Vòng lặp for trong php

5 46 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 13:01

Vậy là ta đã học xong hai lệnh rẻ nhánh rất quan trọng trong lập trình php đó là câu lệnh switch case và câu lệnh if else. Vậy thì trong bài này ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một khái niệm mới hơn đó là vòng lặp, và ta sẽ tìm hiểu khái niệm vòng lặp for trong php trước.Nội dung bao gồm:Vòng lặp là gì ?Vòng lặp forVòng lặp for lồng nhauVòng lặp for trong việc xử lý mảng Vòng l ặp for php N ội dung • Vòng l ặp ? • Vòng l ặp forVòng l ặp for l ồng • Vòng l ặp for k ết h ợp v ới m ảng • L ời k ết Vòng l ặp ? Vòng l ặp m ột mã l ệnh ch ươ n g trình th ự c hi ện l ặp l ặp l ại nhi ều l ần th ỏa m ột ều ki ện Vòng l ặp m ột khái ni ệm c ơb ản l ập trình c ấu trúc Trong PHPvòng l ặp sau: • Vòng l ặp forVòng l ặp while while • Vòng l ặp foreach Vòng l ặp for Cú pháp: for ($bien_dieu_khien; $bieu_thuc_dieu_kien; $bieu_thuc_thay_doi_bien_dieu_khien) { // lệnh } Trong đó: • $bien_dieu_khien: câu lệnh gán giá trị ban đầu cho biến điều khiển trước thực hiên vòng lặp, biến có giá trị sẵn mà ta truyền vào cho tr ước t ạo vòng lặp này, lệnh thực lần • $bieu_thuc_dieu_kien: biểu thức quan hệ xác định điều kiện thoát khỏi vòng lặp • $bieu_thuc_thay_doi_bien_dieu_khien: Xác định biến điều khiển bị thay đổi sau lần lặp lặp lại (thường tăng giảm giá trị biến điều khiển) Ba biểu thức cách dấu chấm phẩy, vòng lặp lặp bi ểu thức điều kiện đúng, biểu thức điều kiện sai vòng lặp dừng thoát, ta sử dụng toán tử quan hệ toán tử logic biểu thức điều kiện để điều khiển vòng lặp Xét ví dụ đây: for ($i = 0; $i < 10; $i++){ echo $i ' - '; } • $i = biến điều khiển có giá trị khởi tạo • $i < 10 biểu thức điều kiện dừng vòng lặp, có ý nghĩa $i < 10 vòng lặp tiếp tục, ngược lại $i >= 10thì biểu thức sai nên vòng lặp thoát • $i++ biểu thức thay đổi biến điều khiển, sau vòng lặp $i tăng lên Bước lặp 1: $i = 0, biểu thức điều kiện thành (0 < 10) => true => vòng lặp thực xuất hình chuỗi “0 -” Sau thực hết lệnh bên vòng l ặp biểu th ức thay đổi điều kiện thực nên biến $i tăng lên nên lúc $i = Bước lặp 2: $i = 1, biểu thức điều kiện thành (1 < 10) => true => vòng lặp thực xuất hình chuỗi “1 – “ Kết hợp với chuỗi vòng lặp lúc hình s ẽ xuất hi ện chuỗi “0 - -” Sau lệnh bên vòng lặp thực xong bi ểu thức thay đổi điều ki ện thực hi ện nên biến $i tăng lên nên lúc $i = Tương tự cho bước lặp 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bước lặp 10: $i = 10, biểu thức điều kiện thành (10 < 10) => false => vòng lặp kết thúc Lúc biến $i giữ nguyên không tăng lên nên giữ nguyên giá trị 10 Kết thúc: Màn hình xuất chuỗi “0 – – – – – – – – – – ” Với ví dụ ta viết lại sau kết trả giống nhau, khác chỗ biến $i gán giá trị vòng lặp $i = 0; for ($i; $i < 10; $i++){ echo $i ' - '; } Ở ví d ụ bi ểu th ức thay bi ến ều ển t ăng d ần, ví d ụ d ưới bi ểu th ức ều ển s ẽ giảm dần kết in ngược lại “9 - - - - - - - - - -” for ($i = 9; $i >= 0; $i ){ echo $i ' - '; } Trong thân vòng l ặp ta có th ể thêm nh ững bi ểu th ức b ằng cách dùng d ấu ph ảy để ng ăn cách chúng Ví dụ: for ($i = 9, $count = 10; $i = $i; $j ) { echo $j; } echo '';; } Bài toán xuất hình tam giác: 987654321 98765432 9876543 987654 98765 9876 987 98 Tổng số lần l ặp b ằng tích s ố l ần l ặp c vòng l ặp c ộng thêm s ố l ần l ặp c vòng l ặp cha Ví dụ vòng lặp lặp 10 lần, vòng lặp lặp 10 lần tổng số vòng l ặp s ẽ 10 x 10 + 10 = 110 l ần Vì chi phí để vòng lặp for lặp lồng cao Vòng l ặp for k ết h ợp v ới m ảng T ví dụ ta nhận th r ằng vòng lặp for php lặp cách trình tự tăng giảm đều, điều giống với mục mảng Vậy ta nhận xét r ằng có th ể dùng vòng l ặp để truy xu ất phần tử mảng Ví dụ: Cho mảng sinh viên: $sinhvien = array( 'Nguyễn A', 'Nguyễn B', 'Nguyễn C', 'Nguyễn D', 'Nguyễn E', 'Nguyễn F' ); Hãy xuất sinh viên mảng hình ? Cách 1: Dựa vào mục xuất phần tử echo $sinhvien[0]; echo $sinhvien[1]; echo $sinhvien[2]; echo $sinhvien[3]; echo $sinhvien[4]; echo $sinhvien[5]; Cách 2: Dùng vòng lặp for for ($i = 0; $i < 6; $i++){ echo $sinhvien[$i]; } Nhìn vào giải b ạn có bi ết t ại ch ỉ m ục l ại b đầu b ằng ? T ại m ảng ph ần t có ví trí số 0, phần tử cuối có vị trí (n-1) Trong n t s ố ph ần t Với cách giải thứ ta biến đổi chút dùng hàm count() để đếm t s ố ph ần t l ặp, nh dù m ảng sinh viên có ph ần t n ữa v ẫn không ảnh h ưởng đến code Nếu ta không làm giả sử ta xóa danh sách sinh viên xu ống sinh viên v ới cách thông báo l ỗi ngay, cách d ưới s ẽ l ỗi Cách chỉnh sửa lại: for ($i = 0; $i < count($sinhvien); $i++){ echo $sinhvien[$i]; } Xét v ề độ tối ưu cách v ẫn ch ưa t ối ưu hàm count ta để thân vòng l ặp, nh v ậy lần lặp ph ải đếm tổng s ố ph ẩn t c m ảng m ảng có 10 ph ần t đếm 10 l ần, 20 ph ần tử đếm 20 lần Trong thực tế ta cần đếm lần cách sau tối ưu $count = count($sinhvien); for ($i = 0; $i < $count; $i++){ echo $sinhvien[$i]; } Đối với mảng chiều phải dùng vòng lặp lồng cấp để x lý, vấn đề s ẽ đề c ập xử lý mảng php ... ặp c vòng l ặp c ộng thêm s ố l ần l ặp c vòng l ặp cha Ví dụ vòng lặp lặp 10 lần, vòng lặp lặp 10 lần tổng số vòng l ặp s ẽ 10 x 10 + 10 = 110 l ần Vì chi phí để vòng lặp for lặp lồng cao Vòng. .. $count; $i ){ echo $i ' - '; } Vòng l ặp for l ồng Gi ống nh câu ều ki ện if, vòng l ặp for php có th ể l ồng để x lý toán Ở m ỗi vòng lặp cha vòng lặp thực (vòng lặp lặp hết), điều tuân thủ theo... biểu thức sai nên vòng lặp thoát • $i++ biểu thức thay đổi biến điều khiển, sau vòng lặp $i tăng lên Bước lặp 1: $i = 0, biểu thức điều kiện thành (0 < 10) => true => vòng lặp thực xuất hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Vòng lặp for trong php, Vòng lặp for trong php, Vòng lặp for trong php

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay