Quyết định phân công Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo

4 117 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 17:48

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG MG THẠNH LỢI Số: /QĐ-MGTL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Phó hiệu trưởng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH LỢI Căn Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức máy, biên chế, tiền lương công tác cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước; Căn Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Căn nhiệm vụ năm học 2015-2016; QUYẾT ĐỊNH Điều Quyền hạn, trách nhiệm Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng định chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật định thuộc lĩnh vực phân công Khi thực nhiệm vụ, có nội dung liên quan đến lĩnh vực đoàn thể phụ trách cần chủ động phối hợp bàn bạc giải Điều Phân công công tác cụ thể: Bà: Lư Thị Thu Ngân Giúp Hiệu trưởng phụ trách trường Hiệu trưởng vắng Chỉ đạo đôn đốc nhắc nhở công tác giữ gìn vệ sinh trường lớp, giữ cho trường đẹp Chỉ đạo phối hợp với cô Mai việc huy động học sinh lớp Chỉ đạo công tác chuyên môn, nắm bắt tình hình số lượng, chất lượng lớp Xây dựng kế hoạch: Kiểm tra chuyên môn, kế hoạch dự giờ, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, lập kế hoạch phong trào hội thi giáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, hội thi bé, đồ dùng dạy học Thực chế độ báo cáo cấp lĩnh vực mà phụ trách Thực công việc khác theo đạo Hiệu trưởng Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng thực theo quy chế làm việc Chịu trách nhiệm trước PGD&ĐT, cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật lĩnh vực phân công công công tác Điều Các phận liên quan, tổ chức đoàn thể trường bà Lư Thị thu Ngân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu: VT Nguyễn Thị Ngọc Hương PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG MG THẠNH LỢI Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc /QĐ-MGTL Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Phó hiệu trưởng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH LỢI Căn Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2006 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức máy, biên chế, tiền lương công tác cán bộ, viên chức đơn vị nghiệp Nhà nước; Căn Quyết định số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Căn nhiệm vụ năm học 2015-2016; QUYẾT ĐỊNH Điều Quyền hạn, trách nhiệm Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng định chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật định thuộc lĩnh vực phân công Khi thực nhiệm vụ, có nội dung liên quan đến lĩnh vực đoàn thể phụ trách cần chủ động phối hợp bàn bạc giải Điều Phân công công tác cụ thể: Bà: Nguyễn Thị Ngọc Mai Giúp Hiệu trưởng phụ trách trường Hiệu trưởng vắng Quản lý sở vật chất nhà trường Công tác PC GDMG tuổi Phối hợp đoàn thể tổ chức thực hoạt động phong trào Chỉ đạo đôn đốc nhắc nhở công tác giữ gìn vệ sinh trường lớp, giữ cho trường đẹp Chỉ đạo phối hợp thực việc huy động học sinh lớp Xây dựng kế hoạch: Kiểm tra chuyên môn, kế hoạch dự giờ, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, lập kế hoạch phong trào hội thi giáo viên giỏi, tuyên truyền viên giỏi, hội thi bé, đồ dùng dạy học Thực chế độ báo cáo cấp lĩnh vực mà phụ trách Thực công việc khác theo đạo Hiệu trưởng Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng thực theo quy chế làm việc Chịu trách nhiệm trước PGD&ĐT, cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật lĩnh vực phân công công công tác Điều Các phận liên quan, tổ chức đoàn thể trường bà Nguyễn Thị Ngọc Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Như Điều 3; - Lưu: VT Nguyễn Thị Ngọc Hương ... /QĐ-MGTL Thạnh Lợi, ngày 13 tháng 01 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ Phó hiệu trưởng HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH LỢI Căn Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2006... lệ trường mầm non; Căn nhiệm vụ năm học 2015-2016; QUYẾT ĐỊNH Điều Quyền hạn, trách nhiệm Phó hiệu trưởng: Được thay mặt Hiệu trưởng định chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật định. ..Mối quan hệ giữa Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng thực theo quy chế làm việc Chịu trách nhiệm trước PGD&ĐT, cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật lĩnh vực phân công công công tác Điều Các phận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định phân công Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo, Quyết định phân công Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo, Quyết định phân công Phó Hiệu trưởng trường Mẫu giáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay