Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng

2 60 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 16:14

Câu 9: Đánh giá lực khác biệt so với đánh giá kiến thức, kỹ năng? Về chất mâu thuẫn đánh giá lực đánh giá kiến thức kỹ năng, mà đánh giá lực coi bước phát triển cao so với đánh giá kiến thức, kỹ Để chứng minh HS có lực mức độ đó, phải tạo hội cho HS giải vấn đề tình mang tính thực tiễn Khi HS vừa phải vận dụng kiến thức, kỹ học nhà trường, vừa phải dùng kinh nghiệm thân thu từ trải nghiệm bên nhà trường (gia đình, cộng đồng xã hội) Như vậy, thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ bối cảnh thực, người ta đồng thời đánh giá kỹ nhận thức, kỹ thực giá trị, tình cảm người học Mặt khác, đánh giá lực không hoàn toàn phải dựa vào chương trình giáo dục môn học đánh giá kiến thức, kỹ năng, lực tổng hòa, kết tinh kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, giá trị, chuẩn mực đạo đức,… hình thành từ nhiều lĩnh vực học tập từ phát triển tự nhiên mặt xã hội người Có thể tổng hợp số dấu hiệu khác biệt đánh giá lực người học đánh giá kiến thức, kỹ người học sau: Tiêu chí so sánh Mục đích chủ yếu Đánh giá lựcĐánh giá khả HS vận dụng kiến thức, kỹ học vào giải vấn đề thực tiễn sống • Vì tiến người học so với họ Ngữ Gắn với ngữ cảnh học tập thực tiễn cảnh sống HS đánh giá Nội dung đánh giá • Những kiến thức, kỹ năng, thái độ nhiều môn học, nhiều hoạt động giáo dục trải nghiệm thân HS Đánh giá kiến thức, kỹ • Xác định việc đạt kiến thức, kỹ theo mục tiêu chương trình giáo dục • Đánh giá, xếp hạng người học với Gắn với nội dung học tập (những kiến thức, kỹ năng, thái độ) học nhà trường • Những kiến thức, kỹ năng, thái độ môn học trong sống xã hội (tập trung vào lực thực hiện) • Công cụ đánh giá • Quy chuẩn theo mức độ phát triển lực người học Nhiệm vụ, tập tình huống, bối cảnh thực Quy chuẩn theo việc người học có đạt hay không nội dung học Câu hỏi, tập, nhiệm vụ tình hàn lâm tình thực Thời Đánh giá thời điểm trình dạy học, Thường diễn thời điểm trọng đến đánh giá học điểm định đánh giá trình dạy học, đặc biệt trước sau dạy Kết đánh giáNăng lực người học phụ thuộc vào độ khó nhiệm vụ tập hoàn thành • Thực nhiệm vụ khó, phức tạp coi có lực cao • Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay tập hoàn thành • Càng đạt nhiều đơn vị kiến thức, kỹ coi có lực cao ... lâm tình thực Thời Đánh giá thời điểm trình dạy học, Thường diễn thời điểm trọng đến đánh giá học điểm định đánh giá trình dạy học, đặc biệt trước sau dạy Kết đánh giá • Năng lực người học phụ... nhiệm vụ khó, phức tạp coi có lực cao • Năng lực người học phụ thuộc vào số lượng câu hỏi, nhiệm vụ hay tập hoàn thành • Càng đạt nhiều đơn vị kiến thức, kỹ coi có lực cao ...trong sống xã hội (tập trung vào lực thực hiện) • Công cụ đánh giá • Quy chuẩn theo mức độ phát triển lực người học Nhiệm vụ, tập tình huống, bối cảnh thực Quy chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng, Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng, Đánh giá năng lực khác biệt như thế nào so với đánh giá kiến thức, kỹ năng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay