Khai báo biến và hằng số trong php

3 51 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:47

Bất kì một ngôn ngữ lập trình nào đều có khái niệm biến và hằng số và php cũng không ngoại lệ, đây là kiến thức nền tảng trong lập trình mà hầu như lập trình viên nào cũng phải học đầu tiên. Nên trong bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu khái niệm thế nào là biến và hằng số. Khai báo bi ến h ằng s ốtrong php N ội dung • Ch ươ n g trình "Hello World" • Ghi • Khai báo bi ến s ốtrong php Gán giá trị cho biến o • Hiển thị giá trị biên hình • Khai báo • Lời kết Chương trình "Hello World" Khi bạn học ngôn ngữ chương trình in hình chữ “Hello World!” tập mà bạn phải làm Để xu ất m ột chu ỗi hình b ạn dùng cú pháp l ệnh sau: Ví dụ: Xuất dòng chữ “Chào Mừng Các Bạn Đến Với freetuts.net” Bước 1: Bạn mở Server Vertrigo lên, bạn chưa biết đọc “ H ướng dẫn cài đặt Vertrigo Server ” Bước 2: Bạn tạo file hello.phpnằm thư mục wwwcủa Server Bước 3: Theo quy tắc ta làm sau: Hoặc Sự khác biệt đoạn mã đoạn thứ khai báo biến dùng dấu nháy đơn để bao quanh chuỗi, đo ạn th ứ dùng d ấu nháy kép, c ả có k ết qu ả t ương đươ ng luận tốc độ dấu nháy đơn chạy nhanh dấu nháy kép với dấu nháy kép trình biên dịch thêm m ột b ước ki ểm tra chu ỗi bên có bi ến không Bước 4: Mở trình duyệt gõ vào đường d ẫn localhost/hello.php Nếu bạn làm kết xuất “Chào Mừng Các Bạn Đến Với freetuts.net” Ghi Trong dòng lệnh code php ta muốn thêm lời giải thích ý nghĩa dòng l ệnh để sau nhìn vào dễ hiểu Nhưng với trình biên dịch chạy tất đoạn code nằm bên thẻ mở , gõ lung tung trình biên dịch báo sai không với cú pháp PHP Vì trước tìm hiểu biến số phpchúng ta tìm hiểu cú pháp ghi trước PHP hỗ trợ cho hai cách để ghi là: • Ghi cho dòng: // noi dung can ghi chu • Ghi cho nhiều dòng: /*noi dung can ghi chu*/ Ví dụ: Khai báo bi ến s ố php Biến định danh, dùng để lưu trữ giá trị dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khai báo biến và hằng số trong php, Khai báo biến và hằng số trong php, Khai báo biến và hằng số trong php

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay