KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 2016

7 99 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 13:44

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁP MƯỜI TRƯỜNG MẪU GIÁO THẠNH LỢI KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GDMN NĂM HỌC 2015 - 2016 Người thực hiện: Bùi Ngọc Khương Chức vụ: Giáo viên Lớp: Lá PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MG THẠNH LỢI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non Năm học 2015-2016 Căn Kế hoạch số 454/KH-PGDĐT-NV ngày 09/07/2015 Phòng Giáo dục Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý giáo viên mầm non năm học 2015-2016; Căn Kế hoạch số /KH-MGTL ngày 13/11/2015 trường mẫu giáo Thạnh Lợi Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015-2016 Bản thân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2015-2016 với nội dung sau: I Mục đích BDTX Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển lực dạy học, lực giáo dục lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên; lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên; lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục Đào tạo; Sở Giáo dục Đào tạo II Nội dung thực Khối kiến thức bắt buộc a) Nội dung 1: (30 tiết/GV/năm học) Theo tài liệu BDTX cán quản lí, giáo viên mầm non năm học 20152016 Bộ GD&ĐT Yêu cầu bồi dưỡng Mã mô đun Hướng dẫn MN1 nghiệp vụ phổ cập (Phần Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Hướng dẫn nghiệp vụ phổ cập Quy trình sử dụng PMPCGD cấp Về kiến thức: - Nắm rõ quy trình sử dụng PMPCGD cấp xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố Phân phối thời gian (Đơn vị tính: tiết học) Tập trung Tự Lí Thực học thuyết hành Thời gian học Tháng 9/ 2015 mềm phổ cập Nghị định số 20/2014/N Đ-CP) Hướng dẫn bước thực quản trị phần mềm PMPCGD Làm rõ số vấn đề Nghị định 20 Gợi ý nghiệp vụ kiểm tra công nhận PCGDMNTNT Tiêu chuẩn MN2 đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Sự khác tiêu chuẩn với tiêu chuẩn cũ Sự khác quy trình kiểm định chất lượng giáo dục với quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục cũ Nội dung tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Hướng dẫn cách phân tích tiêu chí đánh giá - Hiểu chức năng, phân cấp quản trị phần mềm - Nắm vững nội dung Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 Thủ tướng Chính phủ PCGD, xóa mù chữ thay đổi điều kiện, tiêu chuẩn nội dung khác PCGDMNTNT trước - Nắm vững quy trình, nội dung kiểm tra công nhận PCGDMNTNT Về kỹ năng: - Biết cập nhật, kiểm tra sử dụng liệu PMPCGD - Phối hợp cấp học quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức thu thập, quản lí sử dụng số liệu - Tổ chức tham mưu triển khai thực Nghị định 20 - Tổ chức tự kiểm tra, kiểm tra công nhận PCGDMNTNT theo quy định cách khoa học, xác khách quan - Hiểu mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình chu kì kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non - Nhận biết khác tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư số 25/2014/TTBGDĐT với tiêu chuẩn ban hành theo Thông tư 07/2011/TTBGDĐT; khác quy trình kiểm định chất lượng giáo dục ban hành theo Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT với quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục ban hành theo Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT - Nắm nội dung tiêu chuẩn quy trình, chu kì kiểm định chất lượng giáo dục - Biết phân tích tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục để thực hoạt động tự đánh giá đánh giá trường mầm non - Nắm cách chuyển đổi kết kiểm định chất lượng giáo 3 Tháng 9/ 2015 Triển khai MN3 văn Quy phạm pháp luật giáo dục mầm non Hỗ trợ trẻ MN4 tự kỉ trường mầm non hòa nhập chất lượng giáo dục Hướng dẫn cách chuyển đổi kết kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT sang kết kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 25/2014/TTBGDĐT Triển khai văn Quy phạm pháp luật giáo dục mầm non Kể tên đánh giá tác động văn Quy phạm pháp luật giáo dục mầm non ban hành từ năm 2010 đến Kể tên văn sửa đổi bổ sung liên quan đến giáo dục mầm non từ năm 2010 đến văn hợp mà bạn thực địa phương Giới thiệu văn liên quan đến Giáo dục mầm non ban hành năm 2015 Hỗ trợ trẻ tự kỉ trường mầm non hòa nhập Hiểu trẻ tự kỉ Cách hỗ trợ trẻ tự kỉ học hòa nhập trường mầm non dục theo quy định Thông tư 45/2011/TT-BGDĐT sang kết kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư 25/2014/TTBGDĐT - Nắm văn Quy phạm pháp luật giáo dục mầm non ban hành từ năm 2010 đến - Nắm cách sử dụng văn hợp - Nắm văn Quy phạm pháp luật giáo dục mầm non ban hành năm 2015 - Nắm điểm Điều lệ trường mầm non sửa đổi 2015 Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục 2015 so với văn cũ Kiến thức - Hiểu khái niệm trẻ tự kỉ, dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỉ; - Hiểu khả khó khăn điển hình trẻ tự kỉ lớp học hòa nhập; - Xác định ý tưởng việc hỗ trợ trẻ tự kỉ môi trường giáo dục hòa nhập Kĩ - Lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp với trẻ tự kỉ trình chăm sóc, giáo dục trẻ; - Áp dụng biện pháp, kĩ đơn giản để tổ chức hoạt động cho trẻ tự kỉ lớp học hòa nhập Thái độ - Tôn trọng đa dạng trẻ em; Ttháng 9/ 2015 2 2 - Có hành vi ứng xử phù hợp trình chăm sóc – giáo dục trẻ tự kỉ Tổng cộng 11 10 b) Nội dung 2: (30 tiết/GV/năm học) Thời lượng 30 tiết Sở GD&ĐT quy định cụ thể theo năm học nội dung bồi dưỡng phát triển giáo dục mầm non địa phương, thực chương trình giáo dục mầm non, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch dự án Yêu cầu bồi dưỡng Mã mô đun Hướng dẫn MN1 thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Hướng dẫn MN2 tổ chức chơi trời Tên nội dung mô đun Hướng dẫn thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Quan điểm giáo dục tích hợp giáo dục mầm non khái niệm thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Sự cần thiết thực quan điểm giáo dục tích hợp giáo dục mầm non định hướng thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Cách thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Mục tiêu bồi dưỡng Về kiến thức - Biết quan điểm giáo dục tích hợp giáo dục mầm non khái niệm thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non - Biết cần thiết việc thực tích hợp giáo dục mầm non Về kĩ năng: Biết cách thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non Về thái độ: - Quan tâm thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non - Hứng thú thực tích hợp theo chủ đề tổ chức hoạt động giáo dục trường mầm non để nâng cao hiệu hoạt động giáo dục Hướng dẫn tổ chức chơi - Hiểu rõ vị trí, vai trò chơi trời trời trẻ mẫu giáo Vui chơi trẻ mẫu - Biết cách tổ chức hoạt giáo trường mầm non động chơi trời trường Cách tổ chức hoạt động mầm non chơi trời - Nâng cao ý thức tổ chức hoạt Nhiệm vụ giáo viên động chơi trời có nghĩa tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi trời có ý nghĩa trẻ cho trẻ Phân phối thời gian (Đơn vị tính: tiết học) Tập trung Tự Lí Thực học thuyết hành Thời gian học Tháng 9/ 2015 3 Tháng 9/ 2015 Quan sát, MN3 đánh giá lập kế hoạch giáo dục mầm non Quan sát, đánh giá lập kế hoạch giáo dục mầm non Những vấn đề chung Chu trình quan sát, đánh giá lập kế hoạch Các mẫu quan sát sử dụng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non - Hiểu khái niệm, vai trò mối quan hệ quan sát, đánh giá lập kế hoạch giáo dục mầm non - Biết sử dụng hình thức quan sát phù hợp với thực tiễn - Lập kế hoạch giáo dục hiệu sở kết quan sát Tổng cộng Tháng 9/ 2015 3 10 10 10 c) Nội dung 3: (60 tiết/GV/năm học) Yêu cầu Mã mô bồi dưỡng đun Nâng cao MN18 lực lập kế hoạch giáo dục giáo viên Tăng MN20 cường lực tổ chức hoạt động giáo dục giáo viên Tăng MN30 cường lực sử dụng thiết bị dạy Tên nội dung mô đun Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi Các loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi; Cách xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: xác định mục tiêu, nội dung, thiết kế hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá điều chỉnh kế hoạch; Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ Phương pháp dạy học tích cực Sự cần thiết đổi phương pháp dạy học; Khái niệm phương pháp dạy học tích cực; Phương pháp dạy học tích cực giáo dục mầm non Mục tiêu bồi dưỡng Cách lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi: loại kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi; cách thức xây dựng kế hoạch giáo dục 3-6 tuổi: xác định mục tiêu, nội dung, thiết kế hoạt động giáo dục, chuẩn bị đồ dùng, phương tiện giáo dục, xác định thời gian, không gian thực hiện, đánh giá điều chỉnh kế hoạch thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3-6 tuổi Hướng dẫn giáo viên mầm non lập kế hoạch giáo dục năm, tháng, tuần, ngày theo chương trình giáo dục mầm non Mô đun cung cấp phương pháp dạy học tích cực, bao gồm: cần thiết đổi phương pháp dạy học, khái niệm phương pháp dạy học tích cực phương pháp dạy học tích cực giáo dục mầm non Giúp giáo viên mầm non biết cách ứng dụng phương pháp dạy học tích cực lĩnh vực phát triển trẻ mầm non Làm đồ dùng dạy học, đồ Mô đun hướng dẫn làm đồ dùng chơi tự tạo dạy học, đồ chơi tự tạo, bao Vị trí vai trò đồ gồm: vị trí, vai trò, yêu cầu, dùng dạy học, đồ chơi tự cách làm đồ dùng dạy học, tạo; đồ chơi tự tạo thực hành làm Phân phối thời gian (Đơn vị tính: tiết học) Tập trung Tự Lí Thực học thuyết hành Thời gian học 1/1/ 201631/1/2 016 1/2/ 201629/2/2 016 9 1/3/ 2016 – 31/3/2 016 học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học giáo viên Tăng MN40 cường lực quản lí lớp/ trường giáo viên Yêu cầu sư phạm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo; Cách làm số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo; Thực hành làm số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo Phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non Mục đích phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; Nội dung phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; Phương pháp phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non; Hình thức phối hợp nhà trường với với gia đình để giáo dục trẻ mầm non Tổng cộng DUYỆT số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo Giúp giáo viên mầm non biết cách tự tạo số đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo đơn giản Mô đun cung cấp kiến thức, kỹ phối hợp với gia đình để giáo dục trẻ mầm non, mục đích, nội dung, phương pháp, hình thức phối hợp nhà trường với gia đình để giáo dục trẻ mầm non Trang bị cho giáo viên mầm non biết cách lập kế hoạch phối hợp với gia đình công tác giáo dục trẻ mầm non 1/4/ 2016– 30/4/2 016 36 24 Thạnh Lợi, ngày 12 tháng 12 năm 2015 Người lập kế hoạch Bùi Ngọc Khương ... 09/07 /2015 Phòng Giáo dục Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên cho cán quản lý giáo viên mầm non năm học 2015- 2016; Căn Kế hoạch số /KH-MGTL ngày 13/11 /2015 trường mẫu giáo Thạnh Lợi Kế hoạch bồi dưỡng thường. .. thường xuyên cho cán quản lý, giáo viên mầm non năm học 2015- 2016 Bản thân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non năm học 2015- 2016 với nội dung sau: I Mục đích BDTX Giáo viên học. .. trường mầm non Quan điểm giáo dục tích hợp giáo dục mầm non khái niệm thực tích hợp tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trường mầm non Sự cần thiết thực quan điểm giáo dục tích hợp giáo dục mầm non định
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 2016, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 2016, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO DỤC MẦM NON NĂM HỌC 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay