng nhúm IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: Gii thiu chng bi (3 phỳt) GV: Gii thiu mc tiờu ca chng - HS nghe mc tiờu ca chng GV: t : Mi tam giỏc cú tng s o cỏc gúc bng 1800, cũn cỏc gúc ca t giỏc thỡ sao? Th no l t giỏc? - HS suy ngh GV: Ghi bi hc - Ghi bi hc Hot ng 2: T giỏc (15 phỳt) GV: Treo bng ph Hỡnh v Hỡnh (SGK) 1/ T giỏc: GV: Hóy k tờn cỏc on thng hỡnh 1a,b,c v hỡnh - HS ng ti ch tr li cõu hi GV: Bn on thng hỡnh cú c im gỡ? - HS: on thng hỡnh cú c im l khụng cú hai on thng no cựng nm trờn ng thng Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Nm on thng hỡnh cú c im gỡ? - HS: on thng hỡnh cú c im l cú on thng BC, CD, BD cựng nm trờn ng thng -HS tr li da vo nhn xột trờn GV: Gii thiu hỡnh l cỏc t giỏc Vy t giỏc ABCD l gỡ? - HS : Lng nghe GV: Nhc li b ca na mt phng - HS: Thc hin GV: Yờu cu HS lm ?1 - T giỏc ABCD cú: AB, BC, CD, DA gi l - HS: Tr li GV: T giỏc hỡnh 1a c gi l t giỏc li Vy cỏc cnh Cỏc im A, B, C, D gi l cỏc t giỏc nh th no gi l t giỏc li? nh - HS: Ghi bi B GV: Nờu chỳ ý GV: Hng dn HS cỏch v, cỏch ghi cỏc nh ca t giỏc A GV: Yờu cu HS lm ?2 trờn bng ph Cho HS C lm vic theo nhúm bn (trong phỳt) - HS c ni dung ? D GV: Gi i din nhúm lờn bng trỡnh by - HS lm vic theo nhúm (2 4em) - i din nhúm lờn bng trỡnh by GV: Yờu cu HS nhn xột, b sung - HS khỏc nhn xột Hot ng 2: Tng cỏc gúc ca mt t giỏc (9 phỳt) GV: Yờu cu HS lm ?3 2/ Tng cỏc gúc ca mt t giỏc: GV: Tng gúc ca mt t giỏc bng bao nhiờu ? - HS: 1800 GV: Gi 1HS lờn bng lm cõu b - HS lờn bng lm bi GV: Giỳp HS di lp lm bi - HS di lp lm bi GV: Yờu cu HS nhn xột v b sung GV: Cú nhn xột gỡ v tng cỏc gúc mt t giỏc *nh lớ: Tng cỏc gúc ca mt t giỏc - HS: Tng cỏc gúc t giỏc bng 3600 GV: Phỏt biu ni dung nh lớ v tng cỏc gúc bng 3600 t giỏc - HS phỏt biu HS khỏc nhn xột v nhc li 4/ Cng c: (15 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc Bi 1/ 66 SGK: (Bng ph) GV: Lm th no tỡm c s o gúc x? GV: Hỡnh tỡm x cõu a - HS quan sỏt cỏc hỡnh, suy ngh tỡm x mi hỡnh GV: Nhn xột v nhc cỏc cõu cũn li lm tng t GV: Tỡm x hỡnh nh th no? - HS suy ngh tr li GV: Nhn xột, nhn mnh li nh lớ; - HS tr li HS khỏc nhn xột Bi 1/ 66 SGK: * Hỡnh 5: Theo nh lý tng cỏc gúc ca t giỏc ta cú: a) x + 1100 + 1200 + 800 = 3600 x = 500 * Hỡnh 6a: Ta cú: x + x + 650 + 950 = 3600 2x + 1600 = 3600 x = 1000 * Hỡnh 6b: 3x + 4x + x + 2x = 3600 10x = 3600 x = 360 5/ Hng dn v nh: (2 phỳt) - Hc v lm bi y - Cn nm chc ni dung nh lý tng cỏc gúc ca mt t giỏc - BTVN: Bi 1, 2, 3, 4, 5/ 66, 67 SGK A * Hng dn: Bi 3/ 67 SGK: a) c/m: AC l ng trung trc ca BD ta cn CM iu gỡ? ( A, C nm trờn ng trung trc ca BD) - A v C cú nm trờn ng trung trc ca BD khụng? ( Ta cú AB= AD; CB = CD b) = 1000;C = 1000 A B 2 D A,C nm trờn ng trung trc ca BD) Ni A vi C Gúc B cú bng gúc D khụng? =D B ( CBA = CDA (c.c.c)) +B +C +D = 3600 A + 600 + B = 3600 1000 + B = 600; D = 600 B IV Rỳt kinh nghim: Tun: 01 Tit: 02 Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng Ngy son: Ngy dy: THCS Viờn An ụng C Giỏo ỏn: Hỡnh hc Đ2: HèNH THANG I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Nm c nh ngha hỡnh thang, hỡnh thang vuụng, cỏc yu t ca hỡnh thang Bit cỏch chng minh mt t giỏc l hỡnh thang , hỡnh thang vuụng * K nng: V hỡnh thang, hỡnh thang vuụng, bit tớnh s o cỏc gúc ca hỡnh thang Bit s dng dng c kim tra t giỏc l hỡnh thang * Thỏi : Cn thn, nghiờm tỳc, v hỡnh khoa hc , t nhanh nhn nhn dng hỡnh thang II Chun b: * Giỏo viờn: Thc thng, phn mu, ờke Bng ph * Hc sinh: Thc thng, ờke, ụn cỏc kin thc v hỡnh thang ó hc III Phng phỏp: - m thoi, gi m, nờu gii quyt - Hot ng nhúm IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c (5 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Nờu cõu hi kim tra: - V t giỏc NMPQ v nờu tớnh cht ca t giỏc - HS1 lờn bng v hỡnh v phỏt biu tớnh cht - Nu cỏc gúc ca t giỏc NMPQ bit s 0 o cỏc gúc ln lt l 100 , 50 , 130 thỡ Q Q =? - HS2: = 800 GV: Cú nhn xột gỡ v v trớ ca ng thng NM, PQ ? - HS: NM // PQ GV: Nhn xột v ghi im 3/ Bi mi: (29 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: nh ngha (23 phỳt) GV: Treo bng ph hỡnh 13 v hi nh SGK 1/ nh ngha: - HS quan sỏt bng ph * nh ngha: (SGK/ 69) GV: Ngi ta gi t giỏc ABCD ú l hỡnh thang Vy th no l hỡnh thang? Hỡnh thang ABCD cú AB//CD - HS tr li: AB//CD A B GV: Nờu cỏch v hỡnh thang? - HS nờu nh ngha hỡnh thang GV: Gi HS lờn bng v, cho HS c lp cựng v nhỏp - HS lờn bng v hỡnh HS c lp v nhỏp C D H GV: Nờu cỏc yu t cnh, ng cao Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Treo bng ph hỡnh 15 v yờu cu HS hot ng nhúm lm ?1 (trong phỳt) - HS hot ng nhúm a) T giỏc l hỡnh thang: - Cnh ỏy: AB, CD +) ABCD (vỡ BC//AD) - Cnh bờn: AD BC +) EHGF (vỡ GF//HE) - ng cao: AH b) Tng gúc k mt cnh bờn ca hỡnh thang bng 1800 GV: Yờu cu HS nhn xột, b sung - HS nhn xột, b sung GV: Cht li v lu ý cho HS thy nhn xột cõu b rt quan trng, c ỏp dng lm bi GV: Treo bng ph hỡnh 16, 17 v yờu cu HS tr li ?2 GV: Phõn tớch cựng HS A B D C - HS cựng GV phõn tớch GV: AB v CD cú song song khụng ? - HS: AB//CD GV: Hai on thng song song thng cho ta iu gỡ? Cp gúc no bng nhau? - HS: Cp gúc so le bng GV: chng minh hai on thng bng thụng thng ta thng chng minh ntn? - Chng minh hai tam giỏc bng GV: Hai tam giỏc ú cú bng khụng ? - HS suy ngh lm bi khong phỳt GV: Gi HS lờn bng lm - 1HS lờn bng lm HS khỏc lm vo v *) Nhn xột: - Nu mt hỡnh thang cú hai cnh bờn song GV: Rỳt nhn xột gỡ? - Hc sinh nhn xột song thỡ hai cnh bờn bng v hai cnh ỏy bng GV: Ghi bng GV: Cõu (b) tng t cõu a b/ Nu mt hỡnh thang cú hai cnh ỏy bng thỡ hai cnh bờn song song v bng Hóy chng minh cõu b: AD// BC, AD = BC - HS suy ngh lm bi GV: Qua ú rỳt nhn xột gỡ? - HS tr li HS khỏc nhn xột GV: Cht li Hot ng 2: Hỡnh thang vuụng (6 phỳt) Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Treo bng ph hỡnh18 2/ Hỡnh thang vuụng: Cú nhn xột gỡ v hỡnh thang ó cho? * nh ngha: (SGK/ 70) - HS quan sỏt hỡnh 18 v tr li: Hỡnh thang cú ABCD l hỡnh thang vuụng A B gúc vuụng GV: Gii thiu hỡnh thang nh hỡnh v c gi l hỡnh thang vuụng.vuụng - HS chỳ ý theo dừi GV: Võy th no l hỡnh thang vuụng? C D - HS nờu nh ngha hỡnh thang vuụng 4/ Cng c: (8 phỳt) HOT NG CA GV V HS Bi tp: Cho hỡnh thang ABCD ( AB PCD àA = D NI DUNG CN T ) cú Bi tp: Tớnh s o cỏc gúc A v D (Bng ph) - HS c v ghi bi àA GV: v cú quan h nh th no vi - HS: Hai gúc bự GV: Khi ú ta cú c iu gỡ? GV: T ú hóy tớnh àA + D = 1800 v D B C D D àA A Vỡ ABCD l hỡnh thang nờn: àA + D = 1800 M: - HS: GV: Gi HS lờn bng lm bi - HS lờn bng lm bi GV: Quan sỏt v hng dn HS di lp lm bi àA = D à D + Khi ú: D D D àA (gt) nờn: = 1800 = 1800 = 600 = 1800 - D = 1800 - 600 = 1200 5/ Hng dn v nh: (2 phỳt) - Hc v lm bi y - Cn nm chc cỏc tớnh cht ca hỡnh thang dng vo lm bi - BTVN: Bi 7, 8, 9, 10/ 71 SGK * Hng dn: Bi 9/ 71 SGK: S dng tớnh cht ca tam giỏc cõn v tớnh cht hai ng thng song song V Rỳt kinh nghim: T TRNG Kí DUYT Ngy thỏng nm 2015 HONG VNH HON Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc Tun: 02 Tit: 03 Ngy son: Ngy dy: Đ3: HèNH THANG CN I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Hc sinh nm c nh ngha, cỏc tớnh cht, cỏc du hiu nhn bit hỡnh thang cõn * K nng: V hỡnh thang cõn, bit s dng nh ngha v tớnh cht ca hỡnh thang cõn tớnh toỏn v chng minh, bit cỏch chng minh mt t giỏc l hỡnh thang cõn * Thỏi : Rốn t lụgic, tớnh chớnh xỏc v cỏch lp lun chng minh hỡnh hc II Chun b: * Giỏo viờn: Thc thng, thc o gúc, bng ph, compa * Hc sinh: ễn cỏc kin thc v hỡnh thang ó hc, thc thng, thc o gúc, compa III Phng phỏp: - m thoi, gi m, nờu gii quy - Hot ng nhúm, hot ng tớch cc IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c (6 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Nờu cõu hi: Bi 9/ SGK: - Hỡnh thang cú cnh bờn song song, cú cnh i bng thỡ rỳt nhn xột gỡ ? - HS phỏt biu nhn xột GV: Yờu cu HS lm bi 9/ SGK - HS lờn bng thc hin HS khỏc nhn xột GV: ỏnh giỏ v ghi im Vỡ m ABC cõn ti B nờn: à A1 = C àA = A ả (gt) ả A2 = C1 AD// BC Vy: T giỏc ABCD l hỡnh thang 3/ Bi mi: (33 phỳt) Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: nh ngha (15 phỳt) GV: Treo bng ph hỡnh 23 Yờu cu HS tr 1/ nh ngha: li ?1 =C D - HS quan sỏt hỡnh v v tr li ?1: - Hỡnh thang cõn l hỡnh thang cú hai gúc k GV: Gii thiu: ú l hỡnh thang cõn Vy th mt ỏy bng no l hỡnh thang cõn? -HS nờu nh ngha hỡnh thang cõn GV: Hóy nờu cỏch v hỡnh thang cõn - HS: V hỡnh thang cho cú gúc k cnh ỏy bng GV: So sỏnh - HS: àA = B àA v B t ú rỳt nhn xột Nhn xột: Hỡnh thang cõn cú gúc k ỏy bng GV: Mun chng minh t giỏc ABCD l hỡnh thang cõn thỡ ta cn chng minh iu gỡ? - HS suy ngh tr li GV: Gii thiu chỳ ý GV: Cho HS hot ng nhúm thc hin ?2 (trong phỳt) Gi i din nhúm lờn bng trỡnh by - HS hot ng nhúm (2 4em) - i din nhúm lờn bng trỡnh by HS c lp ghi vo v GV: Yờu cu HS nhn xột, b sung - Hc sinh nhn xột, b sung GV: Cht bi T giỏc ABCD l hỡnh thang cõn AB PCD =D hoac àA = B C Chỳ ý: (SGK/ 72) ?2 a) Cỏc hỡnh thang cõn: ABDC; IKMN; PQST D I N = 70 S b) =100 , =110 , , =900 c) Hai gúc i ca hỡnh thang cõn bự Hot ng 2: Tớnh cht (10 phỳt) GV: Treo tranh hỡnh 23 lờn bng 2/ Tớnh cht: - Cú nhn xột gỡ v cnh bờn ca hỡnh thang * nh lý 1: (SGK/ 72) cõn? O - HS: AD = BC GV: Em hóy rỳt nhn xột? - HS d oỏn hỡnh thang cõn cú hai cnh bờn B A bng 1 GV: Hng dn HS Chng minh nh lớ -HS lm theo hng dn ca GV D C GV: Gi HS ghi GT-KL bng ABCD hình thang cân (AB// GV: Treo bng ph hỡnh 27 a chỳ ý GT - HS chỳ ý theo dừi KL AD=BC Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Treo bng ph hỡnh 23 V ng chộo ca hỡnh thang? - 1HS lờn bng v hỡnh - Cú nhn xột gỡ v ng chộo trờn? - HS: Hai ng chộo bng GV: Ghi GT v KL ca nh lý - HS ghi GT v KL GV: Hng dn HS chng minh nh lớ - HS chỳ ý theo dừi * Chỳ ý: (SGK/ 73) * nh lý 2: (SGK/ 73) GT ABCD l hỡnh thang cõn (AB//CD) KL AC=BD A D B C Hot ng 3: Du hiu nhn bit (8 phỳt) GV: Yờu cu HS lm ?3 3/ Du hiu nhn bit: - HS suy ngh lm bi * nh lý 3: (SGK/ 74) GV: Cú th hng dn HS cỏch lm - HS lng nghe GT Hỡnh thang ABCD (AB//CD), AC = BD GV: v ng chộo bng ta dựng KL ABCD cõn compa xỏc nh GV: Qua kt qu ca bi toỏn trờn ta rỳt c iu gỡ? - HS: Hỡnh thang cú hai ng chộo bng l hỡnh thang cõn * Du hiu nhn bit hỡnh thang cõn: GV hi: Cú nhng du hiu no nhn bit (SGK/ 74) hỡnh thang l hỡnh thang cõn? - HS tr li HS khỏc nhn xột 4/ Cng c: (4 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Qua bi hc ny, chỳng ta cn ghi nh nhng ni dung kin thc no? - HS: nh ngha, tớnh cht v du hiu nhn bit hỡnh thang cõn GV: T giỏc ABCD (AD//BC) l hỡnh thang cõn cn thờm iu kin gỡ? - HS tr li HS khỏc nhn xột 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - Hc k nh ngha, tớnh cht, du hiu nhn bit hỡnh thang cõn - Lm bi 11, 12, 13, 15/ 74 75 SGK V Rỳt kinh nghim: Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc Tun: 02 Tit: 04 Ngy son: Ngy dy: LUYN TP I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: HS c cng c li nh ngha, tớnh cht v du hiu nhn bit hỡnh thang cõn * K nng: p dng cỏc du hiu, tớnh cht, nh ngha ú vo lm cỏc bi chng minh * Thỏi : Rốn luyn tớnh chớnh xỏc v cỏch lp lun chng minh hỡnh hc II Chun b: * Giỏo viờn: Bng ph, ờke, cỏc bi liờn quan * Hc sinh: Dng c v hỡnh hc v lm trc bi III Phng phỏp: - m thoi, gi m, nờu gii quyt - Hot ng nhúm theo hng tớch cc IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c (6 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Nờu yờu cu kim tra Bi 15/ 75 SGK: - Nờu du hiu nhn bit hỡnh thang cõn a) Ta cú: - Lm bi 15/ 75 SGK (GV treo bng ph cú v 1800 àA ả =B sn hỡnh) D (cựng bng ) - HS phỏt biu v lm bi DE P BC Hỡnh thang BDEC cú cõn b) =C B nờn l hỡnh thang 0 =C = 180 50 = 650 B ả =E ả = 1800 650 = 1150 D 2 GV: Kim tra v ca mt s HS - HS c lp quan sỏt, theo dừi.GV: Nhn xột v Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc +O ả +O ả +O ả O =1800 v OB = OC = OA c ả +O ả = 900 O , AOB cõn, AOC cõn OA = OC T ú suy ra: OB = OC (1) Ta cú: AOB cõn ti O ã =O ả = AOB O 2 ã ả =O ả = AOC O - HS quan sỏt theo dừi v thc hin yờu cu ca AOB cõn ti O GV ãAOB + ãAOC = 2(O ả +O ả ) = 2.900 = 1800 GV: Yờu cu HS trỡnh by ming, GV ghi li bi Khi ú: chng minh trờn bng B, O, C thng hng (2) - HS ng ti ch trỡnh by T (1) v (2) suy B i xng vi C qua O Bi 55/ 96 SGK: Bi 55/ 96 SGK: (Bng ph) GV: Mun chng minh im M i xng vi im N qua O ta chng minh nh th no? - HS: Ta chng minh OM = ON bng cỏch chng minh: BOM = DON Xột =D ả B 1 ABC cú tõm i xng khụng? - HS tr li HS khỏc nhn xột GV: Nhn xột GV: Hỡnh 83c, 83d cú tõm i xng khụng? - HS tr li GV: Nhn xột GV: Vy hỡnh cú tõm i xng l hỡnh nh th no? - HS tr li nh ngha 4/ Cng c: (3 phỳt) Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng =O ả O DON ta cú: (i nh) OB = OD (gt) GV: Gi HS lờn bng trỡnh by li gii - HS lờn bng thc hin - HS di lp lm bi vo v GV: Quan sỏt, hng dn HS di lp lm bi Bi 56/ 96 SGK: GV: Gii thiu cỏc hỡnh 83a, 83b v cỏc bin bỏo giao thụng cho HS bit - HS lng nghe v quan sỏt k cỏc hỡnh GV hi: on thng AB cú tõm i xng khụng? Nu cú l im no? BOM v BOM = (so le trong) DON (g c g) OM = ON (2 cnh tng ng) Do ú: M v N i xng qua O Bi 56/ 96 SGK: a) on thng AB cú tõm i xng, Tõm i xng chớnh l trung im ca AB b) Tam giỏc u ABC khụng cú tõm i xng c) Bin bỏo giao thụng cm i ngc chiu cú tõm i xng d) Bin giao thụng ch hng i vũng trỏnh chng ngi vt khụng cú tõm i xng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Bi 57/ 96 SGK: Bi 57/ 96 SGK: GV: Treo bng ph, cho HS tho lun (trong a) ỳng phỳt) v yờu cu cỏc nhúm trỡnh by, úng gúp ýb) Sai kin c) ỳng - HS c yờu cu bi v tho lun tỡm cõu no ỳng cõu no sai GV: Cht li cho kt qu ỳng 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - Xem li cỏc bi ó cha - So sỏnh nh ngha v hai im i xng qua trc, hai im i xng qua tõm - Tp v thnh tho tam giỏc i xng qua trc, i xng qua tõm - Xem trc bi: Hỡnh ch nht V Rỳt kinh nghim: Tun: 08 Tit: 16 Ngy son: Ngy dy: Đ9: HèNH CH NHT I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Hiu nh ngha, cỏc tớnh cht ca hỡnh ch nht, cỏc du hiu nhn bit mt t giỏc l hỡnh ch nht * K nng: Bit v mt hỡnh ch nht, nhn bit hỡnh ch nht theo du hiu ca nú, nhn bit tam giỏc vuụng, bit cỏch chng minh mt t giỏc l hỡnh ch nht * Thỏi : Cn thn v hỡnh, nghiờm tỳc hc II Chun b: * Giỏo viờn: ấke, compa, phn mu, bng ph * Hc sinh: SGK, dựng hc III Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp gi m - Phng phỏp t , gii quyt - Phng phỏp m thoi, tho lun nhúm IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi: (39 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: nh ngha (10 phỳt) A B GV: Cho HS quan sỏt hỡnh 84 SGK 1/ nh ngha: - HS quan sỏt hỡnh v Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng D C Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Hóy cho bit t giỏc trờn cú gỡ c bit? - HS nờu nhn xột GV: Gii thiu ú l hỡnh ch nht Hỡnh ch nht l hỡnh nh th no? - HS lng nghe v tr li ABCD l hỡnh ch nht GV: Hỡnh ch nht cú phi l hỡnh bỡnh hnh =C =D khụng? Cú phi l hỡnh thang cõn khụng? Vỡ àA = B = 900 sao? nh ngha:Hỡnh ch nht l t giỏc cú gúc - HS suy ngh tr li HS khỏc nhn xột vuụng GV: Qua ú ta cú nhn xột gỡ? Nhn xột : Hỡnh ch nht va l hỡnh bỡnh - HS tr li hnh va l hỡnh thang cõn Hot ng 2: Tớnh cht (10 phỳt) GV: T cỏc tớnh cht ca hỡnh bỡnh hnh, hóy 2/ Tớnh cht: nờu cỏc tớnh cht ca hỡnh ch nht? Trong hỡnh ch nht, hai ng chộo - HS tr li: bng v ct ti trung im ca mi + Cỏc cnh i bng ng + Hai ng chộo ct ti trung im ca mi ng - HS khỏc nhn xột iu chnh GV: T cỏc tỡnh cht ca hỡnh thang cõn, hóy nờu cỏc tớnh cht ca hỡnh ch nht? - HS: Hai ng chộo bng GV: Cho HS nhn xột v cht li Hot ng 3: Du hiu nhn bit (9 phỳt) GV: T cỏc kin thc trờn hóy nờu cỏc du hiu 3/ Du hiu nhn bit: nhn bit hỡnh ch nht? (SGK/ 97) - HS phỏt biu GV: Hng dn HS lm ?2 - HS thc hin Hot ng 4: p dng vo tam giỏc (10 phỳt) GV: Cho HS lm ?3 4/ p dng vo tam giỏc: GV: Ln lt nờu tng cõu hi yờu cu HS tr li - HS thc hin theo yờu cu ca GV GV: Cho HS tham gia nhn xột nh lý: GV: Qua bi toỏn trờn ta rỳt c kt lun gỡ? 1/ Trong tam giỏc vuụng, ng trung tuyn - HS tr li nh SGK ng vi cnh huyn bng na cnh huyn GV: Cho HS hot ng nhúm lm ?4 (trong 2/ Nu mt tam giỏc cú ng trung tuyn phỳt) ng vi mt cnh bng na cnh y thỡ tam - HS hot ng nhúm giỏc ú l tam giỏc vuụng GV: Yờu cu cỏc nhúm cựng trao i thng nht ri c i din trỡnh by bi gii Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc GV: Qua bi toỏn trờn ta rỳt c kt lun gỡ? - HS tr li nh SGK 4/ Cng c: (5 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Yờu cu HS lm bi 60/ 99 SGK Bi 60/ 99 SGK: - HS c lp suy ngh cỏch lm di ng trung tuyn ng vi cnh GV: Bit hai cnh gúc vuụng cm v 24 huyn ca tam giỏc vuụng l: cm.Vy cnh huyn bng bao nhiờu? + 24 25 - HS suy ngh tr li 2 GV: p dng kin thc no tớnh? = ( cm)= 12,5(cm) - HS: P dng nh lớ Py ta go GV: Gi 1HS lờn bng lm bi - HS lờn bng lm bi HS khỏc lm bi vo nhỏp - HS nhn xột GV: Nhn xột, ỏnh giỏ 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - V nh hc bi kt hp v ghi v SGK - Lm bi 58, 59,61/ 99 SGK V Rỳt kinh nghim: T TRNG Kí DUYT 2 Ngy thỏng nm 2015 HONG VNH HON Tun: 09 Tit: 17 Ngy son: Ngy dy: LUYN TP I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Cng c nh ngha, tớnh cht v du hiu nhn bit hỡnh ch nht * K nng: Vn dng c nh ngha, tớnh cht v du hiu nhn bit hỡnh ch nht gii cỏc bi v tớnh toỏn, chng minh n gin * Thỏi : Cn thn, nghiờm tỳc hc II Chun b: * Giỏo viờn: ấke, compa, phn mu, bng ph Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc * Hc sinh: SGK, dựng hc ễn nh ngha, tớnh cht, du hiu nhn bit hỡnh ch nht III Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp gi m - Phng phỏp t , gii quyt - Phng phỏp m thoi IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c (5 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Nờu yờu cu kim tra Bi 58/ 99 SGK: - V mt hỡnh ch nht - Cha bi 58/ 99 SGK - HS lờn bng thc hin 12 GV: Nhn xột, ghi im 13 3/ Bi mi: (37 phỳt) HOT NG CA GV V HS Bi 61/ 99 SGK: GV: Gi HS lờn bng v hỡnh - HS lờn bng v hỡnh GV: T giỏc AHCE l hỡnh gỡ? Vỡ sao? - HS tr li HS khỏc nhn xột GV: Gi 1HS lờn bng trỡnh by - HS lờn bng thc hin GV: Quan sỏt v giỳp HS di lp lm bi - HS di lp lm bi 10 NI DUNG CN T Bi 61/ 99 SGK: E A I B H C Xột t giỏc AHCE cú: HI = IE (do E i xng vi H qua I) AI = IC ( gt) T giỏc cú hai ng chộo ct ti trung im ca mi ng nờn t giỏc AHCE l hỡnh bỡnh hnh ãAHC Mt khỏc ta cú: = 900 Bi 63/ 100 SGK: Do ú: AHCE l hỡnh ch nht GV: Cho HS v hỡnh vo v, sau ú hng dn Bi 63/ 100 SGK: HS lm v trỡnh by A B 10 13 GV: K BH DC Vy ABHD l hỡnh gỡ? Vỡ x 15 sao? H D C - HS: ABHD l hỡnh hỡnh ch nht vỡ t giỏc cú ba gúc vuụng K BH CD ABHD l hỡnh gỡ hỡnh ch GV: HC = ? nht vỡ t giỏc cú ba gúc vuụng - HS: HC = 5cm HC = (cm ) GV: Cho HS t lm v trỡnh by Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc - HS lờn bng trỡnh by HS khỏc nhn xột chnh p dng nh lý Pytago ta cú: sa nu cú BC2 = BH2 + HC2 GV: Gi HS lờn bng trỡnh by BH2 = BC2 - HC2 Cho HS di nhn xột b sung 169 25 GV: Nhn xột cht li trờn bng BH= = 12 (cm) Vy : AD = BH = 12 cm hay x = 12 cm Bi 65/ 100 SGK: Bi 65/ 100 SGK: GV: Hng dn HS v hỡnh B Cú th v hai ng chộo vuụng gúc trc \ // Eỉ sau ú xỏc nh nh ca t giỏc E \ // - HS v hỡnh theo hng dn ca GV C A GV: Cỏc trung im ca t giỏc to thnh hỡnh /// X H gỡ? G /// X - HS tr li: L hỡnh bỡnh hnh D GV: Bng cỏch no chng minh c iu ú? Ta cú: AE = ED v AF = FB (gt) - Ni ng chộo t giỏc, chng minh ABC BD EF l ng trung bỡnh ca GV: AC thỡ cn thờm yu t no? - HS: Cú thờm gúc vuụng EF // AC F GV: Hóy chng minh =90 - HS chng minh GV: Hng dn Vy EFGH l hỡnh gỡ? - HS: EFGH l hỡnh ch nht Tng t HG l ng trung bỡnh ca ADC HG // AC Suy ra: EF // HG Chng minh tng t ta cú: EH // FG Do ú: T giỏc EFGH l hỡnh bỡnh hnh Mt khỏc ta cú: EF // AC v BD AC nờn BD EF EH // BD v EF BD nờn EF EH = 900 E Hỡnh bỡnh hnh EFGH cú Nờn l hỡnh ch nht 4/ Cng c:( phỳt) GV un nn ch li mt ln, cht kin thc ton bi 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - V nh ụn bi nm chc cỏch chng minh t giỏc l hỡnh ch nht - Hc thuc cỏc nh ngha, nh lớ hỡnh ch nht - Lm cỏc bi cũn li V Rỳt kinh nghim: Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc Tun: 09 Tit: 18 Ngy son: Ngy dy: Đ10: NG THNG SONG SONG VI MT NG THNG CHO TRC I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: HS bit c khỏi nim khong cỏch gia hai ng thng song song, nh lớ v cỏc ng thng song song cỏch u, tớnh cht ca cỏc im cỏch mt ng thng cho trc mt khong cho trc * K nng: Bit dng nh lớ v ng thng song song cỏch u chng minh cỏc on thng bng Bit cỏch chng t mt im nm trờn mt ng thng song song vi mt ng thng cho trc,bit dng kin thc ó hc vo gii toỏn v ng dng thc t * Thỏi : Cn thn chớnh xỏc, t cú lụgic II Chun b: * Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, ờke, thc thng, bng ph * Hc sinh: SGK, dựng hc III Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp gi m - Phng phỏp t , gii quyt - Phng phỏp m thoi, tho lun nhúm IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c : Khụng kim tra 3/ Bi mi (38 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: Khong cỏch gia hai ng thng song song (12 phỳt) GV: Cho HS lm ?1 1/ Khong cỏch gia hai ng thng: - HS lm ?1, sau ú ng ti ch tr li GV: Cho im A a, a // b Nu khong cỏch t A n b bng h thỡ khong cỏch t mi im B a n b bng bao nhiờu ? Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc - HS: Cng bng h GV: Vy mi im thuc ng thng a cú chung tớnh cht gỡ ? - HS: Mi im thuc ng thng a u cỏch ng thng b mt khong bng h GV: Th no l khong cỏch gia hai ng thng song song ? - HS tr li HS khỏc nhn xột GV: Nhn xột v cht li nh ngha : Khong cỏch gia hai ng thng song song l khong cỏch t mt im tựy ý trờn ng thng ny n ng thng Hot ng 2: Tớnh cht ca cỏc im cỏch u mt ng thng cho trc (14 phỳt) GV: Hng dn v v hỡnh 94 SGK v chng 2/ Tớnh cht ca cỏc im cỏch u mt ng thng cho trc: minh : M a, M a - HS lng nghe GV hng dn GV: Cho HS tho lun nhúm v lờn bng trỡnh by ?2 (trong phỳt) - HS hot ng nhúm HS lờn bng thc hin GV: Thụng qua bi toỏn trờn em cú nhn xột gỡ v cỏc im cỏch u mt ng thng cho trc? - HS nờu tớnh cht HS khỏc nhn xột v b sung nu cú GV: Nhn xột cht li nờu tớnh cht GV: Cho HS lm ?3 - HS v hỡnh v suy ngh lm GV: Gi HS lờn bng trỡnh by - HS lờn bng trỡnh by GV: Yờu cu HS di t lm sau ú so sỏnh nhn xột v chnh sa nu cn - HS di lp lm bi vo v GV: T ?3 em cú nhn xột gỡ v hp cỏc im cỏch u mt ng thng cho trc? - HS nờu nhn xột theo cỏch hiu GV: Nhn xột x cht li trờn bng Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng ? 2: Tớnh cht : Cỏc im cỏch ng thng b mt khong bng h nm trờn hai ng thng song song vi b v cỏch b mt khong bng h ?3 Nhn xột : Tp hp cỏc im cỏch mt ng thng c nh mt khong bng h khụng i l hai ng thng song song vi ng thng ú v cỏch ng thng ú mt khong bng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc h Hot ng 3: ng thng song song cỏch u (12 phỳt) GV: Treo bng ph hỡnh 96 v gii thiu nh 3/ ng thng song song cỏch u: ngha cỏc ng thng song song cỏch u - HS chỳ ý theo dừi v ghi nh GV: Cho HS lm ?4 - HS lm ?4 GV: Hng dn AEGC l hỡnh gỡ? Vỡ sao? - HS: T giỏc AEGC l hỡnh thang vỡ cú AE // CG GV: T gi thit ta cú AB = BC Vy ta cú th - Cỏc ng thng a,b,c,d l cỏc ng thng khng nh c gỡ? (theo nh lớ sgk/76) song song v cỏch u - HS: EF = FG GV: Lm tng t ri rỳt nhn xột - HS tip tc chng minh v tng hp sau ú trỡnh by GV: Yờu cu HS di lm giy nhỏp so sỏnh kt qu v nhn xột - HS thc hin GV: Nhn xột v cht li trờn bng GV: T ?4 em rỳt nhn xột gỡ v cỏc ng * inh lớ: (SGK/ 102) thng song song cỏch u? - HS nờu nhn xột HS khỏc nhn xột v iu chnh nu cú GV: Nhn xột, cht li nờu nh lý SGK 4/ Cng c: (4 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Treo bng ph ghi ni dung bi 69/ 103 Bi 69/ 103 SGK: SGK GV: Cho HS tho lun nhúm (trong phỳt) Gi (1) (7) i din nhúm lờn bng ghộp ni cho ỳng (2) (5) - Cỏc nhúm tho lun bi 69 i din nhúm lờn (3) (8) lm vo bng ph (4) (6) - HS khỏc nhn xột GV: Cht li 5/ Hng dn v nh: (2 phỳt) - V nh hc bi, nm chc cỏc nh ngha, tớnh cht, nh lớ ó hc - Lm bi 68, 70/ 102 103 SGK - Chun b bi phn luyn * Hng dn bi 68: K AH d, CK d Chng minh: AHB = CKB CK = AH = 2(cm) T TRNG Kí DUYT V Rỳt kinh nghim: Ngy thỏng nm 2015 Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng HONG VNH HON Giỏo ỏn: Hỡnh hc Tun: 10 Tit: 19 Ngy son: Ngy dy: LUYN TP I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: Cng c cỏc khỏi nim khong cỏch t mt im n ng thng, khong cỏch gia hai ng thng song song, ụn li bi toỏn c bn v hp im * K nng: HS bc u lm quen cỏch gii cỏc bi toỏn v tỡm hp im cú tớnh cht no ú (khụng yờu cu HS chng minh nh lớ o) * Thỏi : Cn thn chớnh xỏc, nghiờm tỳc v cú ý thc hc II Chun b: * Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, ờke, thc thng, bng ph, phn mu * Hc sinh: SGK, dựng hc III Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp gi m - Phng phỏp t , gii quyt - Phng phỏp m thoi IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c (6 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Nờu cõu hi kim tra Bi 67/ 102 SGK: E x - Phỏt biu nh lớ v cỏc ng thng song song | D cỏch u - HS phỏt biu nh lớ C | - Cha bi 67/ 102 SGK | A - 1HS lờn bng lm bi , , C GV: Quan sỏt HS lm bi Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng Xột D B ADD cú: THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc - HS khỏc nhn xột v chnh sa nu cú AC = CD (gt) CC // DD (gt) AC = CD (1) Hỡnh thang CCBE cú: DC = DE (gt) DD // CC// BE (gt) GV: Nhn xột v ghi im DC = DB (2) T (1) v (2) suy ra: AC = CD = DB 3/ Bi mi (36 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Bi 70/ 103 SGK: Bi 70/ 103 SGK: GV: Gi HS lờn bng v hỡnh - HS lờn bng v hỡnh GV: Nu B di chuyn trờn Ox thỡ C di chuyn trờn ng no? - HS suy ngh tr li GV: Hng dn gi ý nh sau (nu HS khụng tỡm c cỏch gii) - K CH Ox thỡ CH l ng gỡ BOA ? - HS tr li: CH l ng trung bỡnh ca BOA - Hóy chng minh CH = 1cm CH = = 2 AC = cm K CH Ox, m AO Ox CH // AO Ta li cú: CA = CB (gt) CH l ng trung bỡnh ca BOA 2 CH = AC = = (cm) Do ú: im C di chuyn trờn tia Em song GV: Cho HS lm v trỡnh by sau ú gi 1HS song vi Ox v cỏch Ox mt khong bng lờn bng trỡnh by cm - HS c lp lm bi 1HS lờn bng trỡnh by GV: Cho HS di tip tc lm, sau ú so sỏnh v nhn xột - HS khỏc nhn xột Bi 71/ 103 SGK: GV: Nhn xột cht li trờn bng Bi 71/ 103 SGK: GV: Gi HS lờn bng v hỡnh sau ú hng dn HS gii bng h thng cỏc cõu hi Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc - HS lờn bng v hỡnh GV: T giỏc AEMD l hỡnh gỡ ? Vỡ ? - HS: AEMD l hỡnh ch nht vỡ cú gúc vuụng - Hai ng chộo AM v DE cú tớnh cht gỡ ? - HS: Hai ng chộo AM v DE ct ti trung im ca mi ng v bng GV: Khi M di chuyn trờn BC thỡ O di chuyn nh th no ? - HS nờu theo ý hiu GV: Mun chng minh c iu ú cn v thờm yu t gỡ? - HS v thờm GV: Cho HS lờn bng trỡnh by - HS lờn bng trỡnh by GV: Cho HS di tip tc lm, sau ú so sỏnh v nhn xột - HS khỏc nhn xột, chnh sa nu cú GV: Nhn xột cht li trờn bng a/ AEMD l hỡnh ch nht, O l trung im ca ng chộo DE nờn O cng l trung im ca ng chộo AM Vy A, O, M thng hng b/ K AH BC im O di chuyn trờn PQ l ng trung bỡnh ca ABC c/ im M v trớ im H thỡ AM cú di nh nht 4/ Cng c: ( phỳt) GV un nn, ch li mt ln, cht kin thc ton bi 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - Hc k nh ngha v tớnh cht - Nm chc cỏc nh ngha v tớnh cht -V nh lm bi 72/103 SGK, bi 127/73 SBT - Xem trc bi Hỡnh thoi V Rỳt kinh nghim: Tun: 10 Tit: 20 Ngy son: Ngy dy: Đ11: HèNH THOI I Mc tiờu bi dy: * Kin thc: HS hiu nh ngha hỡnh thoi, cỏc tớnh cht ca hỡnh thoi, cỏc du hiu nhn bit ca hỡnh thoi * K nng: V hỡnh thoi, bit cỏch chng minh t giỏc l hỡnh thoi Bit dng nhng kin thc v hỡnh thoi tớnh toỏn, chng minh v cỏc bi toỏn thc t * Thỏi : Cn thn chớnh xỏc, nghiờm tỳc v cú ý thc hc Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc II Chun b: * Giỏo viờn: Giỏo ỏn, SGK, ờke, thc thng, bng ph, phn mu * Hc sinh: SGK, dựng hc III Phng phỏp dy hc: - Phng phỏp gi m - Phng phỏp t , gii quyt - Phng phỏp m thoi IV Tin trỡnh dy hc: 1/ T chc n nh lp (1 phỳt) 2/ Kim tra bi c 3/ Bi mi: (39 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T Hot ng 1: nh ngha (9 phỳt) GV: V hỡnh lờn bng cho HS nhn xột 1/ nh ngha: T giỏc ABCD trờn cú gỡ c bit? nh ngha : Hỡnh thoi l t giỏc cú bn cnh - HS quan sỏt hỡnh v nhn xột bng T giỏc ABCD cú bn cnh bng GV: Gii thiu ABCD l hỡnh thoi GV: Vy hỡnh thoi l hỡnh nh th no? - HS: Hỡnh thoi l t giỏc cú bn cnh bng GV: Cho HS lm ?1 T giỏc ABCD l hỡnh thoi AB = BC = - HS thc hin ?1 CD = DA ABCD l hỡnh bỡnh hnh vỡ cú cỏc cnh i AB = CD ; BC = AD - HS khỏc nhn xột GV: Cht li Hot ng 2: Tớnh cht (12 phỳt) GV: Hỡnh thoi l hỡnh bỡnh hnh thỡ nú cú tớnh 2/ Tớnh cht: cht ca hỡnh bỡnh hnh khụng? * Nhn xột: Hỡnh thoi cú tt c cỏc tớnh cht - HS: Hỡnh thoi cú tt c cỏc tớnh cht ca hỡnh bỡnh ca hỡnh bỡnh hnh hnh GV: Cho HS lm ?2 tỡm hiu tớnh cht ca hỡnh thoi - HS thc hin GV: Yờu cu HS kim tra ãAOB ã ã BOC COD , , ã DOA , T ú cú nhn xột gỡ? - HS dựng thc kim tra cỏc gúc nh lớ :Trong hỡnh thoi GV: Vy hỡnh thoi cú tớnh cht gỡ m a/ Hai ng chộo vuụng gúc vi hỡnh bỡnh hnh khụng cú? b/ Hai ng chộo l cỏc ng phõn giỏc - HS tr li: AC l ng phõn giỏc ca cỏc gúc ca cỏc gúc ca hỡnh thoi àA C * Chng minh : (SGK/ 105) v Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc B D BD l ng phõn giỏc ca cỏc gúc v GV: Cho HS nờu tớnh cht ca hỡnh thoi GV: Nhn xột, cht li trờn bng GV: Hng dn HS chng minh nh lý - HS thc hin theo hng dn ca GV Hot ng 3: Du hiu nhn bit (18 phỳt) GV: Cho HS t phỏt biu nhn bit hỡnh thoi da 3/ Du hiu nhn bit: vo cỏc iu kin gỡ? - HS phỏt biu theo ý hiu 1/ T giỏc cú bn cnh bng l hỡnh GV: Mt t giỏc cn cú cỏc iu kin gỡ tr thoi thnh hỡnh thoi? 2/ Hỡnh bỡnh hnh cú hai cnh k bng - HS t giỏc cú cnh bng l hỡnh thoi GV: Hỡnh bỡnh hnh cn thờm cỏc iu kin gỡ 3/ Hỡnh bỡnh hnh cú hai ng chộo vuụng l hỡnh thoi? gúc vi l hỡnh thoi - HS: Hai cnh k bng 4/ Hỡnh bỡnh hnh cú mt ng chộo l Hai ng chộo vuụng gúc vi ng phõn giỏc ca mt gúc l hỡnh thoi Hai ng chộo l phõn giỏc cỏc gúc GV: Gi HS khỏc nhn xột chnh sa b sung - HS khỏc nhn xột ?3 GV: Nhn xột cht li trờn bng GV: Cho HS lm ?3 - HS suy ngh lm bi GV: Cho bit GT, KL ca bi toỏn GV: Hóy chng minh bi toỏn trờn Theo tớnh cht ca hỡnh bỡnh hnh thỡ IA = IC - HS thc hin BI l ng trung tuyn v ng thi l GV: Du hiu nhn bit cũn li HS t chng minh ng phõn giỏc ca ABC Nờn ABC l tam giỏc cõn ti B AB = BC m AB = DC v BC = DA Do ú: AB = BC = CD = DA Vy: ABCD l hỡnh thoi 4/ Cng c: (5 phỳt) HOT NG CA GV V HS NI DUNG CN T GV: Cho HS lm bi 73/ 105 SGK (Bng ph) Bi 73/ 105 SGK: GV: Tỡm cỏc hỡnh thoi trờn hỡnh v - Hỡnh 102a l hỡnh thoi (theo nh ngha) - HS thc hin - Hỡnh 102b l hỡnh thoi (theo du hiu nhn GV: Yờu cu HS gii thớch l da vo kt qu bit 4) no? - Hỡnh 102c l hỡnh thoi (theo du hiu nhn - HS gii thớch bit 3) GV: Nhn xột v cht li - Hỡnh 102e l hỡnh thoi (theo nh ngha) 5/ Hng dn v nh: (1 phỳt) - Hc thuc nh ngha, cỏc tớnh cht, cỏc du hiu nhn bit hỡnh thoi - Lm cỏc bi cũn li SGK Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn: Hỡnh hc * Hng dn: Bi 75: Chng minh cỏc tam giỏc vuụng bng V Rỳt kinh nghim: T TRNG Kí DUYT Ngy thỏng nm 2015 HONG VNH HON Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng ... (gt) nờn: = 18 0 0 = 18 0 0 = 600 = 18 0 0 - D = 18 0 0 - 600 = 12 0 0 5/ Hng dn v nh: (2 phỳt) - Hc v lm bi y - Cn nm chc cỏc tớnh cht ca hỡnh thang dng vo lm bi - BTVN: Bi 7, 8, 9, 10 / 71 SGK * Hng... hỡnh thang cõn AB PCD =D hoac àA = B C Chỳ ý: (SGK/ 72) ?2 a) Cỏc hỡnh thang cõn: ABDC; IKMN; PQST D I N = 70 S b) =10 0 , =11 0 , , =900 c) Hai gúc i ca hỡnh thang cõn bự Hot ng 2: Tớnh cht (10 ... CD = AB + EF + 16 = = 12 ( cm) 2 Hay: x = 12 ( cm) Hỡnh thang CDHG cú EF l ng trung bỡnh nờn: CD + GH GH = EF CD = 2. 16 12 = 20 (cm) EF = Giỏo viờn: Nguyn Mnh Tun Trng THCS Viờn An ụng Giỏo ỏn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an hinh hoc 8 2 cot tuan 1 tuan 10, Giao an hinh hoc 8 2 cot tuan 1 tuan 10, Giao an hinh hoc 8 2 cot tuan 1 tuan 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay