Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Tìm hiểu một số hiện tượng thời tiết

8 35 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:36

GIÁO ÁN Lĩnh vực phát triển nhận thức Chủ đề: Nước tượng tự nhiên Đề tài: Tìm hiểu số tượng thời tiết Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương Hiện tượng trời mưa Hiện tượng gió Hiện tượng sấm Hiện tượng nắng .. .Hiện tượng trời mưa Hiện tượng gió Hiện tượng sấm Hiện tượng nắng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Tìm hiểu một số hiện tượng thời tiết, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Tìm hiểu một số hiện tượng thời tiết, Giáo án điện tử mẫu giáo 5 tuổi đề tài Tìm hiểu một số hiện tượng thời tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay