Các trang trong thể loại “nhãn khoa”

65 92 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:35

Cỏc trang th loi Nhón khoa Mc lc Bnh Eales 1.1 Chỳ thớch Bnh vừng mc 2.1 Nguyờn nhõn 2.2 Chỳ thớch Cn th 3.1 C ch v triu chng 3.2 Nguyờn nhõn 3.3 Bin chng 3.4 iu tr 3.5 Xem thờm 3.6 am kho Chp 4.1 Chỳ thớch 4.2 Liờn kt ngoi Cm khụ 5.1 Nguyờn nhõn 5.2 Triu chng 5.3 Phõn loi 5.4 Phũng nga 5.5 Nhng chng bnh liờn h 5.6 Xem thờm 5.7 am kho 5.8 Liờn kt ngoi Cm nc 6.1 Tờn gi 6.2 Phõn loi v nguyờn nhõn 6.3 c im Lõm sng 6.4 Chn oỏn i ii MC LC 6.5 iu tr 6.6 Liờn kt ngoi 6.7 Chỳ thớch Epi-Lasik 10 7.1 y trỡnh phu thut 10 7.2 u im 10 7.3 Cỏc bin chng cú th xy 10 7.4 Xem thờm v tt khỳc x 10 7.5 Cỏc phu thut khỳc x khỏc 10 7.6 am kho 10 Khim th 12 8.1 Du hiu v triu chng 12 8.1.1 Cỏc bnh i kốm 12 Nguyờn nhõn 12 8.2.1 12 8.2 Bnh 8.3 Chỳ thớch 13 8.4 Liờn kt ngoi 13 Khụ mt 14 9.1 Ba lp chớnh to nờn tuyn l 14 9.2 Nguyờn nhõn 14 9.3 Cỏc triu chng Hi chng khụ mt 15 9.4 Khi no cn s chm súc y t 15 9.5 Nhng cõu hi thng gp 15 9.6 Kim tra mt 15 9.7 iu tr hi chng mt khụ 9.8 Khỏm cha bnh 9.9 16 16 Mt s loi thuc 16 9.10 Phu thut 17 9.11 Cỏc tr liu 17 9.12 Phũng chng 17 9.13 am kho 17 10 Kớnh bo h 18 10.1 Lch s 18 10.2 am kho 18 11 Kớnh rõm 19 11.1 Tia cc tớm v cỏc yu t liờn h 19 11.2 Kh nng bo v mt 19 11.3 Tiờu chun chn kớnh 20 MC LC iii 11.4 am kho 20 11.5 Liờn kt ngoi 20 12 Lóo th 21 12.1 Lóo th l gỡ? 21 12.1.1 Nhúm nguy c 21 12.1.2 Du hiu lóo th 21 12.1.3 Cỏch o lóo th 21 12.2 Triu chng 21 12.2.1 Khong cỏch nhỡn rừ gn nht theo tui 22 12.2.2 lóo th tng dn theo tui 22 12.3 C ch iu tit ca mt 22 12.4 Tng tỏc vi cn th 22 12.5 iu tr 22 12.5.1 iu tr khụng phu thut 22 12.5.2 Phu thut 22 12.5.3 Monovision - Nguyờn lý lc kộp 23 12.6 am kho 23 13 Lasek 24 13.1 Nhng i tng phự hp vi Lasek 24 13.2 Xem thờm 24 13.3 am kho 24 14 Lasik 25 14.1 Lch s ca Lasik 25 14.2 Laser excimer 25 14.3 Nhng i tng phự hp vi Lasik 26 14.3.1 ỏ trỡnh phu thut 26 14.3.2 Trc phu thut 26 14.3.3 Phu thut 26 14.3.4 To vt giỏc mc 26 14.3.5 Tỏc ng ca Laser 26 14.3.6 nh v li ca vt giỏc mc 26 14.3.7 Chm súc hu phu 27 27 14.5 Kt qu phu thut LASIK 27 14.6 An ton v hiu qu 27 14.6.1 Cỏc nghiờn cu gn õy 27 14.6.2 an ton so vi kớnh ỏp trũng 27 28 14.8 Cỏc bin chng 28 14.4 Wavefront LASIK 14.7 Khụng hi lũng ca bnh nhõn iv MC LC 14.8.1 Xut huyt 28 14.8.2 Khụ mt 28 14.8.3 Nhy cm vi ỏnh sỏng 28 14.9 Cỏc bin chng sau phu 28 14.9.1 Cỏc yu t nh hng n phu thut 29 14.10 Cõn nhc tui 29 14.11 iu tr 29 14.12 Xem thờm 29 14.13 am kho 30 14.14 Liờn kt ngoi 30 15 Lo 31 15.1 Chỳ thớch 16 L khỳc x 31 32 16.1 am kho 17 Lon th 32 33 17.1 Kớnh tr 33 17.1.1 Tớnh cht 33 17.1.2 Gii phỏp 33 17.2 nh ngha 33 17.3 Lon th giỏc mc 33 17.3.1 Lon th u 33 17.3.2 Lon th khụng u 35 17.4 Lon th khụng giỏc mc 35 17.5 am kho 35 18 Mt 36 18.1 Phõn loi mt 36 18.2 Mt a hp 36 18.3 Mt n 37 18.3.1 Mt ngi 37 18.3.2 Mt bch tuc 37 37 18.5 am kho 37 18.4 Cỏc loi khỏc 19 Mt ht 38 19.1 nh ngha 19.2 c im dch t 38 38 19.3 Tn thng c bn 38 19.4 Chn oỏn 39 19.5 iu tr 39 MC LC v 19.5.1 Nguyờn tc iu tr 39 19.5.2 Phỏc iu tr ni khoa 39 19.5.3 iu tr ngoi khoa 40 19.6 Tiờn lng 40 19.7 Bin chng 40 19.8 Phũng nga 40 19.9 Xem thờm 40 19.10 Liờn kt ngoi 40 19.11 Chỳ thớch 40 20 Mt ngi 41 20.1 Mụ t c th hc 41 20.2 Vt lý quang hc th giỏc 42 20.3 H thng thn kinh th giỏc 42 20.3.1 Phn x ca mt 42 20.4 Cỏc biu hin mt chn oỏn lõm sng 42 20.5 Cỏc bnh v mt 42 20.6 Chn hc bng Mng mt 43 20.7 Xem thờm 43 20.8 Con mt húa xó hi 43 20.9 Chỳ thớch 43 20.10 Liờn kt ngoi 43 21 Microkeratome 21.1 c thờm 44 44 21.2 am kho 44 22 Nhón khoa 45 22.1 CHỳ thớch 23 Phakic IOL 46 23.1 Lch s 23.1.1 Acrylic MICS-IOL 45 46 46 23.1.2 S phờ duyt ca FDA 46 23.2 IOLs khỏc bao gm 47 23.3 u im t IOLS 47 23.4 Ri ro vi phu thut PIOL 47 23.5 Cỏc ri ro khỏc 47 23.6 Cỏc loi IOLS 48 23.7 iu tit IOLs 48 23.8 Nhng lu ý 48 23.9 iu kin phự hp t kớnh ni nhón 48 23.10 Cỏc phu thut khỳc x 48 vi MC LC 23.11 am kho 24 Ri lon sc giỏc 49 50 24.1 Chỳ thớch 50 24.2 c thờm 50 24.3 Liờn kt ngoi 50 25 Tng nhón ỏp 51 25.0.1 uc cha tng nhón ỏp 51 25.1 Chỳ thớch 51 25.2 Liờn kt ngoi 51 26 Vỏ mt 52 26.1 Lch s v s dng 52 26.2 Nhõn vt ni ting eo vỏ mt 52 26.3 Xem thờm 53 26.4 Chỳ thớch 54 26.5 Liờn kt ngoi 54 27 Vin th 55 27.1 am kho 55 27.2 Xem thờm 55 27.3 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 56 27.3.1 Vn bn 56 27.3.2 Hỡnh nh 57 27.3.3 Giy phộp ni dung 58 Chng Bnh Eales Bnh Eales, cũn c bit nh viờm vừng mc ngoi vi tiờn phỏt (angiopathia retinae juvenilis, periphlebitis retinae, primary perivasculitis of the retina) l mt bnh ca mt c c trng bi viờm v cú th tc mch mỏu vừng mc, tng sinh bt thng cỏc mch mỏu mi (tõn mch - neovascularization), v xut huyt vừng mc, pha lờ th gn õy.[1] Ri lon khụng viờm ca cỏc mch mỏu ngoi vi vừng mc vi xut huyt pha lờ th v vừng mc lm gim th lc t ngt Xy stress, sau chn thng, sau yu lit Hu ht cỏc trng hp khụng rừ (spontaneous and unilateral) khụng cú sau chn thng Bt u vi viờm vừng mc ngoi vi S mt th lc t ngt thng mt mt hoc suy gim th lc (scotoma, oating spots) ụi cú kốm tõn mch, xut huyt Bnh c mụ t trờn mt bnh nhõn nam tr tui bi Henry Eales nm 1880, sau c bỏc s ngi H Lan Adrien Christopher van Trigt (1825-1864) phỏt trin mụ t thờm 1.1 Chỳ thớch [1] Cassin, B and Solomon, S Dictionary of Eye Terminology Gainsville, Florida: Triad Publishing Company, 1990 Chng Bnh vừng mc Thnh phn bờn mt Retina: Vừng mc (ỏy mt) Bnh vừng mc l tờn gi chung ca mt s cỏc chng bnh v mt ri lon vừng mc (hay cũn gi l ỏy mt) Bnh vừng mc ng th hai, sau cm thy tinh th mt, cỏc loi bnh gõy mự lũa 2.1 Nguyờn nhõn Bnh vừng mc bin chng ỏi thỏo ng Ti Vit Nam khong 1,2 triu ngi b bnh ỏi thỏo ng Trong ú 20% bnh nhõn (240.000) b bnh vừng mc Bnh vừng mc tr sinh non (ROP: retinopathy of prematurity) Bnh mt s phỏt trin bt thng ca mch mỏu vừng mc tr sinh non (tc l thiu thỏng), nh cõn Nu khụng c phỏt hin v iu tr kp thi thỡ s cú nguy c b mự vnh vin c hai mt Bnh vừng mc bin chng tng huyt ỏp Rỏch v Bong Vừng Mc [1] 2.2 Chỳ thớch [1] Rỏch v Bong Vừng Mc- www.healthinfotranslations org Chng Cn th mt, nhỡn xa b nhũe, thng phi nheo mt 3.2 Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn ca tt cn th l do: Mt cõn bng gia chiu di trc nhón cu v cụng sut khỳc x ca mt: ng nht l trc nhón cu di (lm khong cỏch n vừng mc di ra, nh khụng ri c vo vừng mc) ay i cu trỳc, cong ca nhón cu nh bnh giỏc mc hỡnh chúp, th thy tinh cong th thy tinh chúp trc v chúp sau i vi mt b cn th, hỡnh nh s c hi t trc vừng mc thay vỡ hi t vừng mc nh mt bỡnh thng Mt thu kớnh lừm phự hp cú th giỳp iu chnh hỡnh nh v ỳng vừng mc Nguyờn nhõn c cho rng dn n tt cn th l: c sỏch, xem ti vi, s dng vi tớnh v cỏc thit b in t quỏ nhiu, s dng ni thiu ỏnh sỏng, lm mt phi luụn iu tit Cn th l mt tt khỳc x mt Ngi b cn th s gp khú khn vic nhỡn v ghi nhn cỏc chi tit hỡnh nh xa, phi c gng iu tit thy rừ (bc l qua ng tỏc nheo mt) õy l mt tt khỳc x thng gp nht, c bit l la tui i hc, thiu niờn T th hc tp, ngi c ngi vit khụng ỳng, bn gh khụng ỳng chun hc ng 3.1 C ch v triu chng 3.3 Bin chng Mt úng vai trũ l mt thu kớnh hi t v hng nh lờn trờn vừng mc, thụng qua cỏc t bo th cm v thn kinh th s giỳp nóo b nhn bit c hỡnh nh nh ca vt thụng qua thu kớnh ca mt s nm phớa trc vừng mc thay vỡ trờn vừng mc i vi ngi b cn th, ú nh s b nhũe i Tt cn th thng khụng gõy bin chng nng, tr trng hp iu tit quỏ kộm cú th gõy lộ ngoi, khụng iu chnh tt thỡ cú nguy c b nhc th ng dựng chung l t Cn th", nhng cú s khỏc bit gia tt cn th v bnh cn th, tt thỡ cn thng khụng quỏ 6D, cũn bnh thỡ cú th n 20D, Trong quang vt lý hc, im cc vin l im xa nht thm 60D, bnh cn th luụn kốm theo cỏc bin l mt cú th nhỡn rừ khụng iu tit, im cc cn chng nng n nh teo gai th, thoỏi húa vừng mc, l im gn nht mt cú th ghi nhn nh rừ nht sau iu tit ti a i vi mt bỡnh thng, im cc vin s l vụ cc, im cc cn s vo khong cm 3.4 iu tr Mt cn th thỡ c im cc cn v cc vin u b di gn li, ngi ta xỏc nh c cn iop bng phộp Tt cn th thng khụng cn phu thut hay can thip tớnh 1/OCv (OCv l khong cỏch t mt n im cc nhiu, iu chnh kớnh l phng phỏp an ton v hiu vin) qu nht cho trng hp ny Kớnh eo cho ngi cn Triu chng ca cn th l: au u, au mt, mau mi th l thu kớnh phõn kỡ, chn kớnh cú (diop) thp Chng 21 Microkeratome Microkeratome l mt cụng c vi phu chớnh xỏc vi mt li dao ng c thit k to vt giỏc mc phu thut Lasik dy giỏc mc ngi bỡnh thng khỏc t khong 500 n 600 micromet dy v th tc phu thut Lasik, microkeratome to mt vt 83 n 200 micromet dy [1] it b ny c s dng trờn ton th gii ct vt giỏc mc [2] Tuy nhiờn i vi nhng giỏc mc cú dy di 500 micromet [3] , cú nhng phng phỏp phu thut khỏc iu tr tt khỳc x nh: Epi-Lasik ( dy vt khong 60 micromet - 100 micromet) Lasek (khụng cn to vt) PRK (khụng cn to vt) Phng phỏp to vt bng Femtosecond Laser 21.1 c thờm Tt khỳc x Cn th Vin th Lon th 21.2 Tham kho [1] Blade Versus Bladeless LASIK Debate AllAboutVision [2] A new surgical technique of microkeratome-assisted deep lamellar ncbi.nlm.nih.gov [3] Which LASIK Laser Is Best? AllAboutVision 44 Chng 22 Nhón khoa Khoa mt hay nhón khoa l phõn ngnh y hc v gii phu, sinh lý v cỏc bnh v mt.[1] 22.1 CHỳ thớch [1] History of Ophthalmology mrcophth Truy cp ngy 30 thỏng nm 2013 45 Chng 23 Phakic IOL Kớnh ni nhón (Phakic IOL) l mt thu kớnh c cy ghộp vo mt, thng l thay th cỏc thu kớnh hin cú bi vỡ nú ó b che m c thy tinh th, hoc nh mt hỡnh thc phu thut khỳc x thay i cụng sut quang hc ca mt Nú thng bao gm mt thu kớnh nh vi cỏc hỡnh múc cõu, c gi l haptics, gi ng kớnh v trớ c nh bờn mt London ú l ng kớnh ni nhón u tiờn c sn xut bi cụng ty Rayner ca Brighton (Anh) t Polymethylmethacrylate Perspex CQ (PMMA) ca ICI (Imperial Chemical Industries) t kớnh IOL cú th xy mt s ri ro chng hn nh nhim trựng [3] , ni lng ca ng kớnh, xoay vũng, viờm ng kớnh, v cỏc qung sỏng ban ờm Tuy nhiờn theo mt vi nghiờn cu ó xỏc nh rng phu thut t kớnh IOL an ton hn so vi iu tr thụng thng mt bng tia laser Nhng hn ch ca vic t kớnh IOLs l hu ht cỏc bnh nhõn cũn ph thuc vo kớnh cho cỏc hot ng nht nh, chng hn nh c sỏch bỏo, nhỡn gn rch nh v l mt s la chn tt hn nhng ngi cú tin s viờm mng b o, cú bnh lý vừng mc tiu ng hoc cú nguy c cao v chng bong vừng mc Cỏc ng kớnh ni nhón ó c chp nhn rng rói phu thut c thy tinh th cho n nhng nm 1970 thỡ phỏt trin hn na thit k ng kớnh Phn ln IOLs c trang b hin cú tiờu c c nh, v cỏc k thut phu thut Vo th k 21, hn mt triu gi l monofocal phự hp vi tm nhỡn xa Tuy nhiờn, IOLs c cy hng nm ti Hoa K cỏc loi khỏc, chng hn nh IOLs multifocal a tiờu (nhiu tiờu c) cung cp cho bnh nhõn trung vo th lc khong cỏch xa v c sỏch, v IOLs thớch ng 23.1.1 Acrylic MICS-IOL cung cp cho bnh nhõn vi th lc nhỡn gn Polymethylmethacrylate (PMMA) l vt liu u tiờn t kớnh ni nhón iu tr c thy tinh th (TTT) c s dng thnh cụng ng kớnh ni nhón Bỏc hin l ph bin nht Phu thut ny c thc s nhón khoa ngi Anh Sir Harold Ridley quan sỏt thy hin gõy tờ ti ch, bnh nhõn tnh tỏo sut rng cỏc phi cụng, Khụng quõn Hong gia ó b thng hot ng Vic s dng mt IOL c trin khai a mt chin tranh th gii th II liờn quan n vt vo v trớ thụng qua mt ng rch rt nh (micro- liu kớnh chn giú PMMA nhng khụng hin th bt k incision [1] ), ú trỏnh c s dng cỏc mi khõu v t chi hoc phn ng ph no trờn c th Suy lun thi gian thc hin phu thut ny thng mt ớt hn rng cỏc vt liu ny hu ớch cho vic cy ghộp vo 30 phỳt vi bỏc s phu thut nhón khoa cú kinh nhim mt v Ridley c thit k cng nh cy ghộp cỏc ng (trờn 2000 ca [2] ) kớnh ni nhón mt ngi i gian phc hi l khong 2-3 tun Sau phu Cỏc tin b cụng ngh ó mang li vic s dng thut, bnh nhõn nờn trỏnh th dc gng sc hoc silicon v acrylic, c hai u l vt liu mm cú th xp cỏc hot ng khỏc lm tng huyt ỏp v nờn n bỏc li iu ny cho phộp cỏc ng kớnh c gp li v a s nhón khoa thng xuyờn nhiu thỏng theo vo mt qua mt ng rch nh hn PMMA v cỏc dừi vic cy ghộp ng kớnh acrylic cng cú th c s dng vi ng 23.1 Lch s 23.1.2 S phờ duyt ca FDA FDA ó c phờ duyt cy ghộp ng kớnh ni nhón a tiờu cho phộp cỏc bnh nhõn sau phu thut c thy tinh th li th v tm nhỡn [4] Cỏc tin b mi nht bao gm IOLs vi thit k vuụng cnh, khụng chúi cnh thit k v nhum mu vng c b sung vo cỏc IOL Tin s Patrick H Benz Benz Nghiờn cu v Phỏt trin Ngy 29 thỏng 11 nm 1949, Sir Harold Ridley l to cỏc vt liu IOL u tiờn kt hp cựng UV-A ngi u tiờn thnh cụng vic cy ghộp mt mu ngn chn v lc tia cc tớm thy tinh th ng kớnh ni nhón trờn mt, ti Bnh vin St omas ca ngi 46 23.3 U IM T IOLS 47 IOLs multifocal giỳp bnh nhõn ng thi nhỡn gn T l thnh cụng 90% (nguy c rũ r vt thng, nhim v nhỡn xa [5] Tuy nhiờn mt s bnh nhõn phn ỏnh trựng, viờm, v lon th) Phu thut ch cú th c cú ỏnh sỏng chúi, qung sỏng vo ban ờm t kớnh thc hin trờn cỏc bnh nhõn tui t 40 tui tr lờn kt hp nhng th mnh ca tng loi IOL, mt s iu ny l m bo rng s tng trng mt, phỏ bỏc s phu thut mt khuyờn bn nờn s dng mt IOL v IOL ng kớnh, s khụng xy sau phu thut a tiờu mt mt nhn mnh tm nhỡn v c gn v mt IOL cha mt cũn li cho tm nhỡn tm trung hn na [6] 23.2 IOLs khỏc bao gm Blue Light Lc IOLs lc tia UV v nng lng cao mu xanh hin din ỏnh sỏng t nhiờn v nhõn to, c hai u cú th gõy tm nhỡn, nhiờn quỏ nhiu lc ỏnh sỏng mu xanh cú th lm tng trm cm, c bit l nhng thỏng ụng 23.3 u im t IOLS ay th cho phu thut Lasik bnh nhõn cú tt khỳc x quỏ cao IOL cy ghộp cú hiu qu cng hon ton loi b s cn thit ca thu kớnh Tuy nhiờn l kh nng iu tit ca mt thng gim, tựy thuc vo loi ng kớnh cy Toric IOLs (1998) chnh lon th Phakic, aphakic v pseudophakic IOLs Phakia l s hin din ca thy tinh th t nhiờn Aphakia l s vng mt ca thy tinh th t nhiờn, hoc cỏc nguyờn nhõn t nhiờn hay vỡ nú ó c g b Pseudophakia l thay th thy tinh th t nhiờn vi mt ng kớnh tng hp IOLs Pseudophakic c s dng phu thut c thy tinh th ng kớnh ni nhón ó c s dng t nm 1999 sa cha li ln hn cn th, vin th v lon th õy l loi IOL cng c gi l PIOL (Phakic IOL ng kớnh ni nhón) v thy tinh th khụng c g b IOLs aphakic c cy qua chit xut thu kớnh v thay th phu thut tng t nh phu thut c thy tinh th: C hai u liờn quan n vic thay th ng kớnh Gõy tờ ti ch 23.4 Ri ro vi phu thut PIOL PIOLs cú c chp thun bi FDA, nhng cú mt s cỏc ri ro m FDA ó c tỡm thy l: 0,6% nguy c bong vừng mc mt tn tht hng nm l 1,8% ca cỏc t bo ni mụ 0,6% nguy c ca c thy tinh th (cỏc nghiờn cu khỏc ó ch mt nguy c 0,5 - 1,0%), v 0,4% nguy c sng giỏc mc 23.5 Cỏc ri ro khỏc 0,03 - 0,05% nguy c nhim trựng mt, m trng hp xu nht cú th dn n mự lũa Nguy c ny tn ti tt c cỏc th thut phu thut mt, v khụng phi l nht cho IOLs Kộo di khong 30 phỳt Bnh tng nhón ỏp Phu thut thc hin mt ng rch nh mt chốn ng kớnh vo Lon th i gian hi phc sau phu thut t 1-7 ngy sau phu thut Vic quay ca ng kớnh bờn mt vũng mt hoc hai ngy sau phu thut Trong thi gian ny nờn trỏnh th dc gng sc hoc bt c hot ng gỡ [7] khỏc lm tng huyt ỏp Bnh nhõn cng nờn n bỏc s nhón khoa thng xuyờn nhiu thỏng theo dừi vic cy ghộp IOL Mt nhng nguyờn nhõn ca nhng ri ro trờn l ng kớnh cú th xoay bờn mt, bi vỡ PIOL l quỏ ngn, hoc vỡ cỏc khe cú hỡnh dng hi bu dc (chiu cao l hi nh hn chiu rng)[8] 48 23.6 Cỏc loi IOLS Phakic IOLS (PIOLs) cú th s dng cho mt lon th S khỏc bit l PIOLs toric phi c lp vo mt gúc c th, hoc lon th s khụng c hon ton sa cha, hoc thm cú th tr nờn ti t hn PIOLs Gúc h tr: nhng IOLs c t khoang phớa trc Nú ni ting vi tỏc ng tiờu cc i vi niờm mc ni mụ giỏc mc, ú l quan trng cho vic trỡ mt giỏc mc khe mnh khụ PIOLs h tr ng t: loi ny l ph bin hn v nhiu hn na Cỏc IOL l kốm theo múng vut gia mng mt ngoi vi bi mt k thut c gi l enclavation Nú c cho l cú nh hng ớt hn vo ni mụ giỏc mc PIOLs cú nhiu rónh: nhng IOLS c t bung sau phớa trc ca thy tinh th t nhiờn Nú cú vũm c bit nh vy l khụng c tip xỳc vi cỏc ng kớnh bỡnh thng Cỏc bin chng chớnh vi loi ny l xu hng gõy c thy tinh th v / hoc phõn tỏn sc t CHNG 23 PHAKIC IOL 23.8 Nhng lu ý Cỏc mi quan tõm chớnh vi IOLs l cú khụng cú nghiờn cu di hn, quy mụ ln Mc dự l rt him, cỏc bin chng tim nng bao gm co tht tỳi v v opacication viờn sau gõy khú khn hn cy ghộp mt IOL v thi gian phc hi cú th kộo di hn so vi mt tiờu chun IOL Bnh nhõn nờn mong i rng kh nng hi phc ca mỡnh s khụng c phc hi chc nng hon ho Mc dự tm nhỡn c ci thin ỏng k, mc ci thin s khụng c ging cho tt c v mt s s cn kớnh sau phu thut IOLs iu tit rt tn kộm Cụng ty bo him khụng chi tr bao gm nhng IOLs cụng ngh tiờn tin ny bi vỡ hiu qu lõu di cha xỏc nh c Bnh nhõn ln tui cú th khụng cú sc khỏng phự hp vi cỏc IOL 23.9 iu kin phự hp t kớnh ni nhón 23.7 iu tit IOLs Núi chung, bnh nhõn trờn 50 vi cỏc v bnh c thy tinh th mt khụng nghiờm trng l nhng Mt nhng nhc im chớnh ca IOLs thụng ng viờn tt cho phu thut thng l ch yu trung cho tm nhỡn t xa, hoc thay i trng tõm t gn n xa, xa n gn, v khong Bnh nhõn phi cú chc nng c lụng mi hoc zonules cỏch gia IOLs iu tit tng tỏc vi cỏc c lụng mi haptics nh v Ngoi ra, ng t phi lm gión y , v zonules, s dng bn l c hai u cht v di nh IOL s gõy chúi sỏng mụi trng ỏnh sỏng yu nu ng t lm gión quỏ ln IOLs iu tit cú li chuyn v phớa trc khụng ch i vi bnh nhõn b c thy tinh th m Trong mt th nghim thỏng ớn FDA nm 2004 vi cũn cú li cho nhng ngi mun gim s ph thuc 325 bnh nhõn: vo kớnh v nhng ngi mc tt khỳc x: cn th v vin th 100% cú th nhỡn thy khong cỏch trung gian Chm súc hu phu l tng t nh ca IOLs bỡnh (24 n 30 inches) m khụng cn eo kớnh, khong thng [9] Tuy nhiờn, bnh nhõn phi cú bi nhón cỏch i vi hu ht cỏc hot ng ca cuc sng khoa nh cỏc cõu v trũ chi ch l mt phn ca ch hng ngy ca h lờn cỏc c lụng mi v 98,4% cú th nhỡn thy cng c cỏc t bỏo t c li ớch ti a t cỏc ng kớnh Nhng bi v cun sỏch in thoi m khụng cn kớnh ny nờn c thc hin liờn tc 3-6 thỏng v hot Mt s bnh nhõn tm nhỡn ó c phc hi n ng ca bnh nhõn c giỏm sỏt bi cỏc chuyờn gia chm súc mt ca h 20/40 hoc tt hn Trong tng th FDA kt qu lõm sng trờn tm nhỡn hai mt cha c sa cha 124 bnh nhõn, 92% cú th lc 20/25 hoc tt hn, 98% cú tm nhỡn trung gian 20/25 hoc tt hn, v 73% ó cú gn tm nhỡn ca 20 / 25 hoc tt hn t 11 n 15 thỏng sau phu thut Ngoi ra, 73,5% hoc ó khụng eo kớnh hoc eo khụng cú thi gian 23.10 Cỏc phu thut khỳc x Lasik Lasek PRK Femtosecond Laser 23.11 THAM KHO 23.11 Tham kho [1] Microincision Phaco: Not Ready for the Big Time Review Ophthalmology [2] A systematic approach to micro-coaxial phaco surgery EyeWorld News Magazines [3] Hũng mt sau m, Bnh nhõn ũi bi thng $85,000 VNEXPRESS [4] AcrySofđ Toric Intraocular Lens - (IOL) - P930014/S045 FDA [5] Presbyopia-Correcting IOLs for Cataract Surgery: Frequently Asked estions AllAboutVision [6] Monovision is the best place to start for emerging presbyopes Bausch and Lomb New Zealands [7] Chm súc sau PT Phaco TBS [8] Phakic IOL Minamiaoyama Eye Clinic Japan [9] Chm súc mt sau PT c thy tinh th Singapore National Eye Center (SNEC) 49 Chng 24 Ri lon sc giỏc Ri lon sc giỏc hay lon sc giỏc, thng gi l mự mu, l mt bnh v mt lm cho ngi ta khụng phõn bit c mt s mu sc Mt bỡnh thng nhn bit c by mu sc c bn (hay ba c ch mu c bn) khc phc, cú th eo kớnh lon sc 24.3 Liờn kt ngoi V c bn, õy l mt bnh liờn quan ờn gen (di truyn), nhng ụi cng chn thng mt, nóo hoc húa cht gõy Ri lon sc giỏc cú th chia lm hai mc l khuyt sc (khụng phõn bit c gia mt s mu) v mự mu (hon ton khụng phõn bit c gia cỏc mu) Khuyt sc cú th cú loi khụng phõn bit c gia mu lc v mu v loi khụng phõn bit c gia mu xanh da tri v mu vng TED talk about a color blindness solution Ri lon sc giỏc trờn trang Open Directory Project Colorblind Barrier Free Color Blindness (University of Illinois Eye Center) Congenital Colour University of Calgary Vision Deciencies. A Glossary of Color Science. Guidelines: Color Blindness. Watch the short documentary No Such ing As Color 24.1 Chỳ thớch 24.2 c thờm Kaiser, Peter K.; Boynton, Robert M (1996) Human color vision Washington, DC: Optical Society of America ISBN 1-55752-461-0 OCLC 472932250 McIntyre, Donald (2002) Colour blindness: causes and eects Chester: Dalton Publishing ISBN 09541886-0-8 OCLC 49204679 Rubin, Melvin L.; Cassin, Barbara; Solomon, Sheila (1984) Dictionary of eye terminology Gainesville, Fla: Triad Pub Co ISBN 0-937404-07-1 OCLC 10375427 Shevell, Steven K (2003) e science of color Amsterdam: Elsevier ISBN 0-444-51251-9 OCLC 52271315 Hilbert, David; Byrne, Alexander (1997) Readings on color Cambridge, Mass: MIT Press ISBN 0-26252231-4 OCLC 35762680 Stiles, W S.; Wyszecki, Gỹnter (2000) Color science: concepts and methods, quantitative data and formulae Chichester: John Wiley & Sons ISBN 0-471-39918-3 OCLC 799532137 50 Chng 25 Tng nhón ỏp Tng nhón ỏp l chng bnh ca mt ỏp sut nhón cu tng cao, nu khụng cha tr cú kh nng tng qua a n tỏc hi vo thn kinh th giỏc v lũa hay mự.[1][2] Nhón ỏp bỡnh thng nm khong t 10 mmHg n 21 mmHg.[3][4] Tng nhón ỏp l nguyờn nhõn ca bnh glụcụm, mt chng bnh rt d gõy mự Do ú tng nhón ỏp cn c theo dừi v cha tr trỏnh bin chng to mự ny 25.0.1 Thuc cha tng nhón ỏp Nhng thuc thụng dng l pilocarpine, timolol, acetazolamide v clonidine[5] Ngoi cũn mt s thuc khỏc ớt c s dng uc thng cho nh vo mt, phn ln bt u mt nhng cú trng hp c hai mt u b tng nhón ỏp.[6] 25.1 Chỳ thớch [1] American Academy of Ophthalmology [2] American Optometric Association [3] webMD [4] eMedicine - Glaucoma Overview [5] Rang, H P (2003) Pharmacology Edinburgh: Churchill Livingstone ISBN 0-443-07145-4 Page 146 [6] [ http://www.biomedcentral.com/1471-2415/7/17 Interpretation of uniocular and binocular trials of glaucoma medications] 25.2 Liờn kt ngoi eMedicine - Ocular Hypertension National Eye Institute International Glaucoma Association 51 Chng 26 Vỏ mt th cú th b mt mt mt lỳc giao chin, hay nh th rốn phi s dng chỳng che mt tip xỳc sỏt vi tia la ang lm vic.[1] Mc dự ngy thng gn lin vi hỡnh nh cp bin, khụng cú bng chng cho thy lch s ca vỏ mt cú liờn quan n cp bin trc mt s tiu thuyt ni ting ca th k 19 i, in hỡnh l o giu vng Vỏ mt ban u cú hỡnh trũn v mu en, nhiờn v sau tng tớnh thm m v phự hp vi n gii mun che giu cỏc chng bnh v mt, ngi ta thit k nhng ming vỏ mu sc ti sỏng hn nh trng v hng ng thi i nhng dng vỏ mt ch nht hay hỡnh vuụng, nhm gim s chỳ ý ca ngi khỏc hỡnh trũn gi rừ lờn vũng trũn mt ngi Mt s bnh nhõn ca chng ri lon sc t mng mt s dng vỏ mt che i mu mt ca h trng hp b ri lon sc t ton b, dự bnh lý ny ngoi mu sc khụng lm thng tn gỡ cho mt Mt s loi hỡnh truyn thụng gii trớ nh anime, manga, bishjo game thng cho xut hin nhng nhõn vt n eo vỏ mt trng nh mt du hiu ca nột d thng hay "moe" ting Nht 26.2 Nhõn vt ni ting eo vỏ mt Mt a tr eo ming vỏ mt tr chng suy gim th lc Vỏ mt, bng mt hay ming e mt l mt ming vỏ nh c eo phớa trc mt mt Nú cú th l mt ming vi c qun c nh vũng qua u bi mt si dõy thun hoc dõy vi, mt bng dớnh, hoc mt thit b nha c ct gt thnh hỡnh dỏng trũng kớnh Nú thng c eo che i mt mt b mt hoc b thng, nhng cng cú th c dựng iu tr chng suy gim th lc tr em Ming vỏ mt dựng che ỏnh sỏng ang ng c gi l mt n ng Vỏ mt cỏc tiu thuyt hay tỏc phm h cu thng gn lin vi hỡnh nh ca mt cp bin Adrian Carton de Wiart Ana de Mendoza[2] Andrộ De Toth[3] Andrew Vachss[4] Barbara Boggs Sigmund[5] Bobby Helms[6] Bruce Peterson[7] Bushwick Bill[8] 26.1 Lch s v s dng Big Boss Trong nhng nm trc y hc phỏt trin v cú th phu thut, vỏ mt l ph bin cho nhng ngi b mt mt mt Chỳng c bit ph bin nhng ngh nguy him, chng hn nh nhng ngi lớnh v thy 52 Charles H Bonesteel III[9] Charles Stourton, 26th Baron Mowbray[10] Claus von Stauenberg[11] 26.3 XEM THấM 53 Dale Chihuly[12] Mother Angelica[33] Dale D Myers[13] Nicholas Ray[21] Date Masamune.[14] Nick Fury David Bowie[15] Nick Popaditch[34] Dick Curless[16] Nicolas-Jacques Contộ[35] Doe B Norm Clarke Duan Prelevi[17] Esteban Jordan [18] Floyd Gibbons Francisco de Orellana[19] Franỗois Coli[20] Fritz Lang[21] Gabrielle[22] George Maciunas[23] George Melly[24] Pete Burns[8] Peter Gatien[36] Paul Sally Rahmah ibn Jabir al-Jalahimah[37] Raoul Walsh[38] Ray Sawyer[39] Richard W Rahn[40] Rich Williams[41] Jack Coggins[25] Ron Hamilton[42] Jack O'Neill Roger Daltrey James Booker Sammy Davis Jr.[15] James Joyce[15] Sheila Gish[43] Jan Syrový[26] Sir Francis Bryan[44] Jan Zizka[27] Slick Rick[8] Jean-Marie Le Pen Snake Plissken [15] John Ford Stephan 'STL' Lavavej Johnny Kidd Tegan in[45] Josộ Millỏn Astray[28] Juan Josộ Padilla Julius Axelrod Lewis Williams Douglas [8] Lisa Lopez Luớs de Camừes[29] Marớa de Villota Marie Colvin Maxie Anderson[30] Tony Haynes Victor Page[46] Walter Martớnez Wiley Post[47] Xiahou Dun[48] Yagyu Jubei[49] 26.3 Xem thờm Mikhail Illarionovich Kutuzov[31] ut chnh hỡnh Momus[32] Nhón khoa Moshe Dayan[15] Heterochromia 54 26.4 Chỳ thớch [1] [reference needed] [2] Sightseeing Madrid - e Princess of Eboli [3] e Herald - Glasgow (UK) ngy thỏng 11 nm 2002 [4] St Louis Post Dispatch [5] Los Angeles Times [6] Indianapolis Star [7] Bruce Peterson BioLee Majors Online CHNG 26 V MT [29] Luis Vaz de Camừes Catholic Encyclopedia [30] e Milwaukee Journal - ngy 27 thỏng nm 1983 [31] Parkinson, Roger e Fox of the North: e Life of Kutuzov, General of War and Peace (London: Peter Davies, 1976), 11-17 [32] Momus (thỏng nm 1998) Story Of An Eye Truy cp ngy 29 thỏng nm 2008 [33] A LIFE OF PRAYER FOR EWTN STAR STROKES BRING MOTHER ANGELICA FULL CIRCLE Saint Paul Pioneer Press - ngy thỏng nm 2003 [8] Our favorite eyepatch heroes Maxim magazine [34] http://www.foxnews.com/politics/2010/07/13/ newspaper-apologizes-mocking-congressional-hopeful-iraq-war-injury/ [9] Scenes from an Unnished War: Low-Intensity Conict in Korea, 1966-1968 by Major Daniel P Bolger [35] Nicolas-Jacques Contộ Bn mu:Nuall [10] Lord Mowbray and Stourtone Telegraph [11] Is Horrible 'Valkyrie' Tom Cruises Nazi Apologia?Fox News [12] Dale Chihuly opens Rhode Island school gallery MSNBC [13] NASA Oral History TranscriptNASA [14] Sohachi Yamaoka, Date Masamune [15] Great Moments in Eye Patchese New York Times [16] Bangor Daily News, ngy 26 thỏng nm 1995 [17] Preminuo Duan Prelevi", novosti.rs [18] New York Day by Day Miami Herald [19] Colombia 1993 Lions Club International Amblyopia Prevention Campaign Digital Disability [20] UNRAVELING THE MYSTERY OF WHITE BIRD'S FLIGHT Boston Globe ngy thỏng nm 1987 [21] Scorseses lm `Journey' whirls through magnicent obsession e San Diego Union [36] [37] e Scourge of the Pirate Coast QatarVisitor [38] TV: Focus on Directors; Raoul Walsh Is Rewarding Subject in Channel 13s 'Men Who Made Movies e New York Times [39] Ray Sawyer e Spokesman-Review, ngy 22 thỏng 12 nm 1978 [40] Richard W Rahn, Cato Institute Truy cp ngy thỏng 12 nm 2008 [41] Kansas '70s superstars lead lineup of Celebration bands By DAVID BURKE e Herald & Review ngy thỏng nm 1999 [42] Interview with Ron Hamilton (Patch the Pirate) e Baptist Voice [43] Sheila Gish Renowned British actress of stage and screen by Carole woods Herald Scotland ngy 14 thỏng nm 2005 [44] Weir, Henry VIII, p 262 [45] e Con Movie [22] Dreams come true again e Herald - Glasgow (UK) ngy 31 thỏng nm 2000 [46] Without Bad Luck, He'd Have No Luck at All by John Branch e New York Times ngy 24 thỏng nm 2006 [23] Fluxus Reader by Ken Friedman publisher Academy Editions ISBN 978-0-471-97858-9 [47] POST, WILEY HARDEMAN Texas State Historical Association [24] Jazz singer George Melly dies ABC News [48] [25] Ziss, Robert F (Spring 2001) Author-artist Jack Coggins Historical Review of Berks County 66 (2): 76 82 ISSN 0018-2524 OCLC 1589887 Truy cp ngy 13 thỏng nm 2009 [49] Sound of Bounce on Free row Anime News Network [26] Jan Syrový [27] Vojenskộ osobnosti pedvỏlenộ armỏdy - Armỏdnớ generỏl Jan Syrový [28] Josộ Millỏn and Terreros Base documental d'Histũria de Catalunya Contemporary Biograes.(18001931) Biograes (18001931) : , , , 26.5 Liờn kt ngoi International Orthoptic Association Chng 27 Vin th Vin th v vic khc phc bng thu kớnh li Vin th l mt tt liờn quan n khỳc x mt Ngi b vin th cú th nhỡn bỡnh thng i vi nhng mc tiờu c ly xa, song khụng nhỡn rừ nhng mc tiờu c ly gn Nguyờn nhõn ca vin th l giỏc mc dt quỏ hoc trc trc - sau ca cu mt ngn quỏ khin cho hỡnh nh khụng hi t ỳng vừng mc nh mt bỡnh thng m li hi t phớa sau vừng mc Mt thu kớnh li phự hp cú th giỳp iu chnh im hi t v ỳng vừng mc 27.1 Tham kho 27.2 Xem thờm Lóo th Cn th Lon th 55 56 CHNG 27 VIN TH 27.3 Ngun, ngi úng gúp, v giy phộp cho bn v hỡnh nh 27.3.1 Vn bn Bnh Eales Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_Eales?oldid=22400512 Ngi úng gúp: Nguyn anh ang, aisk, Bs hongha, ZộroBot, Cheers!-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB v TuanminhBot Bnh vừng mc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_v%C3%B5ng_m%E1%BA%A1c?oldid=22794393 Ngi úng gúp: Cao Xuan Kien, VolkovBot, SieBot, Y Kpia Mlo, AlleinStein, Amirobot, ArthurBot, Xqbot, NgocChinh, SassoBot, TuHan-Bot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, TuanUt, AlphamaBot, Addbot v Tuanminh01 Cn th Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%ADn_th%E1%BB%8B?oldid=26758732 Ngi úng gúp: Chobot, Vinhtantran, Casablanca1911, Newone, DHN-bot, Escarbot, ijs!bot, Bỡnh Giang, Minhtung91, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Loveless, Idiomabot, Qbot, OKBot, AlleinStein, Luckas-bot, SilvonenBot, Xqbot, NgocChinh, Funnnny, Prenn, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Trongkhanhknv, Ripchip Bot, Cheers!-bot, Justincheng12345-bot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, Royalkhanh, itxongkhoiAWB, Kubin23032013, Tuanminh01, P.T., Trantrongnhan100YHbot, Hungcachua, Ngockhanh.shine v ngi vụ danh Chp Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%AFp?oldid=26238556 Ngi úng gúp: Newone, Cao Xuan Kien, Squall282, SieBot, Loveless, Qbot, TuHan-Bot, ZộroBot, Cheers!-bot, YFdyh-bot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01 v TuanminhBot Cm khụ Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dm_kh%C3%B4?oldid=26356953 Ngi úng gúp: Chobot, YurikBot, DHN-bot, Cao Xuan Kien, JAnDbot, ijs!bot, Squall282, VolkovBot, TXiKiBoT, Magnier, YonaBot, SieBot, Idioma-bot, OKBot, MelancholieBot, WikiDreamer Bot, MystBot, Luckas-bot, SilvonenBot, ArthurBot, Xqbot, GhalyBot, TobeBot, TjBot, TuHanBot, EmausBot, FoxBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, JYBot, GrouchoBot, YFdyh-bot, AlphamaBot, Earthshaker, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, Trantrongnhan100YHbot v Mt ngi vụ danh Cm nc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Dm_n%C6%B0%E1%BB%9Bc?oldid=26009217 Ngi úng gúp: Robbot, Cao Xuan Kien, JAnDbot, ijs!bot, Squall282, TXiKiBoT, SieBot, Callidior, Qbot, Luckas-bot, Xqbot, NgocChinh, KC130, Prenn, Tnt1984, TuHan-Bot, EmausBot, Nobodyboy, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, Donyesin, JYBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot v ngi vụ danh Epi-Lasik Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Epi-Lasik?oldid=23508080 Ngi úng gúp: VolkovBot, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Keronii, AlphamaBot, itxongkhoiAWB, TuanminhBot, ẫn bc AWB v Mt ngi vụ danh Khim th Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Khi%E1%BA%BFm_th%E1%BB%8B?oldid=26703870 Ngi úng gúp: Lờ y, Cao Xuan Kien, JAnDbot, ijs!bot, TXiKiBoT, SieBot, Idioma-bot, Napolion, Luckas-bot, Pq, Ptbotgourou, Porcupine, Xqbot, Schekinov Alexey Victorovich, GhalyBot, Tranletuhan, TobeBot, D'ohBot, Ashitagaarusa, PoliceZ, Abcvn123, TjBot, TuHan-Bot, EmausBot, Yduocizm, DSisyphBot, JackieBot, Cheers!, Cheers!-bot, Dhguardianes, Violetbonmua, CocuBot, AlphamaBot, Addbot, Gaconnhanhnhen, TuanminhBot, Huyhoang99255 v Mt ngi vụ danh Khụ mt Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4_m%E1%BA%AFt?oldid=26511727 Ngi úng gúp: Trungda, Parkjunwung, Xqbot, NgocChinh, Prenn, Gia Np nhõn, Phng Huy, Tnt1984, ChuispastonBot, Cheers!-bot, Keronii, AvicBot, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot, Sussan J Randall 86 v ngi vụ danh Kớnh bo h Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnh_b%E1%BA%A3o_h%E1%BB%99?oldid=26649897 Ngi úng gúp: TuHan-Bot, EmausBot, Cheers!-bot, F~viwiki, TRMC, AlphamaBot, Tuanminh01, TuanminhBot v Lamvanchuong95 Kớnh rõm Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%ADnh_r%C3%A2m?oldid=30721802 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, Vng Ngõn H, Aolo, DHN-bot, Cao Xuan Kien, TuvicBot, ijs!bot, Bỡnh Giang, Soulbot, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Conbo, Qbot, MelancholieBot, Luckas-bot, SilvonenBot, Nhoc junni suju, Xqbot, Volga, TobeBot, angnguoi, Tnt1984, Taitamtinh, TuHan-Bot, Yduocizm, RedBot, Cheers!-bot, HiW-Bot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Earthshaker, Addbot, Kớnh chiu, Anime15402 v ngi vụ danh Lóo th Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A3o_th%E1%BB%8B?oldid=26619003 Ngi úng gúp: Chobot, DHN-bot, JAnDbot, Bỡnh Giang, SieBot, Loveless, SpBot, Luckas-bot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, Tuankiet65, Tnt1984, EmausBot, JackieBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, Keronii, MerlIwBot, AlphamaBot, AlphamaBot2, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot v ngi vụ danh Lasek Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lasek?oldid=23983911 Ngi úng gúp: angbao, Cheers!, Cheers!-bot, Keronii, AlphamaBot, Addbot, Tuanminh01 v TuanminhBot Lasik Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lasik?oldid=26797015 Ngi úng gúp: ỏi Nhi, Sholokhov, Xqbot, Prenn, TuHanBot, EmausBot, Cheers!-bot, Keronii, Dhguardianes, MerlIwBot, BendelacBOT, AvicBot, Nhatnguyengroup, AlphamaBot, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc AWB v ngi vụ danh Lo Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BA%B9o?oldid=26106436 Ngi úng gúp: Nguyn anh ang, Cao Xuan Kien, Squall282, TXiKiBoT, Qbot, Luckas-bot, Amirobot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, NgocChinh, Prenn, MastiBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, WikitanvirBot, AlphamaBot, Addbot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot v Mt ngi vụ danh L khỳc x Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%87ch_kh%C3%BAc_x%E1%BA%A1?oldid=22384194 Ngi úng gúp: Ctmt, Anhtuyet2107, Cheers!-bot, AlphamaBot v TuanminhBot Lon th Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_th%E1%BB%8B?oldid=23653243 Ngi úng gúp: Mekong Bluesman, DHN-bot, JAnDbot, Bỡnh Giang, SieBot, Loveless, Idioma-bot, anhbv, CarsracBot, Luckas-bot, Amirobot, ArthurBot, Xqbot, GhalyBot, MondalorBot, KamikazeBot, ZộroBot, Cheers!-bot, CocuBot, Lamthienvinh, AlphamaBot, Addbot, Tuanminh01, TuanminhBot v ngi vụ danh Mt Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFt?oldid=26160446 Ngi úng gúp: Robbot, Trung, Casablanca1911, DHNbot, Nad 9x, Viethavvh, Escarbot, JAnDbot, ijs!bot, Huzzlet the bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Synthebot, AlleborgoBot, SieBot, TVT-bot, PipepBot, Idioma-bot, Paris, PixelBot, Alexbot, Ditimchanly, MelancholieBot, WikiDreamer Bot, CarsracBot, Nallimbot, SilvonenBot, ick thi sock, ArthurBot, Porcupine, Rubinbot, Xqbot, Tranletuhan, TobeBot, D'ohBot, KamikazeBot, TuHan-Bot, EmausBot, FoxBot, Cheers!, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Movses-bot, Cheers!-bot, MerlIwBot, HiW-Bot, AlphamaBot, Addbot, OctraBot, GHAWDAS, Tuanminh01, AlphamaBot3 v ngi vụ danh 27.3 NGUN, NGI ểNG GểP, V GIY PHẫP CHO VN BN V HèNH NH 57 Mt ht Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFt_h%E1%BB%99t?oldid=24207397 Ngi úng gúp: DHN, Mekong Bluesman, Vng Ngõn H, YurikBot, DHN-bot, Ctmt, Cao Xuan Kien, ijs!bot, VolkovBot, TXiKiBoT, Dynamine999, BotMultichill, AlleborgoBot, SieBot, Bs hongha, Loveless, Idioma-bot, Qbot, PixelBot, MystBot, Luckas-bot, SilvonenBot, Rubinbot, Xqbot, NgocChinh, i Loan nhõn, Volga, D'ohBot, Prenn, TjBot, Tnt1984, DixonDBot, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, Trongkhanhknv, Cheers!-bot, MerlIwBot, Soranto, AlphamaBot, Addbot, , Gaconnhanhnhen, Arc Warden, Tuanminh01, TuanminhBot, ẫn bc AWB v 11 ngi vụ danh Mt ngi Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%AFt_ng%C6%B0%E1%BB%9Di?oldid=26265476 Ngi úng gúp: DHN, Nguyn anh ang, Trung, Chobot, aisk, Newone, DHN-bot, Docteur Rieux, Cao Xuan Kien, Escarbot, Squall282, VolkovBot, TXiKiBoT, Langtucodoc, TVT-bot, Qbot, Ditimchanly, BodhisavaBot, AlleinStein, Eternal Dragon, Manhken, Ptbotgourou, Nguyn Nhó Phong, Xqbot, NgocChinh, KamikazeBot, TuHan-Bot, EmausBot, Yanajin33, ZộroBot, FoxBot, ChuispastonBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, CocuBot, MerlIwBot, AvocatoBot, Faragona, Alphama, AlphamaBot, Earthshaker, Addbot, OctraBot, Arc Warden, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, TuanminhBot v ngi vụ danh Microkeratome Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Microkeratome?oldid=26370635 Ngi úng gúp: Magicknight94, Pq, TuHan-Bot, Cheers!-bot, Keronii, Hugopako, Addbot, TuanminhBot v ẫn bc AWB Nhón khoa Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A3n_khoa?oldid=26529204 Ngi úng gúp: Hugopako, AlphamaBot4 v Cutehousemouse Phakic IOL Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Phakic_IOL?oldid=26370632 Ngi úng gúp: Trungda, Handyhuy, Parkjunwung, TuHan-Bot, EmausBot, ZộroBot, ChuispastonBot, Cheers!-bot, Keronii, AlphamaBot, Hugopako, Addbot, Arc Warden, itxongkhoiAWB, Tuanminh01 v TuanminhBot Ri lon sc giỏc Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/R%E1%BB%91i_lo%E1%BA%A1n_s%E1%BA%AFc_gi%C3%A1c?oldid=26496832 Ngi úng gúp: Chobot, Ctmt, Viethavvh, Escarbot, JAnDbot, Bỡnh Giang, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, Qbot, Luckas-bot, ButkoBot, Namnguyenvn, EmausBot, ZộroBot, WikitanvirBot, Cheers!-bot, MerlIwBot, GrouchoBot, Addbot, OctraBot, itxongkhoiAWB, Tuanminh01, Hipvabi, Hunh Nhõn-thp v ngi vụ danh Tng nhón ỏp Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_nh%C3%A3n_%C3%A1p?oldid=24192752 Ngi úng gúp: KC130, TuHan-Bot, EmausBot, Anhtucxac, Cheers!-bot, , itxongkhoiAWB, TuanminhBot v ngi vụ danh Vỏ mt Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1_m%E1%BA%AFt?oldid=26079524 Ngi úng gúp: Trn Nguyn Minh Huy, AlphamaBot v TuanminhBot Vin th Ngun: https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%85n_th%E1%BB%8B?oldid=17110510 Ngi úng gúp: Chobot, DHN-bot, JAnDbot, ijs!bot, Bỡnh Giang, VolkovBot, TXiKiBoT, SieBot, PipepBot, Loveless, Idioma-bot, AlleinStein, Luckas-bot, ArthurBot, Rubinbot, Xqbot, NgocChinh, Prenn, KamikazeBot, MerlIwBot, Hoang Dat, AlphamaBot, Addbot, Kubin23032013 v ngi vụ danh 27.3.2 Hỡnh nh Tp_tin:1000_bi_c_bn.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/1000_b%C3%A0i_c%C6%A1_b%E1% BA%A3n.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: File:Wikipedia-logo-v2.svg Ngh s u tiờn: is le: Prenn Tp_tin:Acute_angle_closure_glaucoma.JPG Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Acute_angle_closure_ glaucoma.JPG Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: James Heilman, MD Tp_tin:Blowtorching_goggles_and_helmet.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Blowtorching_ goggles_and_helmet.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Ngh s u tiờn: Anthony Appleyard ti Wikipedia Ting Anh Tp_tin:Caoguia2006.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Caoguia2006.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 br Ngi úng gúp: Agờncia Brasil [1] Ngh s u tiờn: Antonio Cruz/Abr Tp_tin:Child_eyepatch.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Child_eyepatch.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: National Eye Institute archives (Ref#: AR02) Ngh s u tiờn: National Eye Institute, National Institutes of Health Tp_tin:Commons-logo.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: is version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features (Former versions used to be slightly warped.) Ngh s u tiờn: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab Tp_tin:Dragonfly_eye_3811.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Dragonfly_eye_3811.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Evolution_eye.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Evolution_eye.png Giy phộp: CC-BYSA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Eye_iris.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Eye_iris.jpg Giy phộp: CC BY-SA 2.5 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: che Tp_tin:Eye_of_Horus.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Eye_of_Horus.svg Giy phộp: CC-BY-SA3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Eye_orbit_anatomy_anterior2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Eye_orbit_anatomy_ anterior2.jpg Giy phộp: CC BY 2.5 Ngi úng gúp: Patrick J Lynch, medical illustrator Ngh s u tiờn: Patrick J Lynch, medical illustrator Tp_tin:Eyesection.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Eyesection.gif Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Gogglesnen.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Gogglesnen.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to (own photo) Ngh s u tiờn: Timur Voronkov 58 CHNG 27 VIN TH Tp_tin:Human_eye_cross-sectional_view_grayscale.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Human_ eye_cross-sectional_view_grayscale.png Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: [1] Ngh s u tiờn: NIH National Eye Institute Tp_tin:Human_eyesight_two_children_and_ball_normal_vision_color.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/9/9d/Human_eyesight_two_children_and_ball_normal_vision_color.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Human_eyesight_two_children_and_ball_with_myopia.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ e3/Human_eyesight_two_children_and_ball_with_myopia.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Hypermetropia.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Hypermetropia.svg Giy phộp: CC SA 1.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: CryptWizard Tp_tin:Inuit_Goggles.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Inuit_Goggles.jpg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: User:CambridgeBayWeather Tp_tin:Long_cane.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Long_cane.jpg Giy phộp: CC BY 3.0 Ngi úng gúp: email sent to User:Graham87 Ngh s u tiờn: Sarah Chester Tp_tin:Mairead_cropped.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Mairead_cropped.png Giy phộp: CC BY 2.0 Ngi úng gúp: https://www.flickr.com/photos/45202571@N00/60833726/ Ngh s u tiờn: Paul Savage Tp_tin:Myopia.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Myopia.svg Giy phộp: CC SA 1.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Mt_ngi.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/97/M%E1%BA%AFt_ng%C6%B0%E1%BB%9Di.jpg Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Pinhole-camera.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Pinhole-camera.png Giy phộp: CC-BYSA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to (Original text: By Bob Mellish.) Ngh s u tiờn: Bob Mellish Tp_tin:Puzzle_stub_cropped.png Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Puzzle_stub_cropped.png Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons by Sreejithk2000 using CommonsHelper Ngh s u tiờn: e original uploader was Redwolf24 ti Wikipedia Ting Anh Tp_tin:Question_book-new.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Question_book-new.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Chuyn t en.wikipedia sang Commons Created from scratch in Adobe Illustrator Based on Image: Question book.png created by User:Equazcion Ngh s u tiờn: Tkgd2007 Tp_tin:Retina.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Retina.gif Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Rod_of_Asclepius2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rod_of_Asclepius2.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: L nh phỏi sinh t: Rod of asclepius.png Ngh s u tiờn: Original: CatherinMunro Tp_tin:Seal_Swim_Goggles.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Seal_Swim_Goggles.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Spaltlampe-2.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Spaltlampe-2.jpg Giy phộp: GFDL 1.2 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Marcela (talk) Tp_tin:Star_of_life2.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Star_of_life2.svg Giy phộp: Public domain Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Verdy p Tp_tin:Sunglasses-1.jpg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Sunglasses-1.jpg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: sxc.hu Ngh s u tiờn: Lotus Head from Johannesburg, Gauteng, South Africa Tp_tin:US_Great_Seal_Reverse.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Great_Seal_of_the_United_ States_%28reverse%29.svg Giy phộp: CC-BY-SA-3.0 Ngi úng gúp: Tỏc phm chớnh ngi ti lờn to Ngh s u tiờn: Ipankonin Tp_tin:Visual_1.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/7/74/Visual_1.gif Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Visual_focus.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/9/96/Visual_focus.gif Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Visual_hyperopic.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/4/4b/Visual_hyperopic.gif Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Visual_myopic.gif Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/a/a5/Visual_myopic.gif Giy phộp: CC-BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? Tp_tin:Wiktionary_small.svg Ngun: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Wiktionary_small.svg Giy phộp: CC BY-SA 3.0 Ngi úng gúp: ? Ngh s u tiờn: ? 27.3.3 Giy phộp ni dung Creative Commons Aribution-Share Alike 3.0 ... miếng độn củng mạc nhằm mở rộng khoảng cách Điều trị chứng lão thị có tiến đáng kể thủy tinh thể thể mi giúp mở rộng phạm vi hoạt năm gần động cho thủy tinh thể[ 8] 12.6 THAM KHẢO 12.5.3 Monovision... hai, sau cườm thủy tinh thể mắt, loại bệnh gây mù lòa 2.1 Nguyên nhân • Bệnh võng mạc biến chứng đái tháo đường Tại Việt Nam khoảng 1,2 triệu người bị bệnh đái tháo đường Trong 20% bệnh nhân (240.000)... trục nhãn cầu dài (làm khoảng cách đến võng mạc dài ra, ảnh không rơi vào võng mạc) • ay đổi cấu trúc, độ cong nhãn cầu bệnh giác mạc hình chóp, thể thủy tinh cong thể thủy tinh chóp trước chóp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trang trong thể loại “nhãn khoa”, Các trang trong thể loại “nhãn khoa”, Các trang trong thể loại “nhãn khoa”

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay