Toán tử và biểu thức trong php

5 29 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:53

Biểu thức là một tổ hợp các toán hạng và toán tử. Toán tử thực hiện các thao tác như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh, … Toán hạng là những biến hay là những giá trị mà các phép toán được thực hiện trên nó. Ví dụ a + b thì a và b được gọi là toán hạng, dấu + được gọi là toán tử, cả 2 kết hợp lại thành một biểu thức (a + b). Toán t ửvà bi ểu th ứ c php N ội dung • Bi ểu th ức gì? o Toán tử gán (Assignment Operator): o Biểu thức số học • Toán tử quan hệ • Toán tử luận lý Độ ưu tiên toán tử luận lý o • Độ ưu tiên toán tử • Lời kết Bi ểu th ức gì? Biểu thức tổ hợp toán hạng toán tử Toán tử thực thao tác nh c ộng, tr ừ, nhân, chia, so sánh, … Toán hạng biến giá trị mà phép toán th ực Ví dụ $a + $b $a $b gọi toán hạng, dấu + gọi toán tử, kết hợp lại thành biểu thức ($a + $b) Mỗi biểu thức có giá trị định Ví dụ ta có biểu thức ($a + $b) biểu thức có giá trị tổng $a $b Ví dụ: $ketqua = $a - $b; $ketqua = + 6; $ketqua = 3*$x + 4*$y; Toán t gán (Assignment Operator): Đây toán tử thông dụng ngôn ngữ, ta dùng dấu = để gán giá trị cho m ột bi ến b ất k ỳ $a = 12; Nhiều biến gán giá trị qua m ột câu lệnh đơn g ọi gán liên ti ếp 1 $a = $b = $c = $d = 12; Bi ểu th ức s ố h ọc Các phép toán thường thực theo thứ t ự cụ thể gọi độ ưu tiên để đưa giá tr ị cu ối (s ẽ đề cập đến sau) Các bi ểu th ức s ố h ọc ngôn ng ữ đượ c th ể hi ện b ằng cách s dụng toán tử số học với toán hạng dạng số ký t ự (bi ến) Những bi ểu th ức gọi biểu thức số học $ketqua = $a + $b/2; $ketqua = $a / 7; $ketqua = $a + ($b = + 6); Nh ta thấy toán h ạng có th ể h ằng, bi ến hay k ết h ợp c ả 2, m ỗi bi ểu th ức có th ể k ết h ợp nhi ều bi ểu th ức Đị nh nghĩa h ằng bi ến nh th ế đề c ập Bi ến H ằng Số Trong PHP Toán t quan h ệ Toán tử quan hệ định nghĩa toán tử biểu th ức php, dùng để kiểm tra mối quan h ệ gi ữa hai bi ến hay gi ữa m ột bi ến m ột h ằng s ố Ví d ụ ki ểm tra biến $a $b xem biến lớn ta làm sau: ($a > $b) kết biểu thức trả kiểu boolean TRUE FALSE Như đề cập kiểu liệu php, kiểu boolean có giá trị FALSE cho tất giá trị 0, ký tự rỗng null Để so sánh toán hạng ta làm nh sau ($a == $b) Các bạn lưu ý phép toán mà có dấu phép gán, dấu phép so sánh Bảng sau mô tả ý nghĩa toán tử quan hệ Lưu Ý: Tất toán tử quan hệ có ký tự trở lên phải ghi liền khoảng trắng Ví dụ ! = sai có khoảng trắng ký tự Ví dụ: $a = 12; // Biến $a kiểu INT có giá trị = 12 $t = ($a == 12); // Biến $t có giá trị TRUE biểu thức (12 == 12) $t = ($a > 12); $t = ($a >= 12); // Biến $t có giá trị TRUE vief biểu thức (12 >= 12) $t = ($a != 12); // Biến $t có giá trị FALSE biểu thức (12 != 12) sai // Biến $t có giá trị FALSE biểu thức (12 > 12) sai Toán Tử Quan Hệ === dùng để so sánh giá trị biến theo giá trị ki ểu liệu nó, ta sử dụng dấu == để so sánh ($a == $b) lúc $a $b so sánh giá trị trả true $a $b Giả sử $a = ’123′ kiểu string, $b = 123 kiểu int phép ($a == $b) cho kết true, phép ($a === $b) cho kết false biến giá trị không kiểu d ữ liệu Toán t lu ận lý Toán tử luận lý ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức có chứa toán tử quan hệ, biểu thức dùng toán tử luận lý trả giá trị TRUE FALSE Bảng sau mô tả toán tử luận lý PHP Lưu ý: Tất toán tử luận lý có ký tự trở lên phải ghi liền kho ảng trắng Ví dụ | | sai có khoảng trắng ký tự Ví dụ: $a = 100; $b = 200; $tong = $a + $b; $check = ($a < $b) && ($tong > 200); Kết đoạn mã biến $check có giá trị TRUE vì: • ($a > $b) (100 < 200) => TRUE • ($tong > 200) (300 > 200) => TRUE • $check = (1) && (2) TRUE && TRUE => TRUE Độ ưu tiên toán tử luận lý Độ ưu tiên theo thứ tự sau: NOT -> AND -> OR Ví dụ: Tính độ ưu tiên sau ( > && !(-5 > 1) || 10 == 10 ) (1) Bước 1: biểu thức có phép toán NOT !(-5 > 1) nên ta tính trước phép Trong PHP ngôn ngữ lập trình khác biểu thức !(biểu thức)cùng ý nghĩa với biểu thức (biểu thức) == false nên biểu thức ta biến đổi thành ( (-5 > ) == false ) Biểu thức trả giá trị TRUE (-5 > 1) sai Bước 2: Lấy kết bước ta viết lại biểu thức (1) sau: ((7>5) && true || 10 == 10) Theo độ ưu tiên ta tính phép AND trước tức tính ((7 > 5) && true) trước Phép tính trả TRUE (7 > 5) = true suy true && true => true Bước 3: Bước lấy kết bước ta ráp vào biểu thức (1) sau: (true || 10 == 10) Phép OR trả TRUE biểu thức có giá trị true => biểu th ức (1) biểu thức có giá trị TRUE Độ ưu tiên toán t Độ ưu tiên toán tử thiết lập thứ tự ưu tiên tính toán biểu thức Tóm lại độ ưu tiên PHP đề cập đến thứ tự phép tính mà PHP biên dịch trước Các toán tử biểu thức php có liên hệ lẫn nhau, toán tử kết hợp toán hạng tạo thành biểu thức Bảng thứ tự ưu tiên toán tử số học Những toán tử nằm hàng có độ ưu tiên cấp độ ưu tiên từ xu ống d ưới Vi ệc tính toán biểu thức số học tính toán từ trái qua phải ưu tiên ngo ặc trước kết h ợp với độ ưu tiên bảng (như tính toán thường nhân chia trước, cộng trừ sau ưu tiên ngoặc) Ví dụ: $t = -8 * – Bước 1: tính -8 trước oán tử cố độ ưu tiên cao Kết = -8 Bước 2: -8 *4 phép nhân có độ ưu tiên cao phép - Kết = -32 Bước 3: -32 – 3: phép cuối cùng, ko cần phải so sánh với phép tính khác K ết qu ả = -35 ... tiên tính toán biểu thức Tóm lại độ ưu tiên PHP đề cập đến thứ tự phép tính mà PHP biên dịch trước Các toán tử biểu thức php có liên hệ lẫn nhau, toán tử kết hợp toán hạng tạo thành biểu thức Bảng... tính trước phép Trong PHP ngôn ngữ lập trình khác biểu thức ! (biểu thức) cùng ý nghĩa với biểu thức (biểu thức) == false nên biểu thức ta biến đổi thành ( (-5 > ) == false ) Biểu thức trả giá trị... liệu Toán t lu ận lý Toán tử luận lý ký hiệu dùng để kết hợp hay phủ định biểu thức có chứa toán tử quan hệ, biểu thức dùng toán tử luận lý trả giá trị TRUE FALSE Bảng sau mô tả toán tử luận lý PHP
- Xem thêm -

Xem thêm: Toán tử và biểu thức trong php, Toán tử và biểu thức trong php, Toán tử và biểu thức trong php

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay