KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non

5 75 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:18

UNND HUYỆN THÁP MƯỜI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 807 /KH-PGDĐT.NV Tháp Mười , ngày 29 tháng năm 2014 Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán quản lý, giáo viên mầm non Năm học 2014-2015 Căn Thông tư số 36/2011/TT-BGDĐT ngày 17/8/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; Căn Kế hoạch số 76/KH-SGDĐT.GDTXCN ngày 03/12/2013 Sở Giáo dục Đào tạo kế hoạch Bồi dưỡng chuyên môn cho cán quản giáo viên Mầm non giai đoạn 2013-2015; Phòng Giáo dục Đào tạo ban hành Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý, giáo viên mầm non, 2014-2015 sau: I Mục đích bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên; lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên; lực tổ chức, quản hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo; Sở Giáo dục Đào tạo II Đối tượng bồi dưỡng Tất cán quản lí sở giáo dục, giáo viên giảng dạy sở giáo dục mầm non III Nội dung, thời lượng bồi dưỡng Khối kiến thức bắt buộc: 1.1 Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên Theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán quảngiáo viên mầm non năm học 2014-2015 Bộ GD&ĐT 1.1 Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên 1.2.1 Đối với Giáo dục Mầm non: - Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung số điều Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013, văn số 18/VBHN- BGDĐT hợp Thông tư 32/2010/TTBGDĐT thông tư 36/2013/TT-BGDĐT quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi giai đoạn 2010-2015: tiết - Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi: tiết - Thực chế hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi sở giáo dục mầm non thực theo Thông tư số 29/TTLT-BGDĐT-BTC,ngày 15/7/2011 Liên Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Tài chính: tiết - Các tiêu chí công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia thực theo thông tư số 02 /2014/TT-BGDĐT Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo: tiết - Công tác chăm sóc dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe trẻ mầm non; công tác y tế trường mầm non: tiết - Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật: tiết Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên Căn nhu cầu cá nhân, khối kiến thức tự chọn chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn mô đun bồi dưỡng Nghiên cứu chọn lựa qua (trang Wed htt/tailieu.nhagiao.edu.vn) IV Hình thức bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thường xuyên tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ môn nhà trường, liên trường cụm trường Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên; đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có hội trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ luyện tập kĩ Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet) V Đánh giá công nhận kết bồi dưỡng thường xuyên Căn đánh giá xếp loại kết BDTX giáo viên - Căn đánh giá kết BDTX giáo viên kết việc thực kế hoạch BDTX giáo viên phê duyệt kết đạt nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng - Xếp loại kết BDTX giáo viên gồm loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) loại không hoàn thành kế hoạch Phương thức đánh giá kết BDTX 2.1 Hình thức, đơn vị đánh giá kết BDTX Nhà trường tổ chức đánh giá kết BDTX giáo viên: Giáo viên trình bày kết vận dụng kiến thức BDTX cá nhân trình dạy học, giáo dục học sinh tổ môn thông qua báo cáo chuyên đề Điểm áp dụng sử dụng hình thức đánh giá sau: - Tiếp thu kiến thức kĩ quy định mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm) - Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học giáo dục (5,0 điểm) 2.2 Thang điểm đánh giá kết BDTX Cho điểm theo thang điểm từ đến 10 đánh giá kết BDTX nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng (gọi điểm thành phần) 2.3 Điểm trung bình kết BDTX Điểm trung bình kết BDTX (ĐTB BDTX) tính theo công thức sau: ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng + điểm nội dung bồi dưỡng + điểm trung bình mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng ghi kế hoạch BDTX giáo viên) : ĐTB BDTX làm tròn đến chữ số phần thập phân theo quy định hành Xếp loại kết BDTX 3.1 Giáo viên coi hoàn thành kế hoạch BDTX học tập đầy đủ nội dung kế hoạch BDTX cá nhân, có điểm thành phần đạt từ điểm trở lên Kết xếp loại BDTX sau: - Loại TB ĐTB BDTX đạt từ đến điểm, điểm thành phần điểm; - Loại K ĐTB BDTX đạt từ đến điểm, điểm thành phần điểm; - Loại G ĐTB BDTX đạt từ đến 10 điểm, điểm thành phần điểm 3.2 Các trường hợp khác đánh giá không hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 3.3 Kết đánh giá BDTX lưu vào hồ sơ giáo viên, để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét danh hiệu thi đua, để thực chế độ, sách, sử dụng giáo viên Công nhận cấp giấy chứng nhận kết BDTX 4.1 Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết BDTX giáo viên dựa kết đánh giá nội dung BDTX giáo viên 4.2 Phòng Giáo dục Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết BDTX CBQL, giáo viên mầm non, (không cấp giấy chứng nhận kết BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch) VI Tổ chức thực Trách nhiệm Phòng Giáo dục Đào tạo - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo - Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng đơn vị trực thuộc; quản lí, đạo, tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên đơn vị trực thuộc; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho CBQL, giáo viên mầm non - Hợp đồng giao nhiệm vụ sở giáo dục thực nhiệm vụ BDTX giáo viên để BDTX giáo viên mầm non sở theo hình thức tập trung (nếu có) - Tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo điều kiện kinh phí, sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định - Báo cáo công tác BDTX giáo viên Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện theo quy định Trách nhiệm Hiệu trưởng đơn vị trực thuộc - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên nhà trường theo thẩm quyền trách nhiệm giao Nộp Kế hoạch bồi dường Phòng GD&ĐT trước ngày 10/10/2014 - Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết BDTX giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo theo quy định - Đề nghị cấp có thẩm quyền định khen thưởng xử tổ chức, cá nhân có thành tích vi phạm việc thực công tác bồi dưỡng - Gửi báo cáo kết đánh giá xếp loại CBQL, GV cuối năm Phòng GDĐT trước tháng năm 2015 Trách nhiệm giáo viên - Xây dựng hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân phê duyệt; nghiêm chỉnh thực quy định BDTX quan quản giáo dục, sở giáo dục thực nhiệm vụ BDTX, nhà trường - Báo cáo tổ chuyên môn, lãnh đạo nhà trường kết thực kế hoạch BDTX cá nhân việc vận dụng kiến thức, kĩ học tập BDTX vào trình thực nhiệm vụ Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu đơn vị nghiêm túc tổ chức thực Trong trình triển khai thực hiện, có vấn đề phát sinh, vướng mắc đơn vị báo cáo với Phòng Giáo dục Đào tạo để có hướng giải kịp thời./ KT.TRƯỞNG PHÒNG Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - LĐ Phòng; (Đã ký) - Các trường MN, MG huyện; - Lưu: HC, NV(Ph) Dương Thị Loan ... dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên; đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có hội trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ luyện tập kĩ Bồi dưỡng thường. .. nhận kết BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch) VI Tổ chức thực Trách nhiệm Phòng Giáo dục Đào tạo - Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên Phòng Giáo dục Đào tạo - Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng. .. BDTX giáo viên kết việc thực kế hoạch BDTX giáo viên phê duyệt kết đạt nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng - Xếp loại kết BDTX giáo viên gồm loại: Loại giỏi (viết
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non, KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non, KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý giáo viên mầm non

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay