Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái l m n

16 58 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 12:27

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Chủ đề: Thê giới thực vật – Tết Đề tài: LQCC “l, m, n” Độ tuổi: - tuổi Ngày dạy: Người dạy: Bùi Ngọc Khương tha anh llo ong l Ll qua me m m Mm So sánh lm qua na n Nn So sánh mn Trò chơi • Ghép nét chữ • Nói cô • Mở mãnh ghép tìm chữ m n l ...tha anh llo ong l Ll qua me m m Mm So sánh lm qua na n Nn So sánh mn Trò chơi • Ghép n t chữ • N i cô • M m nh ghép t m chữ m n l
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái l m n, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái l m n, Giáo án điện tử Lớp Lá đề tài Làm quen chữ cái l m n

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay